Veere wil nieuw tracé 57 kritiek op hulp in unnel onterecht Ondernemer bouwt trap in duinen Duurzaam Middelburg kijkt naar leuke dingen Oranje boven Historische band met Tobago Huis verkopen zonder te verhuizen Minister Peijs opent kantoor Claim Heros van de baan zeeuwse almanak Trots pjeuw bos bij ishoek bedient oral ruiters Meerderheid kiest onverwacht voor plan PvdA/GroenLinks editie Walcheren Collins John levensgenieter in Londen Drieënhalve eeuw geleden vestigde de Vlissingse reders kooplieden Lampsins een nederzetting op het Caraïbische eiland Tobago. Cornells Lampsins schopte het zelfs tot Ba ron van Tobago. Het eiland heette toen Nieuw Walcheren. Commissaris van de koningin W. van Gelder brengt deze zomer een bezoek aan het eiland om de historische ban den aan te halen. Wellicht worden Tobago en Zeeland zus- terprovincies, pagina 15: Van Gelder naar Tobago Wie 55 jaar of ouder is, kan in Zutphen zijn huis verko pen aan een woningcorporatie en er toch gewoon in blij ven wonen. De verkoper is weliswaar geen eigenaar meer, maar krijgt wel het recht de rest van zijn leven in het huis te blijven wonen. De corporatie zorgt voor het onderhoud van de woning. Voordeel: de oudere kan in zijn eigen buurt blijven wonen en doordat de corporatie de kwali teit van de woning garandeert, wordt verkrotting tegenge gaan. Zeeuwse woningcorporaties onderzoeken of dit Zut- phense model ook een Zeeland toepasbaar is. pagina 10: inkomensarm, maar wel huisrijk TERNEUZEN - Minister K. Peijs van Verkeer en Water staat verricht maandag 24 mei de officiële opening van het nieuwe kantoor van het Havenschap Zeeland Seaports in Temeuzen. Het vier verdiepingen tellende pand, dat van een afstand lijkt op een openstaande brug, moet straks onderdak bieden aan de zestig medewerkers van het schap. De business-unit in Vlissingen wordt na in gebruikname van de nieuwbouw gesloten. Het nieuwe pand kostte het schap, inclusief de inrichting, ruim vijf miljoen euro. Het pand had eigenlijk al een half jaar eer der klaar moeten zijn. SLUISKIL - De milieuclaim van 3,5 miljoen euro die af valverwerker Heros uit Sluiskil boven het hoofd hing, is van de baan. De provincie Zeeland stelt zich tevreden met een zekerheidsstelling van 60.000 euro. Directeur A. de Bode van Heros reageert verheugd op het nieuws. „We hebben hier al twee vlaggen wapperen", aldus De Bo- de.„Maar er kan er altijd nog een bij." De provincie wilde aanvankelijk alleen een milieuvergun ning afgeven aan Heros voor de ingebruikname van de nieuwe afvalwaterzuivering als daar een zekerheidsstel ling van 3,5 miljoen euro tegenover stond. door Nadia Berkelder MIDDELBURG - De leefbaar heid in wijken moet worden ver beterd door de nadruk te leggen op mogelijkheden in plaats van op problemen. Dat stelt M. Aal- ders, één van de initiatiefne mers van Duurzaam Middel burg, een project dat de leef baarheid in de buurt van de Sint Janstraat moet verbeteren. Bewoners van de wijk, die be grensd wordt door de Sint Jan straat, Zusterstraat, Graven straat en Nieuwe Haven, is de af gelopen maanden gevraagd wat er in hun omgeving moet veran deren. Er zijn enquêtes gehou den en er is een buurt schouw ge weest. Het resultaat was een lijst actiepunten, variërend van het herstellen van de bestrating tot evenementen organiseren op de Vismarkt. Gisteravond kon den buurtbewoners aangeven welke punten ze het belang rijkst vinden. Het is min of meer toeval dat de ze buurt voor het project is uit