zc och vuurwerk in Oostkapelle Op 2 januari Wippermortier KNRM naar museum Van busje naar cafetaria in gloednieuwe terminal Officier eist tbs met dwangverpleging tegen serie-inbreker Nieuwjaar's koopzondag in het centrum van Middelburg NMa legt garnalensector lagere boetes op trkoop vanuit loods verboden, maar ondernemer vindt oplossing jmfietser aargewond aanrijding loemen 'RUIMING Duinovergang weer rechtdoor Inbraak in woning Vlissingen Man met wiet aangehouden Bromfietser drie keer fout zeeuwse almanak Cabaret je: 0113-315649 ipzc.nl «js31i 4460 AA Goes Ktentie-exploitatïe: Jj.en Midden-Zeeland: 0113-315520; ^-Vlaanderen: 0114-372770; paal; 020-4562500. ■nsdag 29 december 2004 editie Walcheren ,-De boetes voor de garna- stor wegens verboden prijs den zijn aanzienlijk ver- lederlandse Mededingings- liteit (NMa) heeft het totale zbedrag voor vissers en han- delaren, dat in januari vorig jaar 13,8 miljoen euro bedroeg, na een bezwaarprocedure ver minderd tot 6,2 miljoen euro. Dat komt vooral de groothandel ten goede. De kartelwaakhond blijft erbij dat de garnalenvis- sers en -handelaren in de jaren 1997 tot 2000 verboden afspra ken hebben gemaakt over aan- voerbeperking en prijsvorming. Bovendien hebben ze een nieu we groothandelaar verhinderd op de markt te komen. De straf- bai'e feiten blijven overeind. De boetes zijn verlaagd omdat de betrokkenen nieuwe gegevens hebben aangedragen over hun omzetten, waarop de straffen zijn gebaseerd. Vijf kleinere groothandelaren ontspringen de dans. De NMa zegt nu dat ze 'niet met voldoende zekerheid' kan bewijzen dat zij bij de af spraken waren betrokken. Het gaat onder meer om Van Belzen in Arnemuiden en Matthijs Jan sen in Stellendam. GPD Abvan der Sluis 1ELBURG - Ondernemer peg uit Oostkapelle gaat ,ag gewoon vuurwerk aan n brengen vanuit zijn win- an de Dorpsstraat. Be dechter mr G. van Unnik sle gisteren het besluit van nieente Veere, waarin hem toegestaan vuurwerk te pen vanuit zijn loods aan abachtsstraat. De opslag is erboden. Hogeweg is nu lan zijn medewerkers met pi of auto's heen en weer te I rijden tussen de loods en jinkel. was aangespan- toor buurtbewoner AKod- vond verkoop in strijd het bestemmingsplan van Veere. Ook vreesde ior overlast. weg verkocht 24 jaar lang werk vanuit zijn winkel JeDorpsstraat in Oostkapel- »r verscherpte veiligheids- bleek het onmogelijk om winkel nog vuurwerk op Hij vroeg de gemeente om gedurende jagen vuurwerk te mogen ipen vanuit zijn loods aan nbachtsstraat. Voor 25.000 paste Hogeweg de loods inder meer met een sprin- De buurt verzet- Bewoners zeiden de ver- - Een 17-jarige uit de gemeente is gister- ig zwaar gewond geraakt laanrijding met een 23-ja- utomobilist. toestand was gisteravond Het ongeval gebeurde in verve. De bromfietser stak over zonder voorrang te aan de automobilist, werd door de auto ge- I en kwam in de sloot te- Omstanders hebben het offer uit de sloot gehaald leanimeerd. Het personeel traumahelikopter heeft overgenomen. De daarna per ambulance Erasmus Medisch Gen ii Rotterdam vervoerd. (Advertentie) zakelijke doeleinden vw.b-f.nl (Advertentie) gunning te zullen aanvechten tot de hoogste rechterlijke in stantie. De gemeente kwam daarop met een oplossing. Door alleen maar. duizend kilo op te slaan, was geen vergunning no dig, maar slechts een meld plicht. De opslagloods moest clan alleen wat vaker bevoor raad worden. Wijziging van het bestemmingsplan zou niet nodig zijn. Voor de bestuursrechter in Mid delburg betoogde raadsman J. de Keuning van buurtbewoner Kodde dat verkoop van vuur werk op grond van het bestem mingsplan niet is toegestaan. „De woning van mijn klant is aangebouwd aan de loods en dus niet geschikt voor opslag en verkoop met het oog op brandge vaar. Mijn klant begrijpt ook niet waarom juist op deze plek vuurwerk verkocht moet wor den. Er