FZC Verkerk Keukens sluit helft van filialen Invensys zet Baan weer in etalage 7 ijsseldijk modes Elektronicaconcern verwacht voorlopig geen herstel economie Internethulpje voor laptop amsterdamse effectenbeurs euronext wall street woensdag 16 april 2003 ADMINISTRATIES BELASTINGAANGIFTEN SOUTERSE BEDRJFSADVIEZEN Torenstraat 43a - 4353 AB Serooskerke tel: (0118) 593159 Fax: (0118) 593244 ING-top krijgt er 60 procent bij Seizoenwerk kan tij niet keren Betere leningsvoorwaarden KPN Tulip geeft nieuwe aandelen uit Groen licht schuldsanering UPC ëSte Vooral omzet Philips valt tegen jnnrChris Paulussen AMSTERDAM - Niet het verlies jan 69 miljoen euro, maar de omzetdaling van 14 procent was «istermorgen de grootste tegen valler bij de presentatie van de resultaten van Philips over het eerste kwartaal. Philips blijft nvan uitgaan dat er op korte termijn geen herstel van de eco nomie zal zijn. De daling van de omzet van 7,6 miljard tot 6,5 miljard euro schrijft Philips grotendeels (11 procent) toe aan de waardeda ling van de dollar en het vermin derde consumentenvertrou wen. De winst van 9 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2002 sloeg om in een verlies. Het bedrijfsresultaat daalde van 73 miljoen naar 32 miljoen euro. Bestuursvoorzitter Kleisterlee noemt het positief dat het eerste kwartaal 'opnieuw heeft aange toond dat Philips in staat is om ondanks ongunstige economi sche omstandigheden een posi tief operationeel resultaat te be reiken'. Het grootste deel van het verlies komt nog steeds van de divisie rlnnr Jeffrey Kutterink GOES - Hans Verkerk Keukens sluitbijna de helft van zijn filia len. De reorganisatie bij het be drijf kost tientallen banen. Ver kerk Keukens moet 'rigoureus ingrijpen' door een terugval in de vraag naar nieuwe keukens. De vestiging in Goes, de enige van Verkerk Keukens in Zee land, blijft open. Het bedrijf sluit dertien van de 27 filialen, waaronder vestigin- in Breda, Sliedrecht en Tilburg. Inclusief drie franchi senemers blijven zeventien win kels over. Verkerk Keukens zegt te zijn getroffen door de neergaande economie. Consu menten hebben minder vertrou wen in de economie en stellen daarom de aanschaf van een keuken uit. De Zeeuwe vestiging in Goes blijft tot opluchting van het per soneel wel open. „Binnen het bedrijf is geschokt op de berich ten gereageerd", zegt D. Lans burg, een van de twee filiaalma nagers in Goes. Bij de vestiging werken vijf mensen. „Wij beho ren gelukkig tot de vestigingen die wel open blijven en gaan zelfs uitbreiden." Om de financiële malaise het hoofd te bieden, wordt de mon tageafdeling afgestoten. Ook verhuist het hoofdkantoor. Advertentie ADMINISTRATIE KANTOOR halfgeleiders. Het negatieve re sultaat liep op van 108 miljoen naar 178 miljoen euro. Dat was voor 65 miljoen te wijten aan de kosten van reorganisaties en versnelde afschrijvingen. Phi lips blijft ervan uitgaan dat Halfgeleiders door de aange kondigde maatregelen in het vierde kwartaal weer winstge vend zal zijn. Positieve uitschieters waren net als vorig jaar de divisies licht en DAP (scheerapparaten, koffie zetters e.d.). Licht zag het be drijfsresultaat stijgen van 152 miljoen naar 173 miljoen euro en was daarmee de grootste winstmaker. Het resultaat van DAP steeg van 51 miljoen naar een record van 81 miljoen euro. Het resultaat van consumenten elektronica steeg wel van 51 miljoen naar 73 miljoen euro, maar het bleef aan de magere kant. Vooral deze divisie heeft te lijden van de zwakke dollar en de terughoudendheid van de consument. Het resultaat van medische systemen verbeterde van 27 miljoen naar 70 miljoen euro. Behalve de slechte markt omstandigheden