BURGEMEESTER ED. JANSSENS OVER N.-VOSSEMEER gehuild als een klein kind" „JE WAS EEN VRAAGBAAK VOOR DE MENSEN" Stakingen dreigen in Suriname .1#' Chinezen laten journalist gaan Steunactie Wereld Natuurfonds Denken over permanente educatie is te vaag NCBO vindt demonstreren onwaardig Man moest vlucht met dood bekopen binnenland buitenland Terug SER raamt stijging contractloon op circa tien procent Slachtoffers van aardbeving demonstreerden COMMISSIE papier oor uw pen Vissen bij mist Vakbondswerk Dinsdag 16 januari 1973 10 0 Burgemeester Janssens. NIEUW-VOSSEMEER/AARLE-RIXTEL. Hij her innert het zich allemaal als de dag van gisteren. ,,'s Avonds om halfnegen het was zaterdag 31 ja nuari 1953 kwamen Kees de Wit en Gilles de Jager bij mij thuis. De Wit was dijkgraaf, De Jager heemraad van de Polders van Nieuw-Vossemeer. De Jager had altijd over de dijken ingezeten en die avond was hij banger dan ooit. Ik dacht: Gilles rijdt een zware kar, maar laten we toch maar eens gaan kijken. Wij zijn naar de dijk gereden, naar de molen, waar het water op dat moment al een halve meter tegen de vloedplanken stond. De Eendracht was één pot kokende olie." zagen we heit water op ons afkomen. Later heeft de vrouw me verteld: burge meester als u twee minuten later was gekomen, waren we allen verdronken. Ja>, zo was het ook wel". popperige huisje, in de dorpskom waren achtergeble ven. „Kwam om vier uur die nacht thuis. Het water stond bei.eden al een plint hoog. Mijn vrouw en vijf kinderen Miek en mijn schoonzus Burgemeester Ed. Janssens (64) van het Oostbrabantse Aarle-Rixtel, in '53 eerste burger van het Eendracht- stadje Nieuw-Vossemeer, weet nog precies wat hij die avond van de 31ste januari en de verschrikkelijke nacht die daarop volgde, heeft ge daan. -„Wij zijn onmiddellijk de mensen in de buitenpolders gaan waarschuwen. Er uit, er uit mensen, de wereld trilt! De dijk van de Heense Pol der schudde en kraakte en we wisten niet hoe gauw we er af moesten komen. Er wa ren boeren die ons niet wil den geloven. Och, burge meester, er is nog nooit wat gebeurd en het zal opk nu wel zo'n vaart niet lopen, kregen we te horen. Een paar mensen dachten: die burge meester is knettergek gewor den. Sommigen zijn gebleven en vonden de dood in de kolkende golven. Anderen besloten na veel vijven en zessen te vluchten en hebben het vege lijf gered. In de Eendrachtpolder woonde een echtpaar de naam doet er niet toe dat al in veilig heid was maar naar zijn boer derij terugging om wat geld te halen. Man en vrouw zijn verdronken. Verschrikke lijk". De tranen schieten burgemeester Janssens in de oger als hij over die ramp nacht vertelt, waaraan hij nog steeds moet denken. Vijftig mensen uit het dorp verloren die nacht het leven, een derde van alle huizen van het stadje werd door het woendende water weggesla gen. Burgemeester Janssens: „Tot degenen die ternauwer nood aan de dood in de gol ven ontsnapten, behoorde het gezin De Wit-Free van de Kortedijk. Hij was landar beider,. Toen wij bij de De Wits op de deur bonsden, Pas toen hij alles voor an deren had gedaan, dacht bur gemeester Janssens aan zijn vrouw en zes kinderen: Miek, Pieter, Jan, Marian, Kees en A-dri, die in het die bij ons inwoonde logeer den bij gemeentesecretaris Gijzel maar daarover direct meer waren naar de zol der gevlucht. Heb de tele foon gepakt en stad en land' afgebeld, maar ik kon nie mand bereiken. Om zeven, minuten over vier lukte het me om De Quay aan de lijn te ki'ijgen. Kunt u voor hulp zorgen, vroeg hij mij. Ik kon dat niet waarop hij beloofde ervoor te zorgen. Het watei stond op dat moment al tot mijn middel. Om elf over vier ik zal het nooit ver geten werd de verbinding verbroken. Nieuw-Vossemeer was vanaf dat moment van de buitenwereld afgesloten. O, ja: over zijn oudste dooh- ter en zijn schoonzus. Zoals gezegd sliepen zij in het huis van de secretaris, dat aan de Veerweg stond. Gijzel ont snapte