Zierikzeesche 0 Nieuwsbode ZEELANKs OEM ROOMBOTER. oosterklse advertentiêr Vrijdag 29 Jan. 1926. zierikzeesche courant. eerste blad, Dienstplicht. Dr. a E. LIESKER, spriaqeiv® hatixdcix 4 ABONNEMENTs Pröi 6 maanden f 1,60, Srancö pee poat f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,- Afxendartjjke nummer» b uou*. Verschijnt Maandag, Woensdag ta Vrjjtiag van 3 regel* 60 ote. van 4 regeli en daarboven 20 cti. por regel, Reclames 60 ctn. p. regel. By oontraet belangrijke korting. ö!t nummer bestaat alt 2 bladen. im van eigenaars en houders van paarden. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend, dat gedurende de maand FEBRUARI voor ieder ter Secretarie dezer gemeente ter inzage is gelegd de alphabetische lijst van de namen van eigenaars en houders van paarden, welke lijst is opgemaakt ingevolge artikel 17 van bet inkwartieringsbesluit. Zibrikzbb, 29 Januari 1926. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. Bekendmaking yse oen cltspra&k In zake vrijstelling. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter algemeene kennis, dat bij besluit van Zijne Excellentie den Minister van Oorlog, cl.d. 22 Januari 1926, Vilde afdeeling, no. 202 V.t aan LEENDERT VAN MAANEN, dienstplichtige, van de lichting 1922, met ingang van 1 Maart 1926 voor goed vrij stelling van den dienstplicht is verleend wegens kostwinnerschap. Voor het indienen van bezwaren tegen deze uitspraak wordt verwezen naar de pu blicatie aan bet aanplakbord van het Raad huis. Zierikzee den 27sten Januari 1926. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. Uit Stad an Provincie ZIERIKZEE. Wij vestigen de aandacht op de advertentie in'dit nummer, w'aarin de zanguitvoering van het Chr. Kinder koor „De Lofstem" 'wlordt aangekondigd op Donderdag 4 Febr. in hotel Juliana. Deze vereenigiing treedt op met een nieuw programma. Onder voorzitterschap van den bur gemeester vergaderde DonderdagmiddaigJ op het stadhuis het Watersnoodeomi'tè, waarvan de dames in het begin dezer 'week bij de burgerij gelden hebben inge zameld voor de geteisterde streken in ons vaderland. Het resultaat was dat f 2600,50 is i ngezameld, welk bedrag door den penningmeester van het comité, wet houder Timmerman, aan het Algemeen Watersnood-Comité te Amsterdam zal worden opgezonden. Bovenstaand resultaat is niet ongunsig te noemen, gezien het feit, dat vele par ticulieren reeds eerder gelden aan cou ranten of het algemeen comité hadden overgemaakt, terwijl onder onze Katho lieke medeburgers reeds een inzameling was gehouden. De burgemeester dankte aüe dames hartelijk voor haar bereidwilligheid be toond bij de inzameling der gelden. Regen en wind werden getrotseerd om toch iedereen te kunnen bezoeken en het resultaat is schitterend geweest. ZJE.A. deed een beroep op de dames, die dit comité vormden, om bii voorko mende rampen weer op haar steun te mogen rekenen, terwijl hij van deze plaats de gansche burgerij dank zegde voor de gaven, groote en kleine, afge staan voor onze zwaar beproefde land- genooten. Als curiositeit zij hier nog vermeld, dat Van een kind een spaarpotje werd afgestaan, welke een kleine honderd op gespaarde halve centen bleek te bevatten. De heer A. Timmerman is alsnog be reid giften voor bovenstaand doel in ontvangst te nemen Door de afd. Zierikzee van den Nederl. Bakkersbond werd aan 't hoofd bestuur te Amsterdam verzonden de som van f216,15. Dit geld wordt ter beschik king gesteld van het Algemeen Wa tersnoodcomité en werd bijeen gebracht door H.H. bakkers