BIJ VOEGSEL BIN ME W L A W D7 De watersnood. fcehoorende by d© van Vrijdag 29 Jan. 1926, no. 11344. Van lieverlede treden in de geteisterde dorpen om Zevenaar betere toestanden in. Te Pannerden, Heumen en Aerdt zijn zoo goed en kwaad dat ging, de meeste bewoners weder in hun huizen getrok ken, maar men moet niet vragen, ^wat aan die thuiskomst vastzit! De schade aan huizen en inventaris toegebracht is niet alleen enorm, maar "de aanblik is ellendig en de toekomst voor zoo velen verduisterd. Hoeveel pluimvee b.v. ver dronken is, valt niet te raden. Alleen in het kleine dorp Pannerden 3200 kippen. Later hoort men pas hoe overal en op alles schade is geleden. Op een gegeven oogenblik b.v. waren te Pannerden de machines van het stoomgemaal en de electrische transformator doptr de over strooming defect. Men heeft de zware toestellen op den sterken stroom met taai geduld toen per boot naar Arnhem moeten brengen. Dit rijn maar kleine onderdeelen van de groote ramp, die nu.eerst worden-begrepen. Enkele huizen te Pannerden zijn nog onbewoonbaar door het ijs en water, maar men werkt overal hard om alles in orde te brengen. Eigenaardig is het, dat de diijkwachten, die soms een etmaal moeten surveillee- ren, zoo karig werden gehonoreerd. Di verse boerenleenbanken stellen reserves beschikbaar, terwijl in den Kring door R.-K. Geestelijken tot steun wordt opge wekt. Groote hoeveelheden stroo, haver, aardappelen e. d. worden door de boeren gegeven. |Men helpt spontaan, maar dat moet ook, want er zijn ntenschen te Pan nerden, die van af 5 Januari hetzelfde ondergoed dragen. Te Duiven zullen de kelders worden leeggepompt door de motorspuit der ge meente. Daar wordt de toestand mCt den dag beter. Uit Stad ©n Ps-ovinoie. ZIERIKZEE. De ver. „St.-Lieven" tot onderlinge verschaffing van verplegings- artikeien in geval van ziekte, hield hare jaarvergadering, welke zeer slecht was bezocht. Uit het jaarverslag der secre taresse bleek, dat de vereeniging 135 le den telt, 'waarvan 24 hospitanten (niet- katholieken). 53 maal 'werden verplegings- artikeien uitgeleend aan zieken, 166 pa tiënten werden door de Eerw. Zuster be zocht, 1760 bezoeken door haar afgelegd bij minvermogenden, 820 bij anderen. In het bestuur werden herkozen mej. M. Henning en mevr. den Boer—Jongmans. Van de Ned. Heide-Maatschappij ont vingen Wij een geïllustreerd jpropaganda- geschriftje, betreffende deze Maatschap pij en haar werk, dat typografisch goed is verzorgd. In deze brochure wordt dui delijk uiteengezet wat de Ned. Heide- mpij1. is en 'Wat zij doet. Haar werk strekt tot verhooging van de productie van den Ned. bodem in den ruimsten zin. KERWERVE. Openbare vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Woens dag 27 Jan. j.l. Aanwezig alle leden. Voorzitter de burgemeester, die, nadat hij de vergadering heeft geopend, als secretaris de notulen der vorige verga dering leest, welke zonder op- of aan merkingen worden goedgekeurd. Der tra ditie getrouw, wil hij beginnen op deze teisterde streken, de geheele raad een comité zou vorm!en tot het inzamelen van gelden. Eveneens om een 7-tal boo- men op het kerkhof, die belemmering geven bij het begrhven, te doen rooien. Dij de rondvraag wordt door enkele leden de toestand te Flaauwers bespro ken en inlichtingen daaromtrent ge vraagd; ook werd door die leden naar voTen gebracht het niet wenschelijke, dat de deskundige van het bouw- en woning toezicht en ontvanger van het burgerlijk armbèstuur, niet in de gemCente en dan zoo ver daar buiten woont, wat voor den goeden gang van zaken niet bepaald goed kan zijn. Een lid maakte de op merking, dat het gewenscht was ge weest, als de titularis zelf ontslag had verzocht. Nog werd gevraagd of het bedrag daarvan niet kon worden ver minderd en in overeenstemming gebracht met gemeenten, waar het ook minder is. Nadat de voorzitter de noodige inlichtin gen h ad gegeven en de besproken punten verder zou onderzoeken, werd de ver gadering gesloten. 