PZC Poppelaars blikt tevreden terug op formatie Rechts kabinet goed voor kerncentrale en slecht voor natuur CDA-partijvoorzitter verklaart VVD liefde 17 Stijging van werkloosheid is een gruwel Blij met de groenblauwe portefeille Coalitie CDA, PvdA, VVD en SGP gaat door op ingeslagen weg ace in ^gtekerke Slagvaardig beleid nodig voor cultuur Communicatie is de leukste uitdaging Geldexpert voor behoud van rust en ruimte Knokken voor veiligheid in verkeer Creatiefbeurs in Middelburg woensdag 16 april 2003 Gomez! opent jazz-seizoen in 't Opstapje Uitwassen A i- Aankoopplicht Wantrouwen - Weinig ruimte voor nieuw beleid (jnnrMaurits Sep MIDDELBURG - Zeeland zal je komende jaren uiterlijk nau welijks veranderen. Het nieuwe provinciebestuur gaat door op feingeslagen weg: economische ontwikkeling waar het kan, rust :en ruimte waarhet moet. Het in vette twee-sporen beleid blijft Dt 2007 het ijkpunt. |it blijkt uit het ontwerp-pro- gramma van het nieuwe college ;van Gedeputeerde Staten, dat gisteren in Middelburg is gepre senteerd. Het heeft de titel 'Alle ïeilen bijgekregen: een verwij - ping naar de enorme bezuini gingen (waarschijnlijk tien mil joen euro per jaar) die de provincie staan te wachten. Waarhet geld vandaan moet ko men, isnogniet bekend. Het col lege wil eerst van het Rijk dui delijkheid hebben hoeveel moet worden bezuinigd, voordat wordt besloten wie moet inle ve len. Onvermij delijk is wel dat in iet ambtenarenkorps zal wor- dengesneden, omdat het meeste uitgegeven aan per- JENOSSE - 't Opstapje in Den Jssemaakt zich op voor een sei- loen vol jazz. De Schouwen- Juivelandste band Gomez! leeft deze keer de eer de eerste szz-avond te openen. klimt dit quintet op jet podium van 't Opstapje. Jaar zullen zij eigen werk en lekende en hippe jazztunes, ge- nspireerd op de soulj azz van de arenzestig en zeventig, te geho- ezullen brengen. Het repetoire to Gomez! is sterk beïnvloed (oor onder anderen Herbie lancock en Horace Silver. Op igenwijze,wil Gomez! de soul- izz bij de jongeren van van- aag introduceren. Het jazz- «cert begint om negen, uur 's ronds. De sombere financiële situatie is de enige echte trendbreuk met het verleden, aldus het nieuwe provinciebestuur, dat wordt ge vormd door CDA, PvdA, VVD en SGP. De laatste acht jaar had de provincie geld genoeg om ou de dingen voort te zetten én nieuwe dingen te doen. Nu is dat geld er niet. Dat heeft genoopt tot het verlagen van de ambi ties. Van nieuw beleid zal daar om voorlopig weinig te merken zijn. Bedrijvigheid blijft beperkt tot bestaande industrieterreinen. Langs rijksweg A58 mag geen langgerekte corridor van be drijven ontstaan. Gemeenten moeten onderling afspreken welke bedrijven waar mogen komen, om te voorkomen dat ie dereen hetzelfde doet. De pro vincie zal strenger optreden om uitwassen te voorkomen. Het platteland moet leefbaar blijven. Dat betekent het be houd van voorzieningen in dor pen en de mogelijkheid om hui zen te bouwen voor de eigen inwoners. Bovendien reikt de provincie de helpende hand aan agrarische bedrijven in het bui tengebied. Die worden nu vaak in hun bedrijfsvoering beperkt omdat in de buurt woningen staan. Nieuwe wegen zullen vrijwel niet meer worden aangelegd. Alleen de aanleg van wegen waarover al bestuurlijke af spraken zijn gemaakt met bij voorbeeld de gemeenten, gaat door. Alle andere plannen en ideeën zullen