PZC Natuur wacht op een buitje Veel variatie tijdens Blüesroute Middelburg Beeldhouwersatelier Arnestein exposeert Camel en Level 42 in Arsenaaltheater Droogte Discozwemmen in Dol-Fiji lezers schrijven Galerieroute door Zierikzee woensdag 16 april 2003 Zwaluwen zijn weer welkom in school Graauw Fotogroep bijeen kunst cultuur Op de knieën Trager Amerikaanse Jenny Kerr opvallendste verschijning Landsbelang Irak XII 1 Saxofoons in Porgy Bess Strijkkwartet speelt Haydn Amerikaanse surfband in Kalashnikov Gino The Bulldoze Band in Groede S'dTïifJ! GRAAUW - Voor de vele zwalu wen die met de sloop van de Sint Josephbasisschool in Graauw afgelopen juli hun nest kwijt raakten, is een nieuw plekje voorzien. In het nieuwe school gebouw wordt aan de noordge vel een nestvoorziening aange bracht. Dit gebeurt al zeer binnenkort, zodat de vogels er nog voor het komend broedsei- zoen terecht kunnen. De sloper vond destijds de nog bewoonde nesten. Ze zaten on der de goot van de school aan de Jacintastraat en het waren er ruim twintig. ,,Ik zag die kleine zwaluwkopjes uit de nesten pie pen en ik vond dat ik het niet kon maken de school te slopen", zei hij. Ook als hij het wél over zijn hart had kunnen verkrijgen, dan mocht het nog niet, maar dan van de wet. De gemeente Hulst blies de sloop dan ook af. In de Flora- en Faunawet is namelijk geregeld dat nesten niet zonder vergunning verwijderd mogen worden. Deze vergunning zou moeten worden aangevraagd bij het bureau Leader Zuid- West in Dordrecht. Deze instan tie treedt op namens het minis terie van Landbouw, Natuurbe heer en Visserij. Daarnaast verbiedt artikel 8 van de Vogelwet het wegnemen, vernielen of opzettelijk veront rusten van beschermde vogels en geeft de EG-Vogelrichtlijn van 1994 aan dat ook het weg halen van nesten buiten het broedseizoen niet is toegestaan. Toen de vogels letterlijk gevlo gen waren, ging het pand echt plat. Graauw heeft er een brede school voor teruggekregen, met binnenkort een nestvoorzie ning. De nieuwe naam van de nog te openen school wordt Ter Doest. RENESSE - Eikaars foto's be kijken, technieken en trucs uit wisselen en met liefhebbers van fotografie bij elkaar komen. Daar draait het om op de maan delijkse bijeenkomst van de Fo togroep Schouwen-Duiveland. Dinsdag 22 april komt de groep bij elkaar in het Dorpshuis van Renesse. De bijeenkomst begint om acht uur 's avonds. door Rinus Antonisse Geen record, maar wel een opvallend lange droge periode. De hoeveel heden neerslag over februari en maart liggen royaal onder het Zeeuwse ge middelde en ook april blijft tot nu toe ver onder de maat. Door de vele zonne schijn is de verdamping bovendien erg groot en de luchtvochtigheid extreem laag. Voor een aantal gewassen dat in de groei moet komen, nadert de kritieke grens. De boeren kijken dan ook verlangend naar de lucht: een bui regen is zeer wel kom. Ook voor de tuinliefhebbers, die graag nieuwe planten in de grond wil len zetten mag het wel weer eens rege nen. Voor de natuur is de droogte nog Sj- ISU niet echt problematisch, met dien ver stande dat in het bijzonder weidevogels hinder ondervinden. Daarentegen spint een grondbroeder als de patrijs juist weer garen bij het mooie weer. Weerman Jos Broeke van Meteo Zee land in Ritthem wijst erop dat februari en maart gemiddeld genomen altijd drogere maanden zijn. Hij herinnert er aan dat zowel december (125 millime ter, tegen 75 millimeter normaal) en ja nuari (72 tegen 64 millimeter gemid deld) nog natte maanden waren. In fe bruari begon de droogte: 21 millimeter, tegen 45 normaal. Broeke zegt dat van een recorddroogte geen sprake is: in 1986 viel in februari slecht 0,5 millime terneerslag in Zeeland. In maart kwam er 17 millimeter in de regenmeters, te- gén 62 gemiddeld. Wél een record, sinds in 1907 de metin gen in Vlissingen begonnen, is de hoe veelheid zonneschijn. Normaal in maart 118 uren zon, nu was dat 208 uur. „Dat is een hoeveelheid die gewoon is voor een zomermaand", aldus Broeke. Hij vindt de droge