gezocht, vertelt Aalders. Maar de keuze is wel bewust ge maakt. Het is een buurt met 'ge mengde problemen'. Er zijn win kels en er wonen mensen, oud en jong en rijk en arm door el kaar. Bovendien heeft het ge bied duidelijke grenzen. In het buurtje wonen 260 mensen. Daarvan heeft meer dan de helft meegedaan aan het project. Er ontstond een groep van zes mensen. „We hebben zestien maanden elke maand verga derd", zegt Aalders, gepensio neerd opbouwwerker. ,,Ik heb nog nooit in mijn loopbaan zo'n goede groep mensen gehad." Het gemeentebestuur van Mid delburg kan een voorbeeld ne men aan de manier waarop de groep te werk is gegaan, vindt Aalders. Vanavond wordt de af trap gegeven voor wijkaanpak, de nieuwe manier van de ge meente om bewoners bij hun om geving te betrekken. Kansen Duurzaam Middelburg is er niet om problemen op te lossen, be nadrukt Aalders. „Kijken naar kansen en mogelijkheden is veel leuker dan kijken naar proble matiek." Alle bewoners uit de buurt krijgen de mogelijkheid om aan te geven welke dingen ze het eerst willen aanpakken. Gisteravond werd vast een voor zetje gegeven. Zo werd duidelijk dat bewoners hun auto graag 's avonds in de parkeergarage aan de Kousteensedijk willen zetten, dat er betere verlichting moet komen in donkere hoekjes en dat er pas echt overlast van de coffeeshop in de buurt is, als de andere in de stad worden ge sloten. Lang had ze getwijfeld, die jonge Goese muzikante. Zou ze haar ouders vragen haar eerste optreden met haar nieu we bandje bij te wonenOf zou ze maar zeggen dat er een maximum toegangsleeftijd gold, want tja, je vader en moeder. Uiteindelijk won trots het van gêne en zo stonden haar ouders als iconen van aanko mende ouderdom een tikkel tje verloren temidden van een deinende massa jongeren. Volgens kenners was het ge luid van het bandje er dankzij het gitaarspel van de nieuw komer aanmerkelijk op voor uit gegaan, maar dat kon het fiere ouderpaar moeilijk be oordelen. Het was in elk ge val hard. Dat was ook precies de recen sie die haar vader gaf toen ze na afloop van haar debuut in formeerde hoe het optreden was overgekomen. „Hard? Meer niet?", reageerde ze on geduldig. Haar vader moest erkennen dat dit misschien een erg mager commentaar was. „Nou, heel hard", voeg de hij er daarom aan toe. Die jonge muzikante besloot dat in het vervolg - als het gaat om de vraag of ze haar ouders nog eens zal uitnodi gen - gêne het in elk geval van trots zal winnen. (iW.pzo.Mi mail:redactie@ pzc.nl jstbus 314460 AA Goes jvertentie-exploitatie: oord-en Midden-Zeeland: 0113-315520; tfuws-Vlaanderen: 0114-372770; jonaal: 020-4562500. DorRené Hoonhorst KNEUZEN - De hulpverle- ing bij een autobrand in de lesterscheldetunnel is zondag tel snel op gang gekomen. De emeuzense brandweer was bin- tnecn kwartier ter plaatse, het trsle voertuig was er zelfs al na ien minuten. Kritiek van in de innel stilstaande automobilis ten buitenstaanders - die gis- iren beweerden dat de brand eer meer dan twintig minuten pzich liet wachten, waarna de randweerslangen nauwelijks luswater produceerden, is niet pfeiten gebaseerd. leTemeuzense brandweercom- andant J. Meijering snapt wel je het komt. „Als je op hulp acht, lijkt het altijd eeuwen te iren. En ik begrijp dat burge- eester Gelok ook heeft gezegd (at het Borselse korps na twin- i? minuten ter plaatse was. In sTerneuzense kazerne waren diter toevallig vijf, zes brand- eerlieden aanwezig, waardoor K eerste voertuig direct na de dding