PZC Terneuzenaar schaamt zich voor werkstraf Ziekenhuis wil dialysecentrum PZC Gevallen Krijger in nieuwe jas Meesterkrakers halen bank leeg Rijschoolhouder eist aanpak hardrijden op sluiproute Oostburg 15 haalbaarheidsstudie deze zomer afgerond Mardienco woensdag 16 april 2003 3 ^specialist flan gewond )ij aanrijding Monument Hulst versierd met bloemen Boete voor aanrijding met letsel Halt aan scheef wonen Cadzand Scheuren zwembad bijtijds gedicht Vervuilde grond naar Toversluis Grensarbeiders naar Hoge Raad Parallelweg School genoemd naar klooster J jQOjj-iarnld de Puysseleijr IERNEUZEN - Het huilen ,,ond de 44-jarige Terneuze- jaar gisterochtend nader dan Ljt |achen na de straf die kan— tonrechter C. Kool hem oplegde r een gevaarlijke inhaalma- .„evre met de auto in dichte mist op de rijksweg nabij Bier dief, Kool vonniste een werk- straf van veertig uur en een rijontzegging van vier maan den, waarvan twee voorwaar delijk. De verdachte was op de ochtend van 25 september 2001 met de auto op weg naar de veerboot in Breskens. Het zicht was door de dichte mist niet meer dan vijftig tot honderd nieter, waardoor de auto's voor hem slechts met een snelheid van zo'n dertig tot veertig kilometer per uur reden. De verdachte wilde naar eigen zeggen slechts één auto inhalen, maar kreeg geen gelegenheid in te voegen op de rechterrijstrook zodat hij gedwongen was nog meer auto's voor hem in te halen. Dat resulteerde uiteindelijk in een botsing met een tegemoet komende auto. Diverse getui genverklaringen spraken de le zing van de Terneuzenaar echter tegen. Hij had wel degelijk de ruimte gekregen om weer in te voegen. Zowel de officier als de rechter gingen uit van die ver klaringen. Van Oosterveld hield de man voor dat hij veel geluk had gehad, dat het bij blikscha de was gebleven. De Terneuzenaar accepteerde het vonnis met moeite en ver klaarde zich er met name voor te schamen dat hij onbetaald werk moet doen als boetedoening voor zijn verkeersfout. ^René Hoonhorst [ERNEUZEN - De directie van Ziekenhuis Zeeuws-Vlaande- „nheeft goede hoop dat medio volgend jaarbijhet Terneuzense liekenhuis De Honte een dialy- secentrum verrijst. Een studie moet voor de zomer uitwijzen of oprichting van een centrum mor nierpatiënten medisch en financieel verantwoord is. Het het oog op de toenemende vergrijzing in de regio zou het Ziekenhuis Zeeuws-Vlaande- U graag een dialysecentrum ipenen. Omdat de huidige nier patiënten nu in andere zieken- laizen regelmatig 'spoelen' [net behulp van een kunstnier Je afvalstoffen uit het bloed la tei halen), zal een nieuw dialy secentrum een bepaalde aan- looptijd nodig hebben. Maar kinnen afzienbare tijd is in Ter- neuzen plaats voor een vol waardig centrum met acht of hegen dialysestoelen, verwacht fecteur patiëntenzorg, J. van Heide. Advertentie L Nttai dinsdog Vm zaterdag 9.00-12.00 uur )3Scvond koopavond - 's Middags op afspraak ÏWod 63-44671 KL Goes Tei (0113)215200/211466 REDACTIE ®UWS-VLAANDEREN Willem Alexanderlaan 45 "ostbus 145 4530 ac TERNEUZEN Iel:'01151645769 M: 10115) 645742 mail: redtern@pzc.nl 5P va n G re m b e rg h e JJ^tBareman Raymond de Frel wié Hoonhorst eaévan Stee r'ts Bakker (sport) Raudeloo 16 p°stbus 62 «60 ab hulst Jet (0114) 372776 fax:10114) 372771 mail: redhulst@pzc.nl ^heilava-i Doorsselaer i^rale redactie Cust9SeWe9 10 Tet!nmVUSSINGEN r1,10118) 484000 *1118)470102 tmai|i redactie@pzc.nl 'NTERnet ^■Pzc.nl fai!: web@pZCTI| nieuwe nier worden geholpen. Van der Heide: ,,In België zijn transplantatienieren over het algemeen twee