'De collecte in deze gemeente ge houden met het oog op het huwelijks jubileum der Koningin, heeft hier ruim f 47 opgebracht! BURGH. De collecte ten behoeve dei- door den Watersnood getroffenen heeft in deze gemeente f 252,95 opgebracht, terwijl voor ditzelfde doel bovendie(ni door de dansclub „Vriendschap en Ge noegen" Haamstede—Burgh f 15 werd afgedragen RENESSE. Maandagavond werd in de j zaal van mej. wed. Kappers eene verga- dering gehouden, uitgeschreven door het bestuur der vereeniging van „Kersteelers" in Westelijk Schouwen. De opkomst was bizonder groot. De voorz., de heer W. v. Klooster, opende de bijeenkomst, heette den aanwezigen, waaronder vele leden van de Tuinbouwvereeniging van Zierik- zee, hartelijk welkom, inzonderheid den heer A. W. van der Plassche, tuinbquw- consulent voor Zeeland, die voor dezen avond was uitgenoodigd, eene lezing te houden. In zijn openingswoord bracht de heer van Klooster het 5-jarig bestaan der vereeniging in herinnering, bejammerde het, dat door bijkomstige omstandighe den, deze vergadering geen feestelijk ka rakter kon dragen en schetste in het kort het ontstaan en de geschiedenis der ver eeniging, welke begon met 16 thans tel lende 48 leden en wekte op tot eendrach tig samenwerken voor het goede doel, dat door aansluiting, opbouwende critiek en onderlinge waardeering stellig be reikt zal worden. Vóórdat de heer v. d. Plassche met Zijn lezing begon, wenschte hij de vereeniging groei en bloei toe en hoopte, dat hij door zijn causerie een mooie perspectief voor de toekomst miocht geven. Daarna behandelde spr. 't onder werp „De beteekenis en de uitbreiding van den Tuinbouw op klein grondbezit". In 't kort zette spr. het verschil in land en tuinbouw, d. w. z. groot bedrijf en klein bedrijf uiteen, vergelijking treffende met groot industrie en handwerk. Tegen woordig treedt het klein bedrijf meer op den voorgrond. De regeering heeft er zich mee bemoeid, waar het betreft de uitvoering van de lamdarbeiderswet. De grond moet voorzien in menschelijke be hoeften, is dus het middel tot voort brenging. Nu is in een mechanisch proces toond, gebasseerd op de ontwikkeling j van land- en tuinbouw en den aankleve van dien; voorts eenige fraaie films, aangevende de ontwikkeling van eenige planten en bloemen, en een reclame ter aanbeveling van de nieuwe bloemen- en groentenkunstmeststoffen. De voorzitter dankte spr. voor zijn aangename, boei ende, leerrijke causerie en hoopte, dat hij in den heer v. d Plassche een vraag baak zou vinden voor de oplossing van eventueel voorkomende moeilijkheden in den tuinbouw. i GOSTERLAND. Woensdagavond gaf de Chr. Zangver. „V.Z.O.S." voor een volle zaal haar j aarlij ksche uitvoering in de conferentiezaal, onder leiding van den heer M. C. Boogerd. Na geopend te zijn met gebed en een Welkomstgroet tot le den en aanwezigen door den e ere-voorz., dr. W. H. Weeda, werd het rijk-voorziene programma geopend met het zingen van het Bondslied, dat oude, altijd mooie, opgewekte lied in woorden en melodie. Het programma werd verder mooi aï- Werkt. Natuurlijk zullen er wel aan- en opmerkingen zijn, maar laat men niet vergeten, dat het meestal jeugdige zan gers zijn. We mogen zeker wtel een paar nummers aanstippen, die heel mooi Wa- ren, zooals ino. 3 (Goeden Nacht) kwar tet; no. 5 „Die roekeloos dwalen" (solo met koor); no. 17 „In 't Groene Woud'' i en het laatste nummer „Oudejaarsavond", i De avond had verder een gezellig ver- loop en Werd door den eere-vobrzitter met een hartelijk afscheidswioord en ge- bed besloten. De dezer dagen gehouden collecte voor de noodlijdende bevolking der overstroomde gebieden heeft alhier op gebracht de som van f438,50 en te Sir- jansland f 135,50, te zamen f 574. ST.