kon uitrukken en we k in tien minuten in de tunnel onden." ld het huidige materieel en de ^dige brandweerlocaties kan Et-bijna niet sneller, stelt Meije- Alleen de meldingsproce- fre moet nog iets sneller kun- a worden uitgevoerd, maar rt is een kwestie van techni- foe maatregelen 'en die kosten woon geld'. ttgemeester J. Lonink van Ter ten benadrukt ook dat veel 1311 de te bedenken verbeterin- 511 een bom duiten vergen. Kn Borsele en Terneuzen eer ten aanrijtijd van twaalf mi rten wilden invoeren, heeft "to Haag laten weten dat die p niet vastgelegd hoefde te Nlen. „Niet zo gek, want als P kabinet die aanrijtijd als Ni had aangenomen, moeten fdat natuurlijk voor alle tun- in het hele land doen. Dan dus niet alleen aan bei- van de Westerschelde- beroepsbrandweerkorp- komen, maar moeten ook el ders flinke investeringen wor den gedaan." De ministeries van Verkeer en Waterstaat en Binnenlandse Za ken onderzoeken overigens sa men met Temeuzen, Borsele en de provincie welke maatregelen moeten worden genomen om vei ligheid op en onder de Wester- schelde te garanderen. Een werkgroep onder leiding van commissaris van de konin gin, W. van Gelder, komt voor het eind van het jaar met concre te voorstellen. Raadslid G. van Boom (TOP) suggereerde gisteren nog eens dat de gemeentelijke brandweer moet samenwerken met het korps van chemiegigant Dow, 'die op twee minuten afstand van de tunnel zitten'. Lonink reageerde geërgerd op de sugges tie. Brandweercommandant Me ijering bevestigt dat de brand weer al tijden in gesprek is met bedri j f sbrandweerkorpsen „Niet alleen met het korps van Dow, maar ook met brandweer korpsen van andere grote bedrij ven in de Kanaalzone. We kij ken naar zaken waarbij we el kaar kunnen aanvullen; met ma terieel en met deskundigheid en kennis. Daarbij wordt ook ge dacht aan hulpverlening in de timnel. Nu kan dat riog niet, om dat alleen leden van de gemeen telijke korpsen de speciale oplei ding hebben gevolgd." Van de oostbuis van de Wester- scheldetunnel bleef gisteren lan ge tijd slechts één rijbaan open, omdat' op de andere de schade van het ongeluk van zondag werd geïnventariseerd en gedeel telijk verholpen. De vernielde hulppost en het wegdek werden schoongemaakt. Woordvoerder I. de Moor van de NV Westerscheldetunnel geeft toe dat het wat overdreven lijkt om 6,6 kilometer rijbaan af te sluiten als slechts op vijftig me ter wegdek wat hoeft te gebeu ren. „Het afsluiten van een rij baan is in die situaties wettelijk verplicht, we zijn echter in ge sprek met Verkeer en Water staat om te kijken of we die re gels kunnen veranderen." isdag 27 april 2004 DEKERKE - Het nieuwe 15 Dishoek dat volgend jaar aangelegd, zal vooral denliefhebbers tevreden men. Het bos wordt voor in van diverse ruiterpaden en 1 de noordkant komt een j plek om met paarden te nncn oefenen. iravond lichtten medewer- van Staatsbosbeheer en de Dienst Landelijk Gebied m het ministerie van Land- juw, Natuur en Voedselkwali- itde plannen toe voor het ge- ied, De komende jaren wordt ij Dishoek een groot bos aange- «d. Het zijn vooral de ruiters het meest van dit bos gaan ofiteren. ast tal van paden is er een ote oefenruimte gepland. In buurt van Dishoek is veel ar- éologisch materiaal uit de iddeleeuwen gevonden. Beslo- is op deze plaats geen bo- eo aan te leggen, maar een ira laag toe te voegen, hoven de bestaande grond. Deze n plek in het bos, een cirkel tt een diameter van ongeveer tentig meter, wordt bestemd or paardrijders