Weer doden door sars in Hongkong Irak overschaduwt feestje uitbreiding Europese Unie €99,- geen aansluitkosten c 30,- korting* Oude molen brandt deels af Moslimcommandant zegt onschuldig te zijn Massamoorden en nederzettingbeleid zijn in strijd met mensenrechten Vermiste toeristen Algerije geven een teken van leven Moordzaak André Cools na twaalf jaar voor de rechter woensdag 16 april 2003 Scheepsramp eist 40 doden santo domingo Een boot Breuk Ratificatie Slachtoffer apartheid krijgt 3600 Georgië zonder stroom door wind Doden bij beschietingen Kashmir Oppositie Nigeria verwerpt uitslag Energiedistributie Tokio in gevaar vanaf vanaf J VN-commissie veroordeelt Israël i^nnn7fi redactie buitenland GENEVE - De mensenrechten commissie van de Verenigde Naties heeft gisteren een scher pe veroordeling uitgesproken over Israël wegens 'massamoor- jen op de Palestijnse bevolking' en het nederzettingenbeleid in de bezette gebieden. De vn-mensenrechtencommis- sieisbezigmet de afronding van haar jaarlijkse zes weken du rende bijeenkomst in Genève. Overigens wordt Israël vrijwel ieder jaar veroordeeld door de 53 leden tellende commissie, waarvan Libië dit jaar de voor zitter is. Israël zelf is geen lid Een van de drie gisteren aange nomen anti-Israëlische resolu ties werd in stemming gebracht r een aantal Europese lan den en veroordeelt het nederzet tingenbeleid en de vaak opge legde uitgaansverboden en andere beperkingen waar het Israëlische leger de Palestijnen aan onderwerpt. Deze resolutie, waarin ook de 'willekeurige Pa lestijnse terreuraanslagen op Israëlische burgers' worden veroordeeld, werd met vijftig stemmen voor, één tegen en twee onthoudingen aangeno men. Een tweede, door Arabische en Afrikaanse landen ingediend voorstel, ging veel verder en veroordeelt Israël op grond van de 'grootschalige schendingen van de mensenrechten waar het zich schuldig aan maakt'waar onder 'buitenrechtelijke execu ties en willekeurige aanhoudin gen' en het collectief straffen van de Palestijnse bevolking. Deze tweede motie werd aange nomen met 33 stemmen voor, vijf tegen en vijftien onthoudin gen. van onze redactie buitenland WENEN - Een boodschap die als laatste levensteken van een :p vermiste toeristen in Al gerije geldt, is door de verdwe nen reizigers zelf opgesteld. Dat maakte de leider van een specia le Oostenrijkse Algerije-com- missie gisteren bekend. Tot de 31 verdwenen toeristen behoren Duitsers, Oostenrij kers, Zwitsers en de 35-jarige Nederlander Arjen Hilbers. Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte maandag bekend dat ze zijn ontvoerd. Ook de Oostenrijkse televisie trok vori- week die conclusie. Volgens de Duitse diplomaat die belast ismet de opsporing, is daarvoor geen bewijs. Het is nog onduidelij kof de toe risten zijn ontvoerd door terro risten, zijn overvallen of dat zij inde Sahara de weg zijn kwijt geraakt, aldus de diplomaat. De broer van Hilbers ontkende maandag ook dat er een aanwij zing zou zijn voor een ontvoe ring. De boodschap van de groep zou in een steen of rots zijn gekrast. De Algerijnse autoriteiten wil len niet bekendmaken waar de tekst is aangetroffen en wat de boodschap precies inhoudt. De toeristen verdwenen in een stuk woestijn 1900 kilometer ten zuiden van Algiers. De streek staat bekend als 'werkge bied' van drugsrunners, smok kelaars en een groep extremis ten die banden zou hebben met het terroristennetwerk Al Qae- da. De Algerijnse media legden eerder een direct verband tus sen de verdwijning en terroris ten. Nu is de gangbare theorie dat de toeristen door hun falen de navigatiesystemen de weg zijn