DAMES ROUWHOEDEN, Chocolade Reepen. lil LAAGSTE PRIJZEN A. ANKER, Zierikzee MAISON KERSTEL, Nieuwe fieguiateurklokbn w. MERLE, BELANGRIJKE VERBETERINGEN IN CARROSSERIE EN CHASSIS. L L V. IBELEMi. Fijne China-Thee FIJNE JAVA-THEE W.ME81E, naast du Beurs. NASH- W MERLE, STEENKOLEN 6BE0K0IP EU GOEO. Grossierderij 1. A.W. DOEIMS Bouwland, HYPOTHEEK W. J. BLOM. W. MERLE, naast de Baurt. L L W. DQELEMAN. DAM 8 6. SPECIAAL ADRES VOOR: Nog extra koopjes in BONTWERK. Natte Leerlingen. de volgende perc. STIERKALVEREN, SCHUIM nil twin UMMEitN, Een volledig Eetservies, Ridstir- in Eiginhtimir-Ligpotirs Groene en droge Mutserds, Schoorsteen - Garnituren I. TER POORTEN. MERLE'S Fijns Margarine 52 ciot Fijnste 58 Cadsaux 65 MERLE's Bite Melange (!S°/o Natuur] TO cl Roomboter f 1,25. Boereboter f 1,18, N.V. De Concertzaal. Aankondiging! Eert Uw Vaihr as Uw Mofd?r" >111111 Uw kaarten lijdia vooruil. De nwwwste biedt enkel roordeelen. GEEN VERHOOGING VAN PRIJS. De carrosserieën verlengd en met stroomlijneffect. Zitplaatsen meer naar achteren gebracht en verlaagd. Het stuurwiel verlaagd in overeenstem ming met de verlaagde zitplaats. Carrosserieën geheel van staal voor open wagens, Tudor Sedan en Coupe. Radiateur en voorlampen hooger ge plaatst. Motorkap verlengd. De benzinetank nu achter het dashboard onder het torpedofront. Remmen breeder en krachtiger en zachter werkend gemaakt. Achter- wlelremtrommels vergroot en met asbestvoering. RU)|j*j|0IJT Uitrusting tegen alle weer bestand, stijve zijzeilen, die met de deuren opengaan. Verbeterde spatborden. GROSSIERGERiJ Frou Frou Wafels 2 Mocca m Vruchtenijs i Casino l Parijsche Esperanto Assorts 2 Vruchten Staafjes 3 <5 Mocca i Chocolade Kaas M v. DONGEN, Dreischor, Koffie roodmerk f 1,40 groenmerk f 1,30 geelmerk f 1,15 witmerk f 0,95 Prijs f 1 30 per 80 K.G, Roede- in Villi Portwijn 80 ct. Fijne Roede in Witte Poil 90 Redend White Port 125 Ridend White Pert Old 150 Bergerac 100-125-150 Samos 100 Prima Samos 125 Samos Muscaat 150 Bordeaux 65 Bordeaux-Medoc 75 Medoc prima 110 St.-Esthèphe 115 levert aan GROSSIERDERIJ IN ALLE PRIJZEN. GEVRAAGD: We leveren aan uiterst lage prijzen, direct uit groote voorraad, de navolgende soorten Zwitsersche Volle Melk. Vanille. Advocaat. Hopjes. Hazelnoot. Sinaasappel. Citroen. Frambozen. Ananas. Bensdorp's Volle Melk. Caramel Mou. Padvinder. Orangia. Hazelnoot. Hazelnootmelk. Room. Nougat. Koffie met. Room. Advocaat. Stuivers. 5-cts. Roodmerk. 5-cts. Blauwmerk. 15-cts. Bobby. Van Houten's 8-cents reep. Kwatta's Manoeuvre. Ivwatta's Volle Melk. Mocca. Nootjes. 4-cts. Biskwie. 5-cts. Java. 5-ets. Melk. Sickesz' Vanille. Melk. Hopjes. Hazelnoot. Advocaat. Sinaasappel. Frambozen. Citroen. De Faam's 10-cts. Leta. 10-cts. Fama. 10-cts. Nutta. 10-cts. Coffa. 10-cts. Spana. Pette's 20-cts. Sinaasappel. 20-cts. Frambozen. 20-cts. Citroen. 20-cts. Ananas. 20-cts. Mocca. 