11 Glunderende gezichtjes bij palmpasengroet Gevaarlijk kruispunt wordt aangepakt WEA Turnschool gaat naar Vlissingen Recreatieverdeelweg geopend, Vroonweg in alle stilte gesloten C57 Zierikzeese scholieren helpen straatkinderen pc defect? upgrade? www.hilltop.nl Dienstregeling Buizen jonge huurders vrij zeeuwse almanak SCHOUWEN-DUIVELAND waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844 - 1998 woensdag 16 april 2003 Doorstroming Ananas per stuk Verse vruchtensappen, diverse smaken, pak 1000 ml, vanaf 1,29 Dat is gewoon Edah Leefbaarheid Rechtvaardig Bouwstraat Noodzakelijk ACCOUNTANTS ADVISEURS Onze vestigingen: Goes, Middelburg, Oostburg, Renesse, Zierikzee zijn op vrijdag 18 april a.s. gesloten. Manegehouders Goes feliciteert VOLVO DE GROENE Oplossing voor tekort woningen tor Marcel Modde ZIERIKZEE - Het tekort aan goedkope huurwoningen voor jongeren op Schouwen-Duive- land hoort binnen twee jaar tot liet verleden. Volgens voorzitter F. Vos van woningbouwvereni ging Zeeuwland in Zierikzee ontstaat die ruimte 'vanzelf' dankzij doorstroming van een grote groep ouderen naar aieuwbouwcomplexen ver spreid over het eiland. Zeeuwland verwacht op korte termijn te kunnen beginnen met de bouw van appartementen in Zierikzee, Bruinisse, Renesse en Scharendijke. Van de doel- p voor die nieuwbouw wo nen er nu nog veel in relatief goedkope huizen. Die komen bij realisatie van de complexen vrij en zullen in eerste instantie worden ingezet om te kunnen voldoen aan de vraag naar een huurwoningen onder jongeren, [aldus Vos. Volgens de verenigingsvoorzit ter bestaat er onder 18- tot 23- jarigen op Schouwen-Duive- land grote behoefte aan wonin gen. ,De zogenoemde starters. Het probleem hier is dat de goedko pere woonruimte meestal wordt bewoond door 55-plussers. Die kunnen niet verhuizen, bij ge- aan een beter alternatief. Vandaar dat we al enkele jaren bezig zijn met het ontwikkelen van plannen om die doorstro ming te bespoedigen. Want daar hebben we dus twee doelgroe pen tegelijk mee. Door allerlei omstandigheden hebben de plannen vertraging opgelopen, maar zoals het er nu naar uitziet kunnen we die complexen op korte termijn (zo'n twee jaar) alsnog realiseren. Als het goed is, moet het tekort aan goedko pere huurwoningen daarmee voorlopig een eind verholpen zijn." Zeeuwland kent, anders de meeste woningbouwcorpora ties, geen huurdersvereniging. Wel heeft de organisatie een le denraad, die waakt over de be langen van de huurders. Deze ledenraad heeft zich niet aange sloten bij de landelijke actie van de Nederlandse Woonbond. Op initiatief van de bond werd gis teren onder meer aan de ge meenten Veere, Middelburg, Vlissingen en later deze week ook Reimerswaal en Borsele een manifest aangeboden. Daarin wordt niet alleen de aandacht gevraagd voor het tekort aan woningen, maar ook voor de aangekondigde bezuinigingen op de huursubsidie en de sterk stijgende huren. Volgens Vos erkent de gemeente Schouwen-Duiveland deze pro blematiek al in voldoende mate, wat zich onder meer uit in de eerdergenoemde nieuwbouw projecten. „Hetgeen nu landelijk wordt aangekaart, hadden wij hier en kele jaren geleden al gesigna leerd. Er is voldoende oog voor en ook het overleg met de ge meente over deze en andere za ken verloopt uitermate con structief. Bovendien is de actie niet iets collectiefswat voor ons een extra reden is geweest geen adhesie te betuigen." boor Piet Kleemans ZIERIKZEE - „Een gigantisch ag. Geweldig!" J. Kouwen- lergvan de Stichting Sao Tiago reageerde enthousiasme op de van de kinderen van cbs Jan Wouter van den Doelschool uit Zierikzee. Voor hun op straat wervende leeftijdsgenootjes in let Braziliaanse Belo Horizonte liepen schoolkinderen via een sponsortocht 1875 euro bij el kaar. idee voor de sponsorloop kwam van juf Agnes Kristalijn. In januari vierde zij dat ze 25 jaar werkzaam is in het onder- fijs en werd tegelijk het twin- i'Sjarig jubileum van de Jan ii Wouter van den doelschool ge- berd. Kristalijn besloot de Stichting Sao Tiago, waar haar straatgenote J. Kouwenberg ac- 2 Jef in is, te laten delen in de feestvreugde. De schoolleiding vond dat een goed idee en zo *erd het idee voor de sponsor- '°°P geboren. tweehonderd