maanden des te op vallender, gezien de natte winterperio den (oktober tot en met maart) van de De gewassen op het land hebben het momenteel zwaar vanwege de droogte. J K i>' n afgelopen tien jaar. „Dat je één droge maand hebt is niet zo vreemd, maar twee achter elkaar is wel opvallend." Volgens akkerbouw-bestuurder Joris van Waes van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie begint het ge brek aan vocht vooral voor de fijne za den (wortels, cichorei en ook wel sui kerbieten) problemen te veroorzaken. Ook het vlas snakt naar water. „De bie ten die gekiemd zijn en nog niet boven zijn, kunnen moeilijk door de aardkorst komen om echt aan de groei te gaan", zegt Van Waes. Hij geeft aan dat de ge wassen die zijn gezaaid vóór de regen buien van enkele weken geleden, de minste problemen ondervinden. „De boeren die wat later aan de gang gegaan zijn, gaan nu wel op de knieën om te kijken of er al wat opkomt", be toogt de ZLTO-bestuurder. Bij de ge wassen die vroeg gezaaid zijn, was er nog voldoende vocht in de grond en die hadden bovendien een flinke bui regen. Volgens Van Waes moet het droge weer geen weken meer aanhouden. Dan be staat met name voor de fijnere zaden het gevaar dat ze niet kiemen of dat de ontkiemde zaadjes verdrogen. De droogte is voor de aardappelen geen probleem. Van Waes: „Die hebben re serves genoeg en ze liggen in een ideaal pootbed. Daar maak ik me geen zorgen over. En de winter- en zomertarwe groeien gewoon goed. Die hebben baat bij de zon, al mogen ze ook wel weer een buitje hebben." De droge periode on derstreept de noodzaak voor de boeren om onder alle omstandheden over zoet water te kunnen beschikken. Van Waes signaleert dat de uitersten door de kli maatverandering groter worden: meer natte en meer droge periodes. Tuin- en plantendeskundige Eleanoor de Koning uit Kwadendamme is niet bezorgd over de aanhoudende droogte. „Het is heerlijk voor ons. De grond heeft een prachtige structuur. Als ik mijn vinger in de grond steek is het nog vochtig genoeg." Ze tekent aan dat er nu beter geen nieuwe planten gezet kunnen worden. „En als je dat toch doet, moet je ze wel steeds water geven. Maar je kunt beter nu even niet in de grond gaan wroeten. En ach, volgende week gaat het heus wel weer regenen." foto Mechteld Jansen De Koning vindt de koude nachten van de laatste drie weken erger dan het ge brek aan regen. Ze merkt op dat de vas te planten in de tuin met de wortels diep genoeg in de grond zitten om een droge periode goed te overleven. „Alles wat er al staat heeft geen zorg nodig, al is het niet zulk groeizaam weer. Met vochtige nachten groeit het wat beter." De weidevogels, zoals kievit, grutto en scholekster gaan zachtjesaan kuikens krijgen, vertelt Chiel Jacobusse van Het Zeeuwse Landschap. „Het mooie weer is op zich gunstig, maar het vochtige slik, waar ze hun voedsel zoeken, droogt uit. In grotere weidegebieden als de Yerseke Moer is het extreem droog. Dat is niet gunstig. Ook de grasgroei is duidelijk trager en ik heb het idee dat dit ook wel voor de bomen geldt." Een aantal planten is er wat de bloei betreft, vroeg bij. Het hoogtepunt van de paar- denbloem is ruim één week eerder. De sleedoorn vertoont juist een heel lang gerekte bloeiperiode. Jacobusse merkt op dat de natuur overigens wel tegen een stootje kan. door Ernst Jan Rozendaal MIDDELBURG - Een van de opvallendste artiesten die vrij dag optreedt tijdens de Blues route in Middelburg is Jenny Kerr. De Amerikaanse zangeres en multi-instrumentaliste brengt een gerenommeerde band mee. Ze beperkt zich niet tot blues. Americana is een be tere omschrijving voor haar muziekstijl waarin blues, coun try, soul en tex mex samengaan. Kerr komt uit Californië, maar wie haar muziek hoort zou zich kunnen voorstellen dat ze in Texas is geboren en getogen. Net als de artiesten die daar van daan komen, weet ze de broeie rige blues zoals die in de Mis- sisippi Delta wordt gespeeld te mixen met hartverscheurende country. Ze heeft zichzelf niet alleen