op Schouwen-Duive- land. Door den keuringsdienst van auto's in Zeeland is proces-verbaal opgemaakt tegen denzelfden chauffeur, die het auito- busongeluk bij Tholen heeft gehad en die thans met een bus reed, waarvan de remmen niet in orde waren. „De Bruid van den Hollander" welke film ditmaal door de Concertzaal-Bios coop wordt gegeven, biedt het verwende filmpubliek alles, wat het verlangen kan. Wij zijin in het jaar 1644. Het Engelsche volk is opgestaan tegen zijn koning. Karei I heeft het gewaagd <le grondwettelijke vrijheden te schen den, een daad, die niet straffeloos ge pleegd kon worden. Onder leiding van den genialen Olivier Cromwell maakt het volk zich op zijn rechten met geweld te beschermen. Grooter tegenstelling dan tusschen deze beide partijen is niet denk baar. Aan-de eene zJijde de luxueuse, rij'kgekleede en veel geld verspillende „Royalisten", met hun tallooze ridder lijke avonturen en liefdesgeschiedenissen, hun pompeuze feesten op de schitterende kasteelen van dien tijd aan den ande ren kant de zwijgzame, sombere vol gelingen van den toekomstigen protec tor naar de snit van hun haar „Rondkop pen" genoemd, die met het gebed op de lippen en het zwaard in de vuist be reid zijn hun leven- te geven voor God en het Parlement. Afgezien van de nood lottige gevolgen van den langdurigen bur ger-oorlog is het een romantischen tijd. Den 20en eeuwer biedt hij zooveel be langwekkends, dat wij met genoegen ons gedurende eenige uren een aantal eeuwen kunnen terug verplaatsen om getuigen te zijn van de merkwaardige lotgevallen van Karei van Kerstenbroeck en' zijn tijjd- genooten, lotgevallen, die op voortreffe lijke wijfee door de First National ver filmd zijn. HAAMSTEDE. In deze gemeente heeft de collecte voor de slachtoffers van den watersnood f 1068,— opgebracht. RENESSE. De leden van de varkens- houdersvereeniging „Uit Voorzorg" hiel den in de zaal van den heer Telle de gewone jaarvergadering. De voorzitter, dhr. C. J. Kooman, opent de bijeenkomst. De" boekhouder J. Braber Jz'. doet reke ning en verantwoording. Uit het verslag bleek, dat ontvangen was f 510,96 en uit gegeven f 172,15. Slot over 1925 alzoo f338,81. Het totaal der bezittingen be draagt thans f 1672,97. In 1925 werd voor 3 varkens uitgekeerd f131. In den loop van het jaar vermeerderde het ledental met 2, zoo dat thans de vereeniging 46 leden telt. De aftredende bestuursleden, de heeren J. Braber Jz., S. Hart en A. Verseput, werden herkozen. De premie van 35 cent per varken per maand bleef gehandhaafd. De leden werden weer vrij gelaten in het doen inënten van hun var kens tegen tie vlekziekte. De jaarlijksche vergoeding van den secretaris werd met fl verhoogd en gebracht op f4, en het keurmeestersloon bepaald op 10 cent per lid. NOORDWELLE. Woensdag hield de af deeling NoordWelüe van den Bond voor Staatspensionneering haar jaarlijksche propaganda-vergadeiring. De opkomst Was alleszins bevredigend te noemen'. De voorzitter, de heer J. Clement, open de de vergadering met een enkel inlei dend wioord en verzocht de aanwezigen een lied 'te zing en uit den Bondsliederen- bundel, „Op voor de Grijsheid". De secre taris, de heer H. v'. d- Maas las daarna Voor de brochure van Perio: „Is de taak van den Bond voor Staatspensiomneerimg afgeloopen?" Als antwoord op die vraag klink e een treurig „neen", maar ook een standvastig en moedig: „Dan gestreden jot het schoone doel bereikt wordt en. het oud en arm niet meer bestaat". Bij iedere volkslezing behooren licht beelden, Het beeld