Terneuzenaar schaamt zich voor werkstraf PZC Pijlerbouwplaat voor Waterland Goese verslavingskliniek breidt uit Acht cafés doen mee aan Paaspop 15 Gemeentebestuur ziet van keuze af na protest bewoners Scharendijke agenda Mardienco a> woensdag 16 april 2003 iïormonenzaak aangehouden Rechter geeft groen licht aan autorace Hulst LSD-raadslid voor de rechtbank Portemonnee gestolen in Goes Rijverbod voor Middelburger Trams RTM gaan weer rijden Terneuzen betuigt steun aan Erkel Formule j^vHarold de Puysseleijr tERNEUZEN - Het huilen ,tond de 44-jarige Terneuze- naar gisterochtend nader dan bét lachen na de straf die kan tonrechter C. Kool hem oplegde voor een gevaarlijke inhaalma- noevre met de auto in dichte mist op de rijksweg nabij Bier vliet. Kool vonniste een werk- straf van veertig uur en een rij ontzegging van vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk. De verdachte was op de ochtend van 25 september 2001 met de auto op weg naar de veerboot in Breskens. Het zicht was door de dichte mist niet meer dan vijftig tot honderd meter, waardoor de auto's voor hem slechts met een snelheid van zo'n dertig tot veertig kilometer per uur reden. De verdachte wilde naar eigen zeggen slechts één auto inhalen, maar kreeg geen gelegenheid in te voegen op de rechterrij strook zodat hij gedwongen was nog meer auto's voor hem in te halen. Dat resulteerde uiteindelijk in een botsing met een tegemoet komende auto. Diverse getui genverklaringen spraken de le zing van de Terneuzenaar echter tegen. Hij had wel degelijk de ruimte gekregen om weer in te voegen. Zowel de officier als de rechter gingen uit van die verklaringen. Van Oosterveld hield de man voor dat hij veel geluk had ge had, dat het bij blikschade was gebleven. De Terneuzenaar accepteerde het vonnis met moeite en ver klaarde zich er met name voor te schamen dat hij onbetaald werk moet doen als boetedoening voor zijn verkeersfout. Antennemast op andere plek HnnrFamke van Loon SCHARENDIJKE - De 32-me- tet hoge antennemast, die mo biele telefoniebedrijf T Mobile, bet vroegere Ben, aan de Haven Kloosternol wilde neerzetten, za] op een andere plek in de buurt van Scharendijke ge bouwd worden. Onder druk van publiek protest heeft het college van Schouwen-Duiveland be sloten een nieuwe stek voor de mastte zoeken. Schouwen-Duiveland kampt netals andere gemeenten met de verplichting mobiele telefonie bedrijven de ruimte te geven an tennemasten te bouwen. Zij moeten immers van het Rijk er voor zorgen dat in heel Neder land gebeld kan worden. De ge meente heeft vorig j aar in beleid vastgelegd waar deze antennes welen niet mogen komen op het REDACTIE SCHOUWEN-DUIVELAND Grachtweg 23a Postbus 80 4300AB ZIERIKZEE Iet (0111)454647 fax: (0111)454657 "Hail: redzzee@pzc.nl Marcel Modde (chef) Riat Kleemans FaHke van Loon Ui Pankow Esme Soesman HBoogert (sport) ^EnTRALE REDACTIE os'souburgseweg 10 Postbus 18 «3DAAVL|SS,NGEN el- (0118) 484000 (0118) 470102 c-mail: redactie@pzc.nl 'NTERnet ^■pzc.nl web@pzc.n| men, dat is duidelijk. Maar niet op die plaats", vertelde de wet houder gisteren aan de Scha- rendijkers tijdens het kembe- zoek aan het dorp. Is voor de antenne een nieuwe plek in beeld, zo voegt Geluk daaraan toe, dan zal de gemeente die be spreken met de dorpsraad van Scharendijke vóórdat een defi nitief besluit genomen wordt. Naast de onvrede over de ge plande antennemast heeft Scharendijke meer wensen wat betreft de ruimtelijke ontwik keling van het dorp. Volgens de bewoners en het dorpsraadbe- stuur worden nu veelal (bouw plannen bedacht en uitge voerd, zonder dat daar een gro tere gedachte of beleid achter zit. De dorpsraad heeft het kernbezoek daarom benut om het college het dorp te laten zien en vooral waar de inrichting verbeterd kan worden voor toe risten, eigen inwoners en dag jesmensen. Net zoals voor Zie- rikzee is gedaan en voor Brui- nisse op dit moment gebeurt, zou volgens de dorpsraad ook voor de bebouwde kom van Scharendijke een toekomstvisie gemaakt moeten worden. Volgens voorzitter J. Prins zal dat 'samenhang van het dorp' verbeteren. Of het college