kinderen liepen zich de benen uit het lijf en lie ten zich daarbij sponsoren door familie en vrienden. De stich ting kan het geld goed gebrui ken, weet Kouwenberg, die gis teren in de Van den Doelschool een cheque in ontvangst mocht nemen. De helft van het bedrag wordt op een spaarrekening ge zet voor een derde opvanghuis voor straatkinderen in Brazilië. De andere helft wordt gebruikt voor voedsel en onderwijs. Veel Braziliaanse straatkinderen, vertelde Kouwenberg, krijgen vaak niet meer dan drie keer per week eten. „Wij willen ervoor zorgen dat ze ook die andere da gen eten krijgen." Directeur Kees van Damme van de Van den Doelschool spreekt van een zeer geslaagde actie. „Het leuke is dat het een soort 'kinderen voor kinderen' is. Kinderen uit Zierikzee helpen leeftijdsgenootjes uit Brazilië. Dat spreekt hen erg aan." Kou wenberg beloofde de kinderen nauwgezet op de hoogte te zul len houden van wat er allemaal precies met hun gift gebeurt. C Advertentie Actie 99 'Tante Saar' zwaait de kleuters van 't Stoofje in Ouwerkerk uit, nadat ze een palmpasenliedje voor haar hebben gezongen. foto Dirk-Jan Gjeltema door Famke van Loon OUWERKERK - De versierde kruizen worden hoog opgetild. Uit veertien keeltjes klinkt het palmpasenlied. Eén ei is geen ei, twee ei is een half ei. Drie ei is een paasei. De kinderen kunnen met hun vrolijke paas- groet en glunderende gezicht jes rekenen op een warme ont vangst. De tuin vol kinderen zorgt ook voor glunderende gezichten bij de oudste bewo ners van Ouwerkerk. Van huis uit is het een katho liek gebruik. Op de zondag voor Pasen - Palmpasen - trek ken kinderen langs de straten en deuren en kondigen met hun liederen het naderende paasfeest aan. Voor hun ge zang krijgen zij wat lekkers. Een ware beloning in deze vas tentijd, die dan op zijn einde loopt. Waar in katholieke con treien dit gebruik steeds meer in onbruik raakt, heeft open bare basisschool 't Stoofje er op Ouwerkerk een eigen tradi tie van gemaakt. De kleuters trekken kort voor Pasen door het dorp, waar zij bewoners van tachtig jaar en ouder een vluchtig, maar melodieus be zoekje brengen. Onder een voorjaarszonnetje is deze bonte stoet van veertien kinderen gisteren weer door het Duivelandse dorp getrok ken. De afgelopen twee weken hebben de leerlingen van groep één en twee zich op deze ochtend voorbereid. Liedjes over Palmpasen en de paas haas zijn ingestudeerd en de palmpasenkruizen zijn ge maakt. Twee eieren versierd met aluminiumfolie en een kipje be plakt met dotjes crêpepapier sieren het op. Bovenop het kruis prijkt het paasbrood. Dat verse broodje heeft giste renmorgen een grote aantrek kingskracht op het jonge koor. Bij het eerste bezoek bij de 85- jarige 'tante Saartje' zijn de broodjes nog onaangetast, maar gaande de route verdwijnen er kleine hapjes uit. Want de wan deltocht en het zingen maakt hongerig. Met de versterkende versnapering trekken de scho lieren van groep één en twee on der aanvoering van juf Nettie enthousiast van deur naar deur, alwaar ze steevast kun nen rekenen op hun beloning. De mand op de kar vult zich gestaag met chocolade eitjes, paaseitjes en appels. Zelf heb ben ze naast hun liedjes ook cadeautjes meegebracht: een vers paasbroodje en een zelf gemaakte paaskrans met eitje en paashaasje. Omdat de aanvoerders van de tocht deze presentjes mogen uitdelen, is voorop lopen ge wild. Met glunderende gezich ten stappen Naomi en Laura voorop het tuinpad op. Het palmpasenkruis blijft maar net in evenwicht wanneer zij het brood en de krans afgeven. Chiel heeft de achterste gele deren van de optocht ook tot prominente plek gemaakt: „Floris en ik zijn leste beste." De stoet vertrekt weer. Op naar het volgende adres. Met tevreden gezichten kijken en zwaaien de oude Ouwerker- kers het jonge volkje met de vrolijke paasgroet na. Aanbi """^rn 20"april door Marcel Modde RENESSE - De recreatieverdeelweg tussen Renesse en Burgh-Haamstede is gisteren geopend, de westelijker lopende Vroonweg gesloten. De opening gebeurde met feeste lijk vertoon door gedeputeerde J. Hennekeij (zijn laatste officiële daad in die functie) en wethouder G. van de Velde-de Wilde, de sluiting voltrok zich in alle stilte