keer zo snel be schikbaar als in Nederland. Mensen hoeven daardoor vaak minder dan een j aar op een nieu we nier te wachten." Veel van de huidige nierpatiën ten in Zeeuws-Vlaanderen gaan nu voor dialyse al naar zieken huizen in Gent en Brugge, een enkeling spoelt regelmatig in Goes. Hoewel het Goese zieken huis door opening van de Wes- terscheldetunnel voor een groot deel van Zeeuws-Vlaanderen relatief dichtbij is, rechtvaar digt de verdere vergrijzing een dialysecentrum in Terneuzen, stelt Van der Heide. Het nieuwe centrum zou een plaats op het terrein van ziekenhuis De Honte moeten krijgen. Het ziekenhuis wordt de komende jaren al uit gebreid met een permanent onderkomen voor de huisart senpost en daarnaast krijgt Thuiszorg Zeeuws-Vlaanderen een nieuw hoofdkantoor op het ziekenhuisterrein. Verwezenlij king van die plannen brengt de komst van een dialysecentrum niet in gevaar bezweert de di recteur patiëntenzorg. „We hebben nog wel wat ruimte beschikbaar op ons grondge bied. Maar voor we meer zeker heid over het doorgaan van de plannen hebben, laat ik me nog niet uit over de precieze locaties waar we aan denken." Van der Heide wil geen huiden verkopen vóór de beer geschoten is en be nadrukt daarom nog eens dat de komst van het dialysecentrum nog niet rond is. Hij heeft echter goede hoop dat het onderzoek binnen een kwartaal duidelijk maakt dat vestiging van een dialysecentrum haalbaar is. De eerste, gematigd positieve reac ties van enkele zorgverzeke raars versterken die gevoelens, bevestigt Van der Heide. let Universitair Ziekenhuis lent levert kennis en ervaring, levenskan de aan te trekken ne- g, in de aanloopfase van et centrum ook in Gent aan de De directie heeft al een ierspecialist gevonden die raag in Terneuzen zou werken. Ie uitstekende en verregaande Menwerking met het Gentse ekenhuis, eerder al vastgelegd teen convenant, kan nierpati- itenuit de regio grote voorde- a opleveren bij een eventuele ansplantatie. Patiënten van it Ziekenhuis Zeeuws-Vlaan- :ren kunnen in Gent aan een ilLST - Een 64-jarige auto- obilist uit Hulst is gistermid- ag voor onderzoek naar het iekenhuis gebracht na een aan- jding op de kruising van de laarmanweg met rijksweg 61. let ongeval vond plaats rond alf twee. De man uit Hulst reeggeen voorrang vaneen 70- automobilist uit de ge- ïente Terneuzen. Die kwam inrijden uit de richting van de loegorsstraat. Beide auto's lakten beschadigd. Kunstenaar Guido Metsers (links) en wethouder Paul Weemaes heronthullen het oorlogsmonument De Gevallen Krijger in Hulst. foto Wim Kooyman door Frank van Cooten HULST - Kunstenaar Guido Metsers uit Zoutelande heeft de restauratie van het oorlogsmonument De Gevallen Krijger in Hulst ervaren als een tijdcap- sule. Hij heeft dit beeld in 1956 op zes tienjarige leeftijd gemaakt. „Ik ben tijdens de restauratie van dit beeld geconfronteerd met mijn eigen artistieke jeugdzonde", zei hij gisteren. Samen met wethouder Paul Weemaes onthulde hij het 'nieuwe', bronzen ex emplaar van De Gevallen Krijger aan de Glacisweg. De restauratie heeft de kunstenaar bloed, zweet en tranen gekost. Het beeld moest helemaal worden ge schuurd om een gave mal te kunnen ma ken. „Het werk viel behoorlijk tegen. Het beeld is van hardsteen gemaakt. Ik heb alles met mijn handen gedaan. Een beeld moet j e immers voelen. Ik kreeg er letterlijk bloedende handen van." Metsers maakte De Gevallen Krijger in 1956 tijdens zijn opleiding aan het Na tionaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen. Hij kwam op het idee tijdens