Goede Koffie, Marmeren Schoorsteenmantels. w<i u a hJ.» Goede Zalm, MELOTTE PLOEGEN. W Komijne Kaas Auto's en Motorrijwielen. /-Naar Canada^ li litimlt FRISO-BAAI Een groots partij Bezems, Grootste Magazijnen van o^ctrische suehhwwerü EIEÜKOLEK f 1,30 per H.L. L. OTTE, Tel. No. 117. EIERKOLEN f1,30 per H,L. R. KOOLE ZOON, - Dat liebt U vroeger niet gekend i Autobusdienst. „KOOPHANDEL" A, I. AKKEIDAAS - Mgouwt. Timmerhout I.J.H.KESSELS ÏÏS CANADIAN PACIFIC 85 cent per pond. i. COKSUKQSE. Brotiwarshavsn. Torenpudding en Maizena.*— BEZEMS. BEZEMS. L UIJL, Nieuwe Haven Hel voordeeligsti adres voor allo soortan is bij J VAN VELTHOVEN liïï, 50 cent per heel blik. 30 cent per half blik. A. 1. CONSTANBSE, Broowarsben. VANAF HEDEN: BRANDSTOFFEN. la soort Hozend MIJMER, J. QUAAK, Zaadhandel, VANAF HEDEN: BRANDSTOFFEN. Kleins Wales Anthraciet, I. LUUK I MEN, Til. Ni. 101. Kassiers en Commlsslonnairs In Effeoten, KOOLE Effeoten. T.l.foon No. 9. COUPONS. PROLONGATIES. BELEENINGEN. CREDIETBRIEVEN. Telagraflaohe Uitbetalingen. Blmnea- en Bultealandsehe Wissels. REMBOURS CREDIETEN. Tint ultiiil LUI EESTEL1E PIIIZEH iw Wi| I Ugiislii. A. en J. AKKERDAAS, met verzèkering van werk ■9 7 t* L.M.HENPRIKSE, H H. LANDBOUWERS! Echte Friesche Zetpoters, Witte- en Blauwe Eigen heimers en Red-Star, A. KOOISTRA, 35 cent per pond. III. GdHSTANDlÊ, Brauwgrshtven Zierikzeesche Beurtdienst Vai IIMIHEI: lit M1TUI1M: 's Woensdagsnamid. 'snam. pl.m. 12 uar. 'sZatirdagsaTonds. 'snam. 12uur. ligplaats: B8TTEBDIM, NiiuwiHavanlOÖ PRIMA WITBLOEI2AAILIIH2AAD. tilt. VIN DEN HOI. ELIEUEE. ONTVANGEN In moderns kleuren. LAGE PRIJZEN. JOH. VROEGINDEWEIJ Zn., Tuin-, Bloem-, Landbouwzaden, enz. Best en goedkoop E,0-40-35-30 d - per 'A pond BU 5 pond 5 ot. lager per pond. t Wat een mooi cadeautje, Hoe kom je daar aan? Wel, dat heb ik gekregen b|j de ONTVANGEN: per stuk 39 cent. Aanbevelend, Te bereiken mei Ll|n S. Telel. 1006 en 1040. voorheen L. DE VOS, Houthandel, Vlusehersdtjk 558. Beleefd aanbevelend. Verder alle soorten Aanbevelend, echte Provencer Lncerne, Inl. Witte Klaver, gemengde Gras- en Klaverzaden voor den aanleg van weiden, extra pnike kwaliteiten, Groninger Blauwmaanzaad, N.-Hollandsoh Karwyzaad, Zwaans orig. Elite Voederbietenzaden, prima Uienzaad eigen teelt, 95 °/0 kiemkraoht. Alle soorten Tuinzaden, vroege Paarspntjes, Riet matten. HAAMSTEDE - TELEF. 