Tekort aan studenten nekt opleiding ROC Tekort aan geschikt zwemleswater dreigt Eneco kijkt voor energiecentrales ook naar Delta SPD Zeeland verder onder nieuwe naam 13 lorgsaam en SVRZ hoog op ranglijst van accountantsbureau Verrassend...C&h woensdag 16 april 2003 Reserves In de luren Gehandicapten testen tunnelbus Vissersorganisatie Oosterschelde Akkoord arbitrage IJzeren Rijn Drankrijder gestraft voor ongeluk Tuniek met borduur. J Zorginstellingen bij de sterksten IwClaudia Sondervan VLISSINGEN - Twee Zeeuwse zorginstellingen prijken hoog op de lijst van financieel gezon de zorginstellingen in Neder- |and. Stichting Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen, waarin sinds 2000 de Zeeuws-Vlaamse ziekenhuiszorg en thuiszorg is «ebundeld, staat twaalfde en de Slichting Verpleeghuizen Regio Zeeland, waar negen zorgvoor zieningen bij horen, staat veer tiende in de lijst van rijkste instellingen. Accountantsbureau Price Wa- terhouse Coopers heeft een Ge- zondheidstop-100 opgesteld naar gelang van de omzetcijfers over 2001 van de instellingen. Stichting Zorgsaam staat op de tachtigste plaats met een totaal aan baten over 2001 van 73,6 miljoen euro tegen 66 miljoen in 2000, direct na de fusie. Stich ting Verpleeghuizen Regio Zee land (SVRZ) haalt nummer 87, met een totaal aan baten van 68,3 miljoen euro over 2001 te gen 60,4 miljoen in 2000. Door het vermogen van de in- NnorHenk Postma •VLISSINGEN - Het ROC Zee land wil de opleiding algemene operationele techniek (AOT) stopzetten. De belangstelling is I zo sterk gedaald dat de aloude ■mbo-opleiding niet meer le vensvatbaar is. Er zijn nog vijf den leerlingen. Die kunnen de opleiding gewoon afmaken. Nieuwe leerlingen worden niet meer toegelaten. De opleiding is een onderdeel van de Zeevaartschool in Vlis- en, en kan gezien worden als een combinatie van werk tuigbouwkunde en elektrotech niek. Voor het nieuwe school jaar meldden zich tot dusver 'nog maar vijf leerlingen aan. i Hun ouders hebben te horen ge kregen dat het ROC zich niet langer de luxe kan permitteren de opleiding te handhaven. (Volgens directievoorzitter A. Eikken is de opleiding te ver liesgevend geworden. „Er zijn per jaar vijftien nieuwe leerlin- gennodig, willen we kostendek kend draaien." Mochten die zich alsnog melden, dan kan de opleiding blijven voortbestaan. Maar op het ROC geloven ze daar niet meer in. De vijf nieuwe leerlingen die zich tot dusver aanmeldden, ko- stellingen tegen de omzet over 2001 af te zetten, wordt de fi nanciële gezondheid van de or ganisatie gemeten. Zo haalt Zorgsaam met zijn omzet 12,4 procent van het eigen vermo gen, wat de instelling een twaalfde plaats oplevert; SVRZ reikt tot de veertiende plek met 12,2 procent. Anno 2 003 halen SVRZ en Zorg saam die hoge plek tussen de 'rijksten' niet meer, stellen de directies van de instellingen. „We mogen niet mopperen, maar de laatste jaren wordt het knellender," vindt algemeen di recteur P. Rademacher van Zorgsaam. Investeringen die sinds 2001 ge daan zijn in onder meer de In tensive Care-afdelingen en poliklinieken en gestegen per soneelskosten zijn daar debet aan, met de installatie van mri- scan en het aantrekken van ex tra specialisten. „Wii willen een percentage van negen zien te be houden. Dan kunnen we goed koper lenen. Dat scheelt ons op jaarbasis vier tot vijf ton euro die we in de zorg stoppen." De exploitatie blijft zorgelijk, vindt Rademacher. „We moeten met één budget drie locaties openhouden. Extra geld vanuit Den Haag daarvoor is niet meer dan terecht." Ook directeur F. Bordui van SVRZ wijst op de vertekening die grote