Firma J. LA8Z0WSKI. Statelijke Zanguitvoering i. L. UITVOERING van Drsischar's Kinderkoor, Hot Woonliois en Erf 3 maal per dag een lepel Marmeren Schoorsteenmantels. Bouwmateriaalhamfei „De Schelde" JU v. d. KALFSVLEESCH. Eigen gesmolten Kalfsvel. Extra aanbieding HORLOGES. DREISCHOR. Schepwerk. Hötel Café- fëestau rant, Barometers. Corn. J. L. Buijze Az. te Zierikzee, in „Hotel JULIANA", Kinderkoor „De Lofstem", op Donderdag 4 Febr. 1926, Heeie Zwermen houdt ELKEN DONDERDAB zitting te St.-Maartensdijk in Hötel MELISSE. in de week van 8-13 Febr. Openbare Verkooping ABDUSÏROOP Verkooping te St.-Annaland, Firma AUG. VAN DIJCK--PETIT. Voordeoügst adres van Bezmlii onze Magizijmn Staenhoiiwifij en Mattnirstaenbaniiil. Cement, Gips, Schelpkalk, Poederkalk, Kluitkaik, Dakpannen, Waalsteen, Belgische Steen. Corn. J. L. Buijze Az. RFRNHAPniMeubilaire Goederen, I lÉÈt Kabinet, Tafels, Stoelen NUT - Bruinisse. Optreden: de Heer I. C. COOMINS, S4A AFLOOP BAL. Weegbrug „ONS BELANG", VÈRGADERING Huis id Schuur la St.-Apnaland, HET WOONHUIS met Erf en Schuur, Een klein sterk Paard, Kalfkoeicn en Kalfvaarzen Oosterlandsch Kolenfonds. JAARVERGADERING Dinsdag 2 Februari a.s., Verkooping te SUnnalaml. Een goed onderhouden INBOEDEL, Een STIERKALF te koop, Corn. J. L. Buijze Az. Een WOONHUIS, UIENZAAD. Bruin Zeeuwsch- en Rijnsburgsch Uienzaad bij JOH.s LEUNE Ajuinzaad, Witbloei Zaailijnzaad, Ford-Omnibus te koop, ZAAIGERST TE KOOP, ZAAK in Kruideniers- en Geldersche Waren, PiiiMh Isti till KIMMEN, idrssNisuws Haiin C 204, Ziirikzss. PATHÉFOON, Een WOONHUIS. Biste BONTE ZETPOTERS te koop, Heden prima vet ADR. PLAATINfi. Ziet étalage. van meening, dat in het algemeen de ver pleegsters zich van wereldsche 'ijdelhe- den afzijdig dienden te houden. Thans is evenwel 'besloten alle verpleegsters in de gemeentelijke ziekenhuizen, het ar menhuis en de quarantaine-inrichtingen van een kap te voorzien, die de geheel© coiffure omsluit. Dientengevolge zullen zij in de toekomst 'worden Vrijgelaten in de keuze van haar hoofdtooi. Voor het ge bruik' van kappen pleiten natuurlijk in de eerste plaats hygiënische maatregelen. In- tusschen zullen de zustertjes, die Van page-kopjes droomen, thans haar wen- cchen in vervulling zien gaan. Jonge vluchteling vermist. De landbou wer WL de Reuver, uit Leeuwen, ge meente Wamel, die thans als vluchteling te Nijmegen vertoeft, heeft aan de Nij- meegsche politie opsporing verzocht van zijn 15-jaTige zoon Johan, die tusschen 4 en 6 Januari met een stoomboot pit Leeuwen vervoerd werd, met onbekende bestemming. Z€£UWSCH£ KALENDER. Herlas?c-rlng'Sjü der week. ArDVERTEÜTltl». VHRLOOFD(EN): Koopt Ü.W. RINGEN by BUIJZE op 't Hoekje. Zibbikzkb, Januari 1926. ONDERTROUWD: DINGEMAN v. d. BERGE MARCz, en ADRIANA M. H. LEBNDER8. Brüotbbb, 28 Januari 1926. Rotterdam, Huwelyksvoltrekk ing te Bministe 12 Februari a s. ONDERTROUWD; A. L. BURGERS en E. VOS. Tholin, „Klein Ferree' 28 Jan. 1926. 24 Januari, abdijtoren te Middelburg af- te Nümansdorp, „Volgeland", Huwelijksvoltrekking 10 Februari. Volstrekt eenige kennisgeving. 1568. De gebrand. 