De vakbeweging kwam niet te pas aan de uitdeling van verstrekte kleding Het woningvraagstuk CORK' ÜlNKSTERIN NU LENTS IN KLEIN BESTEK ?rwordVn0afe^SdntwemSntS Aan documentatie van de watersnood wordt hard gewerkt Openbare Vergadering Zierikzeese Bestaardersbond Hoge kosten levensonderhoud ter sprake in de Stichting van de Arbeid contact ter plaatse zal worden op genomen. Het Roode Kruis geeft door wie voor verstrekking van een Roode Kruis-textielpakket in aanmerking komt. Automatisch worden dus for mulieren toegezonden, waarop de schade moet worden opgegeven. De heer Catshoek wees er in dit verband nog op, dat een groot deel van de verstrekte kleding bij de lor- renboer is terecht gekomen. Spr. her- Onder voorzitterschap van de heer het N.V.V. op het punt van kleding- innerde ook aan het bezoek van mi- C. Hoek hield Zaterdagmiddag de verstrekking reeds kort na de ramp. nister v. d. Kieft, door wiens uitla- Zierikzeese Bestuurdersbond in het Via het Opbouworgaan Zeeland werd tingen hij diep teleurgesteld en ter- „Huis van Nassau" een openbare ver- een circulaire gezonden aan alle bur- neergeslagen was. Hij denkt vooral gadering, waar als sprekers optraden gemeesters in het rampgebied, waar- aan arbeiders met een eigen woning, Drs D. Roemers, secretaris van het op toezegging werd gedaan dat het vaak met hypotheek bezwaard, aan N.V.V. en lid van de Tweede Kamer, in orde zou komen. Mogelijk was in- landarbeiders en anderen, die volks- en de districtsbestuurder van het tussen wat kleding spr. kende tuintjes hebben. Hij wees ook op de N.V.V., de heer Buys. Ingezonden Mededeling kwaliteit en hoeveelheid niet ter hoge prijzen van groenten, brood en plaatse van het Opbouworgaan aan- melk, het feit dat er geen regerings- gekomen. Aan B. en W. werd ge- brood wordt gebakken en het brood vraagd om inschakeling van de Raad niet wordt thuisbezorgd, van Vakcentralen. Later bleek dat Drs Roemers antwoordde dat de het kledingcomité inschakeling van kosten van levensonderhoud in de de Vakbeweging niet noodzakelijk stichting van de Arbeid worden be- Op de jongste Zierikzeese gemeen- achtte. Eerst vorige week is om een sproken. Getracht zal worden een teraadsvergadering is een probleem dergelijke inschakeling gevraagd. De duurtetoeslag te verstrekken zolang In een inleidend woord herinnerde de voorzitter aan de activiteit van IDE TRACTATIE VOOR aan de orde gekomen, dat meer dan vakbeweging is willig dit te doen. enig ander in het huidig stadium be- naar kan geen verantwoordelijkheid na sluiting, gint te klemmen, nl. het woningpro- °P zich nemen voor het in de eerste bleem Was de evacuatie reeds een drie maanden door het uit particu- zaak die uitermate moeilijk bleek te U«en bestaande comité verrichte reglementeren, in nog veel sterkere werl1- Het damescomité bleek afkerig mate zal dit blijken te gelden voor van een vergadering, waar de leden de reëvacuatie. Er zijn immers de zouden komen om verantwoording af laatste weken zeer veel mensen te- te leggen. Spr. stelt het gemeentebe- ruggekeerd en er staan er nog heel s'uur voor de gang van zaken ver wat gereed om op korte termijn de antwoordelijk, daar dit in eerste in- koffers te pakken en eveneens naar stantie de goederen kreeg toege- Zierikzee te vertrekken. In grove lij- stuurd van het Opbouworgaan. Er nen geschetst is de