die met hin- •pissen willen oefenen. Paar- ósportclubs en maneges krij- sihet beheer van de hindemis- «in handen. De ruimte is wel »riedereen toegankelijk, totale bos heeft een grootte 43 hectare. Het betreft een gerekte kuststrook die aan zuidkant wordt begrensd rde Galgeweg bij Paauwen- irg. De noordzijde wordt be- aisd door de Strandweg ter iogte van Dishoek. Het bos uit voort uit de ruilverkave- 3 op Walcheren waarbij is be lten een deel van de vrijgeko- en plekken een bosbestem- te geven. Doel is ook het *e bos, dat door toeristen ordt gebruikt, te ontlasten, aast het bos bij Dishoek wordt ig op een aantal plaatsen op alcheren bossen aangelegd. I aanbouw van het bos in han- avan de Dienst Landelijk Ge- ied. Het bos wordt na verloop tijd overgedragen aan laatsbosbeheer. door Ab van der Sluis DOMBURG - Volkomen onver wacht heeft de Veerse gemeente raad afgelopen nacht nee ge zegd tegen de N57. Een meerder heid, bestaande uit PvdA/GroenLinks, VVD, Chris tenunie en Dorpsbelangen en Toerisme Veere (DTV) wil dat Rijkswaterstaat het tracé van de huidige weg volgt en veiliger maakt. Ter hoogte van de Gapingse- dreef, de Kleine Putweg en de Rijkebuurtweg moeten rotondes komen. De verkeerslichten bij de Dorpsdijk Vrouwenpolder en bij Serooskerke zouden dan kun nen blijven. De karakteristieke dij kbebouwing van Vrouwenpol der blijft zo intact. Het wijzi gingsvoorstel werd ingediend door de fractie van PvdA/GroenLinks. Wethouder J. Bostelaar kreeg in een motie twee maanden de tijd om te on derzoeken of het idee van zijn ei gen fractie haalbaar is. Lange tijd zag het ernaar uit dat een meerderheid van de gemeen teraad akkoord zou gaan met het voorstel van B en W voor een N57 met zo weinig mogelijk bochten en een rondweg bij Serooskerke. De PvdA/GroenLinks mocht als laatste partij haar zegje doen over het bestemmingsplan, dat de N57 planologisch mogelijk moest maken. P. Louwerse kwam met een alternatief voor stel, dat volgens hem veel min der belastinggeld zou kosten én de weg tegelijkertijd net zo vei lig zou maken. Hij stelde voor om het huidige tracé te volgen, met inbegrip van een rondweg bij Serooskerke. „De huidige weg", betoogde hij, „heeft voldoende capaciteit en rechtvaardigt geen nieuwe weg. Bij Middelburg verbetert de doorstroming door het aqua duct, maar de N57 is slecht voor de leefbaarheid van Veere.Het ontwerp voor de N57 van Rijks waterstaat tast het waardevolle cultuur-historische landschap van Veere onherstelbaar aan. Er wordt kostbare landbouwgrond opgeofferd, het plan van N57 werkt als een barrière en levert geluidshinder op. Het toeris tisch produkt van Veere verliest aan kwaliteit." Volgens de PvdA/GroenLinks is het veel beter om de huidige weg te volgen en op kritieke pun ten rotondes aan te leggen. „Verbetering is hoognodig. Rijkswaterstaat heeft de laatste jaren weinig gedaan aan verbete ring van de verkeersveiligheid." Per jaar gebeuren er op de huidi ge weg 35 ongelukken, waarbij negen gewonden vallen. Louwerse zei dat het plan van zijn fractie niet alleen het land schap spaart, maar de belasting betaler ook nog eens minder geld kost. Het omstreden kruis punt bij Vrouwenpolder, waar Rijkswaterstaat een grote roton de had bedacht, kon volgens hem makkelijk blijven. Ook de verkeerslichten bij Serooskerke blijven in het plan van de PvdA/GroenLinks bestaan. „Bei de voldoen uitstekend." Wethouder J. Bostelaar ontraad de de gemeenteraad het wijzi gingsvoorstel van zijn eigen frac