zeer kritisch wor den bekeken. Dat houdt recht streeks verband met de onaf wendbare bezuinigingen; wegenaanleg is enorm duur. Het provinciebestuur gaat een 'commissie van wijzen' benoe men die moet adviseren over de ziekenhuiszorg in Zeeland. Hoe dat advies ook mag luiden, Gedeputeerde Staten zullen vasthouden aan het behoud van de drie basisziekenhuizen in Vlissingen, Goes en Terneuzen, mét de bestaande dependan ces in Middelburg, Zierikzee, Oostburg en Hulst. Dat wordt loorMaurits Sep IIDDELBURG - Toine Poppe- lars presenteerde gisteren het ieuwe provinciebestuur en het «leid dat CDA, PvdA, VVD en !GP voor ogen staat. Hij is te- ttden. Over de formatie: „Na lat onwennigheid is het vlot ge- aan."Overzijnploeg: „Het zijn lensen die weten waarmee ze zijn." En over het beleid: ffe zetten Zeeland niet op z'n P® de eerste keer dat u een "winciebestuur moest forme- w.Nerveus geweest? Appelaars: „Nee. Ik had me 'Waf georiënteerd op de mo- !®jkheden. Na de verkiezingen wik met alle lijsttrekkers een ''«gesprek gehad. Daar kreeg witiekop van collega's, maar wen blij dat ik dat heb gedaan, kon zo iedereen serieus ne en,ook de kleine fracties, en ik «precies wat er leefde. Daar- w kreeg ik een bevestiging pa wat ik zelf dacht en dat gaf evertrouwen. Dat heb je no- "S'ndie rol." ?f!'-Jijkt me geen moeilijke for me geioeesttezijn. |jJj®®ERKE - Aagtekerke I za'erdag 31 mei in het te- l,a" cen solexrace. Er wordt en in twee klassen: ludiek tJT s' rijden elk twee cl«s van dertien minuten ÖBdvandemiHrri°ndjei Hale middag volgt een fi ts me' a"c deelnemers. its 8ereden op een afge- tliSL°f?rcours met start en fi- tfnjp11 d,°rrenaer'straat. Het II sParkbevindt zich aan de Om is at- lers t UUI' kunnen deelne- Der-~el P.arcours verkennen. jj0vi„ r-'wuia V CI JACHIltJIl. dUllrt ,ea begint om 16 uur en 5el ot ongeveer 18 uur. ®schrtte^en^en kunnen zich Noilnno1?? Jacco Maliaars strijd. 91). en °P de wed- Aghjt HZe'f in Amicitia in de aantal at' is een beperkt k,m te huur- Daar" inscbiï e,n.mensen zich ook jven bij Maljaars. „Dat was het ook niet. Het heeft nooit op springen gestaan of zo. We hebben vanuit onze eigen programma's gewerkt en in goe de harmonie met elkaar daaruit keuzes gemaakt. Bovendien hebben we plezier gehad van de Brieven aan de Formateur die in de PZC hebben gestaan. Een he leboel zaken daaruit zijn in ons programma terechtgekomen. Dat er een visie op cultuur moet komen bijvoorbeeld, of de aan pak van lelijke bedrijventerrei nen en de nieuwe bestemming voor agrarische gebouwen." Tevreden over het programma? „Redelijk. We beginnen met een nieuwe ploeg en hadden na tuurlijk de wens ook een nieuwe trend te zetten. We wilden iets anders gaan doen. Dat kan niet vanwege geldgebrek. Maar dat is uiteindelijk niet zo erg, omdat we het ook allemaal eens zijn met het beleid van de afgelopen jaren. We zetten Zeeland dus niet op z'n kop." Jullie willen hetzelfde beleid voortzetten, maar hebben min der geld. Ziet u daar niet tegen op? „Het heeft zelfs een voordeel. We moeten nu heel goed naden ken waar we mee bezig zijn. Klopt het beleid wel? Geven we het geld goed uit?" Tevreden ook over de portefeuil leverdeling? ,Ik ben zeker blij met deze ploeg gedeputeerden. Ze weten in houdelijk waarmee ze bezig zijn. Dat speelde onmiskenbaar een rol bij de verdeling van de portefeuilles. Het is gemakke lijk om taken toe te