toestand even- was een afspraak dat de Sociale wel nog altijd zo, dat de achterge- Dienst het in handen zou nemen, bleven bevolking, hier en daar ge- maar alles werd particulier geregeld lardeerd met gevluchte mensen uit hetgeen spr. als onjuist kwalificeert, de dorpen, plus de inmiddels terug- Spr. vernam dat de heer A. Schout gekeerden, is samengedrongen in het en de heer P. de Kam van het Op- stadscentrum, waar niet zo heel veel bouworgaan het damescomité wilden mensen meer in hun eigen huls wo- handhaven. De vakbeweging kan dus nen. Onder druk van reëvacuerende geen enkele klacht voor haar reke- stadsbewoners komen deze mensen ning nemen. in het nauw. Hun eigen huis is nat, Spr. deelde verder mede dat een tijdelijk onbewoonbaar of wordt voor geëvacueerd rampslachtoffer onvrij- bewoning afgekeurd en de oorspron- w'H'S werkloos is krachtens de be- kelijke bewoners laten hun rechtma- Palingen van de Werkloosheidswet, tlge eisen gelden. Zo ijlt Zierikzee He minister heeft de toezegging ge- naar een stedelijke woningpuzzle, zo- daan, dat een verplicht geëvacueerde, als nimmer eerder is voorgekomen die bij terugkeer werkloos is, de kosten abnormaal hoog zijn. Hier- IN LUXE DOZEN VAN SO STUKS Keus uit 3 soorten Castella Nu kan werkelijk IEDERE vrouw mooi zijn! Iedere vrouw kan nu im mers de zeep kiezen, die voor haar huid en haar beurs het beste is. Heeft U een tere, gevoelige huid, dan neemt U Castella Spécial, die een koeste rende laag roomdik schuim over han den en gelaat legt (32 cent). Natuur lijk blijft ook de zo geliefde Castella %ki a i a l x Schoonheidszeep (32 cent) alom ver- Wat .s het beste voor Uw krijgbaar. TiJde,uk levert Uw „inke. huid en Uw beurs ]jer thans twee stukken van deze Een stukje lente in klein bestek, heerlijke schoonheidszeep voor 50 dat is de nieuwe Bloemenzeep van cent. U profiteert toch ook van dat Castella. Onverpakt in de winkel te aanbod? krijgen, zodat U direct de verrukke- Maar mocht U zich voor een gering kan lijke rozengeur kunt ruiken. Castella bedrag willen hullen in de geur van voor slechts 20 cent! en er zal heel wat nodig zijn om uit valIen onder een nog te creëren scha- Bloemenzeep wordt in vier beschaaf- prille rozen, laat dan Uw keus vallen dit labyrinth van verlangens, rech- deregeling. De Kamerfractie schenkt de kleuren geleverd. De prijs? Slechts op de nieuwe Castella Bloemenzeep ten en eisen, al of niet gerechtvaar- inmiddels volle aandacht aan de on- digd, te geraken. Men zal zich her- zichtbare- en naschade, waarover inneren dat in de eerste periode van co* te Zierikzee reeds besprekingen de oprichting der nooddam is gesteld ziin gevoerd. dat deze dam alleen een mogelijk- Drs Roemers achtte de verloren ge heid opende om de huizen te sparen, gane gereedschappen een zaak voor te drogen en er de allernodigste her- de Bouwbedrijfsbonden. Hij zal hier- stelwerkzaamheden aan te verrich- over contact opnemen met het Hoofd- ten. Permanente bewoning achter de bestuur. Als het waar is dat een nooddam evenwel zou niet worden landbouwer f 1.000 krijgt voor het Stad en Provincie ZIERIKZEE Het vreemdelingenbezoek begonnen De eerste ploeg vreemdelingen meld Goes, Tilburg en Wemeldinge. De laatste groep deed uitstekend werk bij het opvangen van de met helicoptères geredde personen die werden gebracht naar de landings plaats op