Officier van justitie eist tien jaar en tbs in zaak-Steegmans MASTERCLASS Verdachten vuurwerkramp in hoger beroep voor rechter Olifanten in bad Vervoersverbod varkens in gebieden met vogelpest Kerkmusicus en componist Huijbers (80) overleden Een op drie mensen gaat vreemd Ministerie gaat tot laatste cent Maandelijks alarm keert terug Vakantie astmapatiënten geschrapt Schoolbestuurder weg om fraude Hof handhaaft vonnis zaak-Nienke Taxi Utrecht krijgt maximum tarief 0800 - 0231 231 (GRATIS) woensdag 16 april 2003 Strafeis Houding Belastingdienst waarschuwt voor te hoge teruggave Geslagen 1XS4ALLI TOYOTA HOOFDDORP - Zeker eenderde van de Neder landers maakt wel eens een slippertje. Bovendien kent 43 procent van de Nederlanders vrienden en kennissen die vreemd gaan. Toch keurt 76 pro cent van de ondervraag den een slippertje af, zo blijkt uit een enquête die Playboy deze maand in zijn jubileumnummer pu bliceert. Voor het onderzoek on dervroeg het bureau Net- Panel 810 mannen en vrouwen. Vreemdgaan is volgens 45 procent van al le Nederlandse mannen en vrouwen niet direct schadelijk voor de vaste relatie. Een kleine 40 pro cent die buiten de pot piest, biecht dat trouwens op, 24 procent vertelt het niemand en 30 procent deelt de heimelijke liefde met een vriend of vrien din. Overspel is overigens voor 91 procent van de onder vraagden de daad zelf. Tongzoenen wordt door 67 procent van de Neder landers gekwalificeerd als vreemdgaan, telefoon- seks door 44 procent en erotisch chatten door 27 procent. De achtergron den van het slippertje liggen bij een kwart van de mensen meestal in onweerstaanbare lustge voelens, verliefdheid (14 procent), behoefte aan spanning (12 procent) en relatiedipje (11 procent). De favoriete partner in crime ontmoet de vreemd- ganger vaak toevallig (23 procent), maar ook colle ga's doen het goed, stelt 17 procent. Verder zijn het vakantieliefdes (15 pro cent) en oude liefdes (10 procent). Playboy consta teert ook dat 44 procent van de, mannen het leuk vindt als hun partner vreemdgaat. Bijna de helft wil er bij zijn, slechts 3 procent van de vrouwen vindt het leuk. ANP OM volhardt in eis celstraf door Merel van Leeuwen en Peter Elberse ARNHEM - Het openbaar mi nisterie heeft gisteren voor het gerechtshof in Arnhem vijftien jaar celstraf geëist tegen een 35-jarige man uit Enschede. Hij wordt verdacht van brand stichting op het terrein van S. E. Fireworks op 13 mei 2000, waardoor de vuurwerkramp kon ontstaan. Tegen beide di recteuren eiste advocaat-gene raal A. Welschen celstraffen tot dertig maanden. In alledrie de zaken betoogde Welschen dat generale preven tie een grote rol speelt. ,,Een kleine aanleiding kan grote ge volgen hebben." Voor de 35-ja- rige Enschedeër houdt dat in dat hij als enige verantwoorde lijk is voor het ontstaan van de vuurwerkramp. In de zaak van de directeuren Rudi Bakker en Willie Pater wil het OM nog eens duidelijk maken dat degene die zo'n bedrijf runt ook verant woordelijk is voor de gevolgen als er iets mis gaat. Welschen eiste tegen Bakker dertig maanden celstraf, waar van tien maanden voorwaar delijk. Pater hoorde 24 maan den celstraf tegen zich eisen, waarvan zes maanden voor waardelijk. Zij zijn volgens het OM schuldig aan het overtre den van milieuvoorschriften, brand/ontploffing door schuld met de dood tot gevolg hebbend en illegale verkoop van vuur werk. De eis tegen Pater is hoger dan de officier van justitie uitsprak voor de rechtbank in Almelo, namelijk vijftien maanden cel straf. Hoewel de rol van Pater in de bedrijfsvoering minder groot was, vond Welschen een halve ring van de strafeis te groot. De rechtbank in Almelo, die hen vrijsprak van brand door schuld, veroordeelde het twee tal in april vorig jaar tot zes maanden celstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Ook in de zaak van de 35-jarige En schedeër meent Welschen vol doende bewijs te hebben. Zo zijn er de vuurwerksporen op zijn sportbroek, die volgens het Nederlands Forensisch Insti tuut sterk overeenkomen met de sporen die zijn aangetroffen op de kleren van een