door de plaatsing van hekken. Met de opening van de nieuwe verbindings weg is er een einde gekomen aan ruim tien jaar plannenmakerij en procedures. Goed veertienduizend ton asfalt slingert zich on der de drukbezochte dorpen over een af stand van bijna zes kilometer door de pol der. Kosten: 2,3 miljoen euro, waarvan een belangrijk deel door de Rijksoverheid wordt betaald via de zogeheten Stirea-sub- sidie. Hennekeij en Van de Velde benadrukten tij dens een bijeenkomst in Slot Moermond het belang van de weg. Volgens de gedeputeerde is de nieuwe infrastructuur voorwaarden scheppend voor de leefbaarheid, bedrijvig heid en de natuur in het gebied. „Oude te genstellingen worden overboord gegooid en dat loont. Er ontstaan nieuwe mogelijkhe den voor de verschillende belanghebbenden en het resultaat is een heringericht gebied dat op z'n toekomst is voorbereid." Van de Velde sprak in dat licht haar teleur stelling uit over de aangekondigde Rijksbe zuinigingen en deed een nadrukkelijk be roep op samenwerking tussen overheden, inwoners, ondernemers, natuurbeheerders en agrariërs. „Willen we de toekomstge richte en strategisch zo belangrijke ontwik keling van Schouwen-West vorm blijven geven, dan is dat alleen maar mogelijk als wij ons als direct betrokkenen gaan opstel len en gedragen als aandeelhouders van dit zo waardevolle en economisch voor onze ge meente belangrijke gebied." De recreatieverdeelweg is een onderdeel van de Regiovisie Schouwen-West. Drie voorgenomen verplaatsingen van camping- bedrijven uit het aangrenzende natuurge bied zijn gestrand, omdat gemeenten en grondeigenaren het niet eens konden wor den over een acceptabele prijs. De aankoop van de gronden voor de nieuwe verbin dingsroute is daarentegen wel met de volle medewerking van de betrokken grondeige naren en ondernemers gebeurd. De wethouder hamerde op het belang van een snelle aanleg van het noordelijk tracé van de weg naar de N57 over de Brouwers- dam. Die voorbereidingen zijn inmiddels in gang gezet. Gedeputeerde Hennekeij liet door Piet Kleemans ZIERIKZEE - Het kruispunt van de Haringvlietstraat met de Grevelingenstraat in de Zierik zeese buitenwijk Poortambacht gaat op de schop. Burgemeester en wethouders van Schouwen- Duiveland stellen de gemeente raad voor maximaal 291.000 euro uit te trekken voor recon structie van het kruispunt. Daarmee komt het dagelijks ge meentebestuur tegemoet aan de roep om verbetering van de ver keersveiligheid op het kruis punt. Op de bedrijfsterreinen Haringvlietstraat en Boeren- weg heeft zich de afgelopen jaren een behoorlijk aantal be drijven gevestigd. De verkeers drukte is daardoor flink toege nomen en daar is het kruispunt van de Grevelingenstraat en de Haringvlietstraat niet op bere kend. De drukte leidt regelmatig tot opstoppingen en gevaarlijke si tuaties. Omwonenden hebben herhaaldelijk aandacht ge vraagd voor de verkeersonvei ligheid Er is zelf s al een keer een handtekeningenactie gehouden om de gemeente tot actie te ma nen. Tot dusverre kon de ge meente echter geen budget vrij maken, legt wethouder verkeer en vervoer L. Geluk-Poortvliet uit. Daar is nu wat op gevonden. Re constructie van het kruispunt kan, in ieder geval in de visie van burgemeester en wethou ders, gefinancierd worden uit het positieve saldo van de grondexploitatie Boerenweg. Een dergelijke constructie is in de visie van B en W gerechtvaar digd, omdat de problemen voor het merendeel veroorzaakt wor den door het bedrijventerrein Boerenweg. De straten richting bedrijven terrein Boerenweg hebben nu nog grotendeels open bestra ting. In feite is er nog steeds sprake van een bouwstraat die regelmatig wordt gebruikt door zwaar verkeer. De bestrating is al meermalen kapot gereden en het wegdek vertoont forse kui len. Het dagelijks gemeentebe stuur stelt voor de open verhar ding te vervangen door asfalt. Aan ingenieursbureau Hasko- ning, goed op de hoogte met de verkeersstructuur en de ver keersknelpunten rond Zierik zee, is een offerte gevraagd voor een ontwerp voor de reconstruc tie. Over de vraag wanneer daad werkelijk met die reconstructie begonnen kan worden, houdt wethouder Geluk een slag om de arm. Zij erkent dat aanpak van het kruispunt