het Sas. Sedert de oprichting van een toegestaan. Het ziet er naar uit, dat schoonmaken van zijn boerderij, dan kwam hier Zondag aan, afkomstig vredegerecht (later Kantongerecht) al- deze maatstaven in de praktijk ten is het billijk volgens spr. dat uit het Gooi en Antwerpen. Wat ze hier, waren de ambtsvoorgangers van eenmale onhanteerbaar worden en ook een burger hiervoor vergoeding uit de kranten en de radio hadden de nu vertrekkende kantonrechter Jhr. reeds zijn. Het komt er thans reeds krijgt. op neer, dat de mensen hun huizen gaan schoonpoetsen en eventueel op de bovenverdieping gaan wonen, ook al ontbreekt het daar aan redelijk te stellen eisen van comfort. De aan- Pleidooi voor integrale vergoeding Voor verloren gegane vacantiebon- vernomen omtrent de ramp die ook mr. h H. G. Verspyck (1939—1953), ons eiland en de sad zo zwaar tnjfj^de- heren mrs. Alexander Hieronymus -wilden ze nu wel eens met eigen ogen 7 Wo] raad Hendrik baron van Dcpff aanschouwen. De heer P. van Beve- 1 (1811—1827), Joost Berman (1827— ren voerde het gezelschap over de 1843), Jacobus Boeije (1843—1863), Pic- „dam", vanwaar men een triest beeld ter van der Meer Mohr (1863—1865), vankelijk „uitgespoelde" bewoners nen is ean regeling getroffen. Formu- krijgt te aanschouwen op stad en om- Johannes de Clercq van Weel (1865— prefereren dit echter boven de stel- lieren Z1^n blJ de Plaatselijke verte- geving, d.w.z. de binnenzee van 1871), Philip Adriaan Jacob Bouvin selmatig op hen uitgeoefende druk genwoordigers der bonden verkrijg- Schouwen die zich uitstrekt van de (1872—1875)', Jan Hendrik Lucius van van mensen op hun „vluchtadres" en baar. Rampslachtoffers die 21 weken wallen van de stad tot aan de West- Buuren (1875—1876)^ Jhr. Lodewijkvan het gebrek aan vrijheid, dat samen- krachtens de W.- en W.-wet een uit- rand van het eiland. Deze excursie Citters (1876—1881>, Jacob Matthias woning nu eenmaal met zich mee kering ontvingen, vallen in de Sociale üet niet na gro.te indruk op de be- brengt. Bijstandsregeling-B. De minister zou zoekers te maken. Het laat zich aan- Het wil ons voorkomen dat de tijd bereid zijn in zo'n geval een aan- zien dat in het komend seizoen tal- om het probleem in zijn totaliteit te vullende regeling te treffen. Spre- rijke vreemdelingen hier mogen wor- ondervangen, reeds is verstreken, kend over de integrale vergoeding, den verwacht. Massale barakkenbouw of het plaat- meende spr. dat hiervoor twee din- sen van directieketen op gelijke gen pleiten: le dat deze gebieden Het uitvoerig verslag over de schaal aan de Oostkant van de stad, reeds voor de tweede of derde maal Rode Kruishulp tijdens de ramp had kunnen voorkomen, dat de te- zwaar z(jn getroffen en ten 2e dat dagen vereist nog enige aanvulling, rugkerenden werden gedwongen de thans meer kan worden gedaan dan Behalve de reeds genoemden verleen- meente 70 buitenlandse zomerhuizen risico's van de nooddam op de koop 'n *945, toen het gehele volk zwaar den ook de leden van de Rode Kruis- aankomen, welke bestemd zijn voor toe te nemen. Nu dit niet is geschied getroffen was. Voor de woningen is colonne P. van Hove, P. v. d. Werf, evacué's en later als zomerwoning of kon geschieden ligt het voor de nog geen definitieve regeling getrof- P. Kloet en A. Moermond, zij het voor pensiongasten kunnen dienen, hand, dat