spelen ook de oplopende pensioenkosten Phi lips parten. Positief is dat de voorraden een laagterecord hebben bereikt van 12,1 procent van de omzet. GPD RIJSWIJK - Vodafone introduceert deze week in tien landen in Europa de Vodafone Mobile Con nect Card waarmee klanten overal met hun laptop toegang hebben tot het internet en hun bedrijfs netwerk. Zodra de kaart (uitgerust met een kleine inklapbare antenne) in de zijkant van de laptop is gestoken, kan de klant gegevens ontvangen en versturen zonder extra apparatuur. foto AN P van onze redactie economie LONDEN - Het Britse Invensys wil af van Baan, het Nederland se softwarebedrijf dat het drie jaar geleden kocht. De indu striële automatiseerder liet maandag weten geld nodig te hebben voor pensioenverplich tingen en schuldvermindering. Invensys maakte eerder dit jaar bekend fors te moeten afschrij ven op Baan, dat in 2000 voor 711 miljoen euro werd overge nomen. Invensys wil af van nog meer bedrijfsonderdelen en zich concentreren op de onderdelen waar de meeste groei in zit. Dat zijn onder meer de divisies pro- ductiebeheer en software voor spoorwegsystemen. Het Britse bedrijf herhaalde gisteren dat het bedrijfsresul taat over het boekjaar 2003 dat op 31 maart afliep, zal uitkomen op 250 miljoen pond (369,7 mil joen euro), tegen 417 miljoen pond in het voorgaande jaar. Op de beurs verloor Invensys dit jaar al driekwart van zijn waar de. Invensys denkt zonder proble men een nieuwe koper voor Baan te kunnen vinden. Volgens Baan-directeur L. van der Tang praat Invensys al met diverse geïnteresseerde bedrijven. De vakbond RMU zegt er teleur gesteld over te zijn dat Invensys niet de stabiele partner is die het leek te zijn. De vakbond uit Veenendaal vreest dat een nieu we eigenaar opnieuw gaat reor ganiseren bij het Barneveldse bedrijf. De vakbonden CNV, FNV Bondgenoten en GMV rea geren niet verbaasd. „Het gaat beroerd in die sector", zegt W. Burggraaf van het CNV. Baan biedt momenteel werk aan 2700 mensen. Volgens het soft warebedrijf zijn ontslagen 'nu niet aan de orde'. Jan Baan wil een overname van zijn geesteskind niet uitsluiten. „Het zou dom zijn om daar niet over na te denken." ANP Advertentie Yerseke - Lepelstraat 1 - Tel. 0113-571539 SCHEVENINGEN - Het bestuur van ING gaat de komende jaren een stuk meer verdienen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de beloning van de top van de bankverzekeraar achter loopt bij besturen van vergelijkbare bedrijven. Dat kondigde president-commissaris C. Herkströter gisteren aan bij de aandeelhoudersvergadering. Om het gat in te lopen moet de huidige beloning met ruim 60 procent stijgen. Be stuursvoorzitter Kist verdiende vorig jaar 700.000 euro, zijn Amerikaanse collega F. Hubbel 1,4 miljoen euro. De loonsverhoging staat in groot contrast met het onheil dat ING predikt over het lopende boekjaar. ING snijdt flink in de kosten en gaat 1000 tot 1500 banen per jaar schrappen. ANP AMSTERDAM - Voor het eerst in negen jaar is in maart het aantal werklozen dat een baan zoekt gegroeid. „Normaliter zorgt de impuls van extra banen voor het sei zoenwerk voor een daling in maart", aldus een woordvoerder van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) gisteren. Het aantal werklozen dat de afgelopen maand bij het CWI aanklopte voorwerk, is opgelopen met 3700 tot 590.300. Het CWI vreest dat in de komende maanden de werkloosheid ver der zal oplopen. „De traditionele impuls van tijdelijk extra banen in het zomerseizoen zal dit jaar waarschijnlijk niet de tendens van de oplopende werkloosheid kunnen keren", stel de de zegsman van het CWI. ANP DEN HAAG - Dat telecombedrijf KPN in de lift zit