tie. „Er zijn in het begin van de jaren negentig zes tracés in stu die geweest, inclusief deze." Volgens de wethouder is het amendement van de PvdA/GroenLinks zo ingrijpend dat een heel nieuw tracèbesluit genomen wordt. Dat kan, vreesde hij. jaren du ren. De gevolgen voor Veere zijn niet te overzien. door Ron Maqnée VLISSINGEN - Ondernemers echtpaar Ton en Sandra Luteijn van het Vlissingse strandpavil joen Kon-Tiki bouwt sinds giste ren aan een grote houten trap van het duinpad naar hun eta blissement. De aanleg gaat waar schijnlijk twee weken duren. Op vallend is dat de Luteijns voor de volle honderd procent op draaien voor de kosten. Sinds mei vorig jaar zijn de Lu teijns de trotse eigenaars van één van de oudste strandpavil joens aan de Walcherse kust: Kon-Tiki. Sinds eind jaren veer tig is op deze plek al een strand tent te vinden. Het paviljoen draait volgens het echtpaar uit stekend. Toch kampt het met een groot manco. In de directe omgeving ontbreekt een directe toegangstrap om vanaf het duin pad naar hun strandtent te lo pen. En dat betekent dat strand- gasten steevast minimaal enkele honderden meters door het strand moeten lopen voordat ze bij Kon-Tiki kunnen neerplof fen. „Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een bruidspaar dat bij ons een feest geeft. Dan zie je de bruid op haar hakjes over het strand sjokken", vertelt Sandra Luteijn. „En oudere mensen moeten we ophalen met een jeep." De eigenaars deden dan ook bij de gemeente Vlissingen een aanvraag voor een toegangs trap naar de strandtent. Ton Lu teijn: „Maar ze vertelden mij meteen: 'Daar hebben we geen geld voor. Maar we willen je wel met alles terzijde staan'." De Luteijns besloten daarom zelf de trap maar te financieren. De overbrugging van het hoogte verschil, 8,25 meter om precies te zijn, is een stevige financiële aderlating. De trap gaat de Lute ijns ruim twintigduizend euro kosten. „Het is een investering in de strandtent, die wordt er ook meer waard door", zegt Ton Luteijn. Logisch Hoewel de trap privé gefinan cierd wordt, moet-ie voor ieder een toegankelijk zijn: voor gas ten van het paviljoen én voor strandgasten. Logisch, vindt Ton Luteijn: „Het is niet eens in me opgekomen om de trap al leen voor mezelf te gebruiken." De komende twee weken wordt de constructie van Azobe-hard- hout in elkaar gezet. Ton is blij dat alles snel en vlotjes is verlo pen. „Zowel de onderhandeling met het waterschap als met de gemeente. Ze hebben het echt snel afgehandeld. Ze dachten: hij wil natuurlijk nog voor het seizoen beginnen met de trap." De Vlissingse stranden ter hoog te van hotel Westduin worden de laatste tijd flink onder han den genomen. „Binnenkort ko men er kunststof plankiers. En er zijn net vuilnisbakken ge plaatst", vertelt Sandra Luteijn. „Zelf willen we een webcam in onze strandtent plaatsen, en be ginnen we binnenkort met de verhuur van grote strandkus- sens, dé hype in Turkije op dit moment. Bovendien willen we met een aanhangwagen ge naamd Mini-Tiki frisdrank en ijs op het strand gaan verkopen, op enkele honderden meters van onze strandtent, waar nu nog niks is." De nieuwe strandtrap bij Kon-Tiki wordt 12 mei fees telijk geopend door wethouder E. Walrave-Troost. Ton Luteijn, eigenaar van strandpaviljoen Kon-Tiki, sjouwt met planken voor de nieuwe trap. foto Lex de Meester VLISSINGEN - Vrolijke kleuren op het Scheldeplein in Vlissingen. foto Ruben Oreel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 9