ieder poogt zich zo goed Citters (18761881), Jacob Matthias Isebru Mocns (18811909), Sicco Roe lof Bakker (1910—1939). HAAMSTEDE In Torendrèef worden 70 buitenlandse zomerhuizen gebouwd Zeer binnenkort zullen in deze ge- Aan de school uud. Bijbel te Scareudijke is tot tijdelijk onderwijzeres in de nuttige handwerken beuoemd mej. C. d. Berg te Haamstede. Jeugd bracht onvergetelijk week-end door te Utrecht Guile ontvangst door Stichtse vrienden Gedurende het jongste weekend wa ren de tneisjes en jongens van de M.V. en J.V. Ve Schurcndijke de gasten van de Utrechtse jeugd- De Stichting Ge reformeerde Jeugdcentrale bood dit week-end aan. Onder leiding van de heer T. de Vlaming werd «1e reis ge maakt via Numunsdorp en de Schouw- se jeugd Werd door de Utrechtse op het stationsterras Welkom gehelen. Na een Wandeling door de stad werd een maaltijd genuttigd, waarbij ds. Veen huizen fungeerde als tafelpresi dent. 's Avonds werd een bijzonder aantrekkelijk programma van muziek, voordrachten en verschillende wedstrij den aangeboden. Bij de hersengymnas tiek wisten de jongelui uit Scharen- dijke met een halve punt de overwin ning op de Stichtse jeugd te behalen. Zowel ds. Kuitcrt als het hoofd dor 6chool werden mede in de spelletjes betrokken. '6 Zondags werden do verschillende kerkdiensten bezocht en ds. Kuitcrt preekte in do avonduren voor een stampvolle kerk, 'waarin vrijwel allo geëvacueerde ouderen én jongeren in do provincie Utrecht een plaatsje hadden gevonden. Op een slotsamenkomst sprak ds. Jager do jeugd too op leerrijke en humoristische wijze. Zo werd het oen onvergetelijk week-end, waarvan alle onkosten werden vergood door de Ut rechtse vrienden. Zodra te Scharcn- dijke het normale leven is terugge keerd hopen de gastheren en -vrouwen een tegenbezoek to brengen. P.V. „Gevleugelde Vrienden" Zierikzee Wedvlucht uit Pont Sl. Maxenos. Zondag 17 Mei. Afstand 276 km. Los sing 7.15 uur. Aankomst eerste duif 10.39.40 uur. Snelheid 1354.2 meter per minuut. H. Koster 1; Fr. Maijs 2-3-7; C. N. Botting 4-8-10; A. Bakker 5; Joh. Pannekoek 6; C. M. v. Westenbrugge 9; W. Dalebout 11; J. A. ten Haaf 12. OOSTERLAND DE RAMPAARTSE DIJK Zoals bekend is het Vrijdag gelukt een' belangrijke overwinning aan de Rarnpaartse dijk te behalen. Nadat op 14 Mei het kléine stroomgat was gesloten, is het na hevige strijd ge lukt, het 70 m. brede en ruim drie m, diepe stroomgat nabij de cou pure voor de Rijksweg, dat het dorp Oosterland ernstig bedreigde, te dich ten. Hierbij hebben bovenal zoge naamde bietennetten, gevuld met klinkers en zandzakken, goede dien sten bewezen. Er resten thans nog drie stroomgaten in de dijk, doch het laat zich aanzien, dat ook deze in de komende weken zullen worden gesloten, zodat dan na de dichting van het gat in de buitendijk nabij Sirjansland, de mogelijkheid komt om de polder Oosterland droog te maken. SPORT KORFBAL S.D.K.B. Strandvogels I-Burgh I 3-5 De thuisclub speelde aanvankelijk met 5 heren, doch later kwam de ju niorspeler Geleijnse de ploeg com pleteren. Na een serie Buxghaanval- len, die niets opleverden, wist mej. Marie Verboom de thuisclub de lei ding te geven (1-0). Na 28 minuten zorgde mej. v. Strien voor de gelijk maker, toen haar tegenstandster haar even vrij liet (1-1). Even voor de rust bezorgde Schrier de gasten een 1-2 voorsprong. Na