is niet al leen te zien aan verbeterde ratings van kredietbeoordelings- bureaus. Ook bij banken praat het makkelijker. Gisteren meldde KPN dat het voor een krediet van 1,5 miljard euro goede voorwaarden bij elkaar heeft gepraat. Het krediet van 1,5 miljard vervangt een ander van 1,75 mil jard euro. KPN heeft betere voorwaarden bedongen voor on der meer rente, looptijd en provisie. ANP AMSTERDAM - De kwakkelende computerfabrikant Tulip gaat in stappen tien miljoen nieuwe aandelen uitgeven. Dat is nodig om gebruik te kunnen maken van het aanbod van de Amerikaanse participatiemaatschappij Global Emerging Markets (GEM). Die heeft toegezegd miljoenen in het bedrijf te willen steken in ruil voor nieuwe aandelen. De opbrengst van de uitgifte staat nog niet vast, aldus Tulip gisteren. GEM heeft toegezegd 90 procent van het koersge- middelde over de komende vijftien dagen te betalenTulip no teerde maandag 0,34 euro. Bij die koers zou de onderneming kunnen rekenen op 3 miljoen euro. ANP AMSTERDAM - Het schuldsaneringsplan van het kabelbe drijf UPC mag doorgang vinden. Dat bepaalde het gerechtshof in Amsterdam gisteren in een uitspraak in hoger beroep. UPC wil zijn schulden verkleinen door onder meer obligaties om te ruilen in aandelen. De Ame rikaanse schuldeiser InterComm Holdings (ICH) wilde eerst dat een schuld van 192 miljoen euro werd betaald. De financiële herstructuring van het in surseance verkerende UPC was al goedgekeurd door de overgrote meerderheid van zowel aandeel- als obligatiehouders. Ook de rechtbank in Amsterdam ging onlangs akkoord.ANP a: laten; b: bieden; c: exclaim; d: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: gedaan-laten; g: bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k: gedaan-laten exdiv.; I; gedaan-bieden exdiv.; p: put; A; adviesprijs; Z: adviesprijs en exdiv.; Nederlands AEX-fonds in de Eurotop 100. Vorige Laatste koersen koersen AEX-index ♦ABN Amro ♦Aegon ♦Ahold Akzö Nobel ASML Holding Buhrmann DSM tFortis Getronics Gucci Group Hagemeyer Heineken IHCCaland ♦ING Groep c. tKon.Olie ♦KPN LogicaCMG Moolen, v.d. Numico c. Ellips, Kon. TPGN.V. ♦Unilever c, VNU Wolters KI. c. 15,61 8,31 3,03 20,39 6.35 2.36 38,80 15,31 0,38 88,70 3,77 35,09 43,14 13,92 39,31 5,62 1,36 9,67 6,50 16,14 9,81 14,35 58,05 24,48 12,04 Midkap-index ASM Int. Boskalis Corio CSMnrc Uuka Holding Fugro eert. Heijmans Hunter Douglas Imtech N.v KLM [jotreco Hold. Océ JodamcoAsia' ödamcoCont.Eur t United Services •astned Off/lnd Vediorc. JendexKBBc. Vopak Jereldhave "essanen c. 10,56 19,90 27,50 18,05 7,10 35,25 14,80 26,00 13,55 6.89 14,50 7.90 9,85 13,19 43,84 10,63 21,95 41,67 4,68 8,19 20,21 10,62 50,55 5,01 herige aandelen Alberts Ind. ABN-Aprc Accell Group A»mo pAjax Aino Aiispray Alanheri {"eiland MDC ;AOT Publ' Arcadis Groep S" c«mpany nburg 5SGra°p p Seniicond. «'er Bed ï»Holding MF°lEnteV. S Intem hmso-Hevbr. fel. kntncKSI Copaco Corus SU*, «strum, j»ciNecle,LCorr'i EMBTt0'Kon- Ntotipc sjjK. scs 16,20 9,05 3,29 20,60 6,75 2,60 39,15 16.02 0,40 88.50 3,84 35,41 43.51 14,59 39,74 5,80 1,39 10.03 6,71 16,77 10.14 14,47 58,85 25.15 12,35 12,84 2,21 13,45 2,20 3.60 0,03 15,96 8,75 4,40 4,30 1.15 7,35 7.61 1,45 2,65 14,81 23,70 3,45 0,47 3,35 4,40 5,00 4,47 3,80 10,50 2 96 849^50 A 25,36 24,08 0,54 2,50 0,12 13,20 1,60 0,03 0,58 11,30 1,10 2,08 0,37 2,75 2,60 1,47 39,00 25,39 18,70 1,60 10,56 2,00 A 7,40 42,90 4.16 15,00 28,00 10.78 19,98 27,91 17,90 7,63 34,84 15,20 26.00 14.01 7,09 14,50 8,00 10.45 13.46 43.79 10,50 22,25 42,05 4,99 7,95 20,22 10,81 50,30 5,00 13,00 2,21 13,42 2,20 3,60 0,04 16,20 4,50 4,50 1,15 7,50 7,63 1,45 2.60 15,10 3,11 0,47 3,40 4.61 4,30 A 4,45 3,80 3,05 25,93 24,99 0,60 2,65 0,12 13,20 1,65 0,02 0,57 11,27 1,10 A 2,20 2,85 1,50 25,45 18,86 1,57 10,75 2,00 7,30 42,85 4,55 15,25 28,98 Gamma pref. 3,10 3,10 A ABN AL.PIusF. 