verheldert he1- woord en een blijvebde indruk ontstaat. Het Was daarom goed gezien van bet bestuur om een voorstelling te geven met lichtbeel- Den. De heer Witte was weer zoo be reidwillig, z'n tijd en .moeite voor dit doel af te staan. Wat vertoond werd- heette: Arie Vlierman, de ondergang van een Werkers leven. Een geschiedenis uit duizenden, zooals er zoo veel voorkomen. Een geschiedenis van liefde en leed, smart en geluk, Voor- en tegenspoed. Overtuigde dit de toehoorders van de diepe noodzakelijkheid van het Staöospen sioen en was de stemming dan even wat gedrukt, enkele voordrachten c.d. zorg den al spoedig dat de ernst niet den hoofdtoon kreeg en dat aan de luim ook een plaatsje gegund werd. In zijn slotwoord wees de voorzitter nog op den zegen, die het Staatspensioen brengt aan de ouden en behoeftigen, wekte de leden in een gloeiende speech op te strijden Voor recht en billijkheid, voor verzachting van den ouderdom en sloot onder luid applaus de vergadering. BROUWERSHAVEN. De collecte alhier gehouden voor de slachtoffers van den Watersnood heeft f 620 opgebracht. THOLEN. Donderdagmiddag half een. toer) de autobus van Mailekote de pont. richting Tholen, wilde afrijden, reéö 'de auto inplaats van vóór-, achteruit. In zijn vaart duwde zij een vrachtauto van A§r- denne uit Oudenblosch mede de Eendracht in, peze verdween direct in de diepte, terwijl de bus v'ari Malilekote met de voorste wielen op de pont bleef hangen. Dei passagiers 'waren gelukkig op de pont uitgestapt. Alleen de chauffeur der vrachtauto is inwendig verwond opgeno men. Men vermoedt, dat hij bij het uit stappen, tusschen beide auto's is bekneld geraakt. De autobus van Mailekote is met behulp der Thoolsehe boot direct opgehaald en op de pont geplaatst. De vrachtauto is op heden nog niet opge haald. Gelukkig dat er weer geen dooden zijn te betreuren. Dokter De Jong en Weth. Wagemaker waren spoedig ter plaatse aanwezig. Naar we vernemen, is de toestand van den chauffeur van de vrachtauto, P. Veegens, redelijk. Nader vernemen Wij, dat de chauf feur der vrachtauto, naast een inwen dige verwlondimg, ook een ernstig dij beenfractuur heeft, terwijl hij ook aan zijn gezicht ernstig is verwond. De auto bus van Mailekote is, naar we vernemen, direct door de' politie in beslag genomen. De verwonde chauffeur is per auto naar zijn woonplaats, Zevenbergen, ver- vOerd. DREISCHOR. De collecte voor den wa tersnood heeft hier opgebracht de som Van f 436,10. SIRJANSLAND. Woensdagavond trad alhier in een volle zaal van café de Rijke op dhr. Kielstra, secretaris der Z. L.jM. Nadat de voorzitter de Rijke met Mond- on Tandarts, «»1 op DONDERDAG 4 FEBRUARI ».s. sprei-knor honden Toor T»»d- heelkaode te Zlerlkiee, T*n 10-3 aar namiddags, teil halie ras I. HAGE, Monbelhande], Appelmarkt 365. eenige woorden de lezing opende, gaf hij het woord over aan den heer Kiel stra, die over het belang der Z. L. M. sprak. Daarna gaf hij lichtbeelden te zien, die zeer bi zon der in den smaak' vie len. Na een genotvollen avond dankte - de voorzitter den heer Kielstra voor zijn prachtige rede en doeltreffende platen der lichtbeelden. BRUINISSE. Door een* aantal dames, leden der Verschillende Meisjesver eeni- gingen, daartoe aangezocht door het hier gevormde comité, is een inzameling gehouden voor de getroffenen door den watersnood. Die dames hebben succes ehgad op haar poging. Een som van f 918,52 konden zij aan het comité over dragen. r— De wed. A. Kik, geb. van Popering, -die dezer dagen haar 91sten jaardag