PZC Terneuzenaar schaamt zich voor werkstraf Exposities bij gemeenten succesvol Goese verslavingskliniek breidt uit Rechter geeft groen licht aan autorace Hulst b 15 frovincie wil aanpassingen wegen duidelijk hebben Mardierico a> agenda woensdag 16 april 2003 lormonenzaak angehouden CSr9sewe910 Torenspuit Servies Nieuwe dorpsraad Baarland Portemonnee gestolen in Goes LSD-raadslid voor de rechtbank Terneuzen betuigt steun aan Erkel Opluchting jgorHarojddePuysseleijr UeüZEN - Het huilen Ld de 44-jarige Terneuze- ,„t gisterochtend nader dan ulachen na de straf die kan- lonrechter C. Kool hem oplegde ■oor een gevaarlijke inhaalma- loevre met de auto in dichte „ist op de rijksweg nabij Bier set Kool vonniste een werk- straf van veertig uur en een rij ontzegging van vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk. De verdachte was op de ochtend van 25 september 2001 met de auto op weg naar de veerboot in Breskens. Het zicht was door de dichte mist niet meer dan vijftig tot honderd meter, waardoor de auto's voor hem slechts met een snelheid van zo'n dertig tot veertig kilometer per uur reden. De verdachte wilde naar eigen zeggen slechts één auto inhalen, maar kreeg geen gelegenheid in te voegen op de rechterrijstrook zodat hij gedwongen was nog meer auto's voor hem in te halen. Dat resulteerde uiteindelijk in een botsing met een tegemoet komende auto. Diverse getui genverklaringen spraken de le zing van de Terneuzenaar echter tegen. Hij had wel degelijk de ruimte gekregen om weer in te voegen. Zowel de officier als de rechter gingen uit van die verklaringen. Van Oosterveld hield de man voor dat hij veel geluk had ge had, dat het bij blikschade was gebleven. De Terneuzenaar accepteerde het vonnis met moeite en ver klaarde zich er met name voor te schamen dat hij onbetaald werk moet doen als boetedoening voor zijn verkeersfout. Geluidswallen Nieuwdorp later ioorBen Jansen UeNSZAND - De ge- neente Borsele neemt er genoe- mee dat geluidwerende ™0atregelen bij Nieuwdorp pas lorden getroffen nadat duide- Ijkisop welke manier de Sloe- legen de Bernhardweg worden langepast. Zo kan worden wrkomen dat geld wordt ge loken in geluidsschermen en - allen die later niet toereikend {juist overbodig blijken te zijn. ïnd vorig jaar wees het dage- jksbestuur van Borsele de pro- incie erop dat met de opening jn de Westerscheldetunnel in jèt nog geluidwerende voor- eningen langs de Bernhard- richting Middelburg en u de Sloeweg richting A58 (braken. In het kader van de spraken die Borsele in 1994 it de provincie heeft gemaakt ter de aanleg van de tunnel en toeleidende wegen was vast- dat langs de Bernhard- m bij Nieuwdorp een geluids arm zou komen en bij ver- ireid liggende woningen langs Sloeweg geluidswallen. een reactie op de brief die orsele daarover heeft ge- mud, erkent het dagelijks Dvinciebestuur dat die af raken gemaakt zijn en verze ilt dat de verplichtingen die uit voortvloeien ook zullen ordennagekomen. Vergeleken iet 1994 is de situatie in zoverre iranderd dat nu niet alleen re- Éig moét worden gehouden etverkeer van en naar de Wes- rscheldetunnel, maar ook met rkeer als gevolg van de Wes- rschelde Containerterminal. IDDELBURG - Een 55-jarige in en een 26-jarige vrouw uit wacht worden door het (enbaar Ministerie in Middel - irgverdacht runderen met een (boden hormoonpreparaat te bben ingespoten, isporingsambtenaren