gitaar leren spelen - ui teraard in de fingerpickin' stijl die de eountryblues vereist - maar ook banjo, piano, dobro, viool en mondharmonica. Toch is haar stem misschien wel haar sterkste wapen. Krachtig, mee slepend, met een onweerstaan baar ruig randje. Haar grote voorbeelden zijn Muddy Waters en Bob Dylan, maar ook het oeuvre van Ry Cooder - nog zo'n artiest die het verleden nieuw leven inblaast - is niet ongehoord aan haar voor bij gegaan. In eigen beheer heeft Kerr één album uitgebracht, ge titeld Itch. Daarop wordt ze bij gestaan door zanger/gitarist Phil 'Philbillie' Milner, die eer der onder meer tourde met Bob Weir en Los Lobos. Hij is ook in Middelburg van de partij. De rest van haar onlangs vernieuw de begeleidingsband mag er ook zijn. Bassist is Mike Metz, ge pokt en gemazeld in genres als motown, tex mex en outlaw country. Hij heeft een soloalbum op zijn naam staan, getiteld El Dorado. Drummer is Michael Lono Bissen. Hij heeft meege speeld op albums van artiesten als Melissa Etheridge en Neil Diamond. Violist/mandoline speler Mike Kane completeert de band die vrij dag drie sets ver zorgt in Het Hart van Middel burg. De Bluesroute begint om 21.30, uur en speelt zich af in zestien cafés in de binnenstad. Zoals al tijd is de variatie in lrluesstijlen groot, al is de buitenlandse in breng wat minder dan bij recen te bluesroutes in Vlissingen, Goes en Terneuzen. Naast de Amerikaanse Kerr, bezig aan een uitgebreide Europese tour nee, is de Belgische Mark Mars hall Band de enige act van over de grens. Met zijn begeleidings groep brengt deze voormalige gitarist van de Scabs in Ameri can Bar een stevige portie texas blues, boogie en rock 'n' roll. In De Herberg speelt The Blue Move, de formatie van Eugene den Hoed, de voormalige gita rist van Rob de Nijs. Op het re pertoire staan nummers van BB King, Fleetwood Mac en John Mayall. Edged in Blue is de groep van de broers Mark en Ralph Schraven. Ze spelen in Seventy Seven werk van Rory Gallagher, CCRTony Joe White en Elvis. In Brooklyn staat de bekende Schouwse band Cross- head met ondersteuning van de Bevelandse Southside Horns. Gitarist Guitar Ray (denk aan Duke Robillard en Albert Lee) treedt met zijn Rhythm Dukes op in café Bommel. In't Fust is een plek ingeruimd voor Bugaboo Tang, een blues- en rockabillyband die vorig jaar speelde op het Bluesfestival Kwadendamme. Dat geldt ook voor Cuban Heels, de formatie die in 't Hof blues a la de Red De- vils ten gehore brengt. In La Pampa brengt de Limburgse groep Dr Rhythm west coast blues. The Stoolgang is een good fun bluesband, zoals uit de naam al blijkt. De groep treedt op in The Duke. De Weerlt is vrijdagavond het domein van de swingende Schouwse formatie Kings of Cool. In de Mug is zan ger/gitarist Dicky Greenwood met zijn band te horen. Hij speelt Chicago style blues. Too Hip for the Room is een band waarin blazers een promi nente rol spelen. In Café 't Schuttershof treden ze op met funky blues in de stijl van Sou thside Johnny en Bobby Blue. De Bulldose Blues Band is ge specialiseerd in bluesrock zoals wijlen Stevie Ray Vaughan en Rory Gallagher die brachten. Te horen in De Malle Molen. In Desafinado, tenslotte, speelt Champagne Charlie een thuis wedstrijd met rootsmuziek zo als die voor de Tweede Wereld oorlog in de Verenigde Staten viel te beluisteren. Jenny Kerr door Ernst Jan Rozendaal MIDDELBURG - Het geluid van tikkende beitels is voor een weekje verstomd, de natte ruimte en de hijsmachine zijn aan het zicht onttrokken, het binnenvallende zonlicht is ge dempt. Het Middelburgse Beeldhouwersatelier Arnestein is omgetoverd in een expositie ruimte. De vijfendertig kunste naars die er werken tonen het beste uit hun productie van de afgelopen twee jaar. Om het jaar presenteert het Beeldhouwersatelier Arnestein rond Pasen een korte tentoon stelling. Het atelier is eigendom van de kunstenaars Marjan van Puyvelde, Anita Dekker en Etiënne Vindevogel. Om de Purple-hard, werk van Miriam van Eysden op de expositie