vierde, werd verrast met een gift van 25 gulden, geschonken door H. [M. de Koningin. Dat de oude vrouw daarmede zeer verheugd was, is wel te begrijpen. aanbestedingen. ZIERIKZEE. Het dag. bestuur van de Commissie voor de Grindwegen in Schou wen heeft Donderdag 28 Januari, in 'sLandskamer alhier, aanbesteed volgens bestek No. 567, het leveren van ongeveer 6000 S.T. steenslag. Inschrijvers waren: Bouwmaterialen v/h. iM. Luijten, Lek- kerkerk, f5,10; Prima Cooi-Company Ltd., Terneuzen, f4.99, (Belgische) f4.39; N.V. Holl. Basalthandel, Rotterdam, f4.74; W. van den Berg, Bruinisse, f4.73; Ned. Ba- salt-jMij., Zaandam, f4.70; L. van Gent, Nijmegen, f4,59; N.V. Hubenets Basalt- Mij., 's-Hage, f4,55; N.V. Steen- en Bouw stof fenhandel-Mij-» Rotterdam, f4,49; Jac. de Dreu, Goes, f 4,40 porfierC. L. de Smidt, Terneuzen, f4,20 porfier; Bureau „Basalta", Arnhem, f4.45 of f4.35; Ba salt-Mij-, Rotterdam, f4,43. De gunning is aangehouden. EVEN FIJN ALS KERKNIEUWS* Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Bussum, G. Bolkestein te Apeldoorn. Te Mantgem, E. A. A. Snij- deiaar te IJhorst. Te Oudenhoorn (fcoez.), H. Stegenga Wz. te Cothen (Utr.) Te Garrelsweer (toez.), cand. H. Boi- ten te Veendam. Bedankt: Voor Nijkerk op de Veluwe, D. J. van de Graaf te Ridderkerk. OUD-VOSSEMEER. Naar wordt mede gedeeld is aan den heer C. Kievit, Welke, zooals reeds twerd vermeld op 1 Jan. j.l. eervol ontslag kreeg als voorlezer na 42-jarigen dienst, een leuningstoel ge schonken als dankbare herinnering aan zijn trouWe plichtsbetrachting. Geref. Kerk. Aangenomen: Naar Onderdendam, oand. H. Brink te Hoogersmilde. Geref. Gem- Beroepen: Te Moercapelle, D. C, Over- duin te Giessendam. Bedankt: Voor Go.es en Kampen, A. Verhagen te Middelburg. predikbeurten. Zondag 31 Januari. Kerkworv*. 9.30 ure, dB, Mortier. Strooskerke. 6.30 ure, ds. Mortier- Burgh. 9.80, Gemeensch. dienst en 7 ure, Bijbellezing, ds. Boogaard in de consistorie. Reuses*. 9.30 ure, ds. v. Griethujjsen. Noordwelie. 2 ure, ds. C. v. d. Nieuwen- liuizen van Hekelingen. Haamstede. 9.30 ure, ds. v. Binsbergen. Geref. Kerk. 9.30 ure, ds. S. J. de Koster, theol-cand. te Terneuzen. Oud-Gerof. Kerk. 9.30 en 2 ure, Leeskerk. Blkersoe. 9.30 ure, ds. Neeleman. Geref. Kerk. 9 30, ds. v. Tol (H. Av.) en 2 ure, idem. Brouwershaven. 10 ure dr. Proost. Geref. Kerk. 9.30 en 2 ure, Leesdienst. Zonnemalro. 9.30 ure. ds. de Leur (Doops- bediening). Gerof. Kerk. 9.30 en 2 ure, ds.Hoek. Noordffoawet 9 30 ure, de heer Korten- hoeve van Heemstede. Oreiscbor, 2 ure, de heer Kortenhoeve (Coll. voor de gestichten te Heemstede enz.) Oowerkerk, 6 ure, de heer Kortenhoeve van Heemstede. NIetiwerkerk. 9.30, ds. v. d. Linden en 2 ure, idem (Orgelcollecte). Geref. Kerk. 9.30, 2 en 5.30 ure, Leesdienst. Geref. Gem. 9, 2 en 5 ure, Leesdienst. Ooaterlaad. 9.30 en 2 ure, dr. Weeda. Geref. Kerk. 9.30, ds. Bremmer (Avondmaal) en 2 ure, idem (Dankbetuiging). Geref. Gem, 9.30, 2 en 5.30 ure, de heer Romjjn. Slrianslead. 9.30 ure, ds. de Roode. Bruinlss*. 9.30 en 2 ure, ds. Waarden burg. Geref. Kerk. 9.30, Leeskerk en 5.30 ure, ds. Bremmer. Geref. Gem. 9.30 2 en 6 nre, ds. Vreugdenhil. Oud-Geref. Kerk. 9, 2 en 5 ure, Leeskerk. At-J.-Polder. Geref. Kerk. 9.30 en 2 ure, cand. Steenblok van Nieuwdorp. St.-Plllpsland. 9.30 ure, ds. Van Doorn. Oud-Geref. Kerk. 9, 2 en 5.80 ure, Leeskerk. Tbolea* 9.30, ds. Datema en 2 ure, ds. Van Doorn. Geref. Kerk. 9.&0 en 3 ure, Leeskerk. Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 ure, Leeskerk. St.