van de Igemene Inspectie Dienst ID) en controleurs van het Stole Bureau Dierensector BD) kwamen gisteren voor de thtbank in Middelburg getui- n in de strafzaak tegen de pewachtse veehandelaar en indochter. De strafzaak werd «houden. De rechtbank noreerde het verzoek van de tdediging om bijna twee jaar dato een contra-expertise te ta uitvoeren. Bij een groot «fel runderen zijn 12 juni "1 urinemonsters afgeno- f!' Elf koeien reageerden po- W op het verboden middel anozolol. Ook werden restan- van verboden stoffen ge laden. De verdachten ontken- toietsvan doen te hebben met ibormoonkwestie. De aanlei- togwasi een koe, afkomstig van (tbedrijf, die in het slachthuis borneren positief was bevon- De strafzaak wordt op 18 iptember voortgezet. REDACTIE BEVELANDEN/THOLEN Voorstad 22 postbus31 *0 AA GOES [et 10113) 273000 (0113) 273030 tn* redgoes@pzc.nl Bosboom ln9rid Huibers Mieke van der Jagt R°b Paardekam Bteftanter Maat £IRAULEREDACT|E ,3®AAVLISSINGEN FaxmVi81484000 8M 118) 470102 31 redactie@pzc.nl 'nïernet Ï^-Pzc.nl ^'1: web@pzc.n| Daardoor is op termijn van de Sloeweg noodzakelijk en moge lijk ook een aanpassing van de Bernhardweg. Gedeputeerde Staten delen de gemeente Borsele mee dat de studies hiernaar inmiddels zijn begonnen. Daarbij hoort een onderzoek naar de geluidsbe lasting langs deze wegen door de toename van het verkeer. De provincie neemt zich voor op basis van de uitkomsten van de geluidsberekeningen vooruitlo pend op de reconstructie van de wegen voor de noodzakelijke geluidwallen en -schermen te zorgen. Wethouder M. Vermuë van de gemeente Borsele is tevreden met het antwoord van het dage lijks provinciebestuur. „Het be langrijkste is dat de provincie heeft bevestigd dat zij verant woordelijk is voor de uitvoering van geluidwerende maatrege len. We hebben er begrip voor dat eerst wordt gekeken hoe de situatie in de toekomst wordt. Het is natuurlijk niet zinvol schermen en wallen neer te zet ten die straks overbodig zijn of misschien weer moeten worden opgeruimd om plaats te maken voor de reconstructie van de we gen." Volgens Vermuë is het ook geen haast bij, omdat de ge luidsnormen naar het zich nu laat aanzien pas in 2007 worden overschreden. foto Willem Mieras In de vitrine in het gemeentehuis van Heinkenszand zijn ondermeer het torenhaantje van Ellewoutsdijk en de torenspuit te zien. door Mieke van der Jagt HEINKENSZAND - Hoe de nood een deugd kan worden, en vervolgens een goede gewoonte, illustreert het project van het Bevelandse streekmuseum in Goes. Omdat het museum we gens verbouwing en een grondi ge herinrichting gesloten is, zijn er in de gemeentehuizen van de vier deelnemende gemeenten: Goes, Borsele, Noord-Beveland en Kapelle, vitrines met muse umstukken neergezet. Dat is zo'n groot succes geworden, dat de gemeenten overwegen ermee door te gaan als het vernieuwde Historisch Museum De Beve- landen weer open is. De slechte conditie van het voormalige klooster aan de Zus terstraat in Goes en de verou derde presentatie in het streek museum, waren de aanleiding om een heel nieuw plan voor het museum te maken. Van de deel nemende Bevelandse gemeen ten, haakte Reimerswaal af, maar de vier die overbleven in de gemeenschappelijke rege ling, verhoogden de subsidie aanzienlijk. De gemeente Goes neemt bovendien de verbouw van het monumentale pand voor haar rekening. Tijdens de verbouwing wordt het hele