89,55 89,55 ING Europe F. 15,80 16,10 Gouda Vuurvast 13,99 ABN A Netherlands F. 86,00 88,40 ING Farmacie F. 24,00 24,43 Grolsch eert. 17,70 17,80 ABN A Rat.lnv.F. 29,60 30,35 ING Financials F. 14,30 14,64 Grontmij eert. 16,93 17,00 ABN ARent.Div 71,70 71,65 ING Geldm.F. 32,74 32,74 HAL Trust 18,00 18,50 ABN A Gl.Pr.Sec. 35,40 35,80 ING Glob.F. 40,05 40,20 Heek-Tweka 0,36 0,37 ABN A Pr.Sec.Am. 47,75 48,55 ING Hoog DivA.F. 18,50 19,15 Heineken Hold, a 26,99 27,15 ABN A Pr.Sec.F.ur. 34,25 34,75 ING Internet! 9,42 9,32 Hes Beheer c. 3,50 A 3,50 ABN APr.Sec.F.E. 17,10 17,15 ING IT-Fund 23,75 24,24 Hitt 3,35 3,80 ABN A S.Cos Eu.F. 30,85 31,60 ING Japan Fund 7,65 7,80 Holl. Colours 25,51 26,30 ABN A S.Cos Net.F. 34,60 35,25 ING Nth America F. 15,86 16,10 Hoop Effectenb. 3,95 ABN ATelecom F. 2,59 2,61 ING Oblig.F. 17,05 17,01 ICT Autom. 7,15 7,30 ABN ATrans Eur.F. 78,60 79,25 ING Onr.Aandf. 42,00 42,00 InnoConcepts 15,00 15,00 Aegon Aandelenf. 32,60 ING V.Oost. F. 18,40 18,80 Ispat Intern. A 3,20 3,19 Aegon Spaarplus 2,20 ING Int.Oblirente F. 60,20 60,10 Kühne+Heitz 24,00 Aldollar BF 51,60 51,70 Interef.Jap.Aand. 9,15 9,36 Kas-Bank 15,60 15,60 Alpha Rente Fonds 36,50 Interef.Jap.Warr. 0,95 0,98 Kendrion 4,35 4,20 Alrenta 200,50 200,90 IS Himal.Fund 7,15 7,05 Lanschot, Van 33,00 32,50 Asian Cap.F. 67,30 67,80 Jap.Convertible.F. 26,40 Laurus 1,19 1,21 ASN Aandelenf. 42,20 42,25 Japan Fund 2,42 LCI Group 0,01 0,02 AXA Aand.lnt. 43,80 45,10 Labouch.Glob.A.F. 19,75 19,70 M.Enim ÓB eert 95,00 AXA Aand.Ned. 53,20 55,00 Lanschot Eur.Eq.F.V. 15,32 15,15 Macintosh Retail 10,00 10,05 AXA Portfolio 55,50 55,65 Lanschot GI.Bd.F. 60,10 60,10 Magnus Holding 0,27 0,35 AXA Obl.Euro 45,00 44,95 Lanschot GI.Eq.F. 27,34 27,65 Management Share 0,45 0,50 Biopharma Eq.F. 10,07 10,51 Lanschot ICT F. 7,61 7,76 Mc Gregor Fashion 8,50 8,50 Corio 27,50 27,91 Leveraged Cap 146,50 147,20 Moeara Enim 1818,00 1818,00 Delta Lloyd Deeln 16,10 16,20 Nieuwe Steen Inv. 13,30 13,30 Naeff 564,00 Delta Lloyd Dlr 11,25 11,20 Ohra Aand.F. 10,75 10,80 NEDAP 14,35 14,47 Delta Lloyd Donau 8,21 8,25 Ohra Care F. 14,33 14,54 Nedcon Groep 13,72 13,56 Delta Lloyd Inv. 5,28 5,35 Ohra Comm.Tech.F. 2,80 2,95 Nedlloyd 11,71 12,00 Delta Lloyd Jade 4,47 4,43 Ohra Internet F. 5,10 5,30 Nedschroef H. Kon. 6,46 6,42 Delta Lloyd Mix 9,19 9,25 Ohra Milieutechf 7,85 8,20 Neways 1,95 Delta Lloyd Rent 13,21 13,19 Ohra Multimedia F. 5,94 5,90 New Skies Satellites 4,00 Dim Vastgoed 13,19 13,05 Ohra New Energy F. 4,60 4,70 Nyloplast 5,50 5,50 Ducatus 59,50 59,00 Ohra Obl.Df. 31,94 31,70 OPG eert. 27,35 27,73 Eur.Ass. Trust 5,70 5,53 Ohra Onr.G.F. 37,00 37,50 Ordina 3,04 3,17 Euro Comm.Prop. 19,85 19,76 Ohra Spaardivf 23,16 23,00 Petroplus Int. 8,95 9,00 Euro Dutch Eq.F. 13,20 Ohra Totaal F. 20,10 19,95 Pharming Group 0,50 0,50 Finles Obl.F. 39,20 Optimix Biotech F. 21,15 21,30 Pinkroccade 4,17 4,17 Fortis Amerika F. 15,15 15,54 Optimix Techno. A 6,15 6,25 Porc. Fles 17,95 Fortis Azie F. 21,75 22,00 Orange Deeln F. 25,75 26,00 Priority Telecom 0,63 0,55 Fortis Europa F. 17,30 17,80 Orange Euro.N.CosF. 6,20 Reesink 48,50 Fortis Japan F. 13,35 13,69 Orange Euro Midc.F. 10,04 10,00 RoodTesthouse 0,19 0,19 Fortis Obam 62,70 64,25 Orange Euro Smc.F. 10,54 10,50 Roto Smeets 19,00 19,00 Fortis Obl.Div.F. 53,75 54,00 Orange Fund 17,70 18,00 Samas Groep 3,60 3,55 Fortis TMT F. 6,00 6,10 Orange Largecap F. 4,85 5,10 Sarakreek 0,22 0,24 Fortis Wereld Mix F. 36,90 37,55 Pacific Rim C.F. 28,60 Scala Business 1,55 1,53 Fortis Wereld Vastgf. 