zijn dagelijkse fiets tocht van Hulst naar de 'Belse Kling'. In dit dorp vertrok de bus naar zijn school in Antwerpen. Het beeld werd in 19 68 door de gemeen te Hulst gekocht als momument ter na gedachtenis van de vele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Volgens Metsers is het beeld gekocht voor de schappelijke prijs van een brommer (model buikschuiver). Het beeld werd geplaatst op een uit baksteen opgetrok ken sokkel die aanmerkelijk meer kost te dan het beeld. „Met de restauratie is dat aardig recht getrokken", zei wethouder Weemaes gisteren. „Het beeld is in ere hersteld. We hebben het beeld voor de tweede keer onthuld." Vorig jaar werd geconstateerd dat het beeld in erbarmelijke staat was. Het beeld is op 3 december van zijn sokkel gehaald en werd getransporteerd naar het atelier van Metsers. Vervolgens is een mal gemaakt en in brons een volle dig nieuw exemplaar gegoten. Voor dit materiaal is gekozen om het beeld voor de toekomst veilig te stellen. De restau ratie kostte twintigduizend euro. Bij de splinternieuwe versie van De Ge vallen Krijger wordt op 4 mei de doden herdenking gehouden. door Sheila van Doorsselaer HULST - Het waren niet de Dal- tons die hun slag sloegen, maar de drie bankkluizen in het voor malige pand van Van Lanschot Bankiers in de Steenstraat in Hulst werden er gisteren wel uitgetakeld. Het bleek een lega le 'bankroof', uitgevoerd door de firma Lips. In opdracht van de Bankiers toonden de meesters in inbraak preventie zich voor één keer meesterkrakers. De kluizen wa ren overigens leeg en in het pand is nu echt niks meer te halen. Van Lanschot Bankiers in Hulst heeft de deuren moeten sluiten in verband met het wegvallen van het Belgische banktoeris- me. De medewerkers werken nu in het filiaal in Goes. Bepaald ongezien verliep de verhuizing niet. De Steenstraat was vanaf 9 uur enige tijd afge sloten voor het verkeer. De weg was afgezet met een hekwerk, zodat de kraan, die nodig was de kluizen te tillen, alle ruimte had. De 'bankroof trok veel be kijks. Twee kluizen van 4500 ki lo en één van tweeduizend kilo werden uit het pand getakeld. De twee zwaarste exemplaren waren wanden van zogenaamde safeloketten, de andere was een traditionele kluis, inclusief draaislot. „De safeloketjes wor den vervoerd naar ons nieuwe ken", zegt J. Stein, woordvoer- we nog even achter de hand. Die pand in Haarlem, waar we ze der namens Van Lanschot Ban- slaan we voorlopig even ergens gewoon opnieuw gaan gebrui- kiers. „Die andere kluis houden op." HULST - Met een vrachtwagen zijn ze gisteren de binnenstad van Hulst binnengereden. Bloemenmanden. In totaal 120 stuks. Vol met witte petunia's. Deze week worden de lan taarnpalen voorzien van deze hanging baskets. De bloemen sieren de binnenstad tot medio oktober. Het idee de vesting stad zo aan te kleden komt voort uit de tweede fase van het Toeristisch Ontwikkelingsplan Hulst. De gemeenteraad stemde op 27 maart in met het voorstel twaalfduizend euro beschikbaar te stellen voor aankleden van de binnenstad met bloemen. Over een week of drie zullen de bloemen bloeien. TERNEUZEN - Voor het veroorzaken van een aanrijding met letsel is een 56-jarige man uit Hoofdplaat gisterochtend door de kantonrechter gestraft met een boete van 250 euro. De Hoofdplatenaar had in zijn woonplaats een bromfietser om ver gereden toen hij met zijn auto linksaf van de Westlange- weg de Dwarsweg in reed. De brommer reed zonder licht, verklaarde de inwoner van Hoofdplaat de verkeersfout. Uit technisch onderzoek was volgens de