11 Uitbreiding De Tweern kost miljoenen WEA Pijlerbouwplaat voor Waterland Gemeente Goes trekt bouwvergunning voor appartementen in Rehoboth mag pastorie naast kerk bouwen e pc defect? upgrade? www.hilltop.nl prote schade door band in Eindewege r~ Hemmen, voorlichting over sloten en registratie mogelijke oplossingen Boete voor aanrijding Dienstregeling zeeuwse almanak BEVELANDEN/THOLEN woensdag 16 april 2003 arkeergeld Besluit Niet trots Goes feliciteert VOLVO DE GROENE met de verhuizing naar Carvillage op De Poel II ACCOUNTANTS ADVISEURS Onze vestigingen: Goes, Middelburg, Oostburg, Renesse, Zierikzee zijn op vrijdag 18 april a.s. gesloten. Verse vruchtensappen, diverse smaken, pak 1000 ml, vanaf T2r Dat is gewoon Ananas per stuk door Piet Kleemans NEELTJE JANS - Je eigen pij ler bouwen - met dien verstan de dat het een kartonnen schaalmodel is - kan sinds gis teren op themapark Waterland Neeltje Jans. De door uitgeverij De Rams hoorn uit Goes op de markt ge brachte bouwplaat is in schaal lop 400 uitgevoerd en bedoeld voor jonge kinderen. Voorlich- ter M. Hanse van Waterland kreeg gisteren het eerste exem plaar uitgereikt. Op veel Zeeuwse scholen is in het herdenkingsjaar 2003 - vijftig jaar na de watersnood ramp - aandacht besteed aan het natuurgeweld van toen en de gevolgen daarvan. Vrijwel elke school wijdde een project aan de watersnood ramp en het Deltaplan dat moest voorkomen dat Zuid- West Nederland ooit nog door een dergelijke catastrofe ge troffen zou kunnen worden. Mede met dat alles in het ach terhoofd werd het idee voor de productie van een pijlerbouw plaat geboren. Waterland had al jaren een bouwplaat van een Oosterscheldekeringpijler in het assortiment. Die bouw plaat was echter beter geschikt voor gevorderde bouwers dan voor jonge kinderen. De nieu we bouwplaat is veel meer toe gesneden op de vaardigheden van jonge kinderen. Kan ook niet anders want het model - compleet met hij snok ken en opzetstukken - is door J. Troost uit Middelburg speciaal ontworpen voor basisschool leerlingen. Voor 'gevorderde bouwers' is daarnaast een - eveneens nieuwe - bouwplaat verkrijgbaar waarmee twee pijlers, beweegbare schuiven en een stukje wegdek gemaakt kunnen worden. Beide bouw platen zijn uitgegeven door uitgeverij De Ramshoorn. Wa terland neemt alleen de 'simpe le' versie van de bouwplaat op in het assortiment. Bij de Zeeuwse VW-kantoren is ook de bouwplaat voor gevorder den verkrijgbaar. Goes in actie tegen fietsendiefstal torMieke van der Jagt POES - Zo heb je een fiets, zo beb je...niets!Onder die titel krengt de gemeente Goes een nota uit, waarin het probleem nu de fietsendiefstal én een reeks van mogelijke oplossin- en worden beschreven. [let aantal fietsendiefstallen lijkt in Goes af te nemen, maar lat zou weieens schijn kunnen lijn. Er worden minder aangif- gedaan, maar het is bekend veel mensen maar gewoon in aangifte meer doen omdat ;t percentage bevredigende loeningen zeer gering is. khet kader van het integraal leiligheidsbeleid Goes Veilig pl de gemeente ook meer doen jan de fietsendiefstallen. Daar- [oor moet je de dief en het jlachtoffer leren kennen. Uit onderzoek is gebleken dat een (oede stalling in combinatie net een goed slot, waarbij de [etsals het ware geaard isvast- [ezet aan een onroerende paal indegrond, het meest succesvol isgebleken. Daaraan beginnen oelfs de notoire fietsendieven Baar zelden. legemeente wil drie maatrege- !n nemen om diefstal te voor omen. Om te beginnen moeten r meer fietsparkeerstallingen omen. Dat