PZC Turnschool gaat naar Vlissingen Dag jaar op 17 mei Digitaal meepraten over renovatie wijk Heemkunde is niet stoffig of elitair Rally Hulst mag van rechter doorgaan Raad Middelburg ziet niets in voorstel voor burgerinitiatief 15 talenten weer onder dak agenda w woensdag 16 april 2003 Nationale top Mardienco Walcheren fcSr9Seweg1° Cst9SeW69 10 Restricties Kritisch Irreëel Archief Kennistest over 30-km-zones Rijverbod voor Middelburger LSD-raadslid voor de rechtbank Terneuzen betuigt steun aan Erkel Voorwaardelijke boete botsing Opluchting jnnrFrlith Ramakers tlISSINGEN - De stichting jirnschool Zeeland heeft een nieuvv onderkomen gevonden in lelScheldekwartier in Vlissin- jen, De eerste voorbereidingen «den momenteel getroffen B de hal geschikt te maken wr de trainingen van circa veertig turnsters. Dat bevestigt K. Hamels, een van de trainers van de turngroep. De turn- school had jarenlang stand- plaats Middelburg, maar on langs hebben MTV'69 uit Middelburg en de turnschool lun relatie verbroken. De turntalenten trainden de laatste tijd door een geschil tus- pdeclub en de turnschool 'her [n der in Vlissingen en West- Trabant'. „Dat is een verre van Meale situatie voor topspor- jërs", zegt Hamels. „De nood dus hoog om een nieuwe igsruimte te krijgen. Ze- getalenteerde turnsters en kader moeten aan de gang lijven. Je wilt zien dat je beter irdt. Gebeurt dat niet, dan Irijg je motivatieproblemen. Totmaart van dit j aar konden de punsters van de turnschool in pe Zandkuil in Middelburg uit Ie voeten.' De hal is het domein (anMTV'69. De turnschool was pan die club gelieerd. „In de Peietijd, zo'n vijfjaar geleden, urden we de hal voor zo'n 28 taperweek. Dat heb je ook no- iigombij de nationale top te be nen", zegt Hamels. „Op het patst hielden we nog maar we lks 12 trainingsuren over. DTV'69 wilde meer uren geven pn de breedtesporters. Iet conflict werd ook gevoed loordat de nationale turnbond oor Miriam van den Broek ÏSTKAPELLE - De vierde itie van de Wasschappelse sg in Westkapelle wordt dit ar gehouden op 17 mei. Het (ma van dit jaar luidt: Was- schappel Boeit. |e kinderen mogen verkleed tomen als zeerover, matroos, Kemeermin, visser of andere fi- Advertentie REDACTIE «80 AA VLISSINGEN Tel: 10118) 484000 am (0118) 470102 ma'': redwalch@pzc.nl Ahvan der Sluis (chef) Nadia Berkelder Ed|tb Ramakers Mlria"ivanden Broek "onMagnée ?TRAI.E REDACTIE 4380 AA VLISSINGEN Si'W11B) 484000 (0118) 470102 ma'L redactie@pzc.nl 'NTERNET >»P2c.n| mail: web@pzC.n| STREEKACTIVITEITEN BIGGEKERKE - Kaasboer Biggekerke, 9.00- 12.00 uur: Tossen. Inschrijving tus sen 8.45-9.00 uur; GRIJPSKERKE - Het Dorpshuis, 14.00 uur: Koersballen en biljarten; MELISKERKE - Ons Huis, 13.30 uur: Bil jart en bejaardensoos; MIDDELBURG - Zeeuwse Bibliotheek, 15.30-16.30 uur: Workshop filosoferen met kinderen; Trefunt, Nassaulaan, 9.00-12.00 uur: In- loopochtend, 10.00-12.00, wijkinternet- punt; OOST-SOUBURG - Wijkcentrum De Re genboog, 9.00 - 11,30 uur: Sina Idioma, activiteiten voor Antilliaanse vrouwen; SEROOSKERKE - Zandput, 13.30 uur: Koersbal, biljarten en kaarten; VLISSINGEN - Wijkcentrum Open Hof, 13.30 uur: Soosmiddag voor vijftigplus sers; In- en Uitloophuis, Van Goghlaan 241a, 13,30-16.00 uur: Sociaal spreekuur; de zogenoemde erkenning 'steunpunt voor de turnschool' had ingetrokken. Om die status te hebben, moeten turnscholen goede resultaten boeken. Daar staat ook een financiële vergoe ding van de turnbond tegenover. In de loop der tijd werd duide lijk dat de doelstellingen van de club en de turnschool uiteen lie pen. „We groeiden uit elkaar." Hamels legt uit dat ongeveer twee jaar geleden al over de