delen aan mensen die daar met kennis van zaken mee aan de slag kun nen." De formatie heeft ongeveer een maand geduurd. Waarom heb ben jullie tussentijds nooit iets laten horen? „Dat had naar onze mening geen zin. We beseffen dat het lang stil is gebleven, maar we vonden het niet verstandig met dingen naar buiten te komen die later nog veranderd konden worden." als ondergrens gehanteerd. De groeiende werkloosheid baart het provinciebestuur zor gen. GS zijn van plan een soci aal akkoord te sluiten met werkgevers- en werknemersor ganisaties om vooral de groep langdurig werklozen te helpen. Zeeland telt ongeveer tweedui zend mensen die niet of nauwe lijks aan werk kunnen komen. Het ontwerp-programma wordt woensdag 23 april aangeboden aan Provinciale Staten. Dan worden ook de zes nieuwe gede puteerden geïnstalleerd. Dat zijn de CDA'ers T. Poppelaars (infrastructuur, vitaal platte land, landbouw, visserij) en H. van Waveren (ruimtelijke orde ning, volkshuisvesting, sport, cultuur), de PvdA'ers G. de Kok (economie, recreatie, toerisme, openbaar vervoer, medische Harry van Waveren Harry van Waveren (35) woont met vrouw en kind in Goes. De politieke paplepel werd gehanteerd door zijn grootouders, die rechtvaardigheid, soli dariteit en betrouwbaarheid nastreefden. Hij werd in 1985 lid van de jongerenorga nisatie van het CDA en bekleedde daarin diverse bestuurlijke functies. Toenmalig CDA-premier Ruud Lubbers maakte op hem een blijvende indruk. Van Waveren is afgestudeerd econoom aan de Erasmus Universiteit in Rotter dam. Hij werd in 2000 hoofd van de afde ling Bouwen, Milieu en Handhaving van de gemeente Reimerswaal nadat het mi nisterie van Vrom die gemeente onder toe zicht stelde. Die achtergrond acht hij van belang bij het vervullen van de portefeuil le ruimtelij ke ordening.,Het gaat niet om het runnen van een koekjesfabriek." Voeling heeft Van Waveren ook met cul tuur. Hij is lid van het Zeeuws Mannen koor en voorzitter van twee belangenor ganisaties voor amateurkunst. Hij mag cultureel puin gaan ruimen. „De proble men die er liggen vragen om slagvaardig optreden", beseft Van Waveren en hij gaat dat tonen. ,,Ik vind het niet uitdagend om iets te gaan doen dat al op rolletjes loopt." Gert de Kok Gert de Kok is de meest ervaren van de zes gedeputeerden. De Goesenaar (45ongehuwd samenwonend zonder kin deren) bekleedt die functie al tien jaar. Hij wordt de opvolger van partijgenoot Daan Bruinooge op economische zaken. Een ty pische PvdA-portefeuille en bovendien voor hemzelf geen onbekend terrein. De Kok was ambtenaar op de afdeling econo mische zaken van de gemeente Middel burg. Een goed werkgelegenheidsbeleid staat hem voor ogen. Want Nederland, en dus ook Zeeland, staat aan de vooravond van een economische recessie. Tegelijkertijd loopt de (jeugd)werkloosheid op. En dat, stelt hijis voor de PvdA een gruwel. Net als economie is recreatie en toerisme voor De Kok niet nieuw. Hij beheerde die portefeuille al toen hij in 1993 aantrad als gedeputeerde. Hij is blij dat werk terug te hebben, omdat deze sector een belangrij ke pijler is onder de Zeeuwse economie. Medische zorg blijft zijn zorg. De partij wilde dat graag (om het sociale gezicht te laten zien)zelf vond hij het ook leuk en de collegepartners denken zijn opgebouwde contacten te kunnen benutten. Hei nieuwe college van Gedeputeerde Staten telt twee