dat verzoek zal inwilligen is nog niet duidelijk. Maar daar ging het Prins in eer ste instantie gisteren niet om. „Vandaag hebben we vooral ge pleit voor goodwill en ik denk dat we daar gedeeltelijk wel in geslaagd zijn." ,Je wilt een moderne gemeente zijn waar mensen kunnen leven anno 2003. Voor dat moderne le ven hebben we moderne tele foons", aldus wethouder L. Ge- -Poortvliet (ruimtelijke or dening). Hoewel iedereen graag zijn mo bieltje overal en altijd wil kun nen gebruiken, zit niemand te wachten op de hoge antenne mast in zijn achtertuin. Zo ook de bewoners van Scharendijke niet, die fel in het geweer zijn gekomen tegen het plan bij de haven Kloosternol een 3 2-meter 2 mast neer te zetten. Deze piekwas door het college uitge kozen in, overleg met aanvrager Ben. Maar gezien het protest vanuit de bevolking wil het ge meentebestuur van die keuze afzien. „De mast moet er ko- MIDDELBURG - Een 55-jarige man en een 26-jarige vrouw uit Koewacht worden door het Openbaar Ministerie in Middel burg verdacht runderen met een verboden hormoonpreparaat te hebben ingespoten. Opsporingsambtenaren van de Ugemene Inspectie Dienst AID) en controleurs van het Controle Bureau Dierensector CBD) kwamen gisteren voor de rechtbank in Middelburg getui gen in de strafzaak tegen de Koewachtse veehandelaar en zijn dochter. De strafzaak werd ongehouden. De rechtbank honoreerde het verzoek van de verdediging om bijna twee jaar na dato een contra-expertise te aten uitvoeren. Bij een groot ®tal runderen zijn 12 juni urinemonsters afgeno men. Elf koeien reageerden po sitief op het verboden middel stanozolol. Ook werden restan ten van verboden stoffen ge vonden. De verdachten ontken en iets van doen te hebben met ehormoonkwestie. De aanlei ding was een koe, af komstig van bet bedrijf, die in het slachthuis Someren positief was bevon den. De strafzaak wordt op 18 september voortgezet Kinderen van de Dr. C. Steenblokschool uit Goes laten hun kartonnen pijlers zien. door Piet Kleemans NEELTJE JANS - Je eigen pijler bou wen - met dien verstande dat het een kartonnen schaalmodel is - kan sinds gisteren op themapark Waterland Neeltje Jans. De door uitgeverij De Ramshoorn uit Goes op de markt ge brachte bouwplaat is in schaal 1 op 400 uitgevoerd en bedoeld voor jonge kin deren. Waterlandvoorlichter M. Hanse kreeg gisteren het eerste exemplaar uit gereikt. Op veel Zeeuwse scholen is in het her denkingsjaar 2003 - vijftig jaar na de watersnoodramp - aandacht besteed aan het natuurgeweld van toen en de gevolgen daarvan. Vrijwel elke school wijdde een project aan de watersnoodramp en het Delta plan dat moest voorkomen dat Zuid- West Nederland ooit nog door een der gelijke catastrofe getroffen zou kunnen worden. Mede met dat alles in het achterhoofd werd het idee voor de productie van een pijlerbouwplaat geboren. Waterland had al jaren een bouwplaat van een Oosterscheldekeringpijler in het assor timent. Die bouwplaat was echter beter geschikt voor gevorderde bouwers dan voor jonge kinderen. De nieuwe bouw plaat is veel meer toegesneden op de vaardigheden van jonge kinderen. Kan ook niet anders want het model - compleet met hij snokken en opzetstuk- ken - is door J. Troost uit Middelburg speciaal ontworpen voor basisschool leerlingen. foto Dirk-Jan Gjeltema Voor 'gevorderde bouwers' is daarnaast een - eveneens nieuwe - bouwplaat ver krijgbaar waarmee twee pijlers, be weegbare schuiven en een stukje weg dek gemaakt kunnen worden. Beide bouwplaten zijn uitgegeven door uitgeverij De Ramshoorn. Waterland neemt alleen de 'simpele' versie van de bouwplaat op in het assortiment. Bij de Zeeuwse VW-kantoren is ook de bouwplaats voor gevorderden ver krijgbaar. MIDDELBURG - De autorally in het Land van Hulst kan zater dag 26 april doorgaan. De rech ter in Middelburg wees gisteren het verzoek van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen af om de ontheffing in te trekken die de gemeente Hulst voor het evene ment heeft verleend. Het waterschap zou de organi satie nu nog in de wielen kunnen rijden door te weigeren een zo genaamd verkeersbesluit te