-lHaartensdIJk. 9.30, Leeskerk en 2 ure, ds. Moerman. Oud-Geref. Gem. 9 30 en 2 ure, Leeskerk. Ood-Voieeiaeer. 9 80, ds. Oskam en 2 ure, Leesdienst. Geref. Kerk. 9.30 en 2, ds. Andrée van Krabbendjjke; 5.80 ure, Leesdienst. Poortvliet. 9.10 en 2 ure ds Verschoor. Geref. Kerk. 9.30, 2 en 6 ure, Leeskerk. ftcherpesiss*. 9.30 en 2 ure, ds. Los. Geref. Kerk. 9.30, 2 en 5 30 ure, Leeskerk. Stoveaisse. 9.30, ds. Moerman en 2 ure, Leeskerk (Beide diensten coll. ziekenfonds). Ond-Geref. Kerk. 9.30, 2 en 5.30 ure, Leeskerk, St.-Anaaland. 9.30, Leeskerk en 2 ure, ds. Oskam. Geref. Kerk. 9.30, 2 en 5 ure, Leeskerk. van hein d e en vebo De Fransche vlieger Callizo is van plan met een speciaal /ontworpen vlieg tuig over den hoogsten berg der aarde» de Mount Everest, te vliegen en op den hoogsten top de Fransche vlag neer te Werpen. De Japansche premier, burggraaf. Kato, is overleden. In de buitenlandsche politiek van zijn volk heeft hij een groote rol gespeeld. In het bijzonder streefde hij naar toenadering tot de Amerikanen. Donderdagmorgen heeft te Brussel de indrukwekkende nationale begrafenis yan kardinaal Mercier plaats gehad. Te gen den avond is fyet stoffelijk overschot naar Mechejen overgebracht en in de St.-Romboutskerk bijgezet. Nabij Ventnor op het eiland Wight heeft men een Weg van het verkeer rnoe- ten afsluiten tengevolge van een aard- 1 verschuiving. Een stuk grond van '700 M. lengte en 90 M. breedte bèwleegt zich naar zee Boomen en struikgewas worden medegesleept. T*e ttaterrobr (Beieren) is een jonge arbeider gearresteerd, onder verdenking, een boerenhoeve in oranö gestoken te hebben. Twee kinaeren, resp. 12 en 4 jaar oud, kwamen in de vlammen om. In het Zuid-Hessiscne Rhön-gebergte js .Öe 656 M. hoc^e Dreisteiz in beweging j gekomen. Geweldige rots- en aaramassa's o e wegen zien itn aO richting van net station Brückenau. i De Amerikaansche Senaat heeft den i president voorwaardelijk gemachtigd het I Protocol van het Intern. Hof te teeke- nen. Hiermede is de deelneming der Ver. Staten aan het hoogste rechtscollege vrij - Wel verzekerd. -- De Prins van Wales is weer eens van zijn paard gevallen en heeft ditmaal een sleutelbeen gebroken. f— De „Aquitania" en „Le France" zijn twiee dagen te laat te New-York binnen gekomen na een overtocht, zoo z'Waar als in geen 40 jaar was voorgekomen* De heeje reis vormde een aanhoudende strijd tegen orkaanachtige 'wlinden en hui- zenhooge zeeën, sommige van tyel 20 M. hoogte. De „Aquitania" liep soms min der dan 5 kmoopen. De orkaan duurde 72 uur onafgebroken vvoort. Tijdens het zw'are weer, dat Dins dag voor de kust van Nieulwl-Schotlaind" Woedde, is het s.s. „Laristan", komende van New*-Castle gezonken, waarbij 26 le den der bemanning verdronken. Zes man Werden door het Duitsche s.s. „Bremen" gered. Een tornado van ongekende hevig heid heeft gewioed boven Broome in W. Australië. De wind had een buitengewone snelheid. Vele gebouwen zijn verwoest. Groote schade werd toegebracht aan de pareivisschersvloot. Bijna 200 loggers zonken. In de zitting van den Rijnschen Provincialen Landdag deelde de bonds voorzitter in zijn rapport mede, dat de hoogwaterschade in de Rijnprovincie, Volgens de tot nu toe verstrekte gegevens meer dan 50 millioen Mark bedroeg. Niet minder dan 60.000 H.A. akkerland heeft onder 'Water gestaan. De voormalige Roemeensche kroon prins Carol ligt te Milaan ernstig ziek. Hij is door griep aangetast en een hof arts uit Boekarest, dr. Romano, is te Milaan aangekomen om1 hem te verple gen. Ook een hofmaarschalk is aldaar gearriveerd ter regeling der financieel© aangelegenheden. predikbeurten. Zondag 31 Jan. te Zierikeee Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, dr. Helder. Kleine Kerk. 10 ure, ds. Waardenburg. 