HOFSTEDE, SUIKERBIETEN. Een Hofstede, BOUWLAND Eid mooi gsschilderili Buffitkist, Algemeen Overzicht. Extra Aanbieding Alle Sport- Beoefenaars BROCADES EMULSIE «HSfOHDS te Nimwerkerk. Algemeens Vergadering Esn Eikenhouten Kabinet, Varkooping ts Haamstede. Hofstede Serooskerke (S Verkoopingjsjtanesse. j |D,m.|gw, tl Varkooping ta Burgh. BOUWLAND BOUWLAND BOUWLAND Varpachtlng te Burgh. DE LANDERIJEN, Landbouwers-Inspan, 12 jarigs grijze Marris, 10 Melkkoeien, Een perceel Bouwland, SUIKERBIETEN ts koop gevraagd, Geregelds leverantie van B0ERENB0TER gevraagd. „DE DAGERAAD". a 6 zware Olmenboomen, s. dehakvan152Kopwilgen 6 De publieke verpach- ting der Publieke Verkooping, Landbouwers-inspan, 10 Paarden, Koeien, Publieke Verkooping. Landbouwers-Inspan, 4 Melkkoeien, 3 Werkpaarden, In den Rijksdag heeft de Daitsche rijks kanselier deze week, na het tot stand komen van het nieuwe ministerie, een regeeringsverklaring afgelegd, welke, be halve de interrupties door de communis ten, door de andere partijen heel kalm twlerd aangehoord. Toch was die rede van dr. Luther niet onbeduidend, maar hij hield zich aan algemeenheden. Voort zetting van de politiek van Locarno, spoedige aansluiting bij den Volkenbond, energieke actie ter spoedige verminde ring van de bezettingstroepen, indiening van een rijkswet ter regeling van de schadeloosstelling aan de vorstenhuizen, al wat mogelijk is om; aan de economi sche crisis een einde te maken, vermin dering van den belastingdruk, bevorde ring van credietmogelijkheden voor de industrie, een voortgezette actie om het prijsniveau te verlagen, vermindering van de werkeloosheid, enz., enz. Het trok de aandacht, dat de rijks kanselier al dadelijk twee groote par tijen, welker stemmen hij verklaarde noo- dig te hebben, scherp toesprak. De Duitsch-Nationalen, door hun te verzoe ken hun interpellatie over de voorwaar den, onder welke Duitschland kan toe treden tot den Volkenbond, voorloopig op te schorten, en de sociaal-democra ten, door te verklaren, dat de nieuwe regeering de volksbeslising over de scha deloosstelling aan de vorstenhuizen zal trachten onnoodig te maken. Daar had men niet op gerekend. On middellijk stelden de Duitsch Nationale»! voor, hun interpellaties wel degelijk in de algemeene debatten te bespreken. De S.-D. stemden met de oppositie daar voor, zoodat de regeering al dadelijk een nederlaag leed. Woensdag zijn de debatten over de af gelegde regeerings verklaring gehouden door de woordvoerders der" fracties, van welke graaf Westarp, namens de Duitsch Nationalen, den rijksdag trachtte te overtuigen, waarom zijn partij, nóch wat de buitenlandsche, nóch wat de binnenlandsche politiek betreft, vertrou wen in deze regeering heeft. Dr. Luther verklaarde hierop, dat de tegenwoordige minderheidsregeering er nu eenmaal is, ontdat de partijen zelf niets zekers tot stand konden brengen; dat de toestand van Duitschland ontzet tend ernstig is en dat men dus deze regeering nu maar eens gelegenheid moet geven zakelijk aan het werk te gaan. Daarom wil Zij ook geen genoegen nemen met achterdeurtjes, zooals het regeeren op grond van verworpen moties van wantrouwen, maar 2ttj eischt van den rijksdag een