ne men voor de rally. Het dagelijks bestuur van het waterschap beslist daar morgen over. Erg waarschijnlijk is een weige ring niet. Tijdens de zitting maakten vertegenwoordigers van het waterschap al duidelijk dat de ontheffing van de ge meente prevaleert. „Dat gaat boven andere beslui ten", erkende gezworene Frans Hamelink gisteren nog eens. Toch sloot hij niet helemaal uit dat het waterschap alsnog dwars gaat liggen. De kans is echter groter dat nu alle hoop wordt gevestigd op de bodemprocedure waarin het schap bezwaar maakt tegen de gemeentelijke ontheffing. Wel iswaar komt een uitspraak daarin te laat om de rally dit jaar nog tegen te houden, maar de procedure kan wel beslissend zijn voor de toekomst van het evenement. ,Bij de gemeente heerste giste ren opluchting. GOES - Bouwbedrijf Nonnekens is begon nen met de uitbreiding en verbouwing van verslavingskliniek De Reilof aan de Abbe- kindersezandweg in Goes. In een nieuwe vleugel worden de polikliniek en vier nieu we plaatsen voor de crisisafdeling onderge bracht. Behalve de komst van een twee verdiepin gen tellende vleugel wordt het bestaande gebouw heringericht. Emergis, waar De Reilof deel van uitmaakt, hoopt hiermee een efficiëntere indeling van de ruimtes te be werkstelligen. Tevens komt er een rookkamer en worden de vluchtwegen aangepast. Als de werkzaam heden zijn voltooid, beschikt De Reilof over een vloeroppervlak van 1900 vierkante me ter. Dat biedt plaats aan 24 klinische plaatsen (waaronder de vier nieuwe crisisbedden), acht dagbehandelingsplaatsen en een poli kliniek. De Reilof behandelt mensen die verslaafd zijn aan alcohol, drugs, medicij nen of gokken. Als tegenslagen uitblijven, wordt de nieuw bouw in januari 2004 opgeleverd. foto Willem Mieras RENESSE - Het Openbaar Ministerie in Middelburg daagt het 3 3-jarige raadslid R. Raats van Leefbaar Schouwen-Dui veland (LSD) voor de rechtbank. Raats wordt het bezit van een hoeveelheid hennep en een traangasbusje ten laste ge legd. Wat tevens meeweegt, aldus een woordvoerster van het parket, is dat hij zich tegenover de politie recalcitrant heeft gedragen. Het raadslid zat eind december vorig jaar bij een vriend in de auto, toen deze door een patrouille tot stoppen werd gedwon gen wegens een begaande verkeersovertreding. Bij doorzoe king van de auto werden wietplanten aangetroffen. De bestuurder werd ter plekke aangehouden, zijn passagier wei gerde mee te gaan en liep weg. Raats werd twee weken later alsnog door de politie thuis opgehaald en meegenomen voor verhoor. Hij heeft altijd volgehouden niks te hebben geweten van de aanwezigheid van de wietplanten in de de kofferbak. De zaak komt 23 mei voor. GOES - Een 56-jarige vrouw uit Goes is gistermiddag beroofd van haar portemonnee. Dat merkte ze toen ze in een winkel aan de Oostwal wilde afrekenen. In de beurs zaten persoonlij ke papieren en enkele honderden euro's. MIDDELBURG - Een 26-jarige automobilist uit Middelburg heeft in de nacht van maandag op dinsdag een rijverbod van twee uur gekregen. De politie hield de man aan op de Europa laan in zijn woonplaats op verdenking van rijden onder in vloed. OUDDORP - De stoom- en dieseltrams van de Museum Stich ting Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM) gaan weer een nieuw seizoen tegemoet. Op Tweede Paasdag zullen de eerste locomotieven en wagons weer over het spoor tussen de RTM-remise en Port Zélande rijden. In de remise is net als voorgaande jaren het oude spoormaterieel te bekijken, even als de werkplaats, waar de trams worden hersteld. In het ka der van de vijftigjarige herdenking van de watersnoodramp is in het museum tevens de expositie 'De RTM en de Watersnood te bezichtigen. Op maandag 21 april zal de eerste tram met dieseltractie om elf uur 's ochtends naar Port Zélande rijden. Volgens dienstregeling vertrekt de eerste stoomtram om één uur's middags. TERNEUZEN - Het Terneuzense gemeentebestuur betuigt steun aan de ontvoerde medewerker van Artsen Zonder Gren zen Arjan Erkel, wiens ouders in Westdorpe wonen. Erkel werd in augustus vorig jaar door onbekenden ontvoerd in de