CDA'ers, twee PvdA'ers, een VVD'er en een SGP'er. De bestuurders en hun werkterreinen op een rij. George van Heukelom (53, Nieuwer- kerk) heeft gekregen wat hij graag wilde: de portefeuille welzijn, zorg en on derwijs. Het zijn de onderwerpen die dicht bij hem staan. De SGP'er - gehuwd, elf kinderen - is locatiedirecteur van het Calvijn College op Tholen. De afgelopen jaren was hij voorzitter van de Staten commissie welzijn. Gedeputeerde zijn vindt hij voor de partij heel fijn en voor zichzelf een heel mooie uitdaging. Na zestien jaar in Provinciale Staten te hebben gezeten als volksverte genwoordiger, wordt hij nu bestuurder. „Het zal wel even wennen worden", denkt hij. Opvallend genoeg noemt Van Heukelom communicatie als leukste uitdaging bin nen zijn takenpakket. Naar buiten treden, contacten met de mensen, hij kijkt er ver langend naar uit. Als voorzitter van de jongerenorganisatie van de SGP, begin jaren tachtig, deed hij dat ook. En niet zonder succes, meldt hij trots. „Toen ik kwam hadden we 500 leden, toen ik ver trok 17.000." George van Heukelom Jacques Suurmond mag als geldexpert gaan uitrekenen hoe de provincie jaar lijks pakweg tien miljoen euro kan bespa ren. Hij zal zijn ervaring als ambtenaar op de afdeling financiën van de gemeente Sluis (voorheen Oostburg) hard nodig hebben. Voor de VVD'er schuilt daarin echter niet de uitdaging van zijn nieuwe baan. „Ik begin liever met storm om te eindigen met zonneschijn." Nee, de echte uitdaging ziet Suurmond in het behoud van de kwaliteiten van Zee land: de rust en de ruimte die de platte landsprovincie hebben gemaakt tot wat zij nu is. Invloed daarop heeft hij via de portefeuille milieu. En energie, waaron der duurzame energie. In de verkiezings campagne trok hij ten strijde tegen de windmolens die de horizon van Zeeland vervuilen. Suurmond woont in Schoondijke. Hij is 57, gehuwd en heeft drie kinderen. Ne gentien jaar geleden werd hij lid van de VVD. Sinds 1991 zit hij in Provinciale Staten, de laatste acht jaar als fractie voorzitter. Thijs Kramer Thijs Kramer (48, Zuidzande) werkt voor Staatsbosbeheer in Middelburg. Kramer is vier jaar lid van de PvdA. Hij wordt tot zijn vreugde gedeputeerde met de groenblauwe portefeuille: natuur, landschap, water. „Ik voel me mede ver antwoordelijk voor de dubbeldoelstel- ling: zorgen voor een provincie met voldoende banen maar waar het ook ple zierig wonen en recreëren is. Dat zal niet eenvoudig zijn." Kramer werkte zestien jaar bij de Zeeuw se Milieufederatie, waar hij in 2001 af scheid nam. Bij dat afscheid zei hij in de PZC dat in strategisch nadenken zijn kwaliteiten liggen. „Ik heb liever een ster ke tegenstander dan een slechte mede stander." Met compromissen sluiten is veel bereikt, merkte hij bovendien op, al vindt hij zich zelf geen 'draagvlak-freak'. „Soms moet je geen breed draagvlak willen creëren voor een bepaalde visie. Draagvlak is de vijand van hét ambitieniveau. Je moet in bepaalde fases ook de stilte opzoeken. Dat is geen ondemocratische houding. Het is meer van: hoe krijg je bepaalde maat schappelijke ontwikkelingen in gang ge zet." T Jacques Suurmond Toine Poppelaars Toine Poppelaars begint aan zijn twee de termijn als gedeputeerde. De CDA- voorman (43gehuwd, drie kinderen) is 13 jaar partijlid. Hij zat in diverse regionale en landelijke CDA-werkgroepen en kwam in 1995 in Provinciale