dringend noodza kelijk is, maar wil zich niet vast leggen op een datum. Het voorstel van het college wordt maandag 2 juni bespro ken tijdens de vergadering van de gemeentelijke adviescom missie openbare ruimte. Don derdag 26 juni moet de gemeen teraad er een oordeel over vellen. Advertentie MAATSCHAP WEA ZEELAND Gedeputeerde Hennekeij en wethouder Van de Velde-de Wilde openden, gevolgd door genodigden, de recreatieverdeelweg met een ring steekdemonstratie. foto Dirk-Jan Gjeltema zich niet verleiden tot een concrete toezeg ging voor het volgende stuk: een rondweg om Scharendijke. „Maar ik ga er vanuit dat ook het nieuwe college van GS de voortgang voortvarend aanpakt en daarvoor gelden beschikbaar stelt. Met de opening van de verdeelweg ging aan het einde van de middag het hek dicht van de Vroonweg. Niet iedereen is het daar mee eens. Manegehouders die de route door de Vroongronden sinds jaar en dag gebruiken voor tochten, zien een aantrekkelijke ronde verloren gaan. Veehouder P. Lubbers be klaagt zich over de slechte bereikbaarheid van de 26 hectare duingrasland die hij be heert. De veertig koeien en kalveren in dat gebied moeten volgens Lubbers dagelijks worden bijgevoerd. De wegafsluiting maakt dat hij slechts nog langs één kant bij het terrein kan komen en daarvoor een flink aantal kilometers moet omrijden, voert hij aan. Lubbers heeft bij de rechtbank een voorlopige voorziening gevraagd tegen sluiting en sloop (in de zomer) van de Vroon weg. Wanneer die zaak dient, was gisteren nog onbekend. Volgens projectleider J. Bakx van de provincie wordt de afsluiting zo gezet dat Lubbers nog makkelijk bij zijn terrein kan komen en is er dus niks aan de hand. door Edith Ramakers VLISSINGEN - De stichting Turnschool Zeeland heeft een nieuw onderkomen gevonden in het Scheldekwartier in Vlissin gen. De eerste voorbereidingen worden momenteel getroffen om de hal geschikt te maken voor de trainingen van circa veertig turnsters. Dat bevestigt K. Hamels, een van de trainers van de turngroep. De turn school had jarenlang stand plaats Middelburg, maar on langs hebben MTV'69 uit Middelburg en de turnschool hun relatie verbroken. De turntalenten trainden de laatste tijd door een geschil tus sen de club en de turnschool 'her en der in Vlissingen en West- Brabant'. Tot maart van dit j aar konden de turnsters van de turnschool in De Zandkuil in Middelburg uit de voeten. De hal is het domein van MTV'69. De turnschool was aan die club gelieerd. „Op het laatst hielden we nog maar we kelijks 12 trainingsuren over. MTV'69 wilde meer trainingsu ren geven aan de breedtespor ters." Het conflict werd ook gevoed doordat de nationale turnbond de zogenoemde erkenning 'steunpunt voor de turnschool' had ingetrokken. In de loop der tijd werd duidelijk dat de doel stellingen van de club en de turnschool uiteen liepen. Hamels legt uit dat ongeveer twee jaar geleden al over de be ëindiging van het huurcontract werd gesproken. MTV'69 zou toen hebben afgezien van een rechtszaak omdat de club niet geloofde in een goede afloop van de zaak. „We hadden namelijk een contract tot maart 2003." Tot een voortijdige beëindiging van het contract kwam het niet. Vorig jaar kwam de kwestie wel onder de rechter. Deze oordeel de onlangs dat de turnschool per 1 maart niet meer in de Zand kuil mocht trainen. Vooruitlopend op die uitspraak had turnschool Zeeland al con tact opgenomen met de gemeen te Vlissingen. Via-via kwamen we bij de Koninklijke Schelde Groep en het Scheldekwartier uit. Wanneer de turnschool intrekt in het Scheldekwartier, is nog niet bekend. A. van den Beid van de Vlissingse Sportraad juicht het nieuwe begin toe. „Vanaf het begin hebben we ge zegd dat we moeite zullen doen om de turnschool voor Zeeland te behouden." Advertentie '1 STRATEGISCHE KEUS VAN ACTIEVE ONDERNEMERS met de verhuizing naar Carviliage op De Poel II AFDELING ECONOMISCHE ZAKEN 0113 249617 Advertentie We doen het niet graag. De zuiderburen belachelijk ma ken. Maar deze is te mooi om waar te zijn. Komt er, vertel de ons een Terneuzense post beambte, een Belg aan het lo ket. Vraagt-ie om een dienst regeling voor de tunnel.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 33