-PHILIPSLAND. Alhier zijn rondge bracht circulaires, Waarop staat „Uw gave voor den 'watersnood bij ons be zorgd komt in Protestantsche handen", onderteekesnd met P. C. van Doorn. Naar verluidt is er gelegenheid in de pastorie, der Ned. Herv. Kerk alhier, zijn gave af te dragen. STAVENISSE. De ten behoeve der overstroomde streken alhier langs de hui zen gehouden collecte heeft opgebracht f 618,45. OUD-VOSSEMEER. De politie alhier heeft te dezer plaatse een onderzoek ingesteld naar de ontvreemding van eeni ge belastingplaatjes van fietsen, w'at plaats heeft gehad in een andere ge meente bij het ijsrijden. Tegen een leur der langs de 'woningen werd proces-ver- i baal opgemaakt 'wegens ontvreemding van eenige zakdoeken uit een winkel, i Op 31 Dec. 1924 bestond de bevol king dezer gemeente uit 1190 m. en 1150 vr., totaal 2340 personen. In 1925 vertrokken 35 'm. en. 56 vr., en overleden 12 ni. en 11 vr. Er vestigden zich 24 m. en 27 vr., terwiijl geboren werden 27 m. en 30 vr., zoodat de bevolking ver- i minderde met 6 en dus op 31 Dec. 1925 i 2334 personen telde, t.W. 1194 m- en 1140 vr. i ST.-MAARTENSDIJK. Bij het oprijden van de hoogte tegen de Kaaistraat alhier, is een autobus van de onderneming J. C. Krijger uit Goes, plotseling achteruit ko- men rijden. De motor bleef stil staan.'De remmen werkten wel, maar mede door dediiger van beide beklaagden opgetre den. Tegen H. J. O. iwlerd éën maand gevangenisstraf geëiseht en tegen, J- A. G. f 100 boete s. 30 dagen hechtélnïsv DIERENBEUL NAAR DE TUCHTSCHOOL. Te Zoelen (Gid.) ligt over een sloot een bruggetje met een leuning. Op die 'leuning liep een jonge kat Toen kWam de scholier C. V. U- er bij, en stootte de kat van de leuning in het Water. De kat kroop er Weer uit en de jongen pakte haar en wireef haar door de modder, daarna iwtierp hij' haar opnieuw in het Water. Des avonds lag de kat bij het huis van zijn meester meer dood dan levend te janken en haar eigenaar verloste haar toer. uit het lijden. De veroorzaker van deze katten-misère kwam evenwel voor den Kinderrechter te Tiel en deze ver oordeelde hem tot f 30 boetp. Hiermede echter niet tevreden kWam de veroor deelde, of althans zijn vader, in hooger beroep en nu heeft het Arnhemscbe Ge rechtshof het vonnis vernietigd en be-, paald dat deze jonge dierenplager een maand naar een tuchtschool moet, an deren ten voorbeeld. AANBESTEDINGEN. OOSTERLAND. Bij de 26 Jan. j.l. ge houden besteding der Landbouwvereeni ging „D. E. S." alhier werd de levering opgedragen aan de volgende personen: Centr. Bureau Rotterdam, Chili f 14,09; Zw. Ammoniak f 14,37Patentkali f 6,49 C. v. o Berge, Sirjansland, Kalizout 40 pCt. f5,49, Maïs f 9,35,Lijnscfiilfers 42 pCt. f 14,84; W. van Beveren, Brouwers haven, Kalizout 20 pCt. f2,69; Weijkman Schippers, Breskens, Super 14 pCt. f 2,57. Alles pet 100 K.G., franco op oen wagen. POST EN TELEGRAPHIE. STAVENISSE. Maandag 1 Februari a.s. hoopt de heer P. J. Bastiaanse, thans kantoorhouder van het vereenigd post en telefoonkantoor alhier, den dag te herdenken, Waarop hij voor 25 jaar in 's Rijks dienst bij de Posterijen kwam, Zijn loopbaan begon hij als geleider der post op de tramboot om daarna brieven besteller te Dreisehor te Worden. Enkele