zijn betere mogelijkhe den." M. Jonker van de gemeente Veere stelde dat het niet nodig is om incidentele zaken, zoals de verkoop van vuurwerk (die wettelijk maar drie dagen is) of het houden van bijvoorbeeld een muziekfestival, te regelen in een bestemmingsplan. De bestuursrechter oordeelde gisteren dat het besluit van de gemeente Veere om de verkoop van vuurwerk toe te staan ge schorst moet worden. Ook moet het gemeentebestuur erop toe zien dat er vanuit de loods niets wordt verkocht. Gebeurt dat wel, dan moet de gemeente dui zend euro per dag aan Kodde be talen. Teleurstellen „Een domper", aldus Hogeweg. Hij is niet van plan zijn tweehon derd klanten met voorbestellin gen teleur te stellen. De onderne mer zegt dat hij van elke vuur werksoort een voorbeeld heeft. Hij is van plan die uit te stallen in de Dorpsstraat. Met walkie talkies wil hij vervolgens con tact onderhouden met de opslag loods. „Dan is het nog de vraag of ik het vuurwerk in de winkel of buiten aan mijn klanten kan overhandigen. De opslag in de Ambachtsstraat is niet verbo den. Dit is mijn oplossing. Of het mag, weet ik niet. Wat moet ik dan doen. Al die mensen te leurstellen?" Bij de gemeente Veere was giste ren niemand meer bereikbaar voor een reactie. v:- 'f A. van Rooijen gebruikte gisteren een extra onsje kruit om voor de laatste keer het wippermortier van de KNRM in Westkapelle af te schieten. foto Manfred Berrevoets van de reepe «raat 8 Goes WWW.VANDEREEPE.NL door Ab van der Sluis WESTKAPELLE - De Konink lijke Nederlandse Redding Maat schappij in Westkapelle moet af scheid nemen van het wipper mortier. Daarmee lijkt een ein de te komen aan een 93 jaar oude traditie. Het mortier is in 1957 voor het laatst succesvol gebruikt bij een stranding op de zeedijk. De KNRM gebruikt het kanon nu voor demonstraties en voor het eindejaarsschot tijdens de laatste oefening van het jaar. Het mortier moet naar het mu seum vanwege aangescherpte veiligheidseisen. De kleine mortier werd in het verleden gebruikt voor het over schieten van een lijn wanneer een schip was gestrand. Aan de lijn kon vervolgens een stoeltje (het wippertoestel) worden be vestigd waarmee opvarende'n werden gered. In het kanon zit een kogel die met behulp van drie ons kruit zo'n 250 meter ver kan worden afgeschoten. De kogel fungeert tevens als boei. Mocht de kogel in het water terechtkomen, dan was het een fluitje van een cent om het terug naar de kust te trekken. In 1957 strandde de Achilles op de Westkappelse zeedijk. De Duitse kustvaarder was na een mislukte bergingspoging, waar bij één van de bergers was ver dronken, gestrand. In de nacht van 15 op 16 maart werden ne gen opvarenden door de West kappelse ploeg met behulp van de wipper van boord gehaald. Oud-schipper A. van Rooijen is niet te spreken over het afschaf fen van de traditie van het oudejaarsschot. „In het hoge noorden mogen ze wel schieten met melkbussen en dan mogen wij niet meer één keer per jaar het kanon afschieten? Er is niet gevaarlijks aan. Zoiets moet je niet na 93 jaar overboord zet ten. Op de Wadden gebruiken ze bij demonstraties paarden. Daar is ook wel eens een dier om het leven gekomen. Dat wordt toch ook niet afgeschaft." Vuurleider Van Rooijen is vuurleider bij de KNRM in Westkapelle. Hij be dient het kanon. „Officieel we ten we nog van niets, maar bij geruchten heb ik begrepen dat met één pennenstreek de tradi tie wordt afgeschaft." De KNRM in Westkapelle ge bruikte het wippermortier ook nog bij demonstraties. Ook daar aan komt straks een einde. De reddingsstations gebruiken sinds een aantal jaren raketten om lijnen over te brengen naar schepen in nood. Aan de lijn wordt vervolgens een wipper broek bevestigd, waarin het slachtoffer kan hangen. Van Rooijen zegt dat het ook niet on gevaarlijk is om een raket af te vuren richting een gestrande