reserveringen voor nieuwbouw in de cijfers uit 2001 geeft. Die reserveringen zijn in middels grotendeels uitgege ven. „Het is maar wat je defini eert aan vermogen. We hadden toen nog veel oude gebouwen die veel onderhoud vergden." Vorig jaar opende SVRZ nieuwe panden in Axel en Domburg, In Goes is de eerste paal geslagen, de nieuwbouw in Terneuzen en uitbreiding in Koudekerke staan op stapel. De SVRZ is fi nancieel gezond, maar kent geen excessieve financiële re serves, vindt Bordui. De strijd tegen de voornemens van het ministerie om de Zeeuwse ver pleeghuizen te korten op hun budget omdat zij in vergelijking met andere regio's financieel sterker lijken, blijft gerecht vaardigd, meent hij. „We moe ten gezond zijn om de continuï teit van de ouderenzorg te garanderen. En om de nieuwe financiering rond de moderni sering van de AWBZ op te van gen. We lopen daardoor als in stelling meer risico omdat we als aanbieder op de zorgmarkt moeten concurreren. We moeten zelf onze broek ophouden." SVRZ is met circa 1400 bedden een forse organisatie in zijn veld. Bordui schat de omzet nu op 75 miljoen euro. men uit Oostburg, Biervliet, Heinkenszand, Vlissingen en Schouwen-Duiveland. Hun ou ders hebben de suggestie gekre gen hun kinderen in te schrijven voor de opleidingen elektro techniek of werktuigbouwkun de. Mocht de belangstelling opleven, dan zou na een jaar be keken kunnen worden hen als nog de AOT-opleiding binnen te sluizen. De ouders geloven daar niet in. „Het is leuk dat het ROC zo pro beert onze kinderen in huis te krijgen. Maar we zien het niet als een oplossing", zegt A. Hij dra uit Heinkenszand. Er zijn in Nederland nog vijf opleidings mogelijkheden. Die in Brielle is het dichtst bij. Hijdra voelt zich door het ROC in de luren gelegd. „Tot op de laatste open dag is er tegen ver schillende ouders en leerlingen verteld dat zes aanmeldingen nodig zouden zijn om de oplei ding door te kunnen laten gaan. Nu blijkt ineens dat veel meer leerlingen nodig zijn." Ook de economische mbo-op- leiding facilitaire dienstverle ning lijkt niet langer levensvat baar. Eerder al kwam het laboratoriumonderwijs in de gevarenzone terecht. Stichting Zorgsaam heeft onder meer de Zeeuws-Vlaamse ziekenhuizen onder haar hoede. foto Peter Nicolai GOES - Vijf mensen met een lichamelijke handicap beproe ven dinsdag 22 april de nieuwe buslijnen door de Wester- scheldetunnel. Vanaf het busstation in Goes onderzoeken zij of de openbaar-vervoersverbinding met lagevloerbussen naar het transferium in Terneuzen gehandicapten inderdaad de vrijheid biedt zelfstandig te reizen. De groep telt mensen met visuele en gehoorshandicaps, een rolstoeler en een meervoudig gehandicapte. De overstapmo gelijkheden, informatievoorziening en bereikbaarheid van loketten wordt getest, evenals de bejegening door chauffeur en medepassagiers. De proefrit markeert de start van de zesweekse meidcampag ne die patiëntenplatform Het Klaverblad houdt over de nieu we openbaar-vervoersverbindingen in Zeeland, waaronder de nieuwe dienstregeling van Connexxion en het fiets-voet- veer Vlissingen-Breskens van BBA. De meidcampagne van Het Klaverblad duurt tot en met 27 mei. YERSEKE - De Zeeuwse vissersvereniging Zevibel wil een producentenorganisatie oprichten voor vissers die in de Oos terschelde werken met vaste vistuigen, zoals palingfuiken en kreeftenkorven. Staatssecretaris Odink van Visserij heeft gisteren de Tweede Kamer laten weten dat hij dit initiatief wil ondersteunen. De komst van een producentenorganisatie is volgens Odink belangrijk om met name de kreeftenvisserij in de Oosterschelde goed in de