positieve ondersteuning, óf zijl valt. Uitvoerige beginselverklaringen zijn, aldus verklaarde de rijkskanselier, onder deze omstandigheden niet noodig en niet mogelijk. Slechts een meerde r- heidsregeering had die kunnen geven. Wat den Volkenbond betreft, Duitsch land moet nu maar eens duidelijk kleur bekennen. Vóór Locarno kon men nog trachten te halen wat er te halen viel nu eenmaal onderteekend is, kan men in 't buitenland slechts vertrouwen wek ken door recht door zee te gaan, zich zeer spoedig bij den Volkenbond aan te sluiten en zich door overtuigde aan hangers van den Bond in Genève te doen vertegenwoordigen. Dat was duidelijke taal, die op de D. N. werkte als een roode lap bij een stier, maar op de S. D. een gunstiger uit werking had. Juist door de wijze waar op de kanselier zich tegen de D. N. keerde. Donderdagavond had de stemming plaats over de motie van vertrouwen der regeeringspsrtijen, welke met een kleine meerderheid werd aangenomen, zoodat "het nieuwe kabinet zich kon handhaven, waarvoor bij den aanvang der zitting twiijfel bestónd. ADVERTEiT8£gj JAC. BLOM en M. C. BLOM-v. d. ZANDE, geven kennis van de geboorte van hun Doohter TH ON A MARTINA Haamstede, 28 Januari 1926. Zoo do Heore wil on zij leven, hopen onze gollefde Ouders, Be huwd-, Groot- on Overgrootouders, C. J. BKRWALD en J. BKRWALD-DB JONGS, op 81 Jan. hunne 6 O-J a r i g 6 eohtvoreeiilQlnfi te herdenken. ZiiRiKZHM, 29 Jan. 1926 Hunne dankbare Kinderen, Behuwd-, Klein- en A oh ter kleinkinderen. Zondags geen bezoek. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een kortstondig iy- don, ohb innig geliefd Zoontje en Broertje, PIETER, ln den jeugdigen leeftijd van 4 maanden. Bdbqh, 27 Jan. 1926 A. KENTEBS. C. KENTERSGILSIJNSB en Kinderen. ONDERTROUWD: G. J. JöBSIS en M. M. VAN DER VLIET. HuiOeïijksMltreking 16 Februari ie Zierikzee 's-Gravenhage, Van Loostraat 48, Zierikzee, Oude Haven. 28 Januari 1996. Vóór de zeer vela bewijzen van deel neming, ondervonden na het overlijden van onzen geliefden Man en Vader, den Heer F. DE ROO, Betuigen wij, mede namens de Familie, onzen hart el-ijken dank Westerbroek (bij Groningen), 29 Jan. '26. C. J. DE ROOKLUIT. H art el ifk dank voor de deelneming, ons betoond bij het overlijden van onze ge liefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mej. Wed. C. BOOMSLUITER, geb. VAN WESTEN. Rotterdam, C. J. BOOMSLUITER. N. BOOMSLUITER—VERSTRAATE. Willemstad, J. (M. DE ROOY—BOOMSLUITER. C. DE ROOY. Stavenisse. M- BOOMSLUITER. M. BOOMSLUITER—VAN DALEN. Rotterdam, H. KRAMER—BOOMSLUITER. W. KRAiMER. en Kleinkinderen. Stavenisse, Januari 1926. FIRECföMEi PANTAL«Ni die hun lichaam wil len stalen, gebruiken trouw en regelmatig LEVERTRAAN Deze Emulsie is een kracht middel van den allereersten rang voor hen, die het ideaal van athletische kracht willen bereiken en behouden! Wf ifliWMk'l I op Woensdag 3 Februari es, des avonds 6,30 uur, in hot café De Wereld. Opkomst gewen soht. HET BESTUUR. Geitenfokvereeniging HAAMSTEDE en 8URQH, op Woensdag 3 Februari, 's avonds 7 uur, by C. Bakkhr te Burgh. wr OPKOMST GSW&NSCHT. een Mestput en Ajuinzasd ts koop, by JOH. FLIKWEEBT JANz Nieuwerkerk. TF KÖOFs Een 1-pers. Kapok-Matrasbed en een onbekl Rieten Wieg. Br. onder letter N, Bureau dezer Crt. S/ÖCHTNIAN ZOON. HOEK APPELMARKT, TELEFOON 37 OMLIJSTEN VAN -v L77, PHOTO S UN PLATEN. ANTIEK. Particulier vraagt een notenhout opgelegde BUREAU. Brieven onder letter Z, by Gebr. DE WAAL, &üddelbarDis. Notaris J. C. DALEBOUT te Renesse zal, ten verzoeke van den WelEd.Geb. Heer jM. BOLLE Lz., Oud-Burgemeester van Haamstede, wonende aldaar, op VrijdKg 5 Febr. 1920, 's voorm. 