hervatting scoorde mej. v. Kooten voor Burgh (1-3), waarna Bolkenbaas de stand op 1-4 bx-acht. Jan Wandel verkleinde de achterstand tot 2-4. In de beginop stelling maakte mej. Duson het 5e doelpunt voor Burgh (2-5), doch Piet Wandel wist hiexna zijn tegen stander te vex-schalken, waarna hij keuxig inschoot (3-5). Beide ploegen kregen nog enige kansen, doch ge doelpunt werd er niet meer. Het was een aantrekkelijke wedstx-ijd, waarbij vaak uitstekend spel werd vertoond. Scheidsrechter de Wit leidde tot ieders genoegen. Strandvogels li-Stormvogels I ging niet door Voor deze wedstrijd lieten prac- tisch alle heren van Strandvogels verstek gaan. Het spelen van Strand vogels II op een tijdstip vóór 6 uur blijkt niet mogelijk te zijn. Boven dien heeft een club nogal veel spe lers nodig om met 2 twaalftallen te kunnen uitkomen in twee achtereen volgende wedstrijden, temeer ook daar men in de huidige omstandig heden nooit volledig kan uitkomen. De beste oplossing zal zijn dat Strandvogels I en II elke Zaterdag om beurten spelen. Voorts bedenke men dat niet-opkomen op de tegen standers nooit een prettige indruk maakt. DUIVENSPORT Ondanks de ramp, die ook de dui- venliefhebbers op het eiland trof, waardoor duivenhokken, klokken en ander materiaal verloren ging en waardoor nog vele liefhebbers niet in staat zijn aan de wedvluchten deel te nemen, besloten de P.V. „Zierick" en „De Reisduif" gezamenlijk te trachten deel te nemen aan de vluch ten. Ondanks het moeilijk vervoer is het gelukt reeds enige wedvluchten te organiseren en onder de naam Postduivenhouders van Schouwen- Duiveland werden de navolgende re sultaten bereikt: Vilvoorde, 2 Mei 1953. Deelname 106 duiven. De eerste 10 prijzen: 1 C. Kloet, Zierikzee; 2-8 W. v. Sluijs, Haamstede; 3 L. v. d. Wielen, Brou wershaven; 4 A. J. Flikweert, Zon- nemaire; 5 A. Verseput, Renesse; 6-9 en 10 W. Pankow, Zierikzee; 7 P. v. d. Welle, Zierikzee. Quievrain, 9 Mei. Deelname 93 dui ven. De eerste 10 prijzen: 1-7-8 en 9 W. Pankow, Zierikzee; 2 en 3 J. Kos ter, Zierikzee; 4 W. v. Sluijs, Haam stede; 5' A. J. Flikweert, Zonnemaire; 6 L. v. d. Wielen, Brouwei'shaven; 10 J. Verwijs, Zierikzee. VAN DE NOOD EEN DEUGD Kapper van Houte uit Zierikzee bouwde zelf woonwagen te Eindhoven „Voor vluchtelingen meer dan een uitkomst" en kwaad als het gaat in zijn eigen fen* ook gedurende korte tijd daarwer- Deze woningen zullen gebouwd wor- De heer Buys zegde toe dat over kelijke hulp. Naast de Rode Kruis- den in de omgeving van „De Schouw- huis te installeren, niet denkend aan het culturele werk in de Westhoek teams van elders verdienen nog ver- se Boer" aan de Torendreef. Verder morgen, maar afgaand op de toestand van vandaag. Uiteraard is dit niet mogelijk voor de huurders of bezitters van wonin- Activiteit van Zierikzeese Museumcommissie Belangrijk fotomateriaal reeds aanwezig Naar ons van de zijde van de Mu- laas van de gebeurtenissen op de zijn aan de gemeente 14 houten Noor se woningen toegewezen, welke voor permanente bewoning geschikt zijn. Wanneer daar een geschikt terrein voor gevonden kan worden zullen deze bij elkaar worden gebouwd, wat in verband met aanleg van water leiding en electriciteit voordeliger is, terwijl deze dan een min of meer af gerond geheel zullen vormen. RENESSE aannemen dat niemand de onvoor zichtigheid zal