hand te houden. H. van Geesber- gen van Zevibel onderschrijft dat. Een producentenorganisatie kan de leden zonodig sancties opleggen en binnen zo'n organisatie kunnen beter afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld het visseizoen, minimum prijzen en beheerste visserij via een visplan. Odink heeft de Tweede Kamer verder meegedeeld dat hij nog dit jaar met een beleidsvoornemen komt over de sleepnetvisserij in onder meer de Oosterschelde, waarbij ook kreeften worden gevan gen. DEN HAAG - Halverwege 2004 verwachten Nederland en België duidelijkheid over het opnieuw in gebruik nemen van het Nederlandse gedeelte van de IJzeren Rijn, de spoorlijn die Antwerpen met het Duitse Ruhrgebied verbindt. Nederland en België verschillen van mening over onder meer de kosten van het herstel van de goederenlijn en wie die moet betalen. Ze hebben daarom een onafhankelijke instantie, het Perma nente Hof voor Arbitrage in Den Haag, om een oordeel ge vraagd. Over de vragen die aan dit hof worden voorgelegd, hebben Nederland en België onlangs op ambtelijk niveau een akkoord bereikt. Verwacht wordt dat het hof medio 2004 tot een uitspraak komt. De IJzeren Rijn kan ook voor de afvoer van goederen uit het havengebied Vlissingen-Oost van belang worden. TERNEUZEN - Een 43-jarige man uit Koewacht is gisteroch tend door de kantonrechter gestraft met een boete van 250 eu ro. De Koewachtenaar hield op de Hazelarenstraat in zijn woonplaats onvoldoende rechts en botste, onder invloed van alcohol, in een bocht van de weg frontaal op een hem tege moetkomende automobilist. Die moest twee weken het zie kenhuis in. De Koewachtenaar verklaarde dat zijn aandacht van het ver keer was afgeleid omdat zijn mobiele telefoon ging. Ook in zijn geval vonniste Kool conform de eis. door Harmen van der Werf DEN HAAG - Zeeland heeft, af gezet tegen het aantal inwoners, de meeste zwembaden van alle Nederlandse provincies, toch dreigt er in Zeeland een tekort aan geschikt zwemleswater voorkinderen tot twaalf jaar. Onderzoeksinstituut NRIT uit Breda waarschuwt daarvoor in ket gisteren gepresenteerde rapport Zwembaden in Neder- iind 2002 en verder. De tegenstelling - veel zwemba den, toch een dreigend tekort aan zwemleswater - laat zich gemakkelijk verklaren. In Zee land zijn verhoudingsgewijs veel zwembaden bij recreatie- en bungalowparken. Die zijn niet gemaakt voor het geven van zwemlessen aan jonge kinderen. Vandaar dat slechts eenderde van alle Zeeuwse zwembaden ook goede zwemlesbaden heeft. Landelijk scoort Zeeland daar mee het laagst. Onderzoeksin stituut NRIT voorziet daarom en omdat het aantal kinderen in Zeeland nog toeneemt, in 2010 'wellicht' problemen met zwemlessen. De druk op het be perkte aantal geschikte zwem lesbaden stijgt. In Zeeland ma ken, meldt het NRIT, ook vrij veel basisscholen gebruik van zwembaden; 97,6 procent tegen landelijk 83,2 procent. Of de door het NRIT verwachte problemen zo dringend zijn valt te bezien. In de provincies Zuid en Noord-Holland, Utrecht en Flevoland zijn op het aantal kinderen veel minder geschikte zwemlesbaden beschikbaar, ook in de toekomst. Staatsse cretaris Ross-van Dorp (Volks gezondheid) die het NRIT-rap- port in ontvangst nam, kwam met een oplossing. „Waarom gaan we geen zwemles geven in hotelbaden, campingbaden of baden van verzorgings- en reva lidatiecentra?" Veel invloed heeft Ross-van Dorp niet op het zwemlesbeleid. Dat is veelal in handen van ge meenten. Toch heeft het Rijk zich op dit onderwerp gestort na verschillende alarmerende ver- drinkingsgevallen van jonge kinderen. Uit het rapport blijkt nog dat het