35,55 35,65 Pan Glob Conv F. 27,60 27,50 Schuitema 12,95 12,75 Friesland Aand.F. 17,00 17,20 Postb.Aandelenf. 41,10 42,00 Seagull 1,35 1,37 Gilissen Quality Grf 9,02 9,29 Postb.Aex Clicker 23,32 23,60 SimacTechniek 0,48 0,50 Haslmere 17,77 17,78 Postb.Amerikaf. 15,45 15,65 Sligro Beheer 38,00 38,00 Holl. Eur. Fund 39,50 40,55 Postb.Beleggf. 32,53 32,36 Smit Intern. 18,24 18,20 Holl. Obl.Fonds 68,70 68,55 Postb.Biotechf. 9,86 9,95 SNS AEX Gar.click 89,40 Holl. Pac. Fund 34,25 34,40 Postb.Com. Techn.F. 6,29 6,20 SNS EurGar.plan c 85,75 Holl. Sel.Fonds 64,60 65,45 Postb.Easy Blue belf. 18,80 19,05 SNS Intern.Gar. 87,05 87,05 Holland Fund 53,60 55,15 Postb.Euro Aandf. 16,00 16,20 SNSTripleBest 97,00 IdB Emerg 19,30 19,00 Postb.Euro cont.clfd. 24,75 24,75 SNT 10,10 10,00 IdB Euro Opt. 25,00 24,80 Postb.Euro Obl.F. 37,70 37,65 Stern Groep 26,27 26,39 IdB Euro Sel. 36,30 35,95 Postb.Duurz.Aand.F. 14,85 15,20 Stork 6,95 7,05 IdB Global 135,00 133,10 Postb.Farmacie F. 18,30 18,50 Telegraaf De 16,00 16,10 IdB RentSelect 39,65 38,45 Postb.Fin.Wereldf. 18,00 18,10 Tie Holding 0,40 0,40 IdB Global F 37,60 38,20 Postb.Hoogdiv.F. 20,50 20,90 Tiscali 4,10 4,15 IdB Real Est Eq 46,25 45,50 Postb.Hoogdiv O.F. 22,00 22,35 Tulip Computers 0,34 0,35 ING Click Eur. 24,80 24,85 Postb.Internet F. 4,32 4,32 Twentsche Kabel 7,63 7,87 ING Cont.CI.F.Am 24,60 24,65 Postb.IT fonds 16,73 17,11 Unit 4 Agresso 3,80 3,89 ING Cont.CI.F.Eur 24,80 24,85 Postb.Mult.Med.F. 5,18 5,22 Univar 5,30 5,68 ING Com.Tech.F. 3,01 3,14 Postb.Ned.fonds 24,95 26,00 Versatel 0,71 0,72 ING Dutch F. 40,97 42,20 Postb.Nik.Cont.CI.F. 24,05 24,00 Via Networks 0,70 0,73 ING Em.E.E.F. 21,80 21,55 Postb.Obl.f. 25,72 25,67 Vilenzo 15,65 ING Euro Obl F. 32,56 32,65 Postb.Opk.Landen F. 12,75 13,00 Vredestein 4,35 ING Euro Sm.Cap 19,05 19,15 Postb.Vastgoedf. 22,00 22,10 Wegener eert. 3,90 3,90 NMAX Antonov Pic Cardio Contr Newconomy Prolion Sopheon Pic 0,29 5,99 0,14 0,23 0,13 0,30 5,90 0,13 0,24 0,13 Beleggingsinstellingen ABN A AEX Ind.F. ABN A All in F. ABN A America F. ABN A Asian T.F. ABN A Euro F. ABN A Euro Obi F. ABN A Europa F. ABN AFarE.F. ABN A Global F. ABN A Gl.Life Soc F. ABN A Groen F. ABN A High Yield F. ABN A ICT Fund ABN A Internet F. 282,00 290,50 51,30 51,55 69,40 71,00 33,55 34,15 13,30 13,50 103,30 103,50 59,80 60,50 26,05 26,35 69,85 71,75 18,75 19,00 43,45 43,75 44,95 45,00 11,48 11,90 3,10 3,16 Postb.Wereldm.F. 22,19 22,69 Robeco Amerika 34,15 34,00 Robeco Divirente 24,12 Robeco Duurz.Aand. 36,18 36,75 Robeco Emer.Mark. 37,37 37,87 Robeco Eurol. Aand 29,26 30,02 Robeco Europe 23,95 24,20 Robeco Eur. Midcap 35,26 35,47 Robeco Eur.Obl.Div. 24,31 24,30 Robeco Growth Mix 41,45 41,90 Robeco High Yld Obl 26,71 26,73 Robeco Holl. Bezit 16,86 16,91 Robeco Hypotheek 53,20 53,20 Robeco Pacific 43,97 44,15 Robeco Solid Mix 40,33 39,85 Robeco Yng Dynamie 9,65 9,90 Robeco Zelfs.Health 43,01 44,00 Robeco Zelfs.Austr. 57,10 58,20 Robeco Zelfs.ComT. 2,24 2,17 Robeco Zelfs.China 12,75 12,84 Robeco Zelfs.Duitsl. 38,65 40,25 Robeco Zelfs.E-Bus. 4,04 4,10 Robeco Zelfs.Hongk. 28,10 28,17 Robeco Zelfs.IT 24,05 24,90 Robeco Zelfs.Japan 25,17 26,15 Robeco Zelfs.Maleis. 14,36 14,47 Robeco Zelfs.Media 34,46 34,58 Robeco Zelfs.Nederl. 42,90 43,91 Robeco Zelfs.Sing. 19,76 19,92 Robeco Zelfs.Telec. 23,80 24,36 Robeco Zelfs. USA 66,10 66,50 Robeco Zelfs.Zwits. 57,50 58,95 Robeco 19,55 19,90 Rodamco Asia 13,19 13,46 Rodamco Cont Eur 43,84 43,79 Rolinco 15,87 16,17 Rolincocum.p 44,10 43,55 Rorento 38,34 38,30 Royal Europe F. 2,41 2,46 Royal Mix F. 4,57 4,71 Royal Plus F. 5,76 5,75 Royal Top F. 3,27 3,37 Sarakreek Hold. 0,22 0,24 Selected Winner F. 4,55 4,55 SNS Amerika Aandf 12,15 12,45 SNS Euro Aand.F. 17,35 18,00 SNS Euro Mix F. 22,10 22,15 SNS Guldensdiv.f. 23,70 23,70 SNS Nederl.Aandf. 