begaan, zich weer in een dergelijk huis te vestigen. Ook echter die mensen komen op korte termijn op de schopstoel te zitten, want iedere boot brengt nieuwe te- rugkerenden aan. Het is interessant seumcommissie wordt medegedeeld, 1ste Februari. Verder is gevraagd om Burgerlijke stand over de maand na te gaan waar deze mensen blij- wordt stelselmatig gewerkt aan de foto's en nauwkeurige opgave van April. Gebox-en: Engelina Maria, d. ven of hoe zij zullen komen te leven, uitvoering van het plan te komen tot het aantal slachtoffers, de aange- van B. van Baarsen en G. E. van der als voor hen geen noodoplossingen een zo volledig mogelijke documen- richte verwoestingen e.d. worden gevonden. Stringente orde- tatie van de watersnood, die het ning in het eerste stadium ener ge- eiland heeft getroffen. Het ligt in de Betuigingen van instemming leide reëvacuatie had de allerscherp- bedoeling een gebouw voor deze ex- yan veje zijden heeft de Museum- ste kanten van het probleem kunnen positie gedacht is aan het 's Gra- commissie reeds betuigingen van in Overleden: I j., echtgen. Biesen te Amsterdam. Johanna A. de Feiter, van C. van, Felius. Ingekomen: M. W. de Vos van Haamstede; L. van der Meulen van afslijpen, maar in het huidig sta- vensteen in te richten. Hieruit zou stemming met dit plan ontvangen en Kloetinge. - Vertrokken: J. M. Koï dium draagt vrijwel elk plan ter zake zich dan als vanzelf een „depen- dit vormt een stimulans voor de com- de kiem in zich van onuitvoerbaar- dance" van het Museum kunnen ont- mjSsie met het werk door te gaan heid. Nog jaren zal Zierikzee met de wikkelen. om deze en een komende generatie naar Dreischor gevolgen kampen en dan moet nog jn de gelegenheid te stellen zich een Schiedam, worden afgewacht of over enige tijd, De heer P. van Beveren is reeds in duidelijk beeld te vormen van de de onvolwaardige woningen, met het bezit gesteld van belangrijk foto- overstromingsramp en haar gevol- schadevergoeding weer niet in hun materiaal, dat nog geenszins volledig gen Inmjddels is ook iemand gevon- toestand van onvolwaardigheid op 31 is; het thans aanwezige geeft echter ^en in staat is een maquette te Januari zullen worden teruggebracht, reeds een duidelijk beeld van het— niaken, waarmede de ramp natuur- tense naar Abcoude; M. J. P. Kos- tense naar Abcoude; B. van Wingen J. de Valk naar SCHARENDIJKE Vriendschappelijk contact tussen twee scholen een vrees die op zo duidelijke wijze geen Schouwen-Duiveland in de getrouw kan worden nagebootst. Het door de directeur van de Centrale rampdagen en nadien ervoer. In af— £ai yajj de financiën afhangen of ei' Dienst, de heer Argelo, is tot uiting wachting van toekomstige beslissin- inderdaad een opdracht tot het ma- gebracht. Geschiedt dit, onder stij- gen wordt tijdelijk het prentenkabi- ken van een dergelijke maquette kan 90,1001 t0 Dcczum (Gr0 biedon dnn ann Donderdag is het een grote dag veer de leerlingen van do school tc Scha- rcndïjkc. Do leerlingen van do Chr. hun kameraadjes van Schnrcndijke een trnctalio aan. Alle meisjes en jongens gende druk van het bovengeschetste net geheel gevuld met rampfotoma- worden verstrekt, probleem, dan komt er van sanering teriaal. In ieder gevai ontwikkelen de en stadsverbetering niets terecht. De Museumcommissie heeft zich in piannen Zick njet ongunstig en maakt uit