die nacht op het nip pertje aan de dood. Hij maakte de voordeur open en weg is die deur. Het kolken de water gutste de gang bin nen en dreigde Gijzel mee te sleuren, maar hij slaagde er in om de kapstok te grijpen. Met heel veel moeite' lukte het zijn vrouw haai- man de trap op te trekken. Zij heb ben tot dinsdag- op zolder gezeten. Toen werden zij door militairen met de boot buiten het rampgebied ge bracht. Ja, er heeft zich die nacht in Vossemeer heel wat afgespeeld. Tegen het huis van Gijzel spoelden twee jongelui aan; ze dreven op balken. Met handdoeken zijn ze naar boven getrokken. De meeste slachtoffers zijn op de Pelsendijk gevallen. Daar verdronk onder meer het ge- 0 Zo zag de achterzijde van de Voorstraat in Nieuw-Vos semeer er uit nadat het water zijn woeste gang was gegaan. zin Van Geel: man, vrouw en zes kinderen. Ik heb gehuild als een klein kind toen ik de lijken zag". Dinsdags na de rampnacht zijn de 1600 Vosmeerdere, die aan het door de storm opgezwiepte water waren ontkomen, geëvacueerd, veel families zagen elkaar terug in Tilburg, waar voor onder dak was gezorgd. „De hulp verlening is massaal geweest. Van alle kanten, uit binnen- en buitenland snelde men ons te hulp. Dat was hartver warmend. Zonder die hulp waren wij er ook nooit bo venop gekomen". In mei keerden de eerste evacués naar het deerlijk geschonden Nieu)v-Vosse- meer terug. Aanvankelijk wilden zij niet. „Nooit meer terug", zwoeren die van Vos semeer, maar zij gingen toch, want de roep van het ge boorteland was sterker dan de vrees voor een herhaling. De dioden echter, die zij in Steenbergen begroeven, wil den zij per sé laten waar zij waren: ver van het water. PIET DE BONT. De heer C.J. van Gurp uit de Meilustlaan te Breda was begin 1953 adspirant ge meentepolitie te Rotterdam. Op zaterdag 31 januari, 's middags om vijf uur, vertrok hij met de trein naar Zeven bergen, waar zijn oudere woonden. De andere ochtend hoorde hij dat de dijken rond Zevenbergen waren doorgebroken. Hij meldde zich bij de groepscomman dant van de rijkspolitie. „In de kortste keren", schrijft hij, „werd ik be ëdigd als onbezoldigd rijks- veldwachter en in een uni form gestoken. Elke ingezette politieman diende te handelen naar ei gen inzicht en op eigen ver antwoordelijkheid. Je was een vraagbaak voor veel mensen. Overal diende je op te letten: evacuatie van be dreigde woningen of boer derijen, het bewaken van ontruimde percelen tegen plunderaars, het aantrekken van mankracht voor red dingsacties, het zorgen voor transport. Bovendien moest je trachten paniek te voorko men". Ware staaltjes van helden moed zegt hij te hebben ge zien. Doodsverachting van jonge kerels, „zoals Harry Ruedisueli, die in Zevenber gen woonde. Een atletische figuur die kans zag om half zwemmend, half strompelend door ondergelopen akkers en weilanden, met een klein bootje mensen uit de polder te halen. Hun huizen stonden op instorten. Onvermoeid, tot laat in de avond (toen bij het licht van autolampen) ging hij keer op keer terug, tot de laatste mensen gered waren. Later op de avond werden hur. huisjes door het water verwoest". Hij noemt ook Wim Smol ders uit Zevenbergen, die het presteerde een tiental koeien in een ondergelopen stal los te maken en door het wilde water aan de vaste wal te krijgen. „Ook de verkenners, kin deren bijna nog, deden goed werk. Zu vulden zandzakken en versterkten een sluis, waar het water ai doorsijpel de. Ze waren door en door verkleumd en hadden honger en dorst. Triest genoeg wer den ze niet toegelaten in een boerderij die voor het water gespaard was gebleven en waar de boer, de boerin en enkele getrouwen zich koes terden in een behaaglijke warmte. Ze waren bang dat de jongens de vloer vuil zou den maken. En die had juist zijn zaterdagbeurt gehad!" Het eerste artikel m deze serie stond in de krant van 13 januari.) PARAMARIBO (ANP) Wanneer de Surinaamse rege ring niet ingaat op de