10Va Uur, in eene weide in Armhoek, onder Haamstede, in pacht bij Gebr. Kostense, in het OPENBAAR YERK00PEN: Het Gewaai ran 158 Knot wilgen in diverse koopen. B|] tnschr(jTlng te koop, wogen» familie-omstandigheden met ln besten staatverkeerende Gebouwen en 34 Gemeten BOUW- en WEILAND, onder Serooskerke (8chouwen), In de 2e Inlage. Te aanvaarden naar verkiezing: Mei of November 1926 Met goedvinden van de verpachters kunnen 24 Gem. Bouw- en Welland en ongev. 10 Gem. D(jk In pacht volgen. Inlichtingen verstrekt Notaris J. C. DALE BOUT te Renesse, te wiens kantore InBohrijviDgsbiljetten moeten z(jn inge leverd vóór of op 17 Februari 1926. Notaris J. C. DALEBOUT te Renesse zal, ten verzoeke van den heer H. BRA- BER, Landbouwer te Renesse, op Zaterdag 6 Febr. 1926, 's voorm. 10 uur, In zijne weide aan den Scharendijkschen weg bij het Helle- wekken aldaar, in het OPENBAAR YERKOOPEN: Eene partij Elzen- en Esschen Hakhout in ongeveer 25 a 30 koopen. Verkoop!tig bij inschrijving van enne me; 119615 H.A. (28 Gem. 209 R.) Bouw- on Wellend, gelegen aan den Hoogenweg naar WestenBOhouwen, ge meente Haamstede, ln 3 peroeelen en in massa Peroeel I. 4.54.60 H.A. (10 Gem. 272 R.) seotie C nos 616 en 617, gelegen ten Z.-O. van den straatweg, N.-O. van de pero. Firma Vas Wav«r»n, N.-W. van de Ambachtsheerlijkheid en Z.-W. van deu Domeinweg, waarover het pero ook uitweg heeft. Perceel II. De Hofstede met 3.69.60 H.A. (8 Gem. 260 R) seotie C nos 556, 614 en 538, gelegen ten Z.-O. van den straatweg, N.-O. van den Domeinweg, waarover het pero. uitweg heeft, N.-W. van het Domein en Z.-W. van do pero van den heer L. J. Blom. Peroeel III. 1.78 55 H.A., seotie C no. 425, gelegen ten Z.-O. van den Hoogenweg, genaamd het Paardenbosch en daarachter gelegen perogroot 1 93.40 H.Aseotie C nos. 317, 318 en 733, genaamd het .Roodedal", samen groot 3.71.95 HA. (8 Gem. 277 R.) Peroeel IV. Het geheel, de Hofstede met 11 96.15 H.A. (28 Gem. 209 R.) Polderlasten voor het geheel f 48,42 per jaar. Verpacht: de landerijen tot rooven oogst 1926, de gebouwen tot 1 Maart 1927 voor f 775,— 's jaar aan den heer Joh s Viirqmvrr. DeBverkiezenöe kan 2 g der koopsom als lo hypotheek 5 rente er op ge vestigd worden. Betaling uiterlijk Don derdag 1 April 1926. Insohrljviugsbiljetten in te leveren vóór of op Woensdag 3 Febr. 1026 ten kantore van Notaris J. C. DALEBOUT te Renesse. Inlichtingen verstrekt de Notaris en de eigenaar de heer W. J. BIJLEVELD te Noordwljk. Notaris J. C. DALEBOUT te Renesse zal, ten verzoeke van de Erven van Iwüjlen den Heer J. C. DE BAKKER, overleden te Haamstede, op, WOENSDAG 17 FEBRUARI 1926, 's voormiddags 11 uur in de herberg van Van der Moer te Burgh, in het OPENBAAR VERKOOPEN: Gemeente Ellemeet 89 A. (2 trein. 