zijn klemmen waar in je je frame met een slot kunt istzetten. Dergelijke klemmen aan al op de Oostwal en zijn jpulair gebleken bij de fiet- (LISSINGEN - Dieven hebben it diverse parkeerautomaten 1 de Aagje Dekenstraat en de iaÉuisstraat in Vlissingen het old weggenomen. Een schade- edrag is nog onbekend. sers. Voor de uitbreiding van de fietsparkeerlocatie Oostwal en Stenenbrug met fietsparkeer- klemmen, heeft de gemeente raad al 113.000 euro beschik baar gesteld. In nieuwe situaties worden alleen nog van dergelij ke klemmen toegepast en de ge meente probeert op termijn alle klemmen door fietsparkeer- klemmen te vervangen. De fietsparkeerplaatsen bij het sta tion en bij sommige sportcentra moet worden uitgebreid. Dat helpt natuurlijk allemaal niks als de fietsers slechte sloten gebruiken of hun fiets helemaal niet op slot zetten. De fietser zal daarom met voorlichtingsmate riaal worden bestookt over goe de sloten en er zullen gratis regi stratieacties plaatsvinden. Voorlopig gaat het om het invul len van een registratiekaart en het graveren van de postcode in het frame. Mocht de fiets onver hoopt worden gestolen, moet het slachtoffer wel aangifte doen. Fietsenhandelaren spelen daarin een belangrijke rol. Met hen zal de gemeente dan ook af spraken maken. Als dat alles goed gebeurt, geeft dat de politie ook betere hand vaten om doelmatig te handelen en een kans om gestolen fietsen bij de eigenaar terug te krijgen. De politie moet goed aangiften registreren en controles houden op gestolen fietsen op verdachte en verboden plaatsen. Ook rij wielhandelaren, particuliere verkopers en verdachte locaties waar fietsen worden verkocht, moeten gecontroleerd worden. door Rolf Bosboom GOES - De plannen voor een appartementencomplex aan de Fluitekruidstraat in Goes wor den gehinderd door problemen met de bouwvergunning. De ge meente Goes zag zich genood zaakt die in te trekken, nadat er bezwaren tegen waren inge diend. Onder de naam Sundial Pare moet er een complex met 23 ap partementen komen. Het is een initiatief van de bouwbedrijven De Delta uit Middelburg en Nonnekes uit Goes. Het gebouw komt te staan op de grens van Goes-West en Nieuw-West, aan het plantsoen ter hoogte van de Vogel wikkestraat. Een deel van de appartementen is inmiddels verkocht. De gemeente Goes verleende vorig jaar september al de bouwvergunning. Het bedrijf Bomava aan de J.P. Coenstraat kwam daartegen in het geweer, met als voornaamste bezwaar dat het complex te hoog is, te dicht op de omliggende bebou wing staat, de privacy van de di rect omwonenden aantast en geen passende overgang vormt van het oude naar het nieuwe deel van West. Bomava legde het project naast het bestemmingsplan en merkte dat er op een groot aantal pun ten strijdigheden waren. Op di verse fronten zouden de grenzen die in het bestemmingsplan vastliggen, worden overschre den. Bomava heeft haar bezwa ren eind september tijdens een hoorzitting bij de gemeente toe gelicht. Het gemeentebestuur heeft maanden nodig gehad om een besluit te nemen over het be zwaarschrift. Het kan echter weinig anders doen dan Bomava op veel pun ten gelijk geven. In sommige ge vallen zijn de overschrijdingen met wat moeite op te lossen door de vrijstellingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het dichter bouwen op het Klaverpad en de Fluitekruids traat, het dichter bebouwen van de gehele kavel en hoger bou wen dan het bestemmingsplan aangeeft. Op twee punten gaat ook die ontsnappingsmogelijkheid niet op. Het complex is voorzien op 2,3 meter afstand van de per ceelgrens met Bomava, terwijl het bestemmingsplan minimaal drie meter voorschrijft. Ook steken delen van de verdie pingen uit over de achtergevel rooilijn. Wethouder M. 