museumbezit opnieuw geregistreerd, schoongemaakt en voor zover nodig ingepakt. Het museum is daarom een jaar dicht. Als doekje voor het bloe den werd het project Historisch Museum op locatie verzonnen: een tentoonstelling van belang wekkende spullen uit de collec tie van het museum in de hallen van de gemeentehuizen. De spullen hebben een direct ver band met de gemeente waarin ze tentoongesteld worden. In het gemeentehuis van Borsele in Heinkenszand staat bijvoor beeld een negentiende-eeuwse brandweerpomp uit de tijd dat het meeste bluswerk nog met emmertjes gebeurde. Met de pomp konden brandweerlieden handmatig druk op de spuit zet ten, zodat brandende kerkto rens konden worden bereikt. De zogenaamde torenspuit krijgt in Heinkenszand veel bekijks. Dat geldt ook voor het toren haantje van Ellewoutsdijk, dat bij de bevrijding in 1944 van de toren werd geschoten en voor de ambtsketens van de vele burge meesters die het vijftien kernen tellende Borsele vroeger had. In Goes zijn de spullen te bezichti gen die stadsbestuurders, amb tenaren en kooplieden vroeger in hun werk gebruikten. Dat zijn heel andere instrumenten dan de computers waarmee ze nu werken. Heel bijzonder is de nieuwjaarswens van de vuilnis mannen. Net als krantenbezor gers nu, gaven de gemeente- werklui, die vuilnis en tonnetjes poep ophaalden, in de achttien de eeuw een kaartje af aan de burgers die ze bedienden. In de hoop op een fooitje. Kapelle heeft zolang de pop penkast van het museum te leen gekregen: een grote vitrine met alle Zeeuwse klederdrachten erin. Ook is de hal van Kapelle een beetje pronkkamer gewor den. Het servies dat vroeger niet werd gebruikt, maar werd ten toongesteld in evenzeer onge bruikte kamers, laat nu in het Kapelse gemeentehuis zien hoe rijk ze wel niet waren. Voor Noord-Beveland is geko zen voor een vitrine met gereed schap dat voor de meekrapteelt werd gebruikt. Op het eiland werd vroeger veel meekrap ge teeld, een meerjarige plant waarvan de wortel na een inge wikkelde bewerking een rode kleurstof opleverde, die veel ge bruikt werd om wol te verven. In het gemeentehuis in Wissenker- ke liggen spullen die je nodig had om het land te bewerken, te GOES - Bouwbedrijf Nonnekens is begon nen met de uitbreiding en verbouwing van verslavingskliniek De Reilof aan de Abbe- kindersezandweg in Goes. In een nieuwe vleugel worden de polikliniek en vier nieu we plaatsen voor de crisisafdeling onderge bracht. Behalve de komst van een twee ver diepingen tellende vleugel wordt het be staande gebouw heringericht. Emergis, waar De Reilof deel van uitmaakt, hoopt hiermee een efficiëntere indeling van de ruimtes te bewerkstelligen. Tevens komt er een rookkamer en worden de vluchtwegen aangepast. Als de werkzaamheden zijn vol tooid, beschikt De Reilof over een vloerop pervlak van 1900 vierkante meter. Dat biedt BAARLAND - Baarland heeft een nieuwe dorpsraad. Nadat de vorige een maand geleden wegens verschil van inzichten uiteen viel, heeft de dorpsraad een 'doorstart' gemaakt. Twee leden van de oude raad, A. de Vriend en J. Elenbaas, zijn op pad gegaan om nieuwe dorpsraadsleden te zoeken en zelf be reid gevonden om in de raad zitting te nemen. Daardoor heeft Baarland slechts minder dan een maand zonder dorpsraad gezeten. De nieuwe voorzitter is M. Schijf. Bij de gemeente Borsele zijn ze blij dat er weer een aanspreek punt voor de gemeente