%s: Teleurstelling onder Fortunisten '<«W vi VS sluiten oliepijp naar Syrië af Informateurs op zoek naar derde coalitiepartner 2800+ pc voor 1.095,-?! www.hilltop.nl 19 Unhang vermoorde politicus vindt straf Volhert te licht oodsen louden monopolie Uitbundig paasfeest c VN roepen Israël op het matje Zeeland blijft bij het oude FC Utrecht zet PSV de voet dwars PZC herschikt bijlagen Neem nu een proefabonnement Zes weken voor 16,- 24° |r 04 Bijna zomers Nieuw in Zeeland Outlet Center trafmaat Nieuwe stukken V olksraadpleging J 4a Droog en zonnig. Matige, op het water vrij krachtige oostelijke wind. Middagtemperatuur rond 24 graden. Tuin en terras meubelen van metaal en Europees hardhout rechtstreeks uit de fabriek. Ruiterplaatweg 2A Kamperland European Leisure Furniture •V,v T« Geen tussenhandel is uw prijsvoordeel. Vrij., Zat, en Maandag van 09.00-17.00 uur 246e jaargang no. 90 woensdag 16 april 2003 los nummer 1,10 uanonze redactie binnenland AMSTERDAM - Het von nis van achttien jaar cel jat de rechtbank in Am sterdam gisteren over Pim Fortuyns moordenaar Volkert van der G. velde, is met gemengde gevoelens ontvangen. Gisteravond werd bekend dat let OM hoger beroep zal aante kenen. Aanklager Plooy toonde scheerder op de dag nog 'niet teleurgesteld', hoewel hij bij de echtbank voor levenslang had [pleit. iaadsvrouw B. Böhler van Van erG. vindt achttien jaar cel an- ers wel een zware straf voor enenkelemoord. De advocaten de veroordeelde beraden ich nog over hoger beroep -jarige Volkert van der G. thootFortuyn op 6 mei met vijf logels dood op het Mediapark Hilversum. De uiterst ge- te rechtsorde, de brute lanier waarop Fortuyn van eer dichtbij en 'met dodelijke irecisie' werd doodgeschoten, lacht de rechtbank, samen met inbreuk op het democrati- ie proces, tot de strafmaat an achttien jaar. De rechtbank thtdekans klein dat Van der G. igmaals 'een dergelijke mis- aad zal begaan. In de praktijk lint de huidige straf voor Van urG. neer op twaalf jaar. e uitspraak ontlokte emotio- elereacties bij het groepje For- bvn-aanhangers dat zich bij de EN HAAG - De Nederlandse [(loodsen behouden hun mo- opoliepositie. linister De Boer (Verkeer en Waterstaat) ziet voorlopig af p marktwerking en wil het podswezen een concessie van tien jaar geven. Wel moeten de pieven worden aangepast, je loodsen hikken al geruime ijd aan tegen marktwerking mdatbij verzelfstandiging van ft Loodswezen in 1988 de fi- anciering van pensioenen niet oed is geregeld. Bij invoering marktwerking zou op dit loment een 'pensioengat' van 'joadriehonderd miljoen euro ltstaan. Bister De Boer wil voor het id van dit jaar met de loodsen akkoord sluiten over een osuwetariefsstructuur. De mi nster is van plan de Scheep- Mverkeerswet zodanig aan 'passen dat hij zelf meer zeg- pischap bij vaststelling van de Boven krijgt. jeloodsen zijn blij met het be lli, maar waarschuwen er f® dat bij de nadere uitwer- een aantal zaken goed moet worden geregeld. GPD extra beveiligde rechtszaal in Amsterdam-Osdorp ophield. Ze lieten blijken duidelijk teleur gesteld te zijn over de strafmaat De rechtbank benadrukte giste ren dat welke straf dan ook het toegebrachte leed aan de nabe staanden van Fortuyn nooit kan vergelden. Die opvatting lijken de broers van Pim Fortuyn, Marten en Simon Fortuyn, niet te delen. Zij reageerden teleur gesteld. Simon Fortuyn gaf aan meer verbitterd te zijn over de motivering van de straf, dan over de uiteindelijke uitkomst van de strafmaat. De advocaat van de familie For tuyn, Th. Hiddema, haalde na de uitspraak van de rechtbank processtukken aan die nog niet eerder naar buiten kwamen. In getapte telefoongesprekken met vrienden zei Van der G. vol gens Hiddema 'dat ieder nadeel zijn voordeel heeft'. Voordeel noemde Van der G. dat door de media-aandacht voor de moord op Pim Fortuyn nu ook de die renrechten warme belangstel ling genieten. Nadelig was zijn eigen positie. „Hij heeft in de ge sprekken met geen woord ge rept over de zwakke groepen in de samenleving", constateert Hiddema. „En dat was toch het motief dat hij voor de moord heeft