40B.) aan den Ridderfweg, in 2 peroeelen en in massa. Gemeente Haamstede: 69 A. 90 c.A. (1 Oom. 306 R.) in Grootarmhoek aan Verdeeheulewieg. 80 A. 70 c.A. (1 Gem. 281 R.) aan Striepheulöw|eg. Alles te aanvaarden rooven oogst 1926. Nptities met kaart verkrijgbaar ten kan tore Van den notaris van af 30 Jan. 1926. Notaris J. C. DALEBOUT te Renesse zal, ten verzoeke van Heeren Kerkvoog den der Ned. Herv. Kerk te Burgh, op VRIJDAG 19 FEBRUARI 1926, 's namiddags 2 uur, in de herberg van Van der Moer te Burgh, in het openbaar verpachten Voor 7 jaren, in te gaan najaar 1927'. aan gemelde Kerk toebehoorewde, in 12 perceeien. Iedere hoogste bieder is ver plicht 2 gegoede borgen te stellen, die ter verpachting aanwezig moeten zijn. Notaris J. C. DALEBOUT te Renesse zal, ten verzoeke van den Heer M. DE MEIJ, Landbouwer te Ellemeet, op zjjue hoeve aan den Hakeweg aldaar, op Woensdag 3 Haart 1926. 's voormiddags 10 uur, in het OPENBAAR YERKOOPEN: Den geheelen als: veulen dragend, 13-jarige bruine Merrie, jaarl. Hengstveulen. 2 Kalfvaarzen, 2 jaarl. Vaar- zen, 5 jaarl. OsBen, 3 Kalveren, 25 Kippen, 6 Eenden en Woerd. Selderscha Wagin mil patint-assen, Boerenwagen, Drieliogwagen, Rolkar, 2 Ploegen, Eggen in soorten, Zlgzag- ogge, Sleeper, Grubber, Dorsohmachtne met Rosmolen, Sn ij machine, Moesmaker, Wanmolen (Amazone), Zaaimachine (Smyth), Waterbak, Water- en Meel tonnen, Ladders, Mestplanken, Klaver- ruiters, Boonstaken, Gareelen, Draag- zaal, enkele-, dubbele- en Pongerlijnen, Katrollen. Planet-Wiedmaohlne, Krui wagen, Emmers met Juk, Mesthaken, Vorken, Schoppen, Zakken, Ploeg voet, Zwingen, Peerieken, Zeeften, Koren maat, Boonenboor, Manden, Slijpsteen, Melkontroomer (Mélotte), Tuimelkarn, Botertobbe, Aardappelmolen, Zetaard- appelen. Eenig HUISRAAD, als Kastje, Stoelen, Tafel, enz. Onbekende koopers moeten bekende borgen stellen of contant betalen. inschrijving te koop of te pachten dadelijk te aanvaarden, in de gemeente Ouwerkerk, op het eind van den Boterhoeksohenweg aan den Zeedijk, seotie C 381, groot 36 A. 70 c.A. (273 R.) Insohrtivingsbiljetten (voor paoht met opgave van een solleden borg) in te leveren ten kantore van Notaris J. C. DALEBOUT te Renesse, voor of op 3 Februari 1926. Voor Bolooen GROOTE PARTIJEN voor levering op spoor, tram en alle havens van Zeeland. Brieven onder letters S. V., Bureau van dit Blad. Te pachten voor 7 jaren, Ingaande rooven oogst 1926: De 1.66,60 H.A. (4 Gem. 731/, R.) ln den Basterblok onder Zonnemaire, nu In prcht by den he6r M. C. Jonker. Inschrijvingen worden ingewaoht, met vermelding van soliede borgtocht of be reidverklaring tot vooruitbetaling, ten kantore van Notaris KORTEWEG te Zierikzee, voor 1 Febr. 1926. BIJ InsohrIJving te koop omtrek 165, 150, 142, 144, 192 en 193 oM., staande aan den dijk van Bommenede, bij het oafé Poot, zeer gesohikt voor werkhout van het dorp Zonnemaire tot den Stoofweg c. dehakvan213Kopwi!gen van den Stoofweg tot het Veer van Zonnemaire. Inschrijvingen vóór 6 Febr- 1926 by Notaris KORTEWEG te Zierikzee. LANDERIJEN, nagelaten door Mej. de Wed. M. v. MEURSLemsom, zal plaats hebben in ,Het Veerhuis" te Biuinisse, op Woensdag 10 Februari 1926, 's