eisen van de douaniers, schrijft de douanebond vandaag een sta king uit, zo is in Paramaribo bekendgemaakt. De werkne mers bij de Surinaamse water leidingmaatschappij willen op- woensdag 17 januari gaan sta ken, wanneer de directie niet begint met de CAO-onderhan- delingen. Ook op andere ge bieden loopt het in Suriname op het ogenblik niet erg soe pel. Door het uitvallen van twee machines bij de suikeronder- nemirij Mannen-burg, is er geen suiker te koop in Paramaribo. Lucifers zijn al geru-ime tijd schaars en alleen in de zwarte handel verkrijgbaar en de te lefoon, diie door de Ameri kaanse maatschappij ITT is geïnstalleerd, werkt a-1 eniee dagen niet meer. De Surinaam-'- douane is niet tevreden u i rapport over de invoering van nieuwe rangen en rangenstélsels bij de georganiseerde belasting dienst. De voorzitter van de douanebond, R. Nooitmeer zei, dat de leden zeer teleurgesteld zijn over het rapport, omdat zij erin „geen gehoor vain een functie-analyserend onderzoek hadden gevonden, wwaardoov van een salarisherziening niets terecht is gekomen". De Surinaamse minister van financiën H. Radhakishun (VHP) was de vorige week niet bereid een brief, die werd aangeboden door alle doua niers, die voor zijn ministerie demonstreerden, in ontvangst te nemen. Hij wilde we-1 een delegatie ontvangen, waarmee de dou-aniers echter geen ge noegen na-men. De minister heeft het verder nog moeilijk omdat de re geringszenders SRS (radio) en STVS (televisie) geweigerd hebben gepaalde berichten van de bewindsman over de doua ne-kwestie o-m te roepen. De minister heeft nu aangekon digd de positie va-n deze rege ringsmedia i-n de ministerrraad aan de orde te stellen. DEN HAAG (ANP) De contractloonstijging in 1973 wordt geraamd op circa tien procen' Dit blijkt uit een toe lichting van het dagelijks be stuur van de Sociaal Economi sche Raad op zijn voorstel het personeel van de raad met in gang van 1 januari jl. een salarisverhoging te geven van 2,6 procent. Het dagelijks bestuur van de raia-d herinnert er aa-n dat per 1 januari 1967 werd beslo ten de salarissen van het per soneel van de SER jaarlijks aan te passen aan de gemid delde contractloonstijging op jaarbasis. Omdat het personeel die opschuiving in toenemende mate als een bezwaar onder vond, tegenover de veelal op 1 januari optredende premie- en belastingverhogingen staat dan geen cr npenseren-de loonsver hoging, zo dat het beschikbare inkomen kan d-a-len is mede op aandrang van de organisaties van werknemers gezocht naar een aanpassing, die o.a, de loonsverhoging per 1 januari tot gevolg heeft. (ADVERTENTIE) Grote Markt 25 - Breda PALERMO (UPI) Meer dan tienduizend slachtoffers van de aardbevingsramp, die in januari 1968 een deel van Si cilië trof hebben betoogd om ertegen te protesteren dat zij. vijf jaar na de ramp, nog steeds wachten op de van rege ringszijde herhaaldelijk beloof de wederopbouw va-n het ge troffen gebied. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Met een bal lon-opstijging van Nederlands bekendste ballonvaarders, de heer en mevrouw Boesman, gevolgd door een ballonnen wedstrijd waaraan ongeveer 6000 kinderen deelnemen, gaat op 17 januari in Utrecht de landelijke campagne van start van de zuiveldetailhandelsor- ganisatie IVEKO ten bate van het Wereld Natuur Fonds. Met deze actie, die zeven tien weken zal duren, hoopt men 250.000 gulden bijeen te brengen voor drie projecten van het fonds: het behoud van de Wadden, van de tijger in Azië en van de flamingo's in Afrika. Aan deze actie nemen meer dan duizend detaillisten van de IVEKO deel. De actie be staat hierin dat men bij een aantal artikelen zoals zuivel- produkten en voedingsmidde len en bij bepaalde bier- en frisdrankenmerken een we reldkaart cadeau krijgt waar op plakplaatjes geplakt kun nen worden van met uitroeiing bedreigde diersoorten. Als voorschot op het te ver wachten bedrag ontving prins Bernhard die internationaal