25 Januari. 1769. Het orgel in de Groote Kerk Vlissingen ingewijd. 26 Januari. 1704. Geweldig oproer te Middelburg. 27 Januari. 1896. De bekende geschiedschrijver en kerkhistoricus Joost van der Baan overlijdt te Wolfaartsdijk, 87 jaar oud. 28 Januari. 1749. Sluis en Axel door de Franschen ontruimd. 29 Januari. 1574. Hevig zeegevecht bij Reiniersiwaal j tusschende Spaansche vloot en de j Zeeuwsche, waarbij de laatste de overwinning 'behaalt. §0 Januari. j 1648. Bij den vrede van Munster wordt Zeeuwsch-Vlaanderen aan de Alige- weene Staten der Vereenigde Ne derlanden afgestaan en sedert Ge neraliteitslanden genoemd. i Flnaneiëel Nieuws. 9«iri va* Ametor#**. 28 Jan. BTAATSLBBNINGKN. Op den 5en Februari a.a., hopen onze geliefde Ouders en Grootouders JOH.s C. LUKAART en ADR. NKELE, hun 40-lariu Huwell]ksfa®at te herdenken. Hun dankbare Kinderen en Kleinkinderen. Stavihiss», Februari 1936. Beleefd aanbevelend, te geven door het Dir. H. G. v. d. DOEL, 'a avond* 7 uur. Programma tevens bewijs van toegang f 0,25. Plaatsbespreking a 10 ot. van 8—4 uur aan de zaal. DOODT RATTEN Ratten en Muizen worden In één nacht door rodent „De Radicale Rattendooder" finaal uitgeroeid. ROOENT werkt ala een fataal toovermiddel opdit ongedierte. Geen rat of muls kan de aantrekkings kracht van Rodent weerstaan en leeft ooit weer op van het eerste hapje dat zij ervan nam. Koop nog vandaag n doosje. Uw Drogist verkoopt het. DOOSJE8 van 60 cent en Fl. 1.— Imp.: Fa. B. Meindersma. Den Haag Fabrikant: Th. Harley, A poth.. Perth Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze geliefde Eohtge- noote, Moeder, Behuwd- en Groot moeder, Adrians Martina Visser, In den onderdom vin 76 jiar en rnim 4 maanden. OosTgRLiftD, 38 Januari 1936. Uit aller naam, D. C. ZWAGER. NEDERLAND, N.W.S.obi.ol»33 100 6 N.W.S.obl.a-6'83 - 500 6 N.W.B.ebl.a-5'33 -1000 6 N.W. S. obl.o-6'33 - 3500 6 N.W. S. obl.alSSB - 500 6 N.W. S. obl.al93B -1000 6 N.W. 8. obl.19286 - 500 6 N.W. 8. obl.19286 -1000 6 N.W. 8. ebl. 1918 - 100 5 N.W. 8. ebl. 1918 - 500 5 N.W. 8, ebl. 1918 -1000 5 N.W. 8. ebl. 1919 - 100 5 N.W. 8. ebl. 1918 500 5 N.W. 8. ebl. 1919 -1000 5 N.W. 8. ebl. 1818 - 100 4>/i 99'/. N.W. 8. ebl. 1916 - 500 499»/, N.W. 8. ebl. 1916 -1000 4»/, 99'/, N.W. 8. obl. 1917 - 100 4V, 99 N.W. B. ebl. 1917 500 4199»/, N.W. B. ebl. 1917 -1000 4199»/. N.W. 8. ebl. 1918 - 100 4 95»/. N.W. 8. ebl. 1916 - 500 4 95»/. N.W. 8. ebl. 1916-1000 4 96 N.W. 8. ebl. 1911 -1000 S' 871 N.W. 8. obl. -1000 8 73»/. N.W. 8. eert.v.Ini-1000 6 73 N.W. 8. eert. -1000 27, 62 P1TB.-ONDBBNBMINGEN. Kea. Ned. Petr. f 1000 A. 409»/, Kon. Ned. Petr. f 1000 Nieuwe Aandeelen 393 Kea, Petr. 1100 O. A. 406'/, Kon. Ned. Petr. C. v. A. 407 Dito nieuwe Dollara (bank) 12,48»/,—1 2,49»/,Marken (gr.) (per billioen) I 0,5922'—f 0,5937'; Kronen per 10.000 f 0,6475—1 0,3550; Engel, bankp. 1 12,10-1 12,12'; Fransoh bankpapier S 9,401 9,50Belgtaoh bankpapier 1 11,27'-! 