gastanker. Ter gelegenheid van het laatste schot gebruikte de vuurlieder gisteren niet de gebruikelijk drie, maar vier ons kruit. „Dat schoot wel lekker weg", gniffelt Van Rooijen nog na. fliers in zijn nieuwe zaak in de vertrek- en aankomsthal van het fietsvoetvecr tussen Vlissingen foto Ruben Oreel door Edith Ramakers VLISSINGEN - Een broodje boot verschijnt binnenkort mis schien nog op de menukaart. Maar voor het overige heeft Er- win Fliers weinig te wensen. Ca fetaria Koko is ingetrokken in de gloednieuwe terminal van het fietsvoetveer tussen Vlissin gen en Breskens. Zondag gaan de deuren van de nieuwe zaak open. „We zijn 24 jaar geleden begon nen in de 'kokobus' en kijk wat een mooie zaak het nu gewor den is", zegt Fliers. Koko heeft vanaf het begin een band gehad met de veerdienst. In de nieuwe zaak wordt dat dui delijk met een schilderij van de oude PSD-boot en een schaalmo del van de Prinses Maxima, die de familie van een trouwe klant in bruikleen heeft gekregen. In de jaren '80 kreeg Fliers een plaats vlakbij het Stationsplein in Vlissingen. Het was het par keerterrein, waar de overtocht naar de overkant begon. Na de komst van de dubbeldekkers van de PSD werd de Veerhaven- weg, ongeveer vijftig meter ver derop, het nieuwe opstelterrein. Fliers verhuisde mee. Toen de tunnel onder de Wester- schelde openging, verkaste de zaak tijdelijk naar het stations plein. „We wisten toen al dat we in de terminal onze zaak moch ten voortzetten. We hebben dit in nog geen twee jaar tijd gere geld." Vanuit de familiezaak kijken de klanten nu nog uit op de oude vertrekhal van de boot, die half gesloopt is. Naar verwachting wordt het he le complex gesloopt en komt er ruimte voor een ruim plein. „Dan kijken we van hier vrij over het water uit. Wie kan zich een mooiere plek om te werken voorstellen?" Het is een gedeelte van Vlissin gen waar reizigers komen en gaan. Het NS-station grenst aan de terminal. „Ik denk dat het restaurant van het station, de restauratie en wij elkaar mooi kunnen aanvullen. Dit is een plek waar beweging in zit." MIDDELBURG - Duinovergang Duinoord bij Vrouwen polder wordt verlegd. Na de aanpassing ligt het strand straks een stuk dichterbij. De overgang maakt nu, op de top van de duinen een scherpe bocht naar links. Honderd vijftig meter verderop is de toegang tot het strand. Het pad door de duinen is ruim twintig jaar geleden aange legd. Dat was nodig, omdat een deel van de duinen in die tijd bij hevige storm regelmatig in de golven verdween. De trap moest vervolgens worden gerepareerd. Nu is, mede onder invloed van de stormvloedkering, een andere situatie ontstaan. Het strand bij Breezand in Vrou wenpolder is breed geworden. Gevaar voor afslag van de duinen is er niet meer. De gemeente Veere wil daarom de duinovergang terug op de oorspronkelijke plaats. Mensen kunnen dan vanaf de Fort den Haakweg weer rechtdoor het strand op. Het huidige pad wordt straks gewoon weer duingebied. De overgang komt midden tussen twee ande re overgangen te liggen. Het is nog niet duidelijk wat het verleggen van de overgang gaat kosten. De werkzaamhe den vinden volgend jaar plaats. VLISSINGEN - In een woning aan de Vincent van Goghlaan in Vlissingen is tussen zaterdagmorgen en maandagavond ingebroken. De toegang tot de woning werd geforceerd. Er zijn enkele honderden euro's, ge- luids- en computerapparatuur en een kinderwagen gesto len. MIDDELBURG - Op de Nieuwe Vlissingseweg in Vlissin gen is maandagavond een man aangehouden, omdat hij softdrugs in zijn auto had. De man werd door de politie rond tien uur langs de kant van de weg gezet, omdat hij een kapot achterlicht had. Bij een controle van de auto bleek dat hij 19 gram wiet in zijn auto had. De drugs zijn in beslag genomen. De man heeft een proces-verbaal ge kregen. VLISSINGEN - Op de Nieuwe Zuidbeekseweg