voorzitter is van het Wereld Natuur Fonds, reeds op 5 ja nuari een bedrag van 50.000 gulden. CANBERRA (RTR) Pre mier Whitlam van Australië heeft maandag in Canberra bekendgemaakt, dat de 54- jarige Austrialische journalist Francis James, van wie sinds drie jaar niets is vernomen, naar Australië zal terugkeren. De Chinese regering had de Australische ambassade in Pe king meegedeeld, dat James uit China uitgewezen zal wor den, nadat hij schuldig bevon den was aan spionage. China heeft verklaard, dat de uitwijzing van James be doeld is als een vriendschap pelijk gebaar jegens Australië na het aanknopen op 22 de cember j.l. van diplomatieke betrekkingen tussen Australië en China. Van James, die volgens Whitlam in goede gezondheid verkeert, werd niets meer ver nomen nadat hij een reeks ar tikelen geschreven had waarin het heette dat hij het Chinees gebied voor kernproeven Lop Nor had bezocht. De Chinese autoriteiten spraken nader hand evenwel te-gen, dat Ja mes geheime installaties in Lop Nor, gelegen in de pro vincie Sinkiang, had bezich tigd. James, die als Spitfirepiloot tijdens de tweede wereldoor log twee jaar in Duitse gevan genschap is geweest, is een uitgesproken tegenstander van de Australische betrokkenheid in de Vietnamese oorlog. De Chinezen weigerden aan vankelijk te erkennen, dat zij de Australische journalist ge vangen hielden en Peking rea geerde niet op verscheidene diplomatieke nota's, waarin in lichtingen gevraagd werden over de verblijfplaats van Ja mes. De uitgewezen journalist wordt vandaag in de Britse kolonie Hongkong verwacht. UTRECHT. (ANP) Het denken over permanente edu catie (PE) moat concrete^ en. specifieker worden, wil ze haar stimulerende functie behouden. PE-projecten moeten een dui delijke probleemstelling hante ren en aangeven op welke wij ze ze willen en kunnen bijdra gen tot de oplossing van het probleem. Tot deze aanbeveling komt de commissie vormings- en ont wikkelingswerk voor volwasse men een adviesorgaan van het ministerie van CRM in een eerste interimrapport, waarin een evaluatie wordt ge geven van de mogelijkheden tot praktische verwezenlijking van het beginsel van de per manente educatie. Het rapport is mede geba seerd op de ontwikkelingen bij vier experimentele PE-projec ten. die doör CRM zijn gesub sidieerd. De commissie consta teert, dat de vaagheid van het begrip PE bij de verschillende projecten dikwijls leidt tot een moeizame poging tot concreti sering en een grote verschei denheid aan interpretaties, Doordat de doelstellingen zo ruim en daardoor voor velerlei uitleg vatbaar zijn, wordt het vrijwel onmogelijk criteria te ontwikkelen waaraan het be leid kan worden getoetst. De commissie, die opmerkt dat onze maatschappij steeds dringender de noodzaak van de PE zal aantonen, constateert dat het ontwikkelingsproces van experimenten op het ge bied van vormings- en ontwik kelingswerk onder de huidige bewindslieden van CRM vrij wel tot stilstand is gekomen. De experimentenpot is reeds met meer dan een derde ver minderd. AMSTERDAM (ANP) Een onbekende man van naar schatting 25 jaar, die zondag avond met zijn auto in Am- sterdam-oost een wielrijder schepte en hard doorreed, heeft zijn vluchtpoging met de dood moeten bekopen. Op de Mauri-tskade botste hij even la ter met zijn auto in volle vaart tegen een spanpaal van de tramleiding. Hij was op slag dood. UTRECHT (ANP) ,,.Wi.j moeten de strijd voor de belan gen van het overheidsperso neel en voor het voeren van een goed overleg niet over brengen op de straat. Een openbare bijeenkomst met op tocht en demonstratie is een middel, dat het overheids- en onderwijspersoneel onwaardig is. Enkele recente gebeurtenis sen hebben duidelijk bewezen, dat dergelijke demonstraties een onwaardig karakter heb ben". Aldus de voorzitter van de christelijke centrale van over heids- en onderwijzend perso neel, de heer W. Wieringa, die niet zal deelnemen aa-n de de monstratie, die de andere vier centrales gaan houden in ver band met de meningsverschil len tussen regering en ambte naren over de pensioenpremie. Brieven voor deze rubriek moeten met volledige naam en adres worden ondertekend. Bjj publikatie zullen deze vermeld worden. Slechts bij hoge uit zondering zal van deze regel worden afgeweken. Naam en adres zijn dan bl| de redactie bekend. Publikatie van brie ven (verkort of onverkort) betekent niet dat de redactie het in alle gevallen eens is met inhoud, c.q. strekking. Naar' aanleiding van uw ar tikel oyer .