kwijtgeraakt. De avonturiers gebruikten alle maal global positioning systems (GPS), waarmee ze met behulp van satellieten hun positie kun nen bepalen. DPA/AFP van onze redactie buitenland HONGKONG - Negen mensen rijn gisteren in Hongkong over- Men aan sars, het grootste aan- lal op een dag sinds de longziek te voor het eerst in Hongkong rad vastgesteld. Een van de slachtoffers was een 34-jarige nvangere vrouw, wier baby boor artsen kon worden gered. zwangere vrouw was eind maart opgenomen in het zieken huis met sars-verschijnselen. Omdat haar toestand bleef ver slechteren, hebben artsen op 1 'pril haar baby via een keizer- ter wereld gebracht. De touw was een dag daarvoor overgeplaatst naar de intensie- sezorg en is uiteindelijk aan de liekte bezweken. Oe geneeskundige dienst van I Toronto zei gisteren te vermoe- ®e' Haïtiaanse migranten is "Mndagavond voor de kust jjp de Dominicaanse Repu- gekapseisd. Daarbij zijn vermoedelijk veertig mensen '"g'-komen. Dat meldde giste nde Dominicaanse marine. e tegen meter lange houten «wasafgeladen met wel 150 '«en, aldus een «dvoerder. Het vaartuig Reisde 's avonds rond negen «Plaatselijke tijd voor de s van de Dominicaanse stad dor! <"r!sAl- Een vaartuig van jl °®n'caanse kustwacht ar- j e binnen enkele uren op in t f?'8 Van schipbreuk en Hm i u mensen *e redden. l aam van een verdron i» ®an Werd uit zee opgevist; mist 8 Pers°nen worden ver- ilat mjar er weinig hoop 'eefd A ram^ hebben over den dat een groep van 29 men sen sars heeft opgelopen tijdens de begrafenis van een slachtof fer van de longziekte. Het gaat om en van een kerkgenootschap die op 1 april de begrafenis in de stad bijwoonden en bij wie de symptomen van de ziekte zijn geconstateerd. Verder zijn ook twee artsen die hen hebben be handeld vermoedelijk besmet. Buiten Azië is Canada de be langrijkste besmettingshaard van sars. Duizenden Canadezen zijn in quarantaine geplaatst, omdat zij mogelijk in contact zijn gekomen met sars-patiën- ten. In Toronto, de grootste stad van Canada, zijn al bijna drie honderd zekere of vermoedelij ke besmettingsgevallen gecon stateerd. De ziekte heeft er dertien levens geëist. Medici van de Wereldgezond heidsorganisatie (WHO), die in China zijn om onderzoek te doen naar de aandoening, heb ben gisteren legerhospitaals in de Chinese hoofdstad Peking bezocht. Daar zouden sars-pa- tiënten worden verpleegd die buiten de officiële cijfers wor den gehouden. De WHO heeft gisteren geklaagd over de te genwerking van Chinese autori teiten in Peking. Peking heeftgisteren vijftien nieuwe gevallen van de long aandoening gemeld. Het gaat om de grootste toename op een dag tot nu toe. Het totale aantal besmettingen in de Chinese hoofdstad beloopt nu 37. De Chinese staatsmedia be richtten gisteren dat er een mas sale ontsmettingsoperatie is gestart. In heel China worden bussen, taxi's, treinen, metro's vliegvelden en stations gedesin fecteerd. Zo moeten nieuwe be smettingen worden voorkomen. Vietnam heeft sars onder con trole, maar over de grens met China komen dagelijks nieuwe gevallen binnen. Vietnam sluit de grens niet, maar stelt extra controles in. DPA/AP/RTR De VS stemmen als enige land traditioneel tegen vrijwel alle anti-Israëlische resoluties, om dat die volgens de Amerikaanse afgevaardigde Michael South- wick te eenzijdig zijn en onvol doende rekening houden met de maatregelen die Israël moet ne men om zijn burgers te bescher men tegen terreuraanslagen. Enkele weken geleden conclu deerde de aan de universiteit van Leiden verbonden hoogle raar internationaal recht John Dugard dat het 'veiligheidshek' dat Israël aan