rechter echter vast ko men te staan, dat de bromfietser wel licht had gevoerd. De bromfietser en zijn passagiere liepen aanzienlijk letsel op door de botsing. CADZAND-BAD - Het bestemmingsplan Cadzand-Bad Oost is definitief goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Recrea tiepark Wijk de Brabander krijgt hierdoor de bestemming verblijfsrecreatie. Dit betekent dat de vakantiewoningen op het park niet meer permanent mogen worden bewoond. In de jaren zeventig konden huiseigenaren permanent in Wijk de Brabander wonen. Aangezien 97 procent van de woningen niet meer als zodanig wordt gebruikt, heeft de gemeente Sluis een verblijfsrecreatieve bestemming gelegd op het recreatie park. Dit beleid is in overeenstemming met het streekplan Zeeland en de uitwerking van het streekplan Kust West Zeeuws-Vlaanderen. SAS VAN GENT - Voorbijgangers kunnen deze week flink schrikken als ze voorbij het Sasse buitenbad aan de Zwem badstraat lopen. Mannen met maskers dichten met groot ma terieel enorme scheuren in de zwembadvloer. Maar volgens woordvoerster A. Bosman van de gemeente Terneuzen zijn de breuken in de coating van het bad niet verontrustend. „Zoiets kan bij ieder zwembad gebeuren na de winterperiode. De re paratie is ruimschoots voor de opening van het zwembad op zaterdag 17 mei afgerond. Op die dag gaan ook de openlucht- baden in Axel, Koewacht, Zaamslag en Terneuzen open." DRAAIBRUG - De vervuilde grond die onlangs in de Haven polder bij Draaibrug op een stukje natuurgebied werd aange troffen, wordt deze week afgevoerd naar het Family Funtasy Pare Toversluis in Sluis. Daar wordt de grond gebruikt om een reeds bestaande wal verder uit te breiden. Het gaat om onge veer vijftien vrachtwagens. De grond wordt gerekend tot de lichtste verontreinigingsklasse en is wel geschikt voor bouw werkzaamheden. Aanvankelijk zou de grond naar het depot in Schoondijke worden verplaatst. Hoe de grond in het na tuurgebied is terechtgekomen en van wie het afkomstig is, kon een woordvoerder van de gemeente gisteren niet zeggen. De kluizen van Van Lanschot Bankiers in Hulst werden onder veel belangstelling uit het pand gehaald. foto Wim Kooyman DEN BOSCH - Nederlandse grensarbeiders stappen naar de Hoge Raad omdat ze menen recht te hebben op de zogeheten fiscale heffingskorting. On langs bepaalde het Gerechtshof in Den Bosch dat de grensarbei ders geen recht hebben op die fiscale korting. „Dat scheelt de Nederlandse grensarbeider ongeveer 150 tot 200 euro netto per maand", re kent A. Meesters van de Stich ting Grensarbeid uit. Uit naam van de stichting stapte Meesters naar de rechter in Den Bosch. In Nederland wonen ruim 6000 grensarbeiders. „Voor de invoe ring van het nieuwe belasting stelsel in Nederland, was ervoor ons geen vuiltje aan de lucht", zegt Meesters. „Zoals iedereen hadden ook wij een belasting vrije som. Na de invoering van die wet heet de belastingvrije som heffingskorting en worden andere criteria gehanteerd. Met als gevolg dat wij die korting niet meer krijgen." Volgens pro fessor dr. Peter Kavelaars, die als raadsman van de Stichting Grensarbeid optreedt, heeft het Hof gelijk als het naar de Ne derlandse wet kijkt. „Maar er zijn ook Europese wetten. Naar mijn mening gaat het Hof ten onrechte voorbij aan de algeme ne beginselen van het interna tionale belastingrecht." door René van Stee AARDENBURG - K. Foks uit Aardenburg wil dat er zo spoe dig mogelijk verkeersremmen- de maatregelen aan de Heren weg vlakbij zijn woonplaats worden genomen. Hij stelt vast dat door de