's Avonds 6.30 ure, ds. de Roode. Ds. de Roode begint Woensdag om 6 uur met een catechisatie voor jongens van 13 tot 15 jaar. Luth. Kerk. 10 ure, ds. Van den Nieuwenhuizen van Hekelingen. Geref. Kerk. 10 en 6 ure, ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9.80, ds. v. d. Molen, 2 Leesdienst en' 6 are, ds. v. d. Molen. Evangelisatie Jeruël II. 10 en 7 ure, gewone dienst. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 nre, Leeskerk. schrale lippen, ///a kloven en derge- i lijke winterpla- gen zijn pijnlijk r en staan leelijk. Verrassend vlug die ongemakken genezen met den verzachtenden AKKER's die niet bijt, de huid lenig maakt en herhaling voor komt. Onovertroffen bi" wonden, jicht, rheuma- tiek, huiduitslag en aambeien. «n,f 50 et verschillende berichten, De moord te Rotterdam. De dader van den moord in de Rosestraat te Rotter dam, de door de politie gezochte J. L. v. O., heeft zich Woensdagavond zelf aangemeld. In de korte bekentenis, die hij op het politiebureau heeft afgelegd, zeide hij, dat hij niet de bedoeling had gehad, zijn vrouw te dooden; bij het laatste onderhoud (op de kamer van zijn zwa ger) met zijn vrouw was weer spoedig ruzie ontstaan, en op zeker oogenblik: had hij met een scheermes, dat hij in de hand hield, een afwerende beweging gemaakt en daarbij de vrouw ernstig getroffen. Hij was gevlucht en had eer9t uit de bladen vernomen, dat zijn vrouw aan de gevolgen was overleden, en nu hij' dezer dagen een bericht van haar begrafenis gelezen had, was hij vrijwil lig teruggekomen ora zijn straf te on dergaan. De man beweert, tot in het Noorden van Frankrijk in den omtrek van Maubeuge gezworven te hebben. telegrammen.-." AMSTERDAM (V.-D.) Naar de Stand, meldt, besloot de Synode gisteren in kort comité-generaal dr. J. G. Geelkerken te verzoeken naar Assen over te komen. MUNCHEN (V.-D.) Naar de „Munche- ner Post" verneemt, is een nieuw conflict met Sovjet-Rusland ontstaan. De Duit sche koerierpost zou door de sovjet ambtenaren opengebroken zijn en met valsche zegels weer gesloten. De Sovjet- regeering zou niet geneigd zijn veront schuldigingen aan te bieden. Er heerscht een gespannen toestand. De Duitsche ge zant is op wég naar Moskou. PARIJS (V.-D.) Het „Journal" meldt, dat binnen enkele dagen de regeering bij de Kamer een wetsontwerp zal indienen, waarbij wordt voorgesteld, de douane tarieven met ongeveer 30 pCt. te ver- hoogen. De minister van financiën ver wacht van deze nieuwe heffing een op brengst van ongeveer 400 millioen francs per jaar. WEENEN. (V.-D.) Gisterenavond heeft in de universiteit een brand gewoed. In het theologisch instituut werd groote schade aangericht. Enkele waardevolle verzamelingen gingen verloren. Burgerlijke Stand van Zleriksee. Gehuwdi 27 Jan. Willem de Jonge, 88 j., weduwnaar van Johanna Diogena Engelvaarten Otillie Muller, 26 j., jd. WEERBERICHT. Verwacht tot den avond van 30 Jan.: Matige tot kraohtige ZnidvfcstaUjke wind, later afnemende en krimpende wind, aanvankelijk zwaar bewolkt tot betrok ken met nog kans op regen, later op klarend, weinig verandering van tempe ratuur. Fletsere licht opt Van 29—30 Jan. van 5,08 n m.—7.17 v.n, 80—31 5.10 —7,16 31- lFebr.5,12 —7,14

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1926 | | pagina 1