zwembadbezoek in Zeeland van 1997 tot 2001 met ruim 18 procent is gestegen. On danks die sterke toename blij ven Zeeuwse zwembaden lan delijk gezien weinig bezoekers trekken, ruim 71.000 per zwem bad in 2001. Zeeland scoort daarmee het laagst in Neder land. Advertentie door Maurits Sep MIDDELBURG - Delta staat in de belangstelling van concur rent Eneco. De Rotterdammers zoeken naar mogelijkheden om in bezit te komen van energie centrales voor de productie van stroom. Delta beschikt daar in ruime mate over. Concrete plannen om het Zeeuwse energiebedrijf over te nemen, zijn er echter nog niet, zegt woordvoerder C. de Ruyter van Eneco. „Daarvoor moet so wieso ook eerst de mogelijkheid bestaan. Delta moet te koop zijn. En bovendien moeten we ons afvragen of de mogelijkhe den die er zijn, ook passen." Delta is niet bekend met de voorzichtige belangstelling van Eneco. Volgens woordvoerster M. van Zuilen laat Delta zich liever niet overnemen. De stra tegie is en blijft Zeeuws en zelf standig. Maar als Eneco wil ko men praten, zal de deur niet onmiddellijk in het slot worden gegooid. „Wij zijn altijd bereid om met iedereen te praten." Verrassend vindt zij de interesse overigens niet. „Iedereen op de Nederlandse energiemarkt on derzoekt momenteel mogelijk heden voor fusies en overnames. Dat doen wij ook. Er worden continu gesprekken gevoerd over van alles en nog wat." De belangstelling van Eneco voor de Zeeuwse branchege noot komt voort uit een gemis aan energiecentrales waar stroom wordt opgewekt. Eneco is een energiebedrijf dat stroom levert, maar die elektriciteit eerst bij andere bedrijven moet inkopen. Om minder gevoelig te worden van prijsschommelin- gen op de elektriciteitsmarkt, zoekt Eneco naar mogelijkhe den om een deel van de stroom- productie in eigen handen te krijgen. „Wij kijken allekantenuit om er productievermogen bij te krij gen", zegt De Ruyter. Dat kan door zelf energiecentrales te bouwen, of door bedrijven over te nemen die centrales bezitten. Hij vindt het logisch dat de blik dan naar Delta wordt gewend, dat immers diverse centrales bezit en plannen heeft voor nieuwe. door Claudia Sondervan MIDDELBURG - SPD Zeeland wordt Mee Zeeland. De nieuwe naam van de Sociaal Pedagogi sche Dienst moet de nieuwe taak en doel van de instelling verwoorden; mee met de cliënt om te helpen bij wonen, werken, scholing en tijdsbesteding. Mee Zeeland bedient naast ver standelijk en lichamelijk ge handicapten ook chronisch zie ken, ouderen en mensen met autisme. De nieuwe opstelling als individuele coach en belan genbehartiger van gehandicap ten betekent dat de SPD haar huidige therapietaken verlaat. Die moeten worden overgeno men door instellingen die 'geïn diceerde' zorg geven. Directeur P. Brakman van SPD Zeeland verwacht dat Mee Zeeland met hetzelfde aantal mensen door gaat als nu: 83 werknemers die 45 arbeidsplaatsen bezetten. De vernieuwing van de SPD komt voort uit de scheiding van wonen en zorg en het terugge ven van de keuzevrijheid aan zorgvragers. Voorheen was die keuze er niet bij het wonen in in stellingen. De overheid wil dat mensen met handicaps en be perkingen door ziekte of ouder dom zo veel mogelijk zelfstan dig wonen. Mensen moeten daarbij zelf bepalen hoe ze wo nen en bij wie zij zorg inkopen met hun persoongebonden bud- get(PGB). Consulen ten van de SPD helpen mensen te formuleren wat zij wensen en helpen hen dat voor elkaar te krijgen, zoals in het Begeleid Zelfstandig Wonen en de toeleiding naar scholing en arbeidsmarkt. Ook geeft de SPD sociaal-juridische hulp verlening.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 41