slachtoffer op honderd meter van het bedrijfs terrein. Verder zijn er verklaringen van getuigen die zeggen dat de En schedeër hen heeft gevraagd hem een alibi te verschaffen voor 13 mei 2000. Ook de inzet van een undercoveragent in een huis van bewaring is rechtma tig, stelde Welschen. De Ensche deër is uit eigen beweging gaan praten en heeft de brandstich ting tegenover hem bekend. Tenslotte zijn er de leugenachti ge verklaringen van de Ensche deër zelf. Welschen vreesde kans op her haling, omdat de man 'iets met branden heeft'. Ook hekelde hij de onverschillige en zwijgende houding van de verdachte tij dens het hoger beroep.De recht bank in Almelo veroordeelde de Enschedeër vorig jaar augustus tot vijftien jaar celstraf. De advocaten houden op 23 april hun pleidooi. Het hof doet op 12 mei uitspraak. ANP HAAG - De belasting- litnst stuurt deze week een mil- oen belastingbetalers een brief een folder om hen te waar- chuwen voor een te hoge voor- opige teruggave. lekans is groot dat belasting- dalers bij hun aanvraag voor (maandelijkse) voorlopige [etuggave, geen rekening heb- gehouden met schrappen fan een aantal aftrekposten, 'eigens het ministerie van Fi nanciën heeft het Belastings- ton 2003 gevolgen voor onder "wde aftrek van lijfrentepre- miesen de fietsaftrek. Deze af- rekposten zijn geschrapt nadat aanvraag voor een voorlopi- |e teruggave moest worden in- lediend. Als de belastingbetaler Jjn aanvraag niet corrigeert, zaldatbij de definitieve aanslag alsnog gebeuren. ^belastingdienst biedt op zijn website de mogelijkheid om een eorrecte berekening te maken ,8n toegestane aftrekpost voor lijfrente. Die geldt alleen nog voor mensen met een pensi- «ngat .ANP door Ischa Willems ROERMOND - Officier van jus titie L. Ummels heeft gisteren voor de rechtbank in Roermond tien jaar celstraf en tbs geëist tegen een achttienjarige jongen uit Venlo, die ervan verdacht wordt René Steegmans te heb ben doodgeslagen en doodge schopt. Tegen de negentien jarige medeverdachte eiste hij, eveneens wegens doodslag, twee jaar jeugddetentie. De ne gentienjarige deed zelf niet mee aan de vechtpartij, maar zou zijn vriend hebben aange moedigd. De 22-jarige Steegmans uit Venlo kreeg op 22 oktober vorig jaar ruzie bij een supermarkt in zijn woonplaats met de twee jongens. Zij reden op een scoo ter bijna een bejaarde vrouw van de voeten. „Heb eens res pect voor oudere mensen", zou Steegmans hebben gezegd. De achttienjarige verdachte meen de 'schorem, idioot' gehoord te hebben. Een vechtpartij met de achttienjarige volgde. Die sloeg en schopte de student meer maals. Steegmans overleed twee dagen later in het zieken huis. Uit psychologische en psychia trische onderzoeken blijkt dat de negentienjarige, die in eerste instantie nog wel een poging deed om zijn vriend weg te trek ken, een zeer laag IQ heeft. De officier van justitie volgde daar om het advies van gedragsdes kundigen om hem te berechten onder het minderjarigenstraf- recht. De achttienjarige vindt dat Steegmans schuld heeft aan de knokpartij. „Hij heeft mij als eerste geslagen, toen sloeg ik te rug." Ook op een ander punt verschilde hij van mening met de getuigen, die verklaarden dat hij het slachtoffer nog enkele keren heeft geschopt toen die al op de grond lag. „Ik heb hem twee keer geslagen, maar niet geschopt. Hij hield mijn haar vast en ik kon me niet lostrek ken." De advocaat van de achttienja rige, A. Kok-Verheijde, heeft twijfels over de doodsoorzaak van René Steegmans. Ze acht het onmogelijk dat het gebruik te geweld zo zwaar was dat dat het overlijden kon veroorzaken en is niet zeker dat de student overleed aan de directe gevol gen van de klappen van de acht tienjarige. Ze vroeg daarom om vrijspraak. Het openbaar ministerie legt beide verdachten doodslag ten laste. Ook eiste de officier dat zij ieder de nabestaanden ruim 2500 euro betalen voor de begrafenis. De verdachten be tuigden aan het einde van de rechtszaak hun spijt aan de fa milieleden van Steegmans. De rechtbank doet op 25 april uitspraak. ANP BERGEIJK - Budget neutraal is budget