A. ANKER - ZIERIKZEE. Bij Radio is het beste amper goed genoeg. RADIO, MUI KAAS, VITRAGE gereed is. De Bruid van den Hollander, leveren U een TOESTEL geheel compleet (zonder luidspreker) voor f 110,-. SINAASAPPELEN J. VIERGEVER, Havenplein A 321 Timmerman I Verbeek, Zierikzee - Tel. 90. V O O E E L A N V E R T, V O O E E L A N D W, J. BARTELSE, Kloetinge „WOHLMUTHn-APPARATEN Firma A. TIMMERMAN Cz, Adr* Plaating. Voorjaarswerktuigen, RAOllO CONCERTZAAL-BIOSCOOP - ZIERIKZEE. ZATERDAG en ZONDAG 30 m 31 JANUARI Gewons prijzen. Aanvang 8 uur. Hoofd'Vertegenwoordiger der Ruims voorraad OKDERDEELEN tegsn concorrearsods prijzen. ËIhw Ham, Tong, Rookvleesch, Tongsworst, Corned Beaf, Rolpens, Rookworst enz. enz. DUS IN VIER MAANDEN TIJDS DRIE DUIZEND VIER HONDERD GORDIJNEN ook da Uwe keurig gegordijnd 4ÖÖÖ 20 pCt. KORTING DE ZOOM Zwirts ProimeD 35 csn! per posd, Gsdr, Appeltjes 69 cint per pesd. R. P. HQGERHEIJDE, GROF TURFSTROOISEL GROF TURFSTROOISEL kk L&KDEGENT, Hiimsttds. JLttentle s. v. p. Ondergeteekende bericht hiermede dat de NIEUWE COLLECTIE alsEggen, Cultivators, Zaai- machines, zware Gouci en - Rud-Sack Zaaimachines, - Landrollen, Wiedmachines. Zie onze nieuwste prijsnotering. Belangrijke prijsvarlaging. Een nit Kosthuis sanoeboden. I Metselaars ia Timmerman flioki aankomends Bakkersknecht, vfaitegenwooftdicyen oer nederiand5che Seiktoestelleh Fabriek Hilversum Romantisch Verhaal in 6 bedrijven. Uit den tl|d van OL. CROMWELL, RICHARD BART HELMESS als Karei ran Kersten broek, DORSTHY MACKAILL als Thomslne Mnsgrove, mr MEN ZIE DE SCHITTERENDE FOTO'S. Blauwe reductie-biljetten geldig. HET GENEESMIDDEL voor Rheuthatiek, Zenuw- en Spieraandoeningen, levert behalve dit ook ALLE Benoodigdheden voor Ziekenverpleging, ala Ziekenstoelen in verschillende modellen, |Wandelwagens met en zonder hand voortbeweging, Krukken en Stokken, Kamercloseis, enz. enz. Vraagt prijsopgave. Overal te ontbieden. Adres voor Zierikzee en omstreken D. DE VOS, St.-Domusstr., Z.zee. ZIE ETALAGE. RADIO - ZIERIKZEE. 40 oeni per pond. Aanbevelend, Vanaf 4 Februari tot en met 2 Juni 1925 hebben wl] behandeld en afgeleverd ruim Waren hier bij Inbegrepen, of kan men van Uw woning nog niet zeggen dat ze Dit Jaar wagen wij een kans naar de en geven daarom gedurende Februari op al onze stoomprljzen voorjaarsoostumes regenkleeding gordijnen Asselbergs' Stoom-Wasch- en Strjjktnrtohtlng BERGEN OP ZOOM HEDEN ONTVANGEN: Een partij HONINGZOETE Aembevelend, MELKMARKT TELEF. 140. WJj leveren aan de Stations R. T. M. en franco wagen Keuze uit meer dan honderd verschillende patronen in alle prgzen. mr VRAAGT NOG HEDEN DE STALEN TER INZAGE. Aanbevelend, Ruime voorraad bij Brievon onder letter B, Firma A. C. DE MOOIJ, Boekhandel. Zierikzee. Terstond of met 1 Maart gevraagd een Wagenmakersknecht of aankomende, bij L. M. DE LOOFF, Maohinale Wagen- makery, Kamperland B 6a. vragen werk in het aannemen van hulzen enz p9r 1000 steen, onverschillig waar. AdresD. HOEK, Postatraat 21, Zierikzee. Gevraagd oen flinke Frulttelersknecht, zich aan te melden by J. ROGGEBAND, Verrenienwstraat, Zierikzee. Er biedt zieh aan tegen 1 Mei a.s. een liefst in het eiland Tholen. Inlichtingen te bekomen by J. WE8DORP, mr. Bakker, Staveniaae. Terstond een Arbeider gevraagd, 'vaat werk. T. A. BLOM, Haamatede. Met Mei een Boerendlenstbode gevraagd, 'by Gebr. DE JONGE, Ellemeet. Gevraagd tegen 1 Mei een Boeren dienstbode, by H. J. BIJSTENBIL, 8t -PhillpBlaod. Met Mei een Dienstbode gevraagd, bij Wed. A. A. VIS, Noordgouwe. Terstond gevraagd een Dienstbode, T&U J. C. DROOGENDIJK, Btavenlase. Mevrouw 8CHUUBBEQUE BOEIJE f«;6 Sohnddebenrs vraagt met Februari tof Maart een tweede Meisje. Met 15 Febr. a.a. een Dienstbode gevraagd, V>1) Movr. OCHTMAN—Vab Vddkin, Hotk Appelmarkt. Meisje gevraagd voor de morgenuren. C. J. (T. VEBTON, Verronlonwatraat.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1926 | | pagina 4