't Hart erkent dat de gang van zaken 'geen schoonheidsprijs'verdient. „We hebben een aantal onvolkomen heden geconstateerd en daar zijn we niet trots op. We onder zoeken nu hoe we dat kunnen oplossen, waarbij we opnieuw kijken naar het bestemmings plan." Bij Sinke Komejan, makelaar van het project, kon gisteren niemand aangeven wat de ge volgen zijn van het intrekken van de bouwvergunning. Advertentie STRATEGISCHE KEUS VAN ACTIEVE ONDERNEMERS II'- AFDELING ECONOMISCHE ZAKEN 0113 249617 De gemeente hoopt met de fietsklemmen op de Oostwal in Goes diefstal van tweewielers zoveel mogelijk te voorkomen. foto Willem Mieras door Rob Paardekam YERSEKE - De hervormde ge meente Rehoboth mag van de gemeente Reimerswaal een pas torie bouwen op het grasveld aan de Dahlialaan in Yerseke. Daar is momenteel een speelter- reintje gevestigd. De hervormde gemeente wil de pastorie graag naast haar kerk gebouw aan de Marijkelaan hebben en daarom wil ze in de Dahlialaan een stuk grasveld van zo'n vijfhonderd vierkante meter kopen. Burgemeester en wethouders willen daar hun medewerking aan verlenen, omdat ze de bouw van een dienstwoning uit stedenbouw kundig oogpunt aanvaardbaar vinden. Het grasveld heeft nu de bestemming speelterrein, zodat een vrijstellingsprocedure ge volgd moet worden. De gemeente denkt dat het ter rein na de aanleg van de pastorie nog genoeg ruimte biedt voor een kleine speeltuin. Het gras veld is namelijk aangewezen als alternatief voor twee andere speelterreinen in de buurt. Een speeltuin verderop in de Dahli alaan wijkt, omdat het te veel verstopt ligt achter huizen, ter wijl op het een terreintje aan de Azalealaan in de toekomst 'waarschijnlijk woningen ko en. De gemeente heeft bere- end dat er na de grondverkoop aan Rehoboth nog een kleine zeshonderd vierkante meter overblijft. Dat moet ruim schoots voldoende zijn voor een speelplaats. TERNEUZEN - Voor het ver oorzaken van een aanrijding met letsel is een 56-jarige man uit Hoofdplaat gisterochtend door de kantonrechter gestraft met een boete van 250 euro. De Hoofdplatenaar had in zijn woonplaats een bromfietser omver gereden. De bromfietser en zijn passagi'ere liepen aan zienlijk letsel op door de bot sing. Officier van justitie G. van Oosterveld vorderde een geld boete van 250 euro. Kanton rechter C. Kool nam die eis Tekening van de nieuwe De Tweern. De school hoopt na de zomer met de verbouwing en uitbreiding te beginnen. Advertentie Advertentie Rolf Bosboom GOES - De Tweern, basisschool voor speci aal onderwijs, hoopt in september te begin nen met de grootscheepse verbouwing en uitbreiding van haar pand aan de Evertsen- straat in Goes. Een belangrijke stap wordt binnenkort genomen, als de gemeenteraad beslist over het beschikbaar stellen van het geld. Het gaat om een bedrag van 4,6 mil joen euro. De Tweern is nu verdeeld over twee locaties. Naast de hoofdvestiging in de Evertsen- straat is er een dependance aan de Lijn baan. Dat gebouw is echter flink verouderd. Er wordt daarom al langer over gedacht alle leerlingen op één plek onder te brengen. Een nieuwe locatie is op dit moment niet voor handen. Daarom is er uiteindelijk voor ge kozen het gebouw aan de Evertsenstraat uit te breiden. Architect H. Slemmer van het Vlissingse bureau WTS heeft inmiddels het voorlopig ontwerp gereed. Dat