neutraal, vindt het mi nisterie van Vrom. In Bergeijk weten ze daarvan mee te praten. Het ministerie stuurde die ge meente een rekening van drie eurocenten. Het bedrag moest binnen vier weken worden be taald, stond in een begeleidend schrijven. Een woordvoerster van het Bra bantse dorp zei gisteren dat Bergeijk zich niet laat kennen: de gemeente betaalt het open staande bedrag netjes binnen de gestelde termijn. De schuld dateert al van enkele jaren terug, aldus een woord voerder van Vrom, toen het mi nisterie nog voorschotten voor de huursubsidie aan gemeenten verstrekte. Bij de omzetting van de gulden naar de euro gold de afspraak dat dit budget neu traal diende te gebeuren. Bij het wisselen ontstonden soms kleine afrondingsverschil len. Het kan volgens hem even goed zijn voorgekomen dat het ministerie zulke kleine bedra gen overmaakte aan gemeenten. ANP ^ÜfcS r&A/ W/J VKutCTEX t£NS door Monique de Knegt DEN HAAG - Varkens in vogel- pestgebieden mogen voorlopig niet worden vervoerd. Dat heeft minister Veerman van Land bouw besloten nu is gebleken dat ook varkens zijn besmet met vogelpest. De dieren worden er niet ziek van, maar kunnen het virus mogelijk wel verspreiden. Onderzoek moet hierover deze week uitsluitsel geven. Tot die tijd blijven alle varkens in de beschermings- en toezichtsge- bieden in de Gelderse Vallei en Limburg op stal. De varkens houders maken zich niet druk over een vervoersverbod van een paar dagen. „Maar wat als blijkt dat varkens dragers en verspreiders van het virus zijn? Dat is niet te overzien", zegt H. Hermans van de Vereniging van Varkenshouders(LLTB). Hij heeft de pseudo vogelpest mee gemaakt, de varkenspest, mond- en klauwzeer en dan nu de vogelpest. „Iedere keer blijkt dat de praktijk anders is dan aanvankelijk wordt gedacht. Virussen muteren zich en gaan zich anders gedragen." Op dertien gemengde bedrijven in de Gelderse Vallei zijn var kens getest op aanwezigheid van het virus. Bij varkens op vijf bedrijven werden antistoffen gevonden tegen de vogelpest. Zij hebben het virus dus gehad. Waarschijnlijk zijn ze besmet geraakt door de kippen op het bedrijf. Of het besmette var kensvlees nog mag worden ge geten, wordt later deze week duidelijk. Om verspreiding van het vogel pestvirus naar Oost Brabant te voorkomen, krijgen pluimvee houders strengere maatregelen opgelegd. Vervoermiddelen die in Oost-Brabant in aanraking komen met pluimvee mogen het gebied niet meer uit. Pluimvee vervoermiddelen uit de besmet te gebieden mogen Oost-Bra bant niet in. Het transport van eendagskuikens en uitbroeden van eieren wordt in besmette ge bieden in Oost-Brabant verbo den. GPD Advertentie Wie vóór 1 mei ADSL neemt, krijgt EUR 60,- korting op het ethernetmodem. En omdat internet zo veilig mogelijk moet zijn, krijg je onze beveiligings software er gewoon bij. Ga naar Primafoon of kijk op www.xs4all.nl/adsl de professionals DEN HAAG - Het landelijk proefalarm zal vanaf september op elke eerste maandag van de maand te horen zijn. Het jaar lijkse alarm van de afgelopen zeven jaar blijkt onvoldoende om de mensen betrokken te houden bij het waarschuwings stelsel. Het geplande jaarlijkse proefalarm van 4 juni komt te verval len wegens de oorlog in Irak, zei gisteren een woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat de sirenes pas in september weer gaan loeien heeft te maken met de tijd die nodig is om een voorlichtingscampagne op radio en televi sie op touw te zetten. ANP ROERMOND - Door tegenvallende inkomsten kan het Astma Fonds dit j aar geen vakanties meer organiseren voor ongeveer 180 astmapatiënten en hun partners of familieleden. De va kanties zijn geschrapt, omdat er geen geld voor is. Dat liet de woordvoerder van het fonds gisteren weten. Het fonds zit naar eigen zeggen in een moeilijke periode. De opbrengsten uit collectes zijn weliswaar gelijk aan voorgaan de jaren, maar het aantal donaties en legaten neemt af. Ook beleggingen zijn een bron van zorg. ANP HENGELO - De Hogeschool Edith Stein in Hengelo heeft de voorzitter van het College van Bestuur op staande voet