Staten. Hij mag twee titels voor zijn naam zetten en is daar uitermate trots op: meester (in de rechten) en doctorandus (in de bestuurs kunde). Als leider van de grootste partij is Poppe laars plaatsvervanger van commissaris van de koningin Wim van Gelder. Hij had zijn zinnen gezet op de posten financiën en.ruimtelijke ordening, maar kreeg in frastructuur. Teleurgesteld is hij aller minst. „Het wordt een grote uitdaging om ondanks dat er veel minder geld beschik baar is voor infrastructuur, de veiligheid in het verkeer niet in het gedrang te laten komen." Zeeuws-Vlaanderen krijgt van de Wal- chenaar ruime aandacht. In zijn vorige periode begeleidde hij de herindeling van de regio van zeven naar drie gemeenten. Nu gaat zijn aandacht uit naar duurzaam veilig verkeer aldaar. Bovendien wil hij snel een doorbraak bewerkstelligen voor de aanleg van de tunnel bij Sluiskil. zorg) en T. Kramer (water, na tuur, landschap, landinrichting WD'er J. Suurmond (financi en, energie, milieu, grensover schrijdende zaken) en SGP'er G. van Heukelom (jeugdzorg, volksgezondheid, onderwijs, welzijn, communicatie). door Harmeri van der Werf DEN HAAG - De komst van een nieuw kabinet van CDA en VVD, aangevuld met de LPF of D66, werpt zijn schaduw ook voor Zeeland vooruit. Veel zal er waarschijnlijk niet veranderen ten opzichte van het eerste kabi net-Balkenende. Het strate gisch akkoord dat CDA, VVD en LPF vorig jaar sloten, kan op nieuw de basis vormen. Voor het personeel van de kern centrale Borssele betekent dat goed nieuws. CDA en PvdA wa ren in hun kabinetsonderhan delingen nog nauwelijks aan dat onderwerp toegekomen. Ze kwamen begin maart niet veel verder dan dat zij, net als over de oorlog in Irak, het eens waren over het feit dat ze het oneens waren. Na afloop van een onderhande lingsronde tussen CDA'er Ver hagen hield PvdA-leider Bos zich nadrukkelijk op de vlakte. „Verschillende sluitingsdata zijn de revue gepasseerd", zei hij. „Een conclusie is nog niet getrokken." Tussen PvdA en CDA was de kerncentrale een discussiepunt. De PvdA wil de fabriek zo snel mogelijk sluiten en meer werk maken van duur zame energie, zoals windmolen parken op zee. Tussen CDA en WD is Borssele een 'non-issue'. Zij willen alle bei hetzelfde: Borssele langer openhouden, al was het maar omdat de kerncentrale in tegen stelling tot gas- en kolenge- stookte centrales geen kooldi oxide uitstoot. Dat scheelt op jaarbasis 1,4 miljoen ton en maakt het gemakkelijker de doelstellingen van het klimaat verdrag van Kyoto te halen. Een voor Zeeland belangrijke bezuinigingspost van het eerste kabinet-Balkenende was de be sparing op de aankopen van gronden voor natuurbeleid. Tachtig tot honderd miljoen eu ro op jaarbasis ging daarvan af. CDA, WD en LPF zetten in op meer agrarisch en particulier natuurbeheer, waarvoor nog eens extra op grondaankopen werd gekort. Afgaand op het voorstel dat het CDA donderdagavond tot slot van de formatie-onderhande lingen met de PvdA indiende, blijven de christen-democraten bij het door de vorige regering ingezette natuurbeleid. Agra risch en particulier natuurbe heer stond voor honderd mil joen extra op de lat in het CDA- voorstel. In tegenstelling tot de PvdA wilde het CDA de bezui nigingen op grondaankopen voor natuurbeleid niet terug draaien. Met de WD zal daarover ook gemakkelijk overeenstemming te bereiken. De vraag is