„Vissen bij mist op de Oosterschelde" van 5 janu ari j.l. het volgende: le Mijn vader, de bejaarde inwoner uit Bergen op Zoom had een jarenlange ervaring op de Schelde. (Iemand met 60 jaar rijer varing kan ook een fatale klapband met zijn auto krijgen). 2e Uw hengelsportjournalist heeft de feiten verdraaid of weet helemaal niet wat de schorren of Schelde zijn. Door zijn bewering maakt hij een grote fout en brengt zodoende opnieuw eventueel mensenlevens in gevaar, als ze onder dezelf de weersomstandigheden zijn raad zouden opvolgen. Hij beweert n.l. dat je uit de stroomrichting zou kun nen opmaken waar west, oost en zuid zouden zijn. Inderdaad komt de vloed- stroom van west naar oost in de Oosterschelde, doch wanneer men zich op een plaat bevindt kan deze aan alle zijden omstroomd wor den en bij mist kun je dan onmogelijk uitvinden of de vloed recht van zee of ach ter je langs gekomen is, zodat zijn theorie onjuist is. 3e Mijn vaders „blunder" zich op het hoogste punt terug te trekken is een logisch gevolg van paniek. Je pro beert je bij deze tempera tuur zolang mogelijk droog te houden en boven wa ter. 4e Het uittrekken van bomen daar ter plaatse geef ik u te doen, laat staan dat je ze zou kunnen vinden bij mist (ze staan een flink eind uit elkaar). ie Üit* z.g. sporen zou uitge komen zijn dat ze te ver weg waren en te lang heb ben doorgespit. Onzin: na dat er tweemaal hoogwa ter is geweest zijn de spo ren weg en niemand weet of ze te lang hebben gespit of reeds toen verdwaald waren. Ook het feit dat ze ver weg waren kan duiden op een vroege verdwalingN Hij was niet van plan over kreken te gaan, daar hij zeer korte laarzen droeg (plm- 25 cm.). 6e Verder meen ik dat de beste kaart niets waard is zonder oriëntatiepunten zo als genummerde tonnen. 7e Er zijn getuigen, dat hij wel degelijk een kompas bij zich had. Tenslotte voor de politie niets dan lof, deze mensen hebben alles gedaan wat ze konden. Hiervoor onze dank. BERGEN OP ZOOM J. P. LEIJTEN Waarom is mr. Van Boven als voorzitter van een chr. werkgeversverbond bang voor vakbondswerk in de onderne ming, naast of samen met de ondernemingsraden? In hun lange bestaan hebben de vak bonden bewezen dat zij op sociaal economisch gebied mee helpen denken en werken in belang van onderneming en maatschappij. Voor een grote groep mensen hebben zij zo doende een stuk christelijke rechtvaardigheid gebracht. In vele ondernemingen zijn de laatste jaren dingen gebeurd die niet bepaald het woord christelijk of sociaal konden dragen. Dit zet seer terecht, vele mensen aan 't denken. In dit licht bezien is het hard nodig dat enkele deskundige vakbondsleden samen met de OR in de onderneming een stuk werk tot stand brengen, met het doel het welzijn en het beter tot zijn recht komen van de mens in de onderne ming te bevorderen. Vele on dernemingsraden worden er echter pas bijgeroepen, of in gelicht, als de beslissingen er al iggen of de brokken gelijmd moeten worden. Het lijkt mij daarom goed dat de vakbon den zich niet te veel aantrek ken van de waarschuwende woorden van de heer Van Bo ven. BREDA P.V. GURP HET kamerlid Beuker (RKPN) heeft minister Van Agt gevraagd een strafvervol ging te I aten imsteülein tegen de achttien artsen uit Fries land, die actieve euthanasie zouden hebben toegepast.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1973 | | pagina 10