het bouwen is om de bezette gebieden af te scher men van het Israëlische grond gebied in de praktijk neerkomt op een annexatie van Palestijns gebied en in strijd is met het in ternationale recht. Volgens Du- gard wordt zeker zeven procent van de Westelijke Jordaanoever geannexeerd door de bouw van de muur. De Verenigde Staten hebben dit jaar afgezien van een kritische resolutie over het Chinese men- senrechtenbeleid, een breuk met het verleden, waarin de VS vrijwel ieder jaar de schendin gen van de mensenrechten in China aan de orde stelden bij de commissie. Volgens de Ameri kaanse regering biedt een diplo matieke aanpak betere kansen op het verbeteren van de men senrechtensituatie in China dan het opnieuw aan de orde stellen van schendingen daarvan in VN-verband. AP "O -«£r" VENETIË - Italiaanse brandweerlieden spuiten water in een po ging een brand te blussen die uitbrak in de Mulino Stucky, een gi gantische, neogotische kasteelachtige constructie op de oevers van het Giudecca-kanaal in Venetië. Deze molen is in 1895 gebouwd door de Zwitserse ondernemer Giovanni Stucky, die later werd ver moord door een van zijn medewerkers. Het negentiende eeuwse ge bouw wordt, na jaren te hebben leeggestaan, omgebouwd tot een hotel en appartementencomplex. Volgens de brandweer brandde alleen de bovenste etage en het hou ten dak af. Hoewel op het moment van uitbreken van de brand nog bouwvakkers binnen waren, raakte niemand gewond. foto Ferdinando Proietti/AP door Heieen Paalvast en Ton van Lierop BRUSSEL - Waar de democra tie ooit ontstond, zet de Europe se Unie vandaag de deur defini tief open naar de voormalige communistische landen uit Oost-Europa. Op de Agora in Athene zullen de huidige en nieuwe EU-lidstaten de toetre dingsverdragen ondertekenen. De unie bestaat daardoor vanaf mei volgend jaar uit 25 leden. Huidig EU-voorzitter Grieken land zou graag een plechtige bijeenkomst of 'goed nieuws show' zien. De slagschaduw van de Europese verdeeldheid over de Irak-oorlog zal echter ook nog over Athene hangen. De Franse president Chirac komt voor het eerst sinds de diploma tieke twisten hierover begonnen weer oog in oog te staan met de Oost-Europese leiders die de Verenigde Staten juist zo sterk steunden. Chirac haalde twee maanden geleden nog fors naar hen uit. Europa heeft echter weinig zin in een nieuwe woordenstrijd en zal zich in de marge van de on dertekeningssessie proberen te verenigen over datgene waar al le regeringsleiders op aanstu ren: humanitaire hulp en wederopbouw. In verband daar mee zou de Britse premier Blair een opmerkelijk verenigende rol kunnen krijgen, nadat hij eerder op kritiek van Chirac en de Duitse bondskanselier Schroder kon rekenen wegens zijn steun aan de VS. Blair is bij Bush namelijk de grote pleitbezorger voor een sterke rol voor de Verenigde Na ties in het Irak van na de oorlog. Daarover zijn eigenlijk alle re geringsleiders het wel eens. Grote twistpunt is echter hoe lang de Amerikaans-Britse coa litie een bestuurlijke rol blijft spelen in Irak. Frankrijk en Duitsland willen deze termijn niet al te lang laten duren. VN-secretaris-generaal Kofi Annan is ook aanwezig in Athe ne. Officieel is dat om de onder tekeningssessie bij te wonen. Op de achtergrond wil hij natuur lijk de gelegenheid te baat ne men om met de (grote) EU-lan- den en Rusland over Irak te spreken. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Ivanov komt ook naar de Griekse hoofdstad als nieuwe 'buur man' van het Europa na de uit breiding. De toetredingsonderhandelin gen met Polen, Tsjechië, Honga rije, Slowakije, Slovenië, Est land, Letland, Litouwen, Malta en Cyprus zijn eind vorig jaar afgerond. Daarna kregen de kandidaat-lidstaten officieel de uitnodiging toe te treden. De ondertekening van het toetre dingsverdrag betekent echter nog niet dat alle kandidaat-lan den nu ook al verzekerd zijn van EU-lidmaatschap. Alleen Hongarije, Slovenië en Malta hebben al per referendum ingestemd met de toetreding tot de EU. Vooral in Polen spant het er nog om of de bevolking de voordelen van EU-lidmaat schap groter vindt dan de nade len van de 'Europese dictatuur', zoals vooral eurosceptische Poolse boeren 'Brussel' zien. Ook de huidige vijftien EU-lan- den moeten nog via parlemen tair besluit (ratificatie) instem men met de uitbreiding. Nadat Nederland als grootste twijfe laar vorig jaar al de garantie kreeg dat vooral Polen tot en met de toetreding scherp de maat genomen zal blijven, zijn in de huidige EU echter minder problemen te verwachten. De bijeenkomst in Athene wordt een lakmoesproef voor de nieuwe en grotere EU. Om de unie na de uitbreiding soepel te laten draaien, moeten de eigen instellingen forse hervormin gen ondergaan. Ook daarover gaat het in Athene. ANP KAAPSTAD - De Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki heeft gisteren 30.000 rand (circa 3600 euro) beschikbaar ge steld voor elk slachtoffer van het apartheidsregime. De Waar heidscommissie had deze eenmalige vergoeding voor onge veer 19.000 slachtoffers in haar eindrapport aanbevolen. De commissie wijst slachtoffers en overlevenden aan die in aan merking komen voor deze laatste vergoeding. Mbeki zal geen algehele amnestie verlenen, omdat de openba re aanklager nog een aantal zaken onderzoekt. „Een generaal pardon gaat lijnrecht tegen de principes van de Waarheids commissie in", zei de Zuid-Afrikaanse president. AFP/ANP TBILISI - In het westen van Georgië hebben rukwinden giste ren een aantal elektrische leidingen verwoest. De voormalige sovj etrepubliek kwam daardoor grotendeels zonder stroom te zitten. In de hoofdstad Tblisi liepen elf metrostellen vast. Honderden gestrande reizigers moesten lopend door de metrotunnels hun weg naar de uitgang zien te vinden. Volgens het ministerie van Energie is de stroomuitval te wij ten aan de weersomstandigheden. De verantwoordelijke au toriteiten geven bij herstelwerk voorrang aan het metrostel sel, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. AP MUZ AFFARAB AD - Bij beschietingen tussen Pakistaanse en Indiase troepen over de grens in de omstreden regio Kashmir zijn zeker twee burgers gedood en drie gewond geraakt. Het vuren hield zeker een uur aan, meldde de Indiase politie giste ren. Aan beide kanten van de grens viel een dode. Het grensconflict duurt al tientallen jaren. Sinds hun onaf hankelijkheid in 1947 voerden India en Pakistan twee oorlo gen om de regio. De Indiase autoriteiten beschuldigen Pakistan ervan extre mistische moslims te steunen, die het Indiase deel van Kashmir willen inlijven. Pakistan zegt slechts politieke en di plomatieke steun aan de rebellen te geven. AP ABUJA - Oppositiepartijen in Nigeria hebben gisteren alle uitslagen van de parlementsverkiezingen van afgelopen weekeinde verworpen. De partijen klaagden eerder al over de vele onregelmatigheden die zich voor en tijdens de stembus gang hadden voorgedaan. Na telling van de stemmen in meer dan tweederde van de kies districten gaat de partij van president Obasanjo fier aan de leiding. De Democratische Volkspartij zou meer dan de helft van de te vergeven zetels hebben veroverd in zowel het lager huis als de senaat. ANP/RTR TOKIO - Het elektriciteitsbedrijf van Tokio heeft gisteren