32,85 33,80 SNS Wereld Aand.F. 12,55 12,75 T&P Result F. 7,56 7,89 Transpac.F. 90,00 87,55 Vastgoed Mixf 23,00 22,90 VastNed Off/lnd 21,95 22,25 VastNed Retail 41,67 42,05 VHS Onr. Mij 18,20 18,20 Wereldhave NV 50,55 50,30 Wereldhave O/N 56,75 A W P Stewart H 1067,50 1088,50 Eurotop 100 Abbey National Alcatel Allianz AG 420,77 438,00 7,39 7,45 51,43 56,40 Optiebeurs basis vorige slot- prijs omzet koers koers abn amro c apr 14,00 2183 1,60 2,10 asml P o04 5,00 2850 1,45 1,40 abn amro c apr 15,00 4074 0,75 1,10 fort c apr 16,00 5229 0,15 0,25 abn amro c apr 16,00 8083 0,15 0,30 gtn P apr 1,00 7571 0,65 a 0,65 abn amro c apr 17,00 2180 0,05 a 0,05 ing c apr 14,00 4237 0,30 0,65 abn amro c mei 16,00 2530 0,45 0,65 ing c jul 16,00 3149 0,60 0,70 abn amro c mei 17,00 1689 0,20 0,25 ing p apr 14,00 6800 0,70 0,35 abn amro c jun 16,00 2238 0,80 0,90 ing p mei 12,00 1722 0,40 0,25 abn amro c jul 18,00 1564 0,30 0,40 ing p jul 12,00 3040 0,90 0,70 abn amro c o04 17,50 1885 1,70 1,80 olie c apr 38,00 1705 1,35 1,80 abn amro p apr 16,00 3336 0,55 0,20 olie c apr 40,00 2044 0,20 0,30 abn amro p okt 12,00 3056 0,75 0,70 olie p mei 36,00 2035 0,55 0,35 aegn c apr 9,00 1946 0,10 0,25 olie p mei 40,00 2133 2,30 a 1,90 aegn c jun 10,00 3641 0,30 0,40 phil c apr 16,00 3620 0,55 0,85 aegn c okt 10,00 2637 0,70 0,90 phil c apr 17,00 2453 0,20 0,25 aex c apr 270,00 1783 9,25 a 16,50 phil c apr 18,00 5653 0,05 0,10 aex c apr 280,00 5339 3,25 7,80 phil c mei 16,00 1951 1,15 1,35 aex c apr 290,00 5925 0,75 2,30 phil c mei 18,00 6488 0,35 0,45 aex c apr 300,00 3358 0,20 0,40 phil c jul 18,00 10500 0,95 b 1,10 aex c mei 300,00 2393 3,20 5,10 phil c jul 20,00 2559 0,45 b 0,50 aex p apr 260,00 2645 0,60 0,20 phil c jul 22,00 3040 0,20 0,20 aex p apr 270,00 4563 1,85 0,40 phil p apr 12,00 2000 0,05 0,05 aex p apr 280,00 5951 5,85 b 1,55 phil p apr 16,00 2833 0,40 0,15 aex p apr 290,00 4961 13,40 6,05 phil p apr 18,00 3509 2,00 1,40 aex p mei 280,00 1711 15,10 10,30 phil p mei 16,00 1660 1,00 0,65 asml p jul 4,00 2050 0,20 0,20 phil p jul 14,00 1914 0,90 a 0,65 AstraZeneca Aventis AXA BAE Systems Banca Intesa Banco Bilbao Viz Barclays BASF Bayer BMW BNP B Bouygues BP Amoco British Gas Brit.Sky Broadcast British Airways BSCH BT Group Cable Wireless Cap Gemini Carrefour CGNU Ciba SC Namen Clariant Namen ColtTelecom Commerzbank Compass Group Credit Suisse Group DaimlerChrysler Danone Deutsche Bank Deutsche Telekom Diageo Dixons Dresdner Bank Electrolux B Endesa Enel ENI E.ON Ericsson Tel Lm B France Telecom Gen.Assicurazioni GlaxoSmithKline Granada HSBC Holdings Infineon Invensys Lloyds TSB Group L'Oreal LVMH Marconi Muench.Ruck Namen Nestle Namen Nokia Novartis Namen Olivetti Pearson Pinault Printemps Prudential Corp Repsol Reuters Group Rio Tinto Roche Holdings GS Roy.Bnk of Scotland RWE Sanofi-Synthelabo San Paolo-IMI SAP Scottish Power Shell T ransp.&T rade Siemens Skandi Enskil Societe Generale Sonera St Microelectronics Suez Swisscom Namen Swiss Re Namen Telecom Italia Telecom Italia Mobile Telefonica Tesco Total Fina Elf Unicredito Italiano Unilever(GB) Utd Bnk Switzerland Vivendi Universal Vodafone Zurich Financial 297.50 42,52 12.69 124,00 2,22 8,95 407.51 38.70 15,99 29,70 40,56 20,42 408,15 249,00 624,00 117,88 6,78 174,75 79,80 23,80 37,68 393,84 89,60 14,70 40,00 7,41 287,77 27,85 29,25 128,60 43,90 11,60 689,50 92,22 51,50 141,00 13,15 5,38 13,29 41,60 5,65 20.54 18,75 1230,00 63,63 674,39 6.74 12,75 388,00 65,25 