1137'. V.K. Heden 107'/, 1077, 1077, 106»/, 106»/,, 1067, 106 1067, 102'/, 102»/, 103 102»/, 102'/, 102»/, 103 102»/, 1017,, 1017,, 102 102 101 100'/, 100"/,,1007, 100»/, 101'/,, 100»/, 100'/, 98'/, 98»/, 9»7lt 997, 98»/, 987, 95»/, 93'/, 95»/, 877, 73 72'/, 617, 408 8917, 408 V Onzen hartelljkan dank aan allen, die bl(jken gaven van belang stelling, b(j onzen 40-jar. Huwelijksdag. NoouDaoowa, (Stoofhof). JOB. FOLMEE. L. J. FOLMEE—Hiijboib. MQNDARTS te St.-MaartensdIJk. Notaris MEULENBERG zal, ten ver zoeke van Mej. de Wed. M. POLDER MANMoblkbr aldaar, pp Dinsdag 2 Februari 1926, 's avonds 7 uur, In het Koffiehuis van den Heer J. Rynberg aldaar, ill eone zlttiüg, by inzet en toe wijzing, in het OPENBAAR VEBKOOPEN; aldaar, groot 81 o.A., door verkoopster bewoond. Aanvaarding 1 Juni as. Akkét'e Abdijsiroop zal U van Uw hoest afhelpen, de slijm op tassen en daarmede Uw beklemd heid op de borst en Uw kort ademigheid doen verdwijnen. Iedereen die Akker'» Abdijsiroop ge bruikt, raadt het anderen aan. Aarzel dui niet het eveneens te probeeren met Overal verkrijgbaar 4 fl.50, f2.75 en f4.50 per flesch. De Notaris A. J. BIERENS te St.- A n n a 1 a n d zal, op Woenadag 3 Februari 1926, des voormiddags half tien, ten verzoeke van den Heer A. VAN MOORT, by diens woning te St.-Anna- land, aan den Hoenderweg A 271, in het OPENBAAR VERK00PEN: S TEL. INT. 146. - BERGEN OP-ZOOM Telef. In tere. 869, Bergen-op-Zoom, NoordiQde Haven. Groot© voorraad VLOER- en MUURTEGELS. Beleefd aanbevelend, i Bergen-op-Zoom, Stationair. 15 elksn Donderdag van 10-3 uur Hdtel POLDERMAN te St.-Maartensd!]k. ZEETIJDINGEN. ZIERIKZEE, 27 Jan. Ingeklaard: Zeil schip „Roelfiena", kapt. A. Venema, met cement, van Londen naar Arkel. MARKTBEEICHTES. ZIERIKZEE, 28 Jan. Tariv'e 1 13,75— f 14,50) ehcvaliergerst f 11—f 11,50; Brui ne troonen f '12—f 14; lijnzaadJ f 17; alles iper 100 k.g.) bonte aardappelen f 3,50— 3,75) blauw(e f 3,50—f 3,75; uien (bruine en Iwtitte) f 2,25—f 2,50. Aanvoer en vraag tamelijk. 1 Cotperatleve Veiling Ziertkiae. Volling vau 28 Jan. GROOVE VEILING, KIPBIBBBN I 8,15. Dito Barnevelders f 8,45. Dito klelno 1 6.30. KLEINE VEILING. KIPBIBBBN f 8,10 4 I 8,70 BBNDEIBBBN f 9,70. Alle. per 100 .tak» Aanvoer 8375 stuk. etereu BOTBE 11,04 k 11,21. aav.er 129 pond Afhalen der boekjes 1 Februari a.s., na 2 uur nam. Nog niet ter bijschrijving inge leverde boekjes worden dan even eens verwacht. HET BESTUUR. op VRIJDAG 5 FEBR., 's avonds 7 uur, in 't lokaal van A. Hoek. Nlet-leden kunnen door het Bestuur geïntroduceerd worden a f 1,- p.persoon. Heer en Dame 1 1,50. DE STAART. op Dinsdag 2 Februari a.s., voorm. 10 30 uur, by J. H. Bal te Birjansland. Agenda Jaarrekening. Verkiezing Bestuur. Verder voorkomende zaken. HET BESTUUR. Banken, Kisten, Lamp, Slee kaohel, Keukenfornuis, Kar pet, Matten, Veerenbed met toebehooren, Glas- en Aardewerk, en voorts een kruiwagen, Arbeidersgereed- sehap en hetgeen meer zal worden geveild. Te koop b(J inschrijving: aan de Langestraat, uitkomende aan den Achterweg te St.- Annaland, groot 2 Aren 36 Centiaren, toebehoorende aan den Heer D. GOEDE- GEBÜURE. Te aanvaarden by nader overleg. Inlichtingen te bekomen ten kantore van Notaris BIERENS te St.