ont slagen wegens vermeende fraude. Volgens een voorlichtster van de instelling kwamen er bij een routinecontrole financiële onregelmatigheden aan het licht. De voorlichtster wil niet zeggen of de weggestuurde topbe stuurder zichzelf verrijkt heeft, of door fraudeleuze hande lingen de Hogeschool bevoordeelde. Het zou wel gaan om 'substantiële bedragen'. De school heeft aangifte gedaan bij de politie. ANP DEN HAAG - De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van een 33-jarige man uit Vlaardingen, veroordeeld wegens onder meer de moord op de tienjarige Nienke Kleiss, gisteren ver worpen. De veroordeling tot achttien jaar cel en tbs blijft daarmee in stand. De veroordeelde verkrachtte en wurgde het Schiedamse meisje op 22 juni 2000 op klaarlichte dag in het Beatrixparkin haar woonplaats. De elfjarige Maikel, een vriendje van Nien ke, werd door hem mishandeld en voor dood achtergelaten. Het jongetje overleefde het geweld maar raakte ernstig ge traumatiseerd. De politie arresteerde de veroordeelde enkele maanden na de moord. Hij bekende, maar kwam daar later op terug. ANP UTRECHT - UTC, het het grootste taxibedrijf in Utrecht, voert per 1 mei een maximumtarief in voor ritten binnen de gemeente. Een klant is vanaf die datum in de stad zelf nooit meer dan 9,50 euro kwijt. Voor ritten van en naar de verder weggelegen stadsdelen Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en Lage Weide geldt een maximumtarief van 12,50 euro. Dat liet het bedrijf gisteren weten. Volgens voorzitter D. Douwstra van de Utrechtse Taxicentra le is Utrecht de eerste stad in Nederland waar een taxibedrijf, vooralsnog op proef, met een prijsplafond gaat werken. Aan leiding is volgens Douwstra de overvolle taximarkt. ANP AMERSFOORT - Groot feest voor de dikhuiden in Dierenpark Amersfoort. De olifanten mochten gisteren vanwege het warme weer voor het eerst dit jaar onder de douche. De dieren deden hun best om maar zoveel mogelijk water over zich heen gespoten te krijgen, om vervolgens het schone vel weer te vervuilen in een modderbad. foto ANP doorGuidode Bruin AMSTERDAM - Componist en kerkmusicus Bernard Huijbers is zondag op 80-jarige leeftijd in zijn huis in het Zuid-Franse dorpje Espeillac overleden. Dat heeft de stichting Leerhuis en Liturgie in Amsterdam gisteren gezegd. Huijbers werd vooral bekend door de vele melodieën die hij bij liederen van Huub Oosterhuis schreef. Als 'huiscomponist' van Ooster huis leverde de jezuïet Huijbers een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de rooms-ka- tholieke liturgie in het Neder lands. Met Oosterhuis en andere jezuïeten was hij daar al voor het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965)mee begonnen. Zijn i muziek bij de liederen van Oos terhuis wordt ook in vele protes tantse kerken gezongen. Huijbers raakte in de jaren ze ventig van de Rooms-Katholie- ke Kerk vervreemd. In 1972trad hij uit de jezuïetenorde uit pro test tegen een verbod van de provinciaal overste. Jezuïeten mochten geen medewerking meer verlenen aan vernieu wingsgezinde initiatieven in de Amsterdamse Dominicuskerk. In die kerk, nu een oecumeni sche gemeente buiten de RK- Kerk, gingen gehuwde priesters voor. Huijbers trad in het huwe lijk en vestigde zich in 1978 in zuid-Frankrijk. ANP Advertentie Toyota Previa. Vanaf 32.650,-/€ 645,- per maand. Vergelijkingen met TGV's en Boeings zijn op hun plaats. Comfortabel reizen moet je leren waarderen. Zeker op weg naar de top. Meer informatie: bel gratis 0800 -0369 of kijk op www.toyota.nl Leaseprijs (Toyota Lease) o.b.v, full operational lease, 48 mnd. en louwmatwfarqui 20.000 km p.j. excl. BTW en brandstof. Gecalculeerd met 75% no claim. Prijs incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Brand stofverbruik varieert van 7,2 L/100 km (13,9 km/L) tot 10,8 L/100 km (9,3 km/L), CO2155 -191 gr/km. Wijzigingen voorbehouden. Distr.: Louwman Parqui B.V. 'n Wereld van vertrouwen Advertentie PZC KRANT VOOR ZEE Lezersservice - bezorgklachten - informatie over abonnementen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 3