jaren daarna kwam hij in die functie alhier, om nu, circa 3 jaar geleden, alhier als kantoorhouder te worden benoemd. De groote welwillendheid en de behulp zaamheid hebben hem bij1 een ieder be mind gemaakt, zoodat het aan geen tiwlij fel onderhevig is, of den goeden ambte naar, mensch en burger Bastiaanse zal het a.s. Maandag niet aan bewijzen van sympathie ontbreken. NIJVERHEID EN TECHNIEK (in de nijverheid) de hoeveelheid, die kan de gladheid der straten bleef de bus worden voortgebracht afhankelijk van de achteruit rijden, tot zij tegen den bakkers- hoeveelheid grondstof, van machines en j winkel van den heer Westerweel aan- levende arbeidskrachten. In den regel kwam. De inzittenden kwamen met den zal dan bij' vermeerdering van productie schrik vrij. Met het oog op de veiligheid tegen lageren prijs en in korten tijd kun- nen worden voortgebracht. Bij den grond daarentegen berust de voortbrenging op i een organisch proces, waarbij de mensch, 5 eerste vergadering in 1926 dën'le7en"hTt j die natuurkrachten in denbodem ver- welkom toe ,e roepen. Hij dank. voor -cho door p'an.en en de ontvangen gelukwenschen en wenscht hun wederkeerig toe, dat het hun, zoo- wel in hun huisgezin als in hun bedrijf j moge gaan naar hun verlangen. Hij meent j te mogen constateeren, dat 1925 niet on- j - .|,t voordeelie is geweest wel niet zoo goed hebben. Het gemeenschapsbelang eischt 7 ioor hot - p.pn mp.p.r intensieve bebouwing als 1924, maar mag hopen, dat 1926 het voorgaande jaar moge evenaren en ver schoond moge blijven van ingrijpende dienst stelt. Hij kan daarop geen recht - streekschen invloed uitoefenen; hij kan alleen het proces leiden en bevorderen. Bij extensieve cultuur kunnen slechts en kelen een zelfstandig, welvarend bedrijf echter een meer intensieve bebouwing van den grond. De ervaring leert, dat deze het best gedreven kan worden door gebeurtenissen, zooals dit jaar is ge schied in verschillende deelen des lands. den kleinen eigenaar, die zijn grond be bouwt. De klein grondbezitter in den Het bevolkingscijfer steeg niel veel, met j tuinbouw heeft het 't heele jaar druk 2, tot 878. De los-en laadplaats gaf reden De tmnhouwer, die altijd arbeid heeft Int terpftenhpid Al wat gelost en ge- en over arbeidskrachten kan beschikken laden en gewogeiC werd, gaf voor de S proper, de bruto-opbrengst van een be- gemeente een inkomst van f 3490,69; niet j trekkelijk klein stuk grond zoo hoog zooveel als het vorige, maar scheelt toch j mogelijk op te voeren. Tuinbouw e.scht niet veel Verschillende ingekomen sluk- j dan ook een gestadige verbetering van ken worden voorgelezen en zonder hoof- den grond. Door het_zoeken_van planten- delijke stemming voor kennisgeving aan genomen. Komt nu aan de orde voor stel van B. en W. tot af- en overschrij ving van verschillende posten over 1925. soorten en gewassen, die zich het best aanpassen aan de door klimaat en bodem gegeven omstandigheden, kan de tuin bouwer er in slagen, zijta klein bedrijf Na "daarbij gegeven inlichtingen worden j een groot bedrijf om fe zetten, omdat 0. en W. zonder hoofdelijke stemming S de bruto-opbrengst zeer groot.isDewijl nu Schouwen door zijn grondsoort m veel betere conditie is dan b.v. het West- j land of „De Streek", zou het best daar- j mede kunnen concurreeren, althans met de tegenwoordige voliegrond- en glascul- der reizigers kan niet met voldoenden ernst gewezen worden op de aanschrij ving van den heer Commissaris der Koningin in Zeeland, waarbij is aangege ven, dat, alvorens het vereischte goed- keuringsbewijs voor een autobus af te geven, door het betrokken gemeentebe stuur moet worden gevorderd, dat