-Annaland, waar de insohryvingsbiljetten moeten worden ingeleverd vóór of op 10 Februari 1926. VOOR DEN KOST QEVRAAQDi b(j good voldoen genegen koopen. Te bevragen Hulppostkantoor Benesse TB KOOP GEVRAAGD: Aanbiedingen spoedig aan A. L. KLOMPE, Zierikzee. 'avonds 61/, our, In de Conferentiekamer Opkomst zear gewensoht. HET BESTUUR. De Notaris A. J. BIERENS te St.- Annaland zal, ten verzoeke van Mej. T. P. SLAGER aldaar, op Dinadag 9 Februari 1926, des voormiddags 10 uur, in de Garage van Hötel „Haven zicht" te St.-Aimaland, ln het OPENBAAR VERKOOPEN; bestaande uit prachtige mahoniehouten Secretaire, mahoniehouten Salontafel, mahoniehouten Leunstoel, mahoniehouten 8toelen, Bureaustoel, Penanttafeltje, marmeren Pendule met coupes, Pendule onder stolp, 3 Hanglampen, waaronder morderne lamp, Pluohe-Tafelkleed, 2 Boekenrekken, Sohilderyen en Spiegels, Haard met Plaatje, Vazen en Beelden, Tuinbank, Tuintafel, nikkelen Snelkoker, Vogelkooi, Raamhorren, 2 houten Ledi kanten, 2 prima Voeren Bedden met Peluw, Vloermatten, Glas- en Aardewerk, Inmaakpotten, Petroleumstellen, Mangel, Droogrek, Kleerbak, Wasohtobbe, Keukeii filter met Tafeltje, Strykyzer, Koolbak, Rookstel, Wynvaatje met Standaard, 2 Ladders, Boeken, Dames- rywiel en hetgeen meer zal geveild worden. Kykdag Maandag 8 Februari 1926 van 2 tot 5 uur. b(i D. VAN POPBRING, SlrjuniUnd. UIT DB HAND TB KOOP door stil te gaan leven gelegen ln een provinciestad ln Zeeland, welk een rflk bestaan oplevert. Koopsom bllltyk, ook kan een gedeelte der koopsom als eerste Hypotheek er op gevestigd blijven. Brieven onder No. 596, bnrean van dit blad. Beleefd aanbevelend, TE KOOP: bevattende2 kamers, alkoof, groote keuken en bergplaatsen, ruime zolder met 2 slaapkamers, een Boomgaard met eiroa 135 vrnohtboomen en 500 aalbessen en kruisbessen struiken en Tuin grond, samen 45873 R- groot. Huis en boomen zijn 6 jaar oud, alles in goeden staat. Het huis te aanvaarden met Mei a.s. en de grond dadeiyk. Desge wen acht kan een gedeelte als 1ste hypotheek ge vestigd biyven. Te bevr. by J. C. LUIJK, Graohtweg B 515, Zierikiee. TE KOOP: (Zaad van eigen teelt). te STAVENISSE. Ook verkrijgbaar bjj J. VAN DER KLOOSTER, Oud-Vossemeer. Rynsburger en Bruine Zeeuwsche, van eigen teelt, Tê KOOP. Te bevragen by den heer M. SMALLKGANGE te Krab- bendyke. KOOP: goedgekeurd vanwege de Z. L. M. Adre»: W. A. DE VBIEZE, Drefiohor. bijna nog nieuw. Spotkoopje. Westatraat C 2, Zierikzee. le nabouw van Orig. SvaWfe Gondgeret. Van best gewaa afkomstig, H L. gewicht 72 Kilo 4 f II,— per H.L. H, J. GAST, Brouwershaven. TER OVERNAME TE ROTTERDAM Melk, Boter, Kaa* en Eieren, wegens omstandigheden. Brieven lett. D, Boekh. N. SMIT, Paradyslaan 54, Rotterdam. TB KOOP: fonkelnieuw, merk „Brennabor", gekost f 95,— thans voor minder dan de helft. TB KOOP: Zeer mooi en dnldelfjk spelende dubbele veer, met 16 nummers en 200 naalden, nog byna fonkelnieuw, gekost f 55,thans voor f 29,50. Adres NIEUWE HAVEN C 204, ZIERIKZEE. TE KOOP: Breestraat, Zierikzee. J. v. d. PANNE. „Zeemanslust", by C. J. M. BOUMAN, Nieu worker k. Aanbevelend, IN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1926 | | pagina 6