gegeven." Hiddema vindt dat Van der G. erin is geslaagd de rechtbank te misleiden over zijn motief. De politieke partij van Fortuyn, de LPF, toonde zich geschokt over de opgelegde straf. Leefbaar Rotterdam stapt naar de civiele rechter om Volkert van der G. alsnog te dwingen een schadevergoeding te beta len. De rechtbank in Amsterdam wilde daar gisteren niet toe overgaan. ANP/GPD pagina 4: rechters houden rug recht SAALFELD - De Duitse familie Kraft viert Pasen wel heel uitbundig. Sinds twintig jaar hangen de familieleden hun bomen vol met paaseieren. De kleine Elisa Marie Kraft loopt hier onder een boom die versierd is met zo'n zevenduizend vrolijk gekleurde eieren. foto Jens Meyer/AP van onze redactie buitenland WASHINGTON - De Ameri kaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld meldde giste ren dat zijn troepen in Irak een pijpleiding hebben afgesloten waardoor ruwe olie naar Syrië werd gepompt. De leveranties zijn in strijd met de sancties die in 1990 door de Verenigde Naties aan Irak zijn opgelegd. Volgens sommige berichten kreeg Syrië via de in 2000 in gebruik geno men pijpleiding tussen de 150.000 en 200.000 vaten olie per dag. Rumsfeld en andere leden van de Amerikaanse regering be schuldigen Syrië ervan vluch tende leden van het gevallen Iraakse bewind onderdak te ge ven en terroristen te steunen. Minister van Buitenlandse Za ken Colin Powell heeft gezegd dat de regering in Damascus met economische, politieke en andere middelen onder druk wordt gezet om met de VS sa men te werken. In de Iraakse stad Nasiriya is gisteren door tientallen verte genwoordigers van oppositie groepen, stamhoofden en religi euze leiders gesproken over de toekomst van het land. De door de Amerikanen georganiseerde bijeenkomst moet leiden tot de vorming van een nieuw Iraaks bestuur. De afgevaardigden gaven na af loop een verklaring uit, waarin staat dat Irak een 'democratisch federaal systeem' moet krijgen. Dit moet tot stand komen na een nationale volksraadpleging. Daarnaast willen de Irakezen dat een toekomstige regering niet gebaseerd is op etnische achtergrond. Verder meldt de verklaring dat er 'gesproken is over het principe' dat Irakezen hun eigen leiders moeten kie zen. De oppositieleden willen de volledige ontbinding van de Baath-partij. Een van de belangrijkste sjiiti- sche oppositiegroeperingen, de Opperste Raad voor de Islamiti sche Revolutie in Irak (Sciri) bleef weg uit Nasiriya, uit pro test tegen de rol die de VS zich zelf aanmeten in het nieuwe Irak. Het Sciri, met de basis in Teheran, geldt als de best geor ganiseerde sjiitische oppositie groepering. Ook Ahmad Chala- bi, de leider van het Iraakse Nationaal Congres die geregeld is genoemd als een favoriet van het Pentagon voor het Iraakse leiderschap, bleef weg. Ex-generaal Jay Garner, die is aangesteld als hoofd van het tij delijke Amerikaanse bestuur over Irak, maakte in Nasiriya zijn opwachting. Hij opende de conferentie met de mededeling dat 'een vrij en democratisch Irak vandaag zal beginnen'. Garner wil Irak opdelen in drie bestuurszones. Samen met het Bureau voor We deropbouw en Reconstructie zal hij de touwtjes in Irak drie tot acht maanden in handen heb ben, zo verwachten de Ameri kanen. AP/ANP pagina 4: Garner naar Bagdad Syrië doet uiterste best sjiieten maken zich los U www.pzc.nl dossier irak K0UDEKERKE, Galgeweg 5, 0118-551623. Advertentie van onze redactie binnenland DEN HAAG - De informa teurs Hoekstra (CDA) en Kort hals Altes (VVD) gaan de ko mende dagen onderzoeken welke derde partij samen met CDA en VVD een kabinet wil vormen. Koningin Beatrix gaf hen daartoe gisteravond de opdracht. LPF, D66 en de christelijke partijen Christen- Unie en SGP zijn de mogelijke derde coalitiepartner. Bij CDA en WD werd gisteren met instemming gereageerd op de ruimte die D66-fractielei- der Dittrich openhoudt om deel te nemen aan een nieuw kabinet. Veel christen-democraten en liberalen gaan liever met D66 in zee dan met de LPF, die vo rig jaar door interne ruzies een kabinet met CDA en VVD ten val bracht. WD-leider Zalm liet gisteren na zijn bezoek