deze voorzien zijn van een z.g. bergstut, d. i. een inrichting om de vaart van het rijtuig bij ongewild achteruitrijden le vermin deren of geheel te doen ophouden. RECHTZAKEN. daartoe gemachtigd. Eveneens de be schikking over ontvangen uitgaven 1925. De wijziging van de begrooting 1926 wordt na de daarbij gegeven inlichtingen eveneens goedgekeurd. Het verschil in de bijdrage betreffende leerlingen uit deze gemeente op onderwijsinrichtingen te Zierikzee, wordt ter behandeling over gelaten aan B. en W. Het voorstel van -B. en W. tot opname van kasgeld, mfet bétrekking tot de begrinding, daar op het oogenblik waarschijnlijk geen vol doende geldmiddelen voorhanden zijn, wordt aangenomen. Voorstel 8, om- 2 nieuwe leden in de C. t. w. v. S. te be noemen, behoefde niet behandeld te wor den, daar ondertusschen bericht was in gekomen, dat zulks niet noodig was. Nog wordt aan B. en W. overgelaten aan te koopen voor de schooljeugd een aan denken aan het zilveren huwelijksfeest turen. Spr. is volstrekt niet pessimistisch gestemd omtrent de opbrengst. Wanneer de hand aan den ploeg wordt geslagen en eendrachtig voortgegaan op den inge slagen weg, dan gaat Schouwen een goe de toekomst tegemoet, omdat het land van nature zeer geschikt is voor de teelt van fruit en allerlei groenten. Hij beveelt echter den tuinbouwers aan zich bij organisatie zooveel mogelijk hetzelfde product in groote hoeveelheden uit te voeren, steeds goede waar te leveren, goed gesorteerd, netjes verpakt en oor deelkundig behandeld. Spr. twijfelt er niet aan of de tuinbouw op Schouwen zal een rendabel bedrijf blijken te zijn. Ten slotte werden nog eenige zeer der Koningin Ook* werd bepaald, dat met duidelijke jantaarnplaatjes ver- het oog op de door den watersno,d ge- mw,,s' J DE VERKIEZINGSRELLETJES TE BRUNSiSUM. Voor de rechtbank te Maaktonteht is de zaak behandeld- van de verkiezings- relletjes, die dezen zomer te Brunssum zijn voorgekomen een ontmoeting tus- schen een R.K. optocht en een soc.-dem. pröpagandaelub De ten laste legging luidt als volgt: le. J. A. G. heeft te Brunssum op 29 Juni 1925 opzettelijk en geweld dadig E. Blanke geslagen, tengevolge w'aarvan deze pijnlijk werd gewond en H. Gerritsen, eohtge.noote van Blanke heeft getrapt en geschopt, tengevolge w'aarvan deze pijnlijk werd getroffen; H. J. O. heeft te Brunssum o-p 29 Juni 1925: le. opzettelijk en gewelddadig A. Th. Woudenberg met het dikke einde j der zweep meermalen geslagen, tengevol ge 'w'aarvan A. Th. Woudenberg pijnlijk werd getroffen; 2e. bevond hij zich op den openbaren weg, de -dorpsstraat, te midden eener zich op dien wCg bevin dende volksmenigte, die grootendeels deelgenomen had aan een z.g. optocht van katholieke betoogers, in wier midden eenige soc.-dem. betoogers waren ver zeild geraakt, mondeling, door, terw'ijl hij een Zwieep rondzwaaide, luidkeels te roe pen: Rood moet dood!, althans woorden van die strekking en beteekenis, die als toen aanwezige. R.-K. betoogers tot mis handelingen heeft opgeruid; hebbende dan ook meerdere dier R.-K. betoogers eenige dier S.D.A.P. betoogers opzette lijk en gewelddadig geslagen en getrapt, tengevolge 'w'aarvan deze pijnlijk wer den getrapt en ten bloede werden ver- Wond. Mr. R. van Oppen was als ver- NUTSLEZINGEN PER RADIO. De tweede serie Nutslezingenper ra dio zal Vrijdag 19 Febr. a.s. beginnen; dit" zal zijn een serie lezingen over Neder- landsche letterkunde, te geven door den heer Herman Poort te Groningen. De heer Poort zal gedurende 8 achtereenvolgende Vrijdagen met uitzondering van den Goeden Vrijdag spreken over de be langrijkste Nederl. schrijvers en schrijf sters in