is goed gevallen bij de gemeente Goes. Die spreekt van 'een mooi en functioneel gebouw dat aan de heden daagse eisen van het onderwijs voldoet'. De uitbreiding omvat dertien lokalen, een speellokaal en diverse extra ruimten, waar bij rekening is gehouden met de vernieu wingen in het onderwijs. Ook komt er een gymlokaal bij. Verder wordt het bestaande pand gerenoveerd, waarbij het vooral gaat om aanpassen van verwarming en elektro techniek en het verbeteren van de klimaat beheersing. Uit de voorlopige kostenraming van de ar chitect blijkt dat de werkzaamheden bijna vijf miljoen euro gaan kosten: 3,7 miljoen voor de uitbreiding en 1,3 miljoen voor de renovatie. Met de kosten van de renovatie is de gemeente akkoord. Voor de uitbreiding wil de gemeente een wat lager budget (ruim 3,4 miljoen gulden) beschikbaar stellen, waarbij zij zich baseert op landelijke nor men. Dat betekent dat er een 'gat' van ongeveer 260.000 euro in de begroting zit. Directeur C. Beun van De Tweern gaat ervan uit dat daar een oplossing voor wordt gevonden. „We proberen links en rechts wat te bezuini gen. Daarnaast hopen we bij de aanbeste ding te profiteren van de toegenomen con currentie onder aannemers." Voor de bouw van het nieuwe gymlokaal overschrijdt de school de erfafscheiding enigszins. Om dat op te lossen koopt de ge meente een naastgelegen strook grond van het Rijkswaterstaat-terrein. Datzelfde ter rein biedt ook uitkomst voor het parkeer probleem dat het personeel van De Tweern heeft. Zij kunnen hun auto voortaan daar kwijt. Directeur Beun hoopt dat de werkzaamhe den vlak na de zomer beginnen. „De plan ning is om zo snel mogelijk in het nieuwe schooljaar te starten." Zonder grote tegen vallers kan de vernieuwde en vergrote Tweern dan in september 2004 in gebruik worden genomen. De financiering van de nieuwbouw wordt dinsdag 22 april besproken in de Goese raadscommissie maatschappelijke ontwik keling. Deze openbare bijeenkomst wordt gehouden in het stadhuis aan de Grote Markt en begint om 19.30 uur. De gemeente raad neemt donderdag 15 mei een besluit. MAATSCHAP WEA ZEELAND We doen het niet graag. De zuiderburen belachelijk ma ken. Maar deze is te mooi om waar te zijn. Komt er, vertel de ons een Terneuzense post beambte, een Belg aan het lo ket. Vraagt-ie om een dienst regeling voor de tunnel. Hiedi 4en geldig m 20 april h'DEWEGE - Een uitslaande rand heeft maandagavond laat fote schade aangericht in een [oning aan de Spoorstraat in «idewege. De bovenverdie ping brandde volledig uit. De Pigane grond liep aanzienlijke thade op. )e bewoners ontdekten de p'and, die boven woeddeop het loment dat ze naar bed wilden l'an. Zij sloegen direct alarm. brandweer van de post in 's- terArendskerke, die nog op de azerne was vanwege een oefe- j®?, was snel ter plaatse. Op «moment sloegen de vlam- al uit de ramen van een «apelaan de achterzijde. Gezien de ernst van de situatie werden ook een tankautospuit uit Heinkenszand en de ladder wagen en het hulpverlenings voertuig van de Goese brand weer opgeroepen. De inzet richtte zich vooral op het voor komen van het doorslaan van de brand naar de naastgelegen wo ning. Daarin slaagde de brand weer. Die woning liep beperkte rookschade op. Het huis waar de brand woedde, werd grotendeels verwoest. De technische recherche is gisteren begonnen met een onderzoek naar de oorzaak. Duidelijk is dat het vuur is ontstaan in de ruimte waar de ketel voor de centrale verwarming hing. Advertentie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 29