aan de koningin al zijn lichte voorkeur voor D66 doorschemeren. Die par tij deelt met de WD het libera le gedachtegoed. In het Euro pees Parlement zitten WD en D66 in dezelfde fractie. Bo vendien heeft D66 al in diverse kabinetten regeringservaring opgedaan. Nadeel aan D66 is volgens Zalm dat die partij electoraal in een moeilijke positie zit. De partij heeft diverse verkiezin gen op rij verloren. Dat kan leiden tot profileringsdrang, en dat is niet bevorderlijk voor de stabiliteit, aldus Zalm. CD A-leider Balkenende wilde nog geen voorkeur noemen. D66-leider Dittrich maakte gisteren duidelijk dat hij be reid is te praten met CDA en WD. Als zijn partij bovendien dingen voor elkaar kan krijgen op terreinen als bestuurlijke vernieuwing, onderwijs en na tuur dan wil ze tot de coalitie toetreden. In het regeerak koord van Balkenende-1 moet bovendien heel wat verande ren, wil D66 meedoen. Maar de D66-leider zei anderzijds te beseffen dat er de komende ja ren fors moet worden bezui nigd om het overheidstekort weg te werken. ANP pagina 17: goed voor kerncentrale CDA-voorzitter wil VVD De mensenrechtencom missie van de Verenigde Naties heeft gisteren in Genève de 'massamoor den' op de Palestijnse be volking door Israël ver oordeeld. Een van de door Europese landen inge brachte anti-Israëlische resoluties veroordeelt het nederzettingen- beleid en uit gaansverboden. Het nieuwe provinciebestuur gaat door op de weg die het vorige college van Gedeputeerde Staten al had ingeslagen. De economie stimuleren waar het kan, rust en ruimte be houden waar het moet. Maar het nieuwe college moet flink bezuinigen, omdat het Rijk minder geld geeft: voor nieuw beleid zal er dus weinig ruimte zijn. PSV, de voornaamste ti telkandidaat in de eredi visie, is gisteravond uitge schakeld in de beker. FC Utrecht was in de halve finale met 2-1 te sterk voor de Eindhovenaren. FC Utrecht speelt in de fi nale tegen de winnaar van het duel tussen Feyenoord en Ajax, van avond in de Kuip. varia: 2; binnenland: 3; feiten en meningen: 4; buitenland: 5; economie: 7; radio en televisie: 8; zeeland: 11,12,13,15,16 en 17; sport: 18en 19; trends: 21,22,23 en 25; jong: 26 en 27. Vanaf deze week heeft een aantal bijlagen van de PZC een nieuwe plaats en er komt een nieuwe bijlage bij: Op maandag: staat al het Zeeuw se, landelijke en internationale sportnieuws in de bijlage Sport. W Op dinsdag: Buitengebied met alles over streektaal, landbouw en natuur. Op woensdag: i Trends over gezondheid, wetenschap en consument en Jong voor de jeugdige lezers. Op donderdag: de bijlage Kunst Uit waarin al het Zeeuwse en landelijke nieuws staat over theater, muziek, literatuur, film en de uit gaansagenda. Op vrijdag: Auto met het laatste nieuws over motor en auto. Op zaterdag: Reportage met achtergrondartikelen, reportages en inter views uit Zeeland, binnen- en buitenland. In de bijlage Reizen staat uitvoerige informatie over vakantie en reistips. In de nieuwe bijlage Wonen wordt de Zeeuwse woningmarkt belicht en staat informatie over klussen, tuinieren, architectuur en woninginrichting. Kortom, op elke dag van de week een complete, Zeeuwse krant met bijlagen waarin iedereen wel iets van zijn gading vindt. (Advertentie) voorletters: m/v noteert u mij voor een proefabonnement van 6 weken voor 16,-. straat: nr Ik geef daarbij éénmalig toestemming voor auto matische incasso van onder postcodestaand rekeningnummer (proef geldt eenmalig bin- plaats:nen zes maanden) telefoon: e-mail: Voor automatische incasso stem ik toe in afschrijving van mijn (post)bankrekening- nummer: handtekening: PZC bv gaat zorgvuldig om met persoonsgege vens. in de colofon treft u nadere informatie aan. 8 713214 000002 noteert u mij voor een abonnement. De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: p per maand met automatische incasso 20,50). o per kwartaal met automatische incasso 55,10). p per jaar met automatische incasso 209,90). Stuur deze bon naar: PZC, afdeling lezersservice Antwoordnummer 112 4800 VB Breda (postzegel niet nodig)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 1