aanleg van de rond weg om Draaibrug automobi listen de Herenweg steeds vaker als sluiproute naar Oostburg ge bruiken en er ook veel te hard rijden. Op de Herenweg geldt een snelheidslimiet van vijftig kilometer per uur. „Dat zal in de toekomst alleen maar erger worden. Met de aan leg van steeds meer obstakels als rotondes op doorgaande we gen, zoeken automobilisten steeds vaker snellere routes op daarvoor niet bestemde polder wegen. Dergelijke ontwikkelin gen staan haaks op de doelstel lingen van Duurzaam Veilig Verkeer, omdat de vergroting van de verkeersveiligheid hier mee niet wordt gediend", ver klaart de Aardenburgse rij schoolhouder. Volgens Foks blijkt de politie niet in staat de snelheid op de Herenweg te handhaven. Om die reden schreef hij een brief aan Gedeputeerde Staten met de vraag welke maatregelen zij hiertoe denken te nemen. Het antwoord op zijn schrijven stel de hem danig teleur. „Het projectbureau Duurzaam Veilig Verkeer liet mij weten dat de Herenweg geen provinciale weg is, maar in het buitengebied van het project ligt en onder het beheer van Waterschap Zeeuws-Vlaanderen valt. Zij moesten de behandeling van de brief maar overnemen. Met an dere woorden: op onze wegen is het veilig en zoek het verder maar uit", aldus Foks. Ook bij het waterschap kreeg Foks nul op rekest. Hoofd Wa terkeringen en Wegen P. Stou ten schreef hem dat de aanleg van de rondweg bij Draaibrug de veiligheid en doorstroming van het verkeer ten goede komt, omdat de bebouwde kom van de buurtschap buiten de route komt te liggen en langzaam ver keer binnen afzienbare tijd ge bruik kan maken van de paral lelweg. „De Herenweg wordt na de aan leg van de rondweg om Aarden burg in twee delen opgesplitst. Het zuidelijke gedeelte wordt een doodlopende weg. Het noor delijke gedeelte zal dan aanslui ten op de parallelweg langs de rondweg", aldus Stouten. Stouten verklaart verder dat het aannemelijk is dat tijdens de uitvoering van de diverse wer ken aan rijks- en provinciale wegen de intensiteit op de He renweg zal toenemen. Indien de verkeersveiligheid in het gedrang komt, zal het wa terschap zich nader beraden over eventueel te nemen maat regelen." Foks acht een der gelijke stellingname onaan vaardbaar. Wat hem betreft is de limiet al lang bereikt. „Op die rondweg wachten we al jaren. Blijkbaar moeten er eerst doden vallen voordat er snel wat ge beurt. GRAAUW - De nog in aanbouw zijnde nieuwe basisschool in Graauw krijgt een andere naam. SI. Joseph maakt plaats voor Ter Doest. Een naam met een geschiedkundig ver haal. Omstreeks het jaar 1220 vestig de de Abdij van Ter Doest uit Lissewege nabij Brugge een uit hof in wat nu Graauw heet. De uithof was een vestigingsplaats van waaruit de strijd tegen de zee gevoerd werd. De omliggen de slikken en schorren en slik ken werden ingepolderd en in cultuur gebracht. In de uithof stond een grote voorraad schuur, er waren werkplaatsen, een woonhuis en een kapel waar monniken en lekenbroeders voor gebed en vieringen samen kwamen. Ter Doest maakte het goed in Graauw. Onder kundige leiding werd polder na polder gewonnen op de zee. Enkele rampzalige gebeurte nissen betekenden rond 1624 de doodsteek voor de Abdij van Ter Doest in Lissewege. Het voor malige uithof in Graauw ging mede kopje onder in het Ver dronken Land van Graauw. Geen enkele naam van een straat of openbaar gebouw her innert in het dorp aan de eeu wenlange aanwezigheid van de uithof. Daar komt nu met de ba sisschool verandering in.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 43