van het Beeldhouwersatelier Mid delburg. foto Lex de Meester ruimte rendabel te maken, krij gen ook andere beeldhouwers de gelegenheid daar te werken. Velen daarvan maakten deel uit van het collectief dat tot een jaar of vijf geleden werkte aan de Balans. „Daar moesten we weg, omdat er appartementen werden ge bouwd", vertelt Van Puyvelde. „Deze ruimte is veel beter. We storen geen buren, we kunnen buiten werken, er is volop par keergelegenheid. Iedereen werkt hier voor zichzelf, maar wij houden de supervisie. Dat betekent dat we ook adviezen geven over technieken die de kunstenaars toepassen. De meesten zijn semi-professio- neel. Die exposeren een paar keer per jaar. Maar er zijn ook mensen aangesloten die vrijwel nooit exposeren. Daarom doen wij dit eens in de twee jaar. Dan vragen we aan iedereen of ze het beste wat ze de afgelopen tijd gemaakt hebben willen expose ren." De diversiteit aan gebruikte Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZCvsm, nen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reacr beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent nietd«! redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen ma, niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden? dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Ove' weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Nu het CDA met de verstrooide leider Jan Peter de pijp aan Maarten heeft gegeven (PZC 11- 4) is het wel duidelijk dat de wens van het begin af aan om met de WD te willen regeren door het CDA nu misschien werkelijkheid gaat worden. De uitslag van de kiezers doet niet ter zake, want 44-42 is blijkbaar voor het CDA niet belangrijk! Als je ook een leider hebt, die het presteert om in nog geen jaar twee kabinetten om zeep te hel pen, met medewerking van de WDis er maar een ding van be lang om Jan Peter snel aan een andere baan te helpen in het be lang van het land en van het CDA. Het is voor Jan Peter en de zijnen gemakkelijker om er een stekker uit te trekken dan er een stekker in te steken. Ik zou maar eens te rade gaan bij een echte sterke leider, bijvoorbeeld bij Ruud Lubbers, die dit drama misschien nog wel weet te ke ren! Jammer voor Zeeland, dat ook te kijk staat, heeft Jan Peter gefaald op vele punten sinds hij deze hoge post bekleedt. Aan het balken van Jan Peter moet een ende komen. Over bezuini gingen maar te zwijgen... Jan Hoogstrate K. Doormanstraat 14 Goes De bevrijding van Irak levert de bezetting door de VS op, even tueel op termijn te vervangen door Iraakse poppetjes trouw aan de VS, zoals in Afghanistan. Irak wordt bevrijd van zijn olie rijkdommen, de Anglo-Ameri- kaanse oliebedrijven h®, eindelijk likkebaardendk® maken met de genationalisj de olierijkdom van Irak.DeL- kezen zullen er spoedigopu ten toezien hoe de opbrengs van hun olierijkdom wegvio en naar de VS en co. Niet® zullen de olieopbrengsttjj nog ten goede komen aar, I Iraakse bevolking, zullen hun gratis zorg, gratis onderwijs e lijke sociale voorziening vaarwel kunnen zeggen, J land zal gedegradeerd worii als het aan de VS ligt, tol) armzalig derde werelii waarvan de rijkdom naardei vloeien zal. De VS (en Isa zullen Irak nooit nog willen ten groeien tot een landvaii tekenis in de regio. DeVSzt gebruik maken van hun si verbeterde positie op helt van beheer van de wereld® giereserves, dankzij Iraksd reserves. De VS zullennogu dan ooit tevoren hun ha® oorlog met de andere laa (o.a. Europa) opdrijven ei recht vreest de ABN/AH topman (PZC 14-4) deecona sche heerszucht (hebzuchts der enig respect voor de ia heid) van de VS. Heerszi die onvermijdelijk zal leida nog meer militaire conffi» Vooral de VS zullen das steunen op hun militaire ma een nieuwe wapenwedloop de VS in de nabije toekom kunnen weerstaan is al inge in Europa, China en Rui) Het aftellen richting derdei reldoorlog, ingezet door Bui begonnen. Luk Bntssili Hoefkensi ijl ia NIEUWERKERK - Kinderen die van zwemmen en muziek houden, kunnen vrijdag 25 april terecht in zwembad