chronologische volgorde, van de middeleeuwen tot den nieuwsten tijd. DE DIJKEN IN GELDERLAND C. A. Voor het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap heeft deze week dr. A. A. Beekman een lezing gehouden over "het wel actueele onderwerp: Overstroomin gen. Uit die rede in de N.R.Grt. trof ons de volgende passage, die wij hier laten volgen De voorstelling, alsof de zorg voor de dijken toevertrouwd zou zijn aan een menigte polders en poldertjes, met be sturen, die liefst zeer zuinig zijn, is ten eenenmale onjuist. Die zorg berust slechts bij eenige weinige groote licha men, b.v, langs de Waal—Merwede van Pannerden tot Dordrecht bij 4, langs den RijnLekenz. van Amerongen tot den Hoek van Holland bij 5, enz. Hun dagelijksche besturen van Dijkgraven en Heemraden worden benoemd door de Kroon; hun taak is nauwkeurig omschre ven in door de Staten der provinciën en door de Kroon goedgekeurde reglemen ten. Dragen zij niet voldoende zorg, dan kunnen Gedep. Staten hen daartoe dwin gen, desnoods werken ten koste van zoo een Polderdistrict, Hoogheemraadschap of hoe het heet doen uitvoeren. Heft die oude instellingen op, zoo heeft men gezegd, en laat de Rijkswaterstaat voor alle rivier- en zeedijken zorgen. Spr. zou het zeer betreuren als dat ge schiedde. Juist de bestuursleden en de ingelanden van genoemde waterschappen, zijn plaatselijk veel beter bekend met de eigenschappen, zwakke punten, enz. van hun dijken, van de kwellen, enz. dan de knapste waterstaatsingenieur het Zijn kan, al kunnen deze, zooals nu ook, met hun grootere technische kennis ter zijde staan. Bovendien zijn rij in de eerste plaats belanghebbenden. Het be staande stelsel is uitstekend. Breekt het niet af, want dan komen er nog veel meer ongelukken. jMat dezen raad besloot de heer Beek man rijn rede. fr'AN MEAN DE m W r- Zeven kleine boeren uit de buurt van Waischental in Franken (Beieren) hebben een „reuzenerfenis" gekregen van een bloedverwant, die voor 50 jaar uit Klein-Ahrhorn naar Amerika emigreer de. Hij stierf daar verleden jaar ais eige naar van een mijn, die door den Ameri- k'aanschen staat Voor 93.000.000 doliar werd overgenomen. De begrooting van Sovjet-Rusland voor het komende jaar sluit met eek bedrag aan inkomsten en uitgaven van 4.778.600.000 roebel. Daarbij zijn 200,000,000 roebel voor de uitbreiding van het transportwezen en 500,500 roebel voor de nationale ver dediging bestemd. Aan het einde van den 'wereldoorlog had Groot-Brittarunië voor niet minder dan voor een kWart miliioen oorlogswe- du'wien te zorgen. Van deze 250,000 oor logsweduwen zijn inmiddels een kleine 100,000 hertrouwd. Het weduwen pensioen eindigt bij het aangaan van een nieuwl huwelijk- door de pensioentreklcende, doeh dan keert de Staat een som ineens uit. In officieel© kringen te Londen is men bezorgd over de houding van Ja pan omtrent de Chineesche kwestie. Ja pan zal zijn politiek van non-interventie trachten voort te zetten zoolang de rech ten, Waarover het krachtens de speciale verdragen beschikt, Worden geëerbiedigd, en zijin beleid in Msntsjoerije Wordt ge respecteerd. Een vrij' elastische formule, die ruimte openlaat voor verrassingen.' In Detroit zijn, behalve Ford nog verscheiden automobiel-fabrieken ge vestigd. Da'aronder is ook de General Motors, met een personeel van 8000 man. Dezen hebben thans het heugelijke nieuiwls ontvangen dat er onder hen een uitkee- ring zal Worden verdeeld van 11.000.000 dollars in aandeelen en geld. Zaterdagmorgen vroeg is tp New York, na een storm met een snelheid van 56 Eng. mijlen 'per uur, de tempera tuur plotseling aanzienlijk gedaald., n.L. tot 17 gr. Fahrenheit. Den