alleen hoe demissionair minister Veer man van Landbouw, Natuurbe heer en Visserij (LNV) hier te genover staat. Hij zag zich genoodzaakt de aankoopplicht van de rijksoverheid voor land bouwgronden in beoogde na tuurgebieden op te schorten. Onder meer in Zeeland leidde dit tot vervelende situaties. Ver schillende boeren die erop re kenden uitgekocht te worden, zijn gedwongen pas op de plaats te maken. De provincie Noord- Brabant heeft daarop besloten zelf een budget voor grondaan kopen beschikbaar te stellen in afwachting van toekomstig rijksgeld. Zover is de provincie Zeeland niet gegaan. MIDDELBURG - In Ontmoe tingscentrum Dauwendaele in Middelburg wordt zaterdag de jaarlijkse poppen-, hobby- en creatiefbeurs gehouden. De zaal is gevuld met hobbyisten die hun zelf gemaakte spulletjes to nen en verkopen. Behalve zelfgemaakte dingen, zijner ook sprookjesboeken, de- coboeken, kaarten met stofjes, bouwplaten, pergamano en ka rakterpoppen. Er zijn diverse workshops, waar hobbyisten zelf een werkstuk kunnen ma ken. De beurs is geopend van 10.30 tot 16.00 uur. door Rinus Antonisse GOES - Voor een nieuw kabinet is eensgezindheid noodzakelijk. Die eensgezindheid was met de PvdA in onvoldoende mate te behalen, maar is met de WD wél mogelijk. De goede ervarin gen met de VVD in het kabinet Balkende-I zijn de basis voor het nieuwe kabinet. Dit stelde CDA-partijvoorzitter M. van Bijsterveldt gisteren tij dens een bijeenkomst van de CDA-bestuurdersvereniging in Goes. Ze ging ervan uit dat CDA en WD het hart van een nieuwe regering vormen en samen kij ken welke partner er het beste bij past. Daarbij sloot Van Bijs terveldt D66 niet uit, 'maar we hebben geen behoefte meer aan paarse compromissen'. De partijvoorzitter legde de schuld van de mislukte forma tiepoging van CDA en PvdA volledig bij de sociaal-demo craten. Ze gaf aan dat het CDA steeds belangrijke initiatieven nam en bereid was tot compro missen. „Het vertrouwen tussen CDA en PvdA was onvoldoende en op enkele cruciale onderde len waren de verschillen erg groot." Ze verweet de PvdA na de formatie-breuk met modder te hebben gegooid en mensen in diskrediet te hebben gebracht. Van Bijsterveldt ontkende dat het CDA de koppeling tussen lo nen en uitkeringen zonder meer wil loslaten. Wel onderstreepte ze dat de sociale partners hierin een belangrijke rol spelen (die moeten bereid zijn een stap te rug te doen). „We vertrouwen erop dat met de WD een duurzame relatie mo gelijk is en dat we elkaar niet het vel over de neus halen", aldus Van Bijsterveldt. Ze ontkende dat er sprake is van een rechts kabinet. „Als CDA staan we soms rechts, soms links. We heb ben gewoon een eigen visie. Er is links, rechts én christen-demo cratisch in Nederland." Haar liefdesverklaring aan de WD wekte bij veel vragenstel lers wantrouwen. Zij lieten een voorkeur blijken voor een kabi net met de PvdA en betreurden het stranden van de formatie. De vrees kwam naar voren dat het CDA het sociaal gezicht ver liest en dat er oorlog met de vak beweging ontstaat. „De PvdA heeft toch echt meer oog voor de zwakkeren in de samenleving dan de WD", werd opgemerkt. Van Bijsterveldt betoogde dat de broekriem aangehaald moet worden en dat de 'huidige part ners' CDA en WD in Balkende- I aantoonden dit te kunnen. Advertentie) ■Hl m Ifll •- m.s imëmm

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 17