Bibberende handen bij verkeersexamen Brand verwoest huis in Terneuzen Edah Cerestar belooft minder overlast Rechter geeft groen licht aan autorace Hulst IVEA Geld voor projecten in Zeeuws-Vlaams plattelandsgebied pc defect? upgrade? www.hilltop.nl Dienstregeling Omwonende parcours: „Gewoon honderd trekkers op de weg erneuzen jetuigt steun aan Erkel zeeuwse almanak ZEEUWS-VLAANDEREN woensdag 16 april 2003 Goes feliciteert OLYO DE GROENE Fietser gewond Verse vruchtensappen, diverse smaken, pak 1000 ml, vanaf Dat is gewoon Onze vestigingen: Goes, Middelburg, Oostburg, Renesse, Zierikzee zijn op vrijdag 18 april a.s. gesloten. Activiteiten Ontwikkeling Mogelijk protest tegen autorally joorFrankvanCooten MMSWAARDE - Bewoners langs het parcours van de auto- iully in het Land van Hulst op latèrdag 26 april beraden zich («protestacties. De vorige jaar («gerichte actiegroep komt op torte termijn bijeen om moge lijkheden te bespreken. Omwo nden reageren vol onbegrip ipliet doorgaan van de rally. -Ze moeten gewoon honderd rekkers op het parcours zetten. Pan is het snel klaar met die lauwekul", zegt bewoner G. de (faal uit Lams waarde. „Want let is een grof schandaal. Perallyis levensgevaarlijk. On- zijn totaal niet ge- spande vergeefs een rechtszaak aan. „Binnenkort komt de actie groep weer bij elkaar. We gaan praten over mogelijkheden om ons protest te laten horen", zegt een woordvoörder van de groep. Uit vrees voor represailles wil hij niet met naam in de krant worden genoemd. Volgens hem is 95 procent van de bewoners langs het parcours fel tegenstander van het evene ment. Naast de onveiligheid is het voor hen vrijwel onmogelijk hun woning of bedrijf op die dag te bereiken. „Als zo veel mensen tegen de rally zijn, moet het eve nement dan plaatsvinden?", vraagt de woordvoerder zich af. „Ik kan op persoonlijke titel wel de kont tegen de krib gooien, maar dat heeft niet veel zin. Kijk, ik heb een aardappelbe- drijf langs het parcours. Als ik op 2 6 april het land op moetlaat ik me niet tegenhouden door de rally. Ik steek gewoon het par cours over. Mijn landbouwtrek- kér is iets groter dan een perso nenauto. Ik moet natuurlijk wel mijn boterham kunnen verdie nen." Volgens de woordvoerder van de actiegroep is het de hoogste tijd de rally op een andere plek te houden. „Bij ons op de dijk is vorig jaar het dodelijk ongeval gebeurd. De wegen zijn niet ge schikt voor de rally. Het gaat dan niet alleen om de verkeers veiligheid, maar om de natuur. Een aantal delen van het par cours bestaat uit waardevolle bloemdijken. De landbouw moet voldoen aan strenge eisen om de bloemdijken niet aan te tasten, maar er mag wel een ral lyauto overheen scheuren. Dat is toch onbegrijpelijk." leactiegroep is vorig j aar opge- naar aanleiding van een odelijk ongeval bij de rally, tn navigator kwam om het le- De groep haalde veel hand- feningen op om te bereiken athet evenement van de kalen- irzou worden geschrapt. Ie gemeente Hulst verleende chtertoch een vergunning van- ,ege de grote promotionele ie voor de gemeente. Wa lschap Zeeuws-Vlaanderen (Advertentie) t «i* T STRATEGISCHE KEUS VAN ACTIEVE ONDERNEMERS met de verhuizing naar Carvillage op De Poel II fOEUNG ECONOMISCHE ZAKEN is I 0113 249617 ERNEUZEN - Het Terneuzen- I gemeentebestuur betuigt tan aan de ontvoerde mede werker van Artsen Zonder lenzen Arjan Erkel, wiens ou- irsin Westdorpe wonen. ikel werd in augustus vorig »r door onbekenden ontvoerd de Zuid-Russische republiek agestan en sindsdien is niets Kr van hem vernomen. Meer In 300.000 mensen onderte- inden wereldwijd een petitie ie gericht is aan de Russische resident Poetin om Arjan Er- el vrij te krijgen. Ook het Ter- tazense college en de gemeen- taad hebben de petitie op het 'temet ondertekend. Tevens is Bfoens het college en de ge- 'eenteraad een