dag te voren had die temperatuur des middags om 12 uur op 49 gr. P, gestaan. Aan de heele Oostkust heerschte Zaterdag storm' en koude. Een 46-jarige vrouw, diie in Maart 1.1. in het dorp Arbouans (Fir., dep. Doubs) haar man vermoordde en te zamen met haar 27-jarige minnaar het lijk verminkte en daarna de verschillende liehaamsdee- len begroef, is door het Assizenhof ter dood veroordeeld. Haar medeplichtige van wien men aannam dat hij' onder haar invloed had gehandeld, kreeg levenslan gen dwangarbeid. s Te Ocala in Florida (V.S.) hebben 15 vrouwen, die meelzakken bij wijze van kappen over het hoofd droegen, een an dere vrou'wl uit haar huis gesleurd naar een eenzame plek in het iwioud. Zij be schuldigden haar te trachten een man van zijn vrouw' te scheiden, ontkleedden haar en geeselden haar met takken. De mishandelde sleepte zich voort naar den straatweg, waar zij haar bewustzijn ver loor. Zij' wterd door automobilisten ge vonden. De juridische commissie uit den Duitschen rijksdag heeft een 'wetsont werp goedgekeurd, waarin bepaald wordt dat alle hangende processen omtrent de vermogens der vorsten worden opge schort tot dat over het lot der rijkswet nopens de schadeloosstelling zal zijn be slist. RMRICMTMNo Na den watersnood. De stoomgemalen worden in gereedheid gebracht om het Land van (Maas en Waal zoo spoedig mogelijk droog te malen. De sluizen te Alphen en Dreumel rijn reeds schoon- geruimd en langs dezen weg kan water op de rivier geloosd worden. Wanneer over drie weken het dichtingswerk aan den dijk tusschen Alphen en Dreumel ongeveer gereed zal zijn, dan kan, on voorziene omstandigheden voorbehouden, het Land van Maas en Waal in ongeveer veertien dagen verder worden droogge malen, zoodat dit overstroomde gedeelte van ons land over omstreeks vijf weken weer van het water bevrijd kan zijn. Het conf.'ict bij de tram Zutphdji Emmerik Naar .wij' inzake het conflict bij de tram Zutphen—Emmerik vernemen, zijn vier groote vrachtauto's door de stakers aangekocht en hiermede zal de volgende week ook een goederendienst Worden geopend. Daar de gehuurde ga rage reeds te klein is voor het Wagen park, is men begonnen met den bou'w! eener tweede garage nabij de halte Wijn bergen. Bij de „Zutphein—Emmerik" is een controleur ontslagen, die aan het Werk was gebleven, maar weigerde het Werk van anderen te verrichten. Eenige Wagons van de Nederlandsche Spoorwe gen, Waarvan de inhoud moest overgela den worden op wagens van de Zutphen —Emmerik, moesten worden teruggezon den, daar niemand de wagons wilde los sen. Een rumoerige raadsvergadering Naar aanleiding van het feit, dat te Sas van Gent in den gemeenteraad de bevoegd heid van den burgemeester, om het car naval te verbieden, werd opgeheven en de burgemeester vernietiging van dit be sluit zal vragen, ontstond op de pu blieke tribune een razend rumoer en wierd heftig gedemonstreerd tegen de raadsleden, die de bevoegdheid van den burgemeester wienschten te handhaven. Verp'Jp.egstars mei pagekopjes Zooals men zich ongetwijfeld zal herinneren na men in, het voorjaar van 1924, toen de mode van hetdragen van kortgeknipt haar, z.g. page-kopjes, bij' de dames meer en meer ingang vond, de directeuren der gemeentelijke ziekenhuizen te Amsterdam het besluit den verpleegsters, in hun in stellingen Werkzaam, te verbieden page- haar te dragen. De directeuren grondden hun verbod op de instructie, welke het verplegend personeel in de ziekenhuizen, wlaar mannen en vrouwen verpleegd wor den een eenvoudige haardracht voor- 1 schrijft. Bovendien 'wlaren de directeuren;

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1926 | | pagina 5