21. Verder alle soorten 10 bl] 15, f 2,50. Aanbevelend, OUDE HAVEN A 302, ZIERIKZEE. T I g r a m A d r i u. o EFFECTEN, laeaaa.'a «I Blames- ea Baltealaai. CREDIETEN. Vraamd Bankpapier en Munt. Rekening-Courant. BANK GARANTIES. SAFE-DEPOSIT. All Ie mogelijke BANKZAKEN. DEPOSITO'S: met drie degen opzegging 3 °/0voor 6 maanden vaat 31/, °/01 1 maand 31/, i met 1 laar opzegging 4V, °/e 'a Zaterdaga zitdag te Brulniaea Daaetraat A 130, van 'o morgana 10 tot 'a namiddags 1.30 uur. NOORDGOUWE TELEFOON 3. f Til, 1551 NED.FABRIEKVANMUZIEK'INSTRUMENTEN| Sinds meer dan 40 jaar HEI ADRES 'm NEDERLAND MUZIEKINSTRUMENTEN ,EH AANVERWANTE ARTIKELEN j NIEUW OP TE RICHTEN MUZIEK-CQRPSEN BIZONDERE VOORDEEL EN Kosteloozo bemiddeling tot plaatsing van geschikte werkkrachten op de boerderij, alsook van vrouwelijke hulp in de hulahouding. aan hen die de reiskosten kunnen betalen. Vrasgt volledige en deskundige inlichtingen over de mogelijkheden, welke dit landbouwland bij uitnemendheid U biedt en, hoe men, na verkregen ervaring, op gemakkelijke voorwaarden vruchtbaar land kan koopen, gelegen aan spoorwegen en markten. Inlichtingen en brochures geheel gratis te bekomen bij Dop. v. Kolonisatie - Coolsingel 91, ROTTERDAM en M. MAGIELSE, Markt 20, GOES. r I. "fiÜ'-»'; v In grootmoeders tijd kende men geen Blue Band. Zij heeft nimmer van de voordeelen van Blue Band kunnen profiteeren Hoe geheel anders is dit tegen woordig! Welk een ommekeer heeft Blue Band in hét huishouden teweeg gebracht, lederen dag op nieuw ondervindt de huisvrouw de voordeelen van Blue Band's'gebruik. Blue Band heeft, dank zij het ongeëvenaarde karn- proces, zich een eereplaats in elke huishouding verzekerd. En met haar.',*-- het Blue Band-tijdschrift. 183 Ondergeteekende bericht het geachte publiek van Elkersee, Scharendijke, LooperscapelleBrijdorpe en Eerkwerve, dat hij alken Donderdag rijdt van genoemde gemeenten op Zierikzee; te beginnen a.e. Donderdag 4 Februari. ZIE AANPLAKBILJETTEN. Minzaam aanbevelend, KERKWERVE. Nog te bekomen: tegen f 6,25 per H L. Wte verzekerd *11 «|jn vzn prime wzzr, bestelle voor eind Pebruzrl by het van ond9 bekende adres: VISCHMARKT - THOLBN. Wij offreeren k 25 cent per K,.G. (Ie nabouw Frieach) en BLAUW- BLOEI RE VEL A A Ralles van uitnemende gewassen. Indien U wensoht een goede, betrouwbare AUTO of MOTOR, waarvan U jaren lang plezier kunt hebben zonder In koatbare reparaties te vervallen, vraagt ons dan eens Inlichtingen over de door one ver tegenwoordigde merken. APPELMARKT. Zaadteelt en Zaadhandel Vooratraat, Dlrkaland. W (J leveren uitsluitend ft eerste kwaliteit alle soorten SpecialiteitUienzaad, verbeterde Rjjnsburger en Zeeuwsche Bruine. Het Verbeterde Rjjnsburger i3 te Wageningen onderzocht en bleek een kiemkracht te bezitten van 95 Voor kiemkracht en soort echtheid staan wij voor beide soorten ten volle in. Het Uienzaad behoeft niet betaald te worden voor 1 November 1926. Heeft U Uw benoodlgde Zaden nl besteldZoo niet, doet het dan heden b|j een onaer Vertegenwoordigers. Voor belangstellenden hebben w|) nog enkele prijscouranten roor 1 f»2fï beschikbaar.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1926 | | pagina 7