brief onderweg sar de familie van Arjan Erkel "aar Artsen Zonder Grenzen 'r- steun te betuigen. Het ge- Wntebestuur spreekt daarin Hoop uit op een spoedige en wige terugkeer van Arjan Er- Leerlingen van de openbare basisschool van Oostburg staan in de rij om te beginnen met het verkeersexamen. door Raymond de Frel OOSTBURG - Hij is nog maar net bij het gemeentehuis in Oostburg vertrok ken en nu al krijgt hij een complimentje van een verkeersouder. Dat kan niet meer fout, denkt Thom Westveer van de Meerstromenschool uit Groede. Thom is één van de 285 West-Zeeuws-Vlaam- se basisscholieren, die vandaag het praktisch verkeersexamen afleggen. Gesterkt door de lovende woorden kijkt Thom even verderop bij de Pastoor van Genklaan goed naar 'het straatje van rechts'. Om vervolgens ook nog maar even demonstratief naar links te. kij ken, hoewel daar helemaal geen zij straat is. Kinderen van vijftien scholen (groep zeven en acht) leggen een parcours af door het centrum van Oostburg. Maar niet voordat hun fietsen zijn gekeurd door een politieagent. Met name bij de mountainbikes ontbreekt het nogal eens aan verlichting, maar na een aantekening mogen deze tweewie- Iers toch worden gebruikt. Strakke gezichten, demonstratief uitgestoken armen bij het afslaan en zenuwachtig bibberende handen aan het stuur vat ten het beeld van dit praktijkexamen samen. Na het ritje door het centrum is de op luchting meestal groot. „Ik dacht dat het veel moeilijker zou zijn", vertelt Angela Boeije (10) van de Oostburgse openbare basisschool. De in Zuidzan- de wonende Angela mocht als eerste vertrekken. „Dat maakte het nog eens extra spannend", vertelt ze. Ook An- gelique Plugge (11) uit Oostburg is blij dat het examen achter de rug is. „Ik was vooraf heel zenuwachtig, om dat ik dacht dat het veel lastiger zou foto Peter Nicolai zijn. We wisten namelijk de route niet. Ja, ik heb vannacht wel goed gesla pen, maar ik ben heel blij dat het voor bij is." Het parcours voert de kinderen langs dertien controlepunten, waar verkeer- souders kijken of de leerlingen veilig fietsen. Het examen is oorspronkelijk een initiatief van de gemeente Sluis- Aardenburg, maar na de herindeling overgenomen door de nieuwe gemeente Sluis. De gemeente werkt in dit project samen met. 3VO, de politie en Duur zaam Veilig Verkeer West-Zeeuws- Vlaanderen. RETRANCHEMENT - Een 68- jarige fietser uit België is giste ren gewondgeraakt bij een aanrijding op de kruising Zwin- weg/Kanaalweg in Retranche- ment. Een 58-jarige Belgische auto mobiliste reed over de Kanaal- weg. Toen ze de kruising overs tak, werd ze aangereden door de 68-jarige fietser. Hij is met on bekend letsel naar een zieken huis overgebracht. Advertentie /Vette door Raymond de Frel TERNEUZEN - In een twee-on- der-één-kapwoning aan de Rijnstraat in Terneuzen is gis terochtend de zolder uitge brand. De brand ontstond rond kwart voor elf. De oorzaak van de woningbrand is nog niet ze ker. Gedacht wordt aan een ont ploffing in de cv-ketel. Op het moment dat de brand ontstond, was één bewoonster in het pand aanwezig. Nadat het brandalarm afging, nam de vrouw poolshoogte op de zol derkamer. Daar woedde inmid dels een flinke brand. De be woonster belde de brandweer en verliet haar woning. Een man kreeg veel rook binnen en moest zich door een arts laten behan delen. De korpsen van Terneuzen en Zaamslag rukten uit met twee tankautospuiten en een hoog werker. Gadegeslagen door een flinke menigte hadden zij de brand rond kwart voor twaalf onder controle. „Wat de precie ze oorzaak is, kan ik nog niet De brandweer had de woningbrand in de Rijnstraat in Terneuzen vrij snel onder controle. foto Wim Kooyman zeggen. Maar waarschijnlijk is in de buurt van de cv-ketel een ontploffing geweest", verklaar de Officier van Dienst, W. van der Peijl. Het vuur