in Baarland is. Er is een speciale amb tenaar, M. Toonen, die de contacten tussen dorpsraden en ge meentebestuur onderhoudt. De gemeente overweegt zelfs de dorpsraden budgetten toe te kennen om specifieke knelpunten in de dorpen te helpen op lossen. Sommige dorpsraden zien die budgettering overigens niet zitten. De officiële oprichtingsvergadering vindt binnenkort plaats in dorpshuis The Cameronian, waar op 27 mei het jaarlijkse contact met het dorp ook zal worden gehouden. Behalve Elen baas en de dames Schijf en De Vriend, nemen ook de heren J. Blok, J. Overbeeke en J. de Witte zitting in de raad. GOES - Een 5 6-jarige vrouw uit Goes is gistermiddag beroof d van haar portemonnee. Dat merkte ze toen ze in een winkel aan de Oostwal wilde afrekenen. In de beurs zaten persoonlij ke papieren en enkele honderden euro's. RENESSE - Het Openbaar Ministerie in Middelburg daagt het 33-jarige raadslid R. Raats van Leefbaar Schouwen-Dui- veland (LSD) voor de rechtbank. Raats wordt het bezit van een hoeveelheid hennep en een traangasbusje ten laste ge legd. Wat tevens meeweegt, aldus een woordvoerster van het parket, is dat hij zich tegenover de politie recalcitrant heeft gedragen. Het raadslid zat eind december vorig jaar bij een vriend in de auto, toen deze door een patrouille tot stoppen werd gedwon gen wegens een begaande verkeersovertreding. Bij doorzoe king van de auto werden wietplanten aangetroffen. De be stuurder werd ter plekke aangehouden, zijn passagier weigerde mee te gaan en liep weg. Raats werd twee weken la ter alsnog door de politie thuis opgehaald en meegenomen voor verhoor. Hij heeft altijd volgehouden niks te hebben ge weten van de aanwezigheid van de wietplanten in de de kof ferbak. De zaak komt 23 mei voor. TERNEUZEN - Het Terneuzense gemeentebestuur betuigt steun aan de ontvoerde medewerker van Artsen Zonder Gren zen Arjan Erkel, wiens ouders in Westdorpe wonen. Erkel werd in augustus vorig jaar door onbekenden ontvoerd in de Zuid-Russische republiek Dagestan en sindsdien is er niets meer van hem vernomen. Meer dan 300.000 mensen ondertekenden inmiddels wereld wijd een petitie die gericht is aan de Russische president Poe- tin om Arjan Erkel vrij te krijgen. Ook het Terneuzense colle ge en de gemeenteraad veroordelen met kracht de ontvoering van Arjan Erkel en hebben de petitie op het internet onderte kend. Tevens is namens het college en de gemeenteraad een brief onderweg naar de familie van Arjan Erkel en naar Art sen Zonder Grenzen om steun te betuigen. Het gemeentebestuur spreekt daarin de hoop uit op een spoe dige en veilige terugkeer van Arjan Erkel. oogsten en om het eindproduct te maken. Omdat het publiek zo enthousi ast reageert op de vitrines, om dat het mooie reclame is voor het nieuwe museum en omdat er toch museumstukken overblij ven die in de thematische aan pak van het nieuwe museum niet passen, wil het bestuur het project voortzetten. Wisselende vitrinetentoonstellingen kun nen belangstelling wekken voor het vele wat het Historisch Mu seum De Bevelanden te bieden heeft. Ch'i door Jan Jansen MIDDELBURG - De autorally in het Land van Hulst kan zater dag 26 april doorgaan. De rech ter in Middelburg wees gisteren het verzoek van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen af om de ontheffing in te trekken die de gemeente Hulst voor het evene ment heeft verleend. Het waterschap