39,40 1,55 73.20 283,00 13,60 53,05 1,02 518,81 54,25 356,07 14,08 112,30 1208,73 87,80 1557,77 23,00 53.55 6,90 260,35 391,50 388,41 42,35 78,00 54,35 4,93 16,94 13.21 430,50 85,60 7,26 4,16 9.75 202.47 123,20 3,85 616.48 66,25 13.22 121,69 134,75 Staatsleningen 83A NL 92-07 8'A NL 91-06 81/* NL92-07I-II 87* NL 92-07I-II 73/*NL 95-05 Th NL 93-23 77* NL 95-10 119,12 116,20 117,65 119,51 109,15 133,97 121,56 302,50 43,25 13,10 124,54 2.32 9,13 419,83 38,40 16,40 30,16 41,30 21.78 414,00 254,25 639,05 124,00 6,90 182,54 80,50 24,98 39,00 413,42 92,30 15,00 42.79 7,90 288,31 29,00 29,35 127,00 44,90 11,88 692,37 94.05 51,50 145,00 13,27 5.33 13,34 41,90 5,85 21,63 19,69 1219,80 65,86 681,87 7,00 14,25 408,00 64,60 39,75 1,61 79,85 287,00 13,93 54,40 1,00 540,00 54,90 376,25 14.06 117,91 1229,75 89,00 1609,50 23,55 54.80 7,02 260,35 385,80 391,95 43,10 82,00 55,50 4,93 17,44 13,62 431,50 89,00 7,16 4,23 9,93 200,46 124,30 3,80 627,12 67,75 13,50 123,00 141,00 119,15 115,82 119,56 109,12 134,08 122,00 7Y* NL 94-04 106,62 106,58 7 NL 95-05 108,65 108,58 63A NL 95-05 109,35 109,40 6 NL 96-06 108,03 108,04 5V* NL 94-04 102,41 102,36 53A NL 97-07 109,02 109,02 5'A NL 98-28 108,59 108,72 5V2 NL 00-10 109,75 109,94 57* NL 98-08 108,16 108,20 5 NL 01-11 106,36 106,47 5 NL 02 106,00 105,77 47* NL 03-13 99,61 99,79 4 NL 02-05 102,67 102,71 33/* NL 99-09 100,09 100,25 3 NL 03-06 99,82 99,96 372 NL grb 69,30 3 NL grb 59,40 272 NL grb 49,50 49,50 Beursindexen A'dam AEX-index 278.87 288.22 A'dam AMX-index 263.41 265.87 CBS koersindex 410.20 421.30 Eurotop-100-index 1812.04 1842.70 DAX-30 2776.78 2834.12 Nikkei-225 7752.10 7838.83 FTSE-index 3849.40 3916.80 Wall Street 8351.10 C402.6 Bankpapier Van 15 april (17.00 uur) tot 16 april (tot 17.00) hanteert het GWK de volgende ad- vieskoersen (kosten verkoop 1.75pct/aan- koop 2.25pct) voor het inwisselen resp. aankopen van buitenlands geld: amerikaanse dlr antiliaanse gulden australische dlr Canadese dlr cyprus pond deense kroon engelse pond estlands kroon hongkong dlr hong. forint israel shekel japanseyen marok dirh nieuw zeeland dlr noorse kroon poolse zloty slow, koruna tsjech. koruna turkse lira (1 min) zuid-afr. rand zweedse kr. Zwitserse frank Wisselmarkt 0,91963 0,50751 0,54494 0,62073 1,61391 0,13036 1,44125 0,05384 0,11299 0,38099 0,16123 0,00751 0,08861 0,48028 0,12380 0,21809 0,02168 0,03068 0,50 0,10907 0,10626 0,66261 0,93815 0,53319 0,57253 0,65134 1,77918 0,13695 1,47383 0,07115 0,12456 0,41748 0,20683 0,00789 0,09765 0,52974 0,13005 0,24041 0,02618 0,03222 0,60 0,12601 0,11163 0,66924 Op 15 apr 12.00 uur golden bij GWK de volgende wisselkoersen: 14/04 15/04 amerik.dollar antill.gulden austr.dollar can.dollar deense kroon engelse pond hongk.dollar japanse yen nwzeel. dollar noorse kroon Singapore dollar z.-afr. rand zweedse kroon zwits.frank Goud en zilver 0,9307 0,5228 0,5618 0,6394 0,1343 1,4657 0,1193 0,0077 0,5082 0,1269 0,5223 0,1189 0,1095 0,6689 0,9307 0,5228 0,5627 0,6389 0,1343 1,4607 0,1193 0,0077 0,5096 0,1275 0,5228 0,1189 0,1096 0,6666 Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur: Goud onbewerkt 9.418-9.872, vorige 9.495- 9.949, bewerkt 10.598 laten, vorige 10.675 laten, zilver onbewerkt 118-150, vorige 117-149, bewerkt 168 laten, vorige 167 la ten. AEX-index 15 apr 288,22 *9,35 RENTE 15 apr 3,88 -0,02 EURO/DOLLAR 15 apr 1,0784 +0,0047 200 beurs Amsterdam DOW JONES 9000 8680 15 apr 8402,36 +51,26 AMSTERDAM - Een posi tieve stemming domineerde gisteren de Europese effec tenbeurzen. Bemoedigende kwartaalcijfers zorgden voor inspiratie. De AEX-in dex van de effectenbeurs in Amsterdam eindigde 9,85 punten ofwel 3,3 procent