voormiddags half 11. In het laatst der volgende week zjjn perceelsbfschrijvingen ver krijgbaar. Notaris KORTEWEG. Da Notaris J. 8. L. KORTEWEKJ to Zierikzee zal, Woensdag 17 Februari 1926, 's voormiddags 10 are, voor don Hoor JEB. VAN DEB WEKKEN, op do Hofstede .Yponhovo" onder Zierikzee, PUBLIEK YERKOOPEN: Z(jn geheelen bestaande uit: van 1—10 jaar, waarvan 8 veulendragend 1 vare koe, 2 kalfvaarzen, 6 jarige ossen, 3 kalvers, 4 varkens, Utreohtsohe wagen, 3 boerenwagens, rolalee met hek, 4 ploegen, 4-, 5-, 6- en 13-balkseggen, sleper», baksleden, zaai- maehine, wiedmaohtne, ijzeren rolblok, cultivator, maaimachlne, hoolhark, motor, reohtBtroodorsohmaohlne met enkele reiniger, inijmaohine, moesmaker, handzaalmachlno, 2 wiedmaohines, wanmolen, slijpsteen, rosmolen met tussohenbeweging, klepper- tuig, 2 ladders, pongerboom, ponger- touwen, lijnen, aardappel- en graan- zeeften, waterbak met goot, zwingen, rieken, vorken, hooizaag, ontroomer, tuimelkarn, klaverzeis, ruiters, 80 kippen, 15 eenden, 2 ganzen, een mestput van 200 voer, enz. Onkosten 81/, Betaaldag 1 Nov. 1926. Geen gelegenheid tot stalling. Onbekende koopers moeten oontaat betalen of soliede borgtocht stellen. Pluimvee contant. De te verkoopen goederen zijn op .Ypenhove" te bezichtigen van 12 Febr. 1926 af. De Notaris J. 8. L. KORTEWEG te Zierikzee zal, Dinsdag 23 Fsbrusrl 1926, 's voormiddags 10 ure, voor den Heer J. BAKKER Cz. te Ouwerkerk, op de door hem bewoonde hofstede aldaar, PUBLIEK YERKOOPEN: zijn geheelen bestaande uit: 7-1 9 - en 10 jaar oud, ^■n» i ■ill waarvan 2 veulendragend, een 2-jarige zwarte merrie, een 2-jarlge Vosruin, waarvan 1 op kalven staat, 6 weibeesten, 5 kalveren, 28 kippen, 5 eenden, 2 boerenwagens met breede velgen, een drieling wagen, tilbury, vierwielige rol alee met hekken, een zaaimachine (Smyth), grasmaaimaohlne (Albion), graanmaaler, zelf binder, wiedmaohlne voor paard- kraoht, handzaalmaohlne, Motor 6/i reohtstroo-dorsohmaohlne met sohndzeef, wanmolen, snijmachine, karnmaohlno, moesmaker, stoomkoker (80 liter), tx 1 Staartploeg, jJSLlAlfe 2 wiel ploegen, norma» lploeg, éénpaardsploegmoorploog, 2 vijf balkseggen, 1 vierbalkseg, 2 zigzag eggen, deeringeg, een drledeelige rol blok, handrolblok, 2 veldlieden, 2 slepers, mestplanken, waterbak, waterputs, pon- gerboomen, gareelen, tllburytulg, ponger- lijnen, krnls- en enkele lijnen, dubbele en enkele zwingen, sohyfblokken, drijf riem, basoule met gewichten, korenmaat, korenzakken erwtezeeflijnzaadaeef, aardappelzeef, 2 kruiwagens, 3 ladders, sohoppen, rieken, vorken, rijven, kelder- wind, 30 klaverruiters, 2 zeisen, water emmers, slijpsteen, kapbak, spekton, meeltonnen, botertobbe, voerpeeën, In gekuilde bladeren, hooi, tarwestroo, haver- en boonstroo, een party steenen, Mestput van pl.m. 75 voer, enz. Onkosten 8Vs Betaaldag 1 Nov. 1926. Pluimvee oontant. Onbekende koopers moeten oontant betalen of voldoende borgtocht stellen. TE KOOP: een beste tweepaards Roimolei, een beste Bnscnle, 350 kilo draagvermogen, eon Dakraam, groot 6 paanen, ea een partij afbraak tan Hout, by J. K08TKBS. Café ,Do Landbouw", Lammermarkt, Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1926 | | pagina 2