PZC Leerlingen tonen artistieke talenten Flower Power Inwoners IJzendijke voelen zich genegeerd Geef om vrijheid SCHUTTERSHOF Provincie evalueert uitvoering recreatierapport www.pzc.nl/kleintjes agenda Verwarring op veerplein leidt tot gang naar rechter w Astma Fonds Wij ontvangen u graag met koffie en muziek Voor de kinderen is Pipo de Clown aanwezig, met een ballonnenart. Bovendien voor iedere betalende klant een leuke attentie! mimmm woensdag 16 april 2003 :U Opknappen Vervolg familieberichten Wegens familieomstandigheden zullen onze bedrijven DONDERDAG 17 APRIL de gehele dag GESLOTEN zijn. De Feijter Terneuzen B.V. De Feijter Verhuur- Handelsmij. Mr. F. J. Haarmanweg 17, Terneuzen GEMEENTEHUIS GESLOTEN VEE WIJZIGING ROUTES OPHALEN HUISVUIL I.V.M. PASEN CcwW 020 626 44 36 www.amnesty.nl giro 454000 op zaterdag 19 april en tweede paasdag 21 april van 08.30-16.00 uur a Tuincentrum COMMISSIEVERGADERINGEN De voorzitters van de vaste commissies van advies aan het dagelijks bestuur vai het waterschap Zeeuws-Viaanderen ma ken bekend dat op: woensdag 23 april 2003 om 19.30 uur openbare vergaderingen van de commiS' sies waterbeheer en waterkeringen en we gen zullen plaatsvinden. Wegens het ontbreken van agendapunten gaan de vergaderingen van de commissies middelen en organisatie en bestuurlijke za ken niet door. De vergaderingen worden gehouden inhei waterschapskantoor, Kennedylaan 1 te Terneuzen (toegang via hoofdingang Kennedylaan). De agenda's en de hierop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in bibliotheek (kamer 0.31) van het water schapskantoor. Terneuzen, 16 april 2003. De voorzitters van de voornoemde commis sies, T.W.A. Wemaer A. Paauwe Waters Goed in bijzondere vakanties de Zonnebloem' j GS roepen Hulst op het matje door Frank van Cooten HULST - De gemeente Hulst moet de provincie laten weten of en hoe het eindrapport 'Recrea tie en toerisme: impuls voor werk en werkgelegenheid in Hontenisse' verder wordt uitge werkt. Een van de belangrijke onderdelen van dit rapport is Kloosterzande aan Zee. Gedeputeerde Staten stellen in een brief aan het college van Hulst graag op de hoogte ge steld te worden over de vorde ringen. Het rapport is opgesteld door de voormalige gemeente Hontenisse. Met belangstelling hebben GS destijds kennis ge nomen van de inhoud van dit eindrapport. In de begeleidende brief is aangegeven dat de nodi ge vervolgstappen gezet moeten worden alvorens de provincie een inhoudelijk standpunt kan innemen over de projecten. GS willen nu graag van de nieuwe gemeente Hulst weten hoe het met die vervolgstappen staat. Voor Kloosterzande aan Zee is vorig jaar door gedeputeerde G. van Zwieten aan het toenmalige gemeentebestuur van Honte nisse meegegeven dat een nader onderzoek naar de financiële haalbaarheid moet komen en dat tevens aandacht moet wor den gegeven aan een Milieu Ef fect Rapportage. Pas als deze onderzoeken op tafel liggen en zijn doorgesproken, worden de planologische procedures met betrekking tot dit project in gang gezet. Vervolgens zijn nog aanvullende besprekingen ge voerd met gedeputeerde G. de Kok, Rijkswaterstaat en leden STREEKACTIVITEITEN AXEL - Gregoriuscentrum, 13.30 uur: Koersbal en bridge; De Halle, 14.00 uur: Kaarten en biljarten en spelletjes; Tref punt, 13.00 uur: Kaarten en biljarten; 14.00 uur: Handwerken; Jeugdcentrum, 19.00 uur: Doe avond voor jeugd vanaf 10 jaar; Café 't Hoeckhuys, 20.00 uur: Kaarten; Bibliotheek, 18.30 uur: Schrijf- avond Amnesty International; De Boe merang, 14.00 uur: Playback show; CLINGE - Malpertuus, 13.15 uur: ANBO koersbal; 13.30 uur: KBO soos, kaarten, sjoelen en biljarten; GRAAUW - Gemeenschapshuis, 14.00 uur: KBO handwerken; 14.45 uur: Gym nastiek; HENGSTDIJK - De Schuur, 9.30 uur: Meer bewegen voor ouderen; HOEK - De Lovenhoek, 13.30 uur: Biljar ten, kaarten en koersbal; 19.30 uur: Bridge; HULST - De Lieve, 9.00 uur: Computeren; 10.30 uur: Bibliotheek; 13.00 uur: Biljar ten en computeren; 19.00 uur: ZKV; Café De Kroon, 14.00 uur: Kaarten; 't Jagertje, 15.00 uur: Paaseieren zoek tocht KVG Hulst; De Vlaschaard, 13.00 uur: Biljarten; LAMSWAARDE - De Luifel, 13.30 uur: Meer bewegen voor ouderen; NIEUW-NAMEN - Café St. Cecilia, 19.45 uur: Bingo; De Kauter, 11.00 uur: Yoga voor ouderen; OOSTBURG - Dagcentrum De Schelp, 10.00-17.00 uur: Paasmarkt; Tienercen trum Time Out, 13.00-17.00 uur: Soos voor tieners vanaf 12 jaar; OSSENISSE - Hof ter Nesse, 19.00 uur: Country line dance voor beginners; 20.00 van het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuws-Vlaande- ren over onder meer natuur compensatie. De betrokken partijen vormen een werkgroep. In een masterplan wordt beke ken op welke wijze de plannen van de gemeente en de wensen over natuurcompensatie in de omgeving van de veerhaven kunnen worden gehonoreerd. Uit de financiële analyse blijkt inmiddels dat Kloosterzande aan Zee de gemeente tientallen miljoenen euro's gaat kosten. Ondernemersvereniging Hulst Reynaertstad lanceerde daarom vorige week Hulst aan Zee, her stel van de oude watergang van af de Keldermanspoort naar de Westerschelde. Volgens Hulst Reynaertstad is deze variant goedkoper dan Kloosterzande aan Zee. Hulster wethouder P. Weemaes liet gisteren echter weten dat het college vast blijft houden aan Kloosterzande aan uur: Country line dance voor gevorder den; Café De Snis, 19.30 en 21.45 uur: Free Country Dancers; PHILIPPINE - De Schotse Hoek, 10.00 uur: Yoga; 19.30 uur: Kantklossen, patchwork en quilten, applicatie, beren; SAS VAN GENT - De Regenboog, 14.00 uur: Kaarten; De Speye, 9.30-10.00 uur: SAV aerobic voor 55+; 9.30 uur: Dansclub de Regen boog; 10.00-11.00 uur: SAV gymnastiek voor 55+; 15.30 uur: Grutmoole volks dansen voor kinderen; 19.00 uur: Dans club Lencor; 19.00 uur: N-train en scene ry modelbouw; De Roselaer, 10.00 uur: Speksteen; 14.45 uur: Paashutselfrutsel voor groep 3 tot en met 8; 18.30 uur: Yo ga; Zorgcentrum De Redoute, 10.00 17.00 uur: Rommelmarkt; SLUISKIL - Het Meulengat, 10.00 uur: SWOS zwemmen; 13.30 uur: SWOS zangkoor, kaarten, canasta en biljarten competitie heren; 13.30 uur: Korenmid dag SWOS; ST. JANSTEEN - De Warande, 9.30 uur: Gymnastiek; 10.30 uur: Volksdansen; 13.00 uur: Biljarten; 13.30 uur: Koersbal; 13.00 uur: Prijskaarten jokeren en bie den; 13.30 uur en 15.30 uur; Kreatieve vorming jeugdatelier; 19.30 uur; Bijeen komst ZKV; TERHOLE - Dorpshuis, 13.00 uur: Meer bewegen voor ouderen; TERNEUZEN - De Veste, 9.15 en 10.15 uur: Volkdansen; 13.30 uur: Biljarten; VOGELWAARDE - Dorpscentrum, 14.30 uur: Meer bewegen voor ouderen gym nastiek; 15.45 uur: Meer bewegen voor ouderen volksdansen; ZAAMSLAG - Dorpshuis, 14.00 uur: Koersbal; Scholieren van het Zeldenrust-Steelantcollege trommelen in het kader van de culturele en kunstzinnige activiteitendag een regendans. foto Wim Kooyman door René Hoonhorst TERNEUZEN - Leerlingen van 4 havo en 4 vwo van het Terneuzense Zeldenrust-Steel antcollege toonden gisteren hun artistieke vaardigheden tijdens de culturele en kunst zinnige activiteitendag. Culturele kunstzinnige vorming is de laat ste jaren een verplicht vak op de middelbare scholen. Leerlingen van de bovenbouw moeten verschillende kunstvormen leren kennen door bijvoorbeeld het theater, de bioscoop en het buurtcentrum te bezoeken. Om hun culturele blik te verruimen moeten ze zich daarnaast één keer zelf cultureel én kunstzinnig uiten. Dus leefden de scholie ren zich gisteren uit op Afrikaans slagwerk, waagden ze zich aan een breakdance, im proviseerden ze cabareteske teksten, maak ten ze portretfoto's, acteerden en dansten ze. Ook de capoeira - een sierlijke dans (met veel 'gevechtsportbewegingen') uit het Bra ziliaanse oerwoud - was populair. Docent kunstvakken H. Bos was zeer tevre den over het enthousiasme van de leerlin gen. Hij dankte dat voornamelijk aan, door de gemeentelijke stichting Toonbeeld aange zochte, deskundige docenten van de ver schillende kunstdisciplines. Sinds een jaar worden ook de leerlingen van het voorberei dend middelbaar onderwijs cultureel en kunstzinnig gevormd. Zij mogen zich vol gende week een dag artiest of kunstenaar wanen. Zee. „Kloosterzande aan Zee en het opwaarderen van de bin nenstad van Hulst zijn de speer punten van ons economisch be leid. Pas als Kloosterzande aan Zee niet haalbaar blijkt, gaan we op zoek naar alternatieven. Maar dan zijn we een paar jaar verder." door Fred Rabout IJZENDIJKE - De inwoners van IJzendijke zijn tot nu toe niet gelukkig met de uitvoering van de plannen van het proef project Duurzaam Veilig in hun kern. Dat bleek tijdens de jaar lijkse algemene vergadering van de dorpsraad in cafe Les Amies. De drempels (kussens) in de Oranjestraat liggen er nog steeds, terwijl vorig jaar beloofd was deze na de bouwvak af te breken. Dit zou volgens kern wethouder van Sluis, J. Pro voost, nu eind juli op de agenda staan. Vanuit de vergadering werd ge opperd om het dan maar zelf te doen. Ook op andere plaatsen blijken de verkeersremmende maatregelen meer overlast te bezorgen dan rendement op te leveren. Er is naar de werkgroep en de ondernemersvereniging niet geluisterd, zo was de alge mene tendens in de zaal. Pro voost kon niets anders doen dan de opmerkingen overbrengen aan de betrokken wethouder. Twee andere hete hangijzers waren het zwembad en het jeugdgebouw. Voor het zwem bad heeft ondernemer F. Lie- vens weer een subsidieverzoek ingediend bij de gemeente. Het ziet er naar uit dat ook komend seizoen het zwembad v gaat. Provoost: „Vorig jaar ben we 8000 euro bijgedrag- Er is een verzoek om subsijj binnengekomen en dat befa zal wellicht hoger liggen, rnaj onze intentie is om het zwemt? dit jaar toch open te houdenJ de toekomst zullen