zou de organi satie nu nog in de wielen kunnen rijden door te weigeren een zo genaamd verkeersbesluit te ne men voor de rally. Het dagelijks bestuur van het waterschap be slist daar morgen over. Erg waarschijnlijk is een weige ring niet. Tijdens de zitting maakten vertegenwoordigers van het waterschap al duidelijk dat de ontheffing van de ge meente prevaleert. „Dat gaat boven andere besluiten", erken de gezworene Frans Hamelink gisteren nog eens. Toch sloot hij niet helemaal uit dat het water schap alsnog dwars gaat liggen. De kans is echter groter dat nu alle hoop wordt gevestigd op de bodemprocedure waarin het schap bezwaar maakt tegen de gemeentelijke ontheffing. Wel iswaar komt een uitspraak daarin te laat om de rally dit jaar nog tegen te houden, maar de procedure kan wel beslissend zijn voor de toekomst van het evenement. „Dan pas komt het tot een echte, inhoudelijke beoordeling van de zaak", zegt Hamelink. Daar bij gaat het vooral om de ver keersveiligheid. Het water schap is volgens Hamelink niet geloofwaardig als het aan een kant een rally gedoogt waarin vorig jaar nog een dode viel en aan de andere kant investeert in Duurzaam Veilig. Bij de gemeente heerste gisteren opluchting. De gemeente om armt de promotionele waarde van de rally die honderden mensen naar Hulst lokt. Woordvoerder Lucien van de Walle, maandag pleitbezorger voor de rechter, gelooft niet dat het waterschap nu nog het verkeersbesluit zal aangrijpen om de organisatie te dwarsbo men. „Dat gaat enkel over de veilig heidsmaatregelen op het par cours tijdens de rally en die zijn goed." Ook Van de Walle denkt dat de bodemprocedure belang rijker is voor toekomstige edi ties van het evenement. Advertentie Openingstijden dinsdog l/m zoleidog 9 00-12 00 uur donderdogavond koopavond - 's Middags op afspraak Voorstad 63 - 44671 KL Goes Tel. (0113)215200/211466 STREEKACTIVITEITEN plaats aan 24 klinische plaatsen (waaron der de vier nieuwe crisisbedden), 8 dagbe handelingsplaatsen en een polikliniek. De Reilof behandelt mensen die verslaafd zijn aan alcohol, drugs, medicijnen of gokken. Als tegenslagen uitblijven, wordt de nieuw bouw in januari 2004 opgeleverd. foto Willem Mieras biezelinge - Waardekenstraat 47,20.00 uur: Schrijfactiviteiten Amnesty Interna tional; goes - Hollandsche Hoeve, 13.00 uur: Demonstratie oude ambachten; De Spin- ne, 13.00-16.45 uur: Senioren biljart competitie; 13.30-16.30 uur: Koersbal senioren; De Pit, 13.30-16.30 uur: Biljart club De Pit competitie: 14.00 uur: Activi teiten voor WAÓ'ers; Bibliotheek, 14.00 uur: Voorlezen voor kinderen van 4-8 jaar; kapelle - Sportgebouw Molenvate, 13.30 uur: Koersbal; De Vroone, 13.30 uur: Biljarten en kaarten voor ouderen; 14.00 uur: Sjoelen; kortgene - Gymzaal in de Bernhard- straat, 10.45 uur: Hatha Yoga; kruiningen Ons Dorpshuis, 9.30 uur: Biljarten en/of kaarten WAO'ers en 50- plussers; 14.00 uur: Koersbal voor 50- plussers; oud-vossemeer - Vossenkuil, 14.00 uur: Koersballen ANBO; schore - Dorpshuis, 13.15 uur: Volks dansen; tholen - Wijkgebouwaan de Zoekweg, 14.00-16.00 uur: Jeugdsoos; Gebouw NPB, 19.30 uur: Oecumenisch avondge bed; waarde - dorpshuis, 14.30 uur: Oude- renmiddag; wemeldinge - Dorpscentrum De We- mel, 13.00-17.00 uur; Kaarten en biljar ten; yerseke - De Zaete, 16.00-17.00 uur: Volksdansen voor 50-plussers.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 31