hoger op 288,22 punten. Hoop op betere tijden put ten beleggers onder andere uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse banken Ci tigroup en Bank of America. De financiële waarden la gen als gevolg hiervan goed in de markt. De koers van Aegon sprong met 8,9 procent omhoog tot 9,05 euro en die van ING met 4,8 procent tot 14,59 eu ro. Fortis en ABN Amro no teerden koerswinsten van respectievelijk 4,6 procent en 3,8 procent. Philips sloot 3,9 procent hoger op 16,77 euro. ASML leek te hebben ge profiteerd van de goede kwartaalcijfers van de Amerikaanse computergi gant IBM. Het technologie fonds stond 6,3 procent hoger op 6,75 euro. De Ne derlandse chipmachinefa brikant komt vandaag met kwartaalcijfers. KPN zat in de lift, met een uiteindelijke koerswinst van 32 procent op 58 0 euro Het telecomconcern meldde een oude lening te hebben omgeruild voor een nieuwe met gunstiger voorwaar den. Zelfs het noodlijdende Ahold deelde, met een stij ging van 8,6 procent tot 3,29 euro, nadrukkelijk mee in het optimisme. Ook op de andere Europese beurzen was de stemming positief. De FTSE-index in Londen sloot 1,75 procent hoger en de CAC-index in Parijs steeg 1,6 procent. Op de beurs in Frankfurt ein digde de DAX-index met een winst van 2,1 procent. Bij het slot van de handel in Amsterdam stond de euro op 1,0785 dollar, iets lager dan de 1,0795 van maandag. ANP NEW YORK - De beurs in New York is gisteren licht hoger gesloten. Beleggers waren voorzichtig na wisse lende kwartaalcijfers van IBM, Johnson Johnson en General Motors. Ook de da lende industriële productie in de Verenigde Staten speelde een rol. De Dow-Jonesindex eindig de op 8402,36 punten, een winst van 51,26 punten of wel 0,6 procent. De Nasdaq sloot op 1391,01 punten, een stijging van 6,06 punten of 0,4 procent. IBM was de grootste stijger met 2,7 procent, 's Werelds grootste verkoper van com puters en verwante diensten maakte 1,4 miljard dollar winst over het eerste kwar taalvan 2003. Dat is 0,1 mil jard meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het andere uiterste in de Dow-Jonesindex was het farmacieconcern Johnson Johnson. Het aandeel moest 3,1 procent inleveren, on danks een stijging van de nettowinst van 12,9 procent over het eerste kwartaal. Hoewel de kwartaalwinst van General Motors boven verwachting was, daalde het fonds 2,6 procent. De vooruitzichten zijn niet po sitief, aldus GM. Het bedrijf is er minder zeker van ge worden de doelstelling voor de winst per aandeel voor geheel 2003 te kunnen ha len. Bij het slot van Wall Street was de euro 1,0810 dollar waard. ANP periode van 40 dagen periode van 40 dagen middenkoers in dollar periode van 40 dagen beurs New York periode van 40 dagen oujyoi o Vorige Laatste Vorige Laatste koers koers koers koers LCI Group 0,01 0,02 100 CSS Holding 0,03 0,02 33,33 Aino 0,03 0,0433,33 Bever Holding 5,00 4,30 14,00 Magnus Holding 0,27 0,35 29,63 Priority Telecom 0,63 0,5512,70 Hitt 3,35 3,8013,43 Begemann Groep 3,45 3,11 9,86 Managem. Share 0,45 0,5011,11 Newconomy 0,14 0,13 7,14 Centric KSI 0,54 0,6011,11 Kendrion 4,35 4,20 3,45 Buhrmann 2,36 2,6010,17 Robeco Z.ComT. 2,24 2,17 3,12 Fox Kids Europe 4,16 4,55 9,38 IdB RentSelect 39,65 38,45 3,03 Sarakreek Hold. 0,22 0,24 9,09 Eur.Ass. Trust 5,70 5,53 2,98 Sarakreek 0,22 0,24 9,09 Vendex KBB c. 8,19 7,95 2,93 +Aegon 8,31 9,05 8,90 Transpac.F. 90,00 87,55 2,72 +Ahold 3,03 3,29 8,58 Ballast Nedam c. 2,65 2,60 1,89 Draka Holding 7,10 7,63 7,46 EVC Intern. 1,60 1,57 1,88 Univar 5,30 5,68 7,17 C/Tac 0,58 0,57 1,72 Vedior c. 4,68 4,99 6,62 IdB Real Est Eq 46,25 45,50 1,62

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 7