er eclfe structurele oplossingen moete komen. Een arbitragecommjj sie moet zich dan maar buijj over de kwestie tussen ondenit mer Lievens en de gemeente," Een ander punt is het huidig jeugdgebouw dat geziendevej ligheidsnormen niet meergi bruikt mag worden. Eenoplj van de dorpsraad is om het opt knappen, zodat de diversen enigingen er terecht künnei Wethouder Provoost wil hetgi bruik nog gedogen door ee aantal kleine groepen maarzii toch uit naar een gedegen opl« sing. „De meest voor de la liggende oplossing is een melt functioneel centrum zoals i Groede onlangs is geopend Dj gaan mijn gedachten tochu naar de locatie van de om voetbalkantine en de kleedgel genheid. Tenzij jullie eenandt locatie op het ooghebben.Ta uit de zaal werd de locatie een voormalige kleuterscko geopperd. TERNEUZEN - Een 43-jari- ge man uit Sluis kreeg giste ren een voorwaardelijke boe te van de kantonrechter in Terneuzen, omdat hij op 29 oktober 2001 bij het veer plein in Breskens de fout in ging. Hij gaf de auto achter hem geen voorrang. De Sluissenaar wilde met de pont over naar Vlissingen, maar stond in de rij voor een tolhuisje dat tijdelijk buiten werking was. Daarom sor teerde hij voor naar links en zette zijn auto met de neus al in rij voor de tolautomaat. Toen de auto voor hem de slagboom was gepasseerd, zette de verdachte zijn auto inbeweging. Maar de vracht wagenchauffeur die achter hem stond, deed dat ook- met een aanrijding als ge volg. „Iemand die van rij strook wisselt pleegt een bij zondere verkeershandeling en moet het andere verkeer voor laten gaan", argumen teerde officier van justitie G. van Oosterveld en eiste een boete van 190 euro. Kantonrechter C. Kool was begripvoller en legde de boe te geheel voorwaardelijk op. Baas FEIJTER We zullen je tnissen. "Alles is onder controle" de snotneuzen, dikkoppen en pinnen ,van de Feijter Terneuzen b.v. Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons oudere sociëteitslid RINUS DE FEIJTER Wij zullen hem, als persoon met zijn positieve in breng en levensinstelling erg missen. Wij wensen Greet en de familie sterkte toe. Sociëteit "De Vergenoeging" Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen je bent bevangen door verdriet. Flink was je, je hele leven. Vader ben je tot het eind gebleven vergeten doen we je niet Lieve pa, rust zacht. Intens verdrietig om het afscheid, maar dankbaar voor alle zorg en liefde waarmee hij ons omringde en vol verwondering voor de wijze waarop hij zijn lijden heeft weten te dragen, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan, onze lieve zorgzame pa, opa en over-opa CORNELIS JOZIAS BEELDENS Cor weduwnaar van Cornelia Dina Heijnsdijk Terneuzen, t Terneuzen, 16 mei 1918 15 april 2003 Axel: Axel: Ede: Tilburg: Terneuzen: Axel: Axel: Terneuzen: Terneuzen: Axel: Hannie en Mechiel Gijs en Lenie t, Andrea Rie en Jaap t Nellie en Bas Dini en Jan Johan Jan en Lies Carla en Gerard Els en Jan Karei en Elly Ger en Koos Kleinkinderen en achterkleinkinderen Correspondentieadres: Pironstraat 15 4571 VJ Axel De afscheidsdienst wordt gehouden vrijdag 18 april om 14.00 uur in de S.O.W. kerk, Koestraat 2 te Axel. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de al gemene begraafplaats aan de Burchtlaan. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de kerk. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. De vele hartverwarmende blijken van medeleven na het heengaan van mijn lieve man en onze lieve vader MARINUS LEENDERTSE hebben ons steun en troost gegeven. Wij willen u hiervoor dan ook hartelijk danken. Het heeft ons goed gedaan. Uit aller naam: Francine Leendertse-Gentens Goes, april 2003 GEMEENTE Het gemeentehuis van Veere aan de Traverse 1 te Domburg is gesloten op Goede Vrijdag 18 april en 2e Paasdag 21 april 2003. GEMEENTE In verband met Pasen wordt de route voor het ophalen van huisvuil gewijzigd. De route voor het legen van de duobakken in Gapiuge, Se- rooskerke, Veere en Vrouwenpolder, inclusief buitenge bied wordt naar voren gehaald. Deze route wordt i.p.v. maandag 21 april op zaterdag 19 april 2003 gereden. Vergeet niet dat door een andere volgorde van de route de mogelijkheid bestaat dat de ophaaldienst veel eerder of later dan normaal langs komt. Zet uw duobak voor 7.30 uur bui ten. Voor vragen: de informatielijn: tel.nr. 0800-0240064 (werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur). *v OL\ Kirsten is ziek. Leukemie. Daar is niets leuks aan. Of het moet de steeds grotere kans op genezing zijn. Tien jaar geleden was de overlevingskans met haar vorm van leukemie 30%, nu is die al 50%.En Kirsten gaat het halen! In de wereld van kinderen hoort geen kanker. Help ons daarom mee in onze strijd en maak uw bijdrage over op Giro 26000. Kirsten, 9 jaar NEDERLANDSE KANKERBESTRIJDING www.kankerbestrijding.nl HELP KINDEREN MET HERSENLETSEL! "Een hersentumor! Meer onderzoek is van levensbelang" Kinderen hebben de toekomst. Maar... hoe zit het als uw kind te maken krijgt met her senvliesontsteking of een hersenbloe ding, een hersentumor of hersenletsel door een ongeval? Dan wordt het écht duidelijk: er is nog heel veel wetenschap pelijk hersenonderzoek noodzakelijk, ook voor betere preventie en behandeling. Helpt u de Hersenstichting Nederland? Word dan donateur. Kijk ook op www.hersenstichting.nl (cbf'; tLt* Hersenstichting Nederland Korte Houtstraat 10, 2511 CD Den Haag tel. 070-360 48 16 giro 860 Geef lucht, geef leven www.astmafonds.nl International Support our fight for human rights OPEN HUIS Ontdek uw eigen plekje in uw eigen tuin waar best nog wat te veranderen valt. Kom vrijblijvend kijken en doe bij ons uw ideeën op. Bij ons vindt u alles op het gebied van tuininrichting: bomen, fruit, graszoden, kruiden, tuinplanten, 160 verschillende soorten rozen, waterplanten, tuinhout, sierbestrating, etc. Ook voor kamerplanten en snijbloemen moet u bij ons zijn. Amerikaanse Sering Ceanothus thyrsiflorus repens. Deze kuipplant bloeit met blauwe bloemen in augustus/ september. van 6,50 voor 5,50 MARIASTRAAT 35 4506 AC CADZAND TEL. (0117)392020 FAX 0117-396020 OPENINGSTIJDEN: MA.T/MVR. 8.30 - 17.30 UUR ZA. 8.30- 16.00 UUR -1 Zeeuws - Vlaanderen Postbus 88, 4530 AB Terneuzen Bezoekadres: Kennedylaan lTemeuze11 Telefoon 01 15-641000, Fax 0115-6412® ÉMÉMi Ruim 6600 langdurig zieken en gehandicapten gaan met de Zonnebloem op vakantie Tel. (07 6) 564 63 62 www. zonnebloem. J

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 42