Dol-Fijn in Nieuwerkerk. Het zwembad houdt dan: discozwemavond voor ja ren. Het NieuwerkerkseI gaat hiervoor om half zen avonds open. technieken, materialen en stij len is het meest kenmerkende van de tentoonstelling, aldus Van Puyvelde. Er is figuratief en abstract werk te zien en de ma terialen lopen uiteen van mar mer tot cement, polyester en brons. Elk materiaal vraagt om een specifieke techniek. Alle be nodigdheden daarvoor zijn in het atelier aanwezig. „Het ma ken van mallen is iets wat hier bijzonder veel wordt gedaan", verklaart Dekker. „Dat is iets wat je thuis niet snel doet en waar je ook wel hulp bij kunt ge bruiken. Ideaal dus om in zo'n atelier als dit te doen. Met het hakken in steen is dat wel onze specialisatie." De tweejaarlijkse tentoonstel ling duurt maar een week, want dan wordt de ruimte aan de Arnsteinseweg weer gebruikt waarvoor hij bedoeld is: als ate lier. Expositie Beeldhouwersatelier Ar nestein, Arnesteinseweg 29, Mid delburg, t/rn vri elke dag geopend van 11 tot 16.30 uur. door Ernst Jan Rozendaal VLISSINGEN - Uit in Vlissin gen heeft twee beroemde pop groepen van weleer weten te strikken voor concerten in het Arsenaaltheater. Maandag 16 juni treedt de symfonische rock groep Camel op, in de jaren ze ventig dé grote concurrent van Genesis. Zondagmiddag 30 no vember doet Level 42, een van de bekendste popformaties uit de jaren tachtig, Vlissingen aan met The ultimate tour. Wie zijn symfonische rockpla- ten uit de jaren zeventig koes- TERNEUZEN - Het saxofoon ensemble Sax-O-Fun geeft za terdag 27 april een concert in de Terneuzense jazzclub Porgy Bess. Het uit Schijndel afkomstige gezelschap bestaat uit veertien amateur-saxofonisten en één slagwerker. Het ensemble werd in 1999 opgericht en staat onder leiding van Daan Platje. Op het programma staan werken van onder anderen Gershwin, Duke Ellington, The Blues Brothers, Bach, Mozart en Ravel. Het op treden begint om 15.00 uur. TERNEUZEN - Strijkkwartet De Dunis geeft vrijdag een con cert in de Grote Kerk in Terneu zen. Het kwartet speelt Die sie- ben letzte Worte van Joseph Haydn. Daarnaast leest Francis Verdoodt gedichten voor uit Felix Timmermans' Adagio. De aanvang is om 20.00 uur. TERNEUZEN - Het Ameri kaanse surftrio Big Ray The Futuras geeft zaterdag een con cert in het Terneuzense jonge rencentrum Kalashnikov. Het uit Boston afkomstige ge zelschap rond Chriss Neff (Big Ray) speelt instrumentale mu ziek in de lijn van DickDale,Jon The Nightriders en Slackto- ne. De aanvang is om 22.00 uur. tert, kan zich het maandagavondje met niet laten ontgaan. De ton van de Britse formatie is dt rewell Tour gedoopt, dus! echt de laatste keer. Cameli groep van zanger/gitarij® Latimer. Hoewel Genesis! veel bekender is geworden, len de wat oudere muzieki hebbers erkennen dat Caffl de jaren zeventig niet voor andere Britse symfoni rockgroep onderdeed. 1 laatste album A nod andu blikt de groep terug op dee dertigjarige carrière. Ti) het optreden in het Arsenai, oud en nieuw werk worden speeld. De voorverkoopvod concert is gisteren begonia Zaterdag begint de voor koop voor die andere f naam: Level 42. Zoals Lat de allesbepalende muzita van Camel, zo is Mark King bij Level 42. Wie kent nidi dynamische basspel opdej hit 'Love Games'? Het si» volste album van Level!-' Running in the family^' lijknamige hit en het nu® 'Lessons in love'. In 1991' de groep opgedoekt, n jaar geleden pakte draad weerop. Ookdena*1 de tournee van Level42,# timate tour, doet vermoede® het hier een laatste kansbe® ZIERIKZEE - Om j hebbers te laten kennis1' met verschillende gal' ganiseert de Zeeuwse V- versiteit Galerieroute do*» rikzee. Donderdag 24 voert de wandeling lanês rie Kos, Galerie Alex* Art d'Eco. De route tfl eindigt bij Galerie Kos.üe deling begint om 14.00®" nè GROEDE - De blues-®:, coverband Gino The Band geeft zaterdag e® Drie Kom - band i'°*1(' Groede. De in café De Drie KontoH® bi van het woord. De aan om 21.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 30