Zuid-Russische republiek Dagestan en sindsdien is er niets meer van hem vernomen. Meer dan 300.000 mensen onderte kenden inmiddels wereldwijd een petitie die gericht is aan de Russische president Poetin om Arjan Erkel vrij te krijgen. Ook het Terneuzense college en de gemeenteraad veroordelen met kracht de ontvoering van Arjan Erkel en hebben de peti tie op het internet ondertekend. Tevens is namens het college en de gemeenteraad een brief onderweg naar de familie van Arjan Erkel en naar Artsen Zonder Grenzen om steun te be tuigen.Het gemeentebestuur spreekt daarin de hoop uit op een spoedige en veilige terugkeer van Arjan Erkel. door Piet Kleemans i ZIERIKZEE - Rock, blues, grunge en nog veel meer muziek. Dat biedtde tweede editie van het muziekfestijn Paaspop za terdag. In acht Zierikzeese cafés wordt live muziek gebracht. Zanger Mike Taylor sluit het evenement af met een nachtelijk optreden (24.00-02.00 uur) in café De Egelantier. Kijk welke muziek je (vaste) gasten leuk vinden en contrac teer een band die die muziek speelt, het liefst op een tijdstip dat het normaliter al druk is in het café, en krijg zeven andere cafébazen zover dat ze hetzelfde doen in hun café. Zie daar het recept van Paaspop. Een suc cesformule, bleek vorig jaar tij dens de eerste editie. De zeven cafés die eraan meededen barst ten bijna uit hun voegen. Dat het eerste Paaspop zo'n enorm succes zou worden, had den de organisatoren niet ver wacht. Zij zagen mensen die anders zel den een café van binnen zien en thousiast swingen op rock'n roll of meedeinen op gevoelig ver tolkt levenslied. Om vervolgens een volgend café met een bezoek te vereren. „Iedereen reageerde heel posi tief", vat uitbater Jacco van Dongen van café 't Visslop sa men. „Het was overal beredruk én het was overal hartstikke ge zellig." Fred Kramer van café De Banj aard knikt instemmend Paaspop I was een schot in de roos. Evenals het op dezelfde leest geschoeide Heartbreak Rock op Valentijnsdag. Kramer: „Je moet gewoon zorgen dat er iets te beleven valt in de cafés. Dan weten de klanten je écht wel te vinden." De formule van Paaspop is sim pel maar doeltreffend. Wat niet wegneemt dat de organisatie er van een hoop tijd kost. Zo'n twee a drie maanden voor het Paasweekeinde beginnen de or ganisatoren met de voorberei dingen. Nauwgezet, want de ge meente Schouwen-Duiveland stelt stevige eisen. Onder meer voor wat betreft de decibellen. Ook aan de veiligheid van de muziekliefhebbers is gedacht. Bij de acht deelnemende cafés staat tijdens Paaspop continu iemand aan de deur om de boel in de gaten te houden. Klanten die zich misdragen worden zon der pardon het café uitgezet en komen er vervolgens bij de an dere zeven cafés ook niet meer in. Bezoekers van Paaspop krijgen een stempelkaart. Elk bezoek aan een van de deelnemende ca fés levert een stempel op en een volle stempelkaart geeft kans op fraaie prijzen als een diner bon of een stereoinstallatie. Zaterdagmiddag om 16.00 uur wordt in cafés De Vlinder, 't Sloepje, en Old Dutch de aftrap gegeven voor de editie 2003 van Paaspop. In De Vlinder speelt de band Puk (tot 17.30 uur) in 't Sloepje is tot 19.00 uur John van Krimpen te zien en te horen en in Old Dutch zorgt het Lennerd Hoekman Trio tot 20.00 uur voor de muziek. Crosshead and The Southside Horns doet er alles aan om De Vlinder op z'n kop te zetten (19.00-23.00 uur) en de Beam- holes zijn present in café De Suikerbiet (20.00-24.00 uur). Bluesliefhebbers worden be diend door de Benny Hill blues band in café 't Visslop (19.30- 24.00 uur) en zanger/entertai ner Al win zorgt voor de muziek in café 't Centrum (21.00-23.00 uur). De formatie Bad Hair Day speelt in De Banjaard (20.00- 24.00 uur) STREEKACTIVITEITEN ZIERIKZEE - Muziekschool, Poststraat, 19.00 - 20.00 uur: informatie over lessen accordeon, gitaar, koperen blaasinstru menten, orgel en saxofoon; Advertentie CO Openingslijden dinsdag t/m zaterdag 9 00-12 00 uur donderdagavond koopavond - 's Middags op afspraak Voorstad 63-44671 KL Goes Tel. (0113) 215200/211466

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 35