in Vlissin gen is gistermiddag een 19-jarige Vlissinger aangehou den. Hij kreeg drie bekeuringen. De agenten merkten de jongen op toen hij op de Hogeweg zonder helm op zijn bromfiets reed. Toen hij de politie zag, vluchtte hij met ho ge snelheid in de richting van de President Rooseveltlaan. Op de Zuidbeekseweg kon de jongen niet meer ontkomen. Hij kreeg een bekeuring voor rijden zonder helm en rij den zonder gele plaat en verzekeringsplaatje. Zijn brom fiets had bovendien te veel vermogen en niet verzekerd. door Emile Calon MIDDELBURG - Het vierjarige zoontje van de Vlissingse is bang. Bang voor vreemden, hart stikke bang dat er 's avonds of 's nachts wat gebeurt, bang dat zijn spaarpotje weer wordt ge stolen. De moeder van het jongetje was gisteren aanwezig in de Middel burgse rechtbank en vertelde hoe moeilijk hij het heeft. Zelf is ze ook bang. Desondanks was ze bij de zitting aanwezig om met eigen ogen te zien wie vorig jaar, midden in de nacht, haar huis was binnengedrongen en het spaarpotje van haar zoontje had gestolen. „Je moet je ogen uit je kop schamen", sneerde ze richting de verdachte. Die 33-jarige Vlissinger schaam de zich echter nergens voor. Bij aanvang van de zitting van de meervoudige kamer liet hij dui delijk weten dat hij daar tegen zijn zin zat en dat hij op geen en kele manier mee zou werken aan het verhoor. „Jullie doen maar, ik zwijg." De Vlissinger is een goede be kende van de politie en de recht bank. Hij is al vele malen opge pakt voor inbraken en geweldda dig gedrag en ook al vele malen vferooi'deeld. Toen hij vorig jaar terecht moest staan voor bedrei ging van zijn eigen vader en een agent adviseerde het openbaar ministerie de Vlissinger tbs te geven. Dat verzoek werd des tijds niet overgenomen door de rechtbank. De rechters veroor deelden hem toen tot een aantal maanden celstraf. Gisteren stond de Vlissinger te recht voor vijf nieuwe inbraken in woningen in Vlissingen en Oost-Soubui'g. Ze zijn allemaal gepleegd tijdens zijn proefperio de. Officier van justitie J. Zon dervan kende dan ook geen ge nade en stelde dat de maatschap pij voor een fikse tijd verlost moet worden van deze man die verslaafd is aan cocaïne, heroï ne en gokken. De officier wees op het rapport met de vele mis drijven van de Vlissinger alsme de de verslagen van psychiaters en psychologen. Volgens Zonder van moet de man geholpen wor den en is tbs met dwangverple ging de enige manier. Eerst moet de man, wat hem betreft, echter nog negen maanden de cel in als straf voor die inbra ken. Ook vroeg hij om de zeven maanden voorwaardelijk, die nog resteerden van een vorige veroordeling, om te zetten in een daadwerkelijke celstraf. De verdachte lachte schamper toen hij die eis hoorde. „Jullie doen maar." Hij is echter niet* van plan mee te werken aan welk programma dan ook. „Ik heb het gehad met al die psy chiaters en psychologen." Advocaat A. Bals had de on dankbare taak de Vlissinger te verdedigen. De man weigerde de afgelopen maanden met wie dan ook te praten, ook met zijn advocaat. Hij merkte wel op dat een verpleging noodzakelijk is maar dat tbs met dwangverple ging een te rigoureus middel is. De vader en moeder van de ver dachte waren ook aanwezig. Na afloop van de zitting, toen de verdachte werd weggeleid, riep de moeder hem wanhopig na: „Bel toch eens." De vader richt te zich tegen de rechters en de officier en merkte op dat toch duidelijk moet zijn dat zijn zoon ziek is. „Zo iemand sluit je toch niet op, zo iemand geef je verple- - ging." De rechtbank doet 11 januari uitspraak. Gehoord vanaf de publieke tri bune tijdens de gemeente raadsvergadering in Hulst: „In het Scheldetheater betaal je veertig euro voor een kaart je voor een cabaretvoorstel ling. Hier is er elke maand weer een gratis show...

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 11