ruïneerde de zolderkamer en het dak - met name de achterzijde - van de woning. Van der Peijl schat de schade op ongeveer honderd duizend euro. De aangrenzende woning liep fikse rookschade op. 129 99 a,n8en geldig 14 ^20 apri| door Harold de Puysseleijr SAS VAN GENT - Zetmeelfa- brikant Cerestar Benelux in Sas van Gent neemt de klachten van omwonenden over geluidsover last serieus en doet zijn uiterste best het geluid te verminderen. De directie van Cerestar zegt dat in reactie op de kritiek van het Comité Geluidhinder St. Al- bert dat er de afgelopen maan den niets is gedaan met klachten over de fabrieken van het be drijf. De kritiek is volgens de Cerestar-directie niet op zijn plaats. „Als goede buur is Ce restar altijd alert om overlast voor omwonenden te voorko men. Er is en wordt alles aan gedaan om het geluid waar mo gelijk zoveel mogelijk te beper ken. Maar Cerestar zul je altijd blijven horen. Daar kunnen we niets aan veranderen", stelt het management van het bedrijf. Op het bedrijf zijn ruim duizend geluidsbronnen aanwezig, legt de directie uit. Al die installaties samen zijn hoorbaar in de om geving, meestal als een constant geluid dat af en toe iets veran dert. 's Nachts vallen variaties in het geluid meer op dan over dag. Volgens de bedrijfsleiding is de afgelopen maanden alles gedaan om de geluidsproductie naar beneden te krijgen. Zo zijn leidingen die het dichtst bij de huizen liggen opnieuw ingepakt met isolatiemateriaal en is een compressor voorzien van akoes tische isolatie. „Het geluid van deze installaties is nu niet meer hoorbaar. Ook de machines die gebruikt worden bij onder houdswerkzaamheden in del buurt van de St. Albertdijk.zijn uitgerust met geluiddempers. Er is met de operators afgespro ken dat er 's nachts geen nieuwe processen worden opgestart, zelfs niet als dat maar een kleine verstoring van het geluid ople vert." Net zo belangrijk als het uitvoe ren van die maatregelen noemt de directie van Cerestar het zoe ken naar nieuwe mogelijkheden om het geluid in te perken. Cerestar heeft verder contact gezocht met de Stadsraad Sas van Gent. Het bedrijf wil name lijk regelmatig contact met de inwoners van Sas om direct met elkaar te kunnen communice ren over de voortgang van de aangekondigde inspanningen en de effecten daarvan. door Jan Jansen MIDDELBURG - De autorally in het Land van Hulst kan zater dag 26 april doorgaan. De rech ter in Middelburg wees gisteren het verzoek van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen af om de ontheffing in te trekken die de gemeente Hulst voor het evene ment heeft verleend. Het waterschap zou de organi satie nu nog in de wielen kunnen rijden door te weigeren een zo genaamd verkeersbesluit te ne men voor de rally. Het dagelijks bestuur van het waterschap be slist daar morgen over. Erg waarschijnlijk is een weige ring niet. Tijdens de zitting maakten vertegenwoordigers van het waterschap al duidelijk dat de ontheffing van de ge meente prevaleert. „Dat gaat boven andere besluiten"erken de gezworene Frans Hamelink gisteren nog eens. Toch sloot hij niet helemaal uit dat het water schap alsnog dwars gaat liggen. De kans is echter groter dat nu alle hoop wordt gevestigd op de bodemprocedure waarin het schap bezwaar maakt tegen de gemeentelijke ontheffing. Wel iswaar komt een uitspraak daarin te laat om de rally dit jaar nog tegen te houden, maar de procedure kan wel beslissend zijn voor de toekomst van het evenement. „Dan pas komt het tot een echte, inhoudelijke beoordeling van de zaak", zegt Hamelink. Daar bij gaat het vooral om de ver keersveiligheid. Het water schap is volgens Hamelink niet geloofwaardig als het aan een kant een rally gedoogt waarin vorig jaar nog een dode viel en aan de andere kant investeert in Duurzaam Veilig. Bij de gemeente heerste gisteren