hct h°s° Noordon breven con Dan is het alleen maar heel veel een rondschrijven gericht tot de bur- het d0or de heer G. Fey te Utrecht bricfj° aan dc Scharendijkso ovacué- slechter geworden en zullen de ge- gemeesters en dijkgraven van de ge- genomen initiatief een kans te wor- in 4,0 Weslhook* zwellen van de woningkanker het meenten en polders op Schouwen- den verwerkelijkt. Do leerlin6on Van bcidc scholen zul- stedelijk lichaam beletten ooit ge- Duiveland met het verzoek om een len ook ïn do toekomst correspondentie zond te worden. volkomen juist en betrouwbaar re- mlot elkaar blijven voeren. De geëvacueerden hebben het lang niet altijd gemakkelijk. Volgens An nie Schmidt „zaten wc vroeger te hokken in de bomen", maar vele ge- evacueerden worden thans gedwon gen samen te hokken, hetzij met vreemden, hetzij met familieleden. Als we beweren, dat een dergelijk „samenhokken" lang niet altijd ge zellig is, dan weten we een waarheid als een koe te verkondigen. Om uit de aldus zich als vanzelf ontwikke lende problemen te geraken, heeft de uit Zierikzee naar Eindhoven geëva cueerde dames- cn herenkapper, de heer J. van Houte, zelf een prachtige woonwagen voor zich en zijn gezin gebouwd, naar de „Philips Koerier" weet te melden. Kapper van Houte wilde persé een eigen home hebben en liet daarom zijn lang gekoesterde wens in ver vulling gaan, n.l. om een eigen woon wagen te bouwen. Onervax-en als hij is in het timmervak maar wel handig, dat moet wel heeft hij een wagen gebouwd, die ieders bewon dering terecht afdwingt. De schrijver van het artikel in het geciteerde blad schrijft: „Voor vluchtelingen is het meer dan een uitkomst en voor ver loofden is de wagen zelfs om jaloers op te woi-den". Zonder tekening Eerst had van Houte bij zijn familie was het te druk woonge legenheid gezocht in 'n omgebouwde bus van de stadsdienst. Maar daaxln werd het van Houte al spoedig te krap en daarom is hij op het oude ondei'stel van een vrachtwagen aan het timmeren geslagen, zonder teke ning en bijna zonder materiaal. Niet temin is het een prachtige wagen ge worden, waarvoor de kapper-tim merman later vast wel een koper zal vinden. De wagen is 10 meter lang en heeft in het midden aan de zij kant een ingang waarachter zich een knus, gemakkelijk en licht keukentje bevindt. Verder is er een ruime salon en twee aparte slaapkamertjes. Voor een goede verlichting en ventilatie is zorg gedragen. De wagen heeft te Eindhoven al heel wat belangstelling getrokken en ieder heeft respect voor de dappere kapper, die van de nood een deugd maakte en thans niemand meer tot- last behoeft te zijn. INGEZONDEN STUKKEN Hulp voor schoonmaakploeg De Oecumenische Raad van Ker ken te Utrecht stelt een groep vrij- willigsters beschikbaar voor het schoonmaken van woningen te Zie rikzee. Wanneer U moet beginnen of bezig bent aan het schrobben van Uw huis, zal de mogelijkheid er zijn, dat U hierbij door deze vrouwen (of mannen) wordt geholpen. Zodra een gezinslid, man of vrouw aanwezig is, om de woning op te knappen, kunt U de hulp aanvragen op de spreek uren van de Sociale Werkster. De aanvragen uitsluitend op de spreekuren indienen (om te beginnen Dinsdag en Dondexdag van 7.30 tot 8.30 uux*). De Sociale Werksters, P. VAN LEEUWEN. M. KALSBEEK.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1953 | | pagina 2