5-cts. Driehoek. Vraagt onza concurrente noteeringen. BH Inschrijving te pachten voor 7 jaren, Ingaande terstond: toebehoorende aan den Heer J b QUANT 68.60 Aren (1 G. 198»/* R.) aan den Miereweg 155 80 Hectaren (8 G. 221Vi R het Kerete Weegje by den Weet- havendyk (West); 1 68.80 Hectaren (8 G. 275V* R aan het Eerste Weegje by den Haven- dyk (Ooet). Ineohrijvin geblljetten met pacht vooruit of twee gegoede borgen tot en met Donderdag i Februari a s. ten kantore van Notaris BIBBMA8Z te Zlerikzee. TB KOOPs eea KALFTAARS, aan de rekenles, een pas gekalfd hebbende KOE en 20 J0NGK KIPPEN, bi) P. TIMMERMAN, OoiterUnd TE KOOP: bij F. VAN DEN BOUT, Zonnemalro. TE KOOF; Beste BIGGEN en dil* K G. ZEEUWSCH BBÜIN UIE^ ZAAI) bU G. v. D. HOUTEN, Serooakerke. VAFiliTICTLIKR TK KOOP: voor 12 personen, fyne v?ijn- en bier glazen en een wafelijzer. Te bevragen aan het Bureau van dit blad. Gelden beschikbaar van par ticulieren en Instellingen bij Notaris. Goede overwaarde verelscht Volledige opgave onder letter Kf Boekhandel KROM. Van stukken geteelde, gesorteerde Ie koop, i> I 3.— do 70 K G. Iranoo boord Znld-BeUerland. To bovr.gen bij P. H. DE BRUIJNE, Zuld-Botjorland. Telel. no. 28. TE KOOP: by J. A. GAANDER8E, Nieuwerkerk. ONTVANGEN: prachtmodellen van af f 16,50. In elkenhont, brons en marmer. Alles met degelijke garantie. Inrichting voor reparation, Aanbevelend, Aanbevelend, NAAST DE BEUBS. i Al 8—MWH Voor de op 7 FEBRUA.RI in de Coneertzaal to vertoonen Film: of „DE LIJ0ENSWE6 VAN THOMAS BALO" ïfjn van af heden ook kaarten verkrijgbaar b|J Fn. 8. OCHTMAN ZOON, Boekhandel. De baten i|Jn geheel bestemd Toer de SLACHTOFFERS VAN DEN WATERSNOOD. Zie de Foto's en Ainplakbiljelten, tevens de Advertentie volgende reek Vrijdag. BELANGRIJK. PrtJiea onveranderd. Verhoogd comfort, grootere sierlijkheid en geen prijs- verhooging maken den Ford meer dan ooit tot het alles overtreffende voorbeeld van automobielwaarde. Offiolal Dealer: TOURING f 1435, COUPÉ I 2000,—. TUDOR SEDAN I 2125,-. FORDOR SEDAN I 2275, llli prljui l.o b. R'dim. Z H C 5 j BISKWIE ln meer 5 (lan 50 soorten. Zilvermerk f 2,00 Goudmerk f 2,50 Roodmerk f 2,00 Groenmerk f 1,80 Geelmerk f 1,60 Witmerk f 1,40 Prima kwaliteit. Leuke reclame. Aanbevelend, Een zoo goed als nieuwe Nikkelen Sleekaohel te koop. Adres: Soheepstlminerdyk 470, Zzee. PACKARD NASH AJAX SIX AUTO'S. eigenaars zyn zonder uitzondering uitermete tevreden over hun wagen en onzen servioe. Elke NASH-verkoop heeft ons een nieuwe biyvende relatie by de vele oude gebraoht. NASH-kwaliteit staat onbetwist aen do spits in haar pryeklasse. AJAX, het nieuwe WONDER onder de NASH-oonstruoties. Alle eïgensohsppsn van den duurderen wagen, doeh tegen de pryzen 5 persoons Touring f 3575. 5-persoons Coupé f 4200. Absoluut vry van trillingen, doordat de 6-cylinder motor een zevenmaal ge lagerde krukas heeft. Sorvofreins, het geperfectionneerde vierwiel-remsysteem. Alle inliohtingen verstrekt de Agent Telefoon 20- Fijne kwaliteit. Mooie reclame. Aanbevelend, NAAST DE BEURS. In lossing te BURGHSLUIS, Maandag en Dinsdag a.s. Aanbevelend, anz. enz. enz. BI] partl) lager. nd,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1926 | | pagina 3