opluchting. De gemeente om armt de promotionele waarde van de rally die honderden mensen naar Hulst lokt. Woord voerder Lucien van de Walle, maandag pleitbezorger voor de rechter, gelooft niet dat het wa terschap nu nog het verkeersbe sluit zal aangrijpen om de orga nisatie te dwarsbomen. „Dat gaat enkel over de veilig heidsmaatregelen op het par cours tijdens de rally en die zijn goed." Ook Van de Walle denkt dat de bodemprocedure belang rijker is voor toekomstige edi ties van het evenement. Advertentie ACCOUNTANTS ADVISEURS MAATSCHAP WEA ZEELAND Advertentie door Eugène Verstraeten TERNEUZEN - Gedeputeerde Staten hebben besloten vier Zeeuws-Vlaamse projecten subsidie toe te stoppen in het kader van het ontwikkelings- progrmama plattelandsgebie den. Het gaat om de projecten 'Wo nen, werken, welzijn Hontenis- se', 'Het Speelkwartier' in West- Zeeuws-Vlaanderen, 'The Se cret Garden' in Koewacht en 'Spoorwegviaduct Schapen bout' bij Axel. De projecten krijgen een gezamenlijk subsi diebedrag van 156.364 euro. Met de honorering van deze pro jecten volgt het college het ad vies van de zogeheten 'Plaatse lijke Groep Leader+ Zeeuwsch- Vlaanderen'. Leader+ is een initiatief van de Europese Commissie om de ont wikkeling van plattelandsge bieden te steunen door middel van financiële bijdragen. Het is daarbij de bedoeling het platte land leefbaarder te maken en het toerisme te bevorderen. Voor heel Zeeland is voor de to tale looptijd van het program ma, van 2000 tot 2006, 3,4 mil joen euro beschikbaar. Het project Wonen, werken, welzijn Hontenisse is ingediend door woonzorgcentrum Antoni- us Kloosterzande. Het omvat een inventarisatie van de be hoefte aan allerlei welzijnsacti- viteiten in de voormalige Hon- tenisser kleine kernen. Het is ook de bedoeling om aan de hand van de onderzoeksresul taten activiteiten te organise ren. Het project Het Speelkwartier heeft tot doel de voorzieningen voor sport en spel in West- Zeeuws-Vlaanderen op elkaar af te stemmen, zodat er een sa- rhenhangend pakket ontstaat. Er wordt ook een visie ontwik keld op sport- en spelvoorzie- ningen in de regio. De botanische tuin The Secret Garden in Koewacht is gratis toegankelijk en fungeert als be scheiden toeristische attractie. Het ingediende project voorziet onder andere in de bouw van een educatieve ruimte en de ont wikkeling van een professionele website. De bijdrage van ruim 31.000 euro aan het project Via duct Schapenbout past in het kader van het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed. Ook het waterschap Zeeuws-Vlaan deren en de gemeente Terneu zen dragen bij aan het be houd van dit voormalige spoor wegviaduct aan de Graaf Jans- dijk. Een positief advies is er ook voor het project dat is ingediend door Bloembinderij Stefanie in Heikant. Dat voorziet onder meer in de bouw van een les ruimte waarin workshops kun nen worden gehouden. Omdat er ook min of meer sprake is van de verwerking van landbouw producten willen ze het project voor alle zekerheid nog voorleg gen aan de Europese Commis sie. De verwerking van land bouwproducten is namelijk aan strenge subsidieregels gebon den. De projecten leveren volgens GS ieder vanuit verschillend perspectief een bijdrage aan de ontwikkeling van het platte land. Dit jaar worden de werk wijze en resultaten van de eerste drie jaar geëvalueerd door de Plaatselijke Groep. Daarbij zal worden bekeken op welke ma nier Leader+ in de komende ja ren een maximale bijdrage kan leveren aan de plattelandsont wikkeling in de regio Zeeuws- Vlaanderen. We doen het niet graag. De zuiderburen belachelijk ma ken. Maar deze is te mooi om waar te zijn. Komt er, vertel- de ons een Terneuzense post beambte, een Belg aan het lo ket. Vraagt-ie om een dienst regeling voor de tunnel.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 39