de laatste van zijn zeventien kernreactoren uitgeschakeld voor een uitgebreide controle. De miljoenen inwoners van de me tropool dreigen daardoor zonder stroom komen te zitten. De Japanse energiesector wordt geplaagd door ongelukken en bovendien blijkt steeds vaker dat in kerncentrales slordig wordt omgesprongen met veiligheidsregels. Het Tokiose energiebedrijf Tepco moest vorig jaar toegeven dat het in specteurs had gedwarsboomd. Tepco kreeg daarop het bevel een uitgebreid veiligheidsonderzoek te verrichten. AP doorThomas Verfuss DEN HAAG - Naser Oric, van 1992 tot 1995 de moslimcom- mandant van Srebrenica, heeft gisteren voor het Joegoslavië- Tribunaal verklaard onschuldig te zijn. Hoofdaanklaagster Car- la del Ponte beschuldigt hem onder meer van moord en plun dering. De 36-jarige Oric werd afgelo pen week in Bosnië opgepakt en overgebracht naar Den Haag, op basis van een tot dan geheim gehouden aanklacht. Oric gaf lange tijd leiding aan de verdedigers van de Oost-Bosni- sche moslimenclave Srebrenica. Bosnische Serviërs belegerden jarenlang de stad en veroverden haar in juli 1995, ondanks de aanwezigheid van het Neder landse VN-bataljon Dutchbat. Na de val van Srebrenica wer den duizenden moslims ver- i moord. Tijdens de belegering voerden 'de moslims geregeld moordende uitvallen uit naar de omringen de Servische dorpen. Volgens de Bosnisch-Servische generaal Krstic, die de aanval op Srebre nica mede plande, was dat een van de belangrijkste redenen voor de verovering. Moslims uit Srebrenica, die afgelopen zater dag nog voor het tribunaal de monstreerden, wijzen erop dat in de belegerde enclave honger heerste en dat de moslims wel moesten gaan stelen. Voor moorden in Servische dor pen is Oric trouwens niet aange klaagd, wel voor wat er in de stad Srebrenica zelf met achter gebleven Serviërs gebeurde die in het politiebureau of in een ge bouw achter het gemeentehuis werden vermoord of gemarteld. ANP lieu in Luik terecht. Mede door dat er een verdenking rustte op Van der Biest, raakte justitie in Luik in een bijna onontwarbare juridisch-politieke kluwen ver zeild. Daardoor werd het uiterst moeilijk bewijsmateriaal te vin den. In België geldt algemeen de theorie dat Cools wilde ingrij pen in de privé-staf van de zwaar alcoholische Van der Biest, toen deze Waals regionaal minister van Openbare Werken was. Door zijn drankzucht kreeg de maffia vrij spel op het ministerie in het 'Palermo aan de Maas'. Om te voorkomen dat Van der Biest terzijde zou worden ge schoven, zou de entourage van de minister twee Tunesische moordenaars hebben inge huurd. Dit tweetal werd in 1998 in eigen land tot levenslang ver oordeeld. ANP van onze redactie buitenland BRUSSEL - De moord op de vroegere Belgische politicus André Cools komt meer dan twaalf jaar na dato voor de rechter. Justitie in Luik houdt 17 oktober een jury proces tegen acht opdrachtgevers. Onder hen bevindt zich Richard Taxquet, de voormalig particu lier secretaris van de vroegere Belgische minister van Pensi oenzaken Alain Van der Biest. Justitie zag Van der Biest zelf lange tijd als het brein achter de moord injuli 1991 op het Waalse socialistische kopstuk in Luik. De oud-minister, de politieke beschermeling van Cools, pleegde in maart vorig jaar ech ter zelfmoord. Naast Taxquet staan ook zeven personen uit het Italiaanse mi- Advertentie Nee n22i 3 maanden gratis i-mode *Vraag in de winkel naar de voorwaarden, i-mode en het i-mode logo zijn merken of geregistreerde merken van NTT DoCoMo, Inc. in Japan en andere landen. Toshiba TS2ii

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 5