beëindiging van het huurcon tract werd gesproken. MTV'69 zou toen hebben afgezien van een rechtszaak omdat de club niet geloofde in een goede af loop van de zaak. „We hadden namelijk een contract tot maart 2003." Tot een voortijdige beëindiging van het contract kwam het niet. Vorig jaar kwam de kwestie wel voor de rechter. Deze oordeelde dat de turn school per 1 maart niet meer in de Zandkuil mocht trainen. Vooruitlopend op die uitspraak had turnschool Zeeland al con tact opgenomen met de gemeen te Vlissingen. „Met de gemeente Middelburg was het op niets uit gelopen. Via-via kwamen we bij de Koninklijke Schelde Groep en het Scheldekwartier uit. Het is een geschikte ruimte." Wan neer de turnschool in het Schel dekwartier trekt, is nog niet be kend. „Zo snel mogelijk. We hebben de toestellen besteld. Zodra die arriveren, kunnen we beginnen." A. van den Beid van de Vlissing- se Sportraad juicht het nieuwe begin toe. „We hebben al zo wei nig topsport in de provincie. De talentjes moeten de gelegenheid hebben om in de buurt te trai nen. Vanaf het begin hebben we gezegd dat we moeite zullen doen om de turnschool voor Zeeland te behouden." Bij het openstellen van het forum waren er al direct bewoners van de betreffende wijken die hun stem digitaal lieten horen. foto Ruben Oreel door Ron Magnée MIDDELBURG - Bewoners van de Magi- straatwijk kunnen vanaf deze week op in ternet meebeslissen over de herinrichting van hun wijken. Geïnteresseerden zonder computer kunnen terecht bij het computer centrum van de Brede School. Hiermee is de planfase van de herinrichting van de Prinsenhove, de Keurhove, de Ra- denhove en de Poortershove begonnen. Be woners kunnen via de website van de ge meente www.middelburg.nlbekijken hoe de hoven eruit zien en wat de mogelij kheden zijn. Op een soort forumpagina kunnen ze vervolgens hun wensen kenbaar maken: een picknickplek of een voetbalveldje, een paar bankjes of juist een strakke grasmat. Wethouder A. de Vries van de gemeente A i" S s Middelburg opende gistermiddag officieel de website in het computerlokaal van de Brede School in de Magistraatwijk. Hier kunnen geïnteresseerden zonder computer op de dinsdagmiddagen terecht. De Vries verrichte de openingshandeling door op de computer de kaarten van de hoven te bekij ken. De handeling verliep overigens niet he lemaal vlekkeloos: eerst krijg hij- ongewild - een grote foto van collega-wethouder P. Bruinooge op zijn scherm. De Vries benadrukte dat er voor de plannen wel enkele restricties gelden. „Er mogen geen huizen worden afgebroken of bomen worden gekapt. Daarnaast moeten de lei dingen in de grond blijven liggen." Maar verder is elke suggestie welkom, benadruk te hij, zolang het niet al te veel geld kost. Volgens De Vries is de aanpak om bewoners digitaal bij de plannen te betrekken, iets nieuws. „De provincie heeft er zelfs een beetje geld voor gegeven, dus het is écht iets nieuws." In de computerruimte ging mevrouw A. Toksöz van de Radenhove meteen aan de slag met de computer. „Ik zou graag willen dat er plek komt dat de kinderen kunnen spelen. Verder zouden er best wat bloemen en banken bij mogen komen." Het stoort haar dat het pleintje nogal eens smerig is. Dus daarom tikte ze meteen in de computer dat het er ook best wat schoner mag zijn. De mogelijkheid om digitaal mee te discus siëren blijft nog vier weken in de lucht. Daarna worden alle reacties geïnventari seerd om er een gemene deler uit te halen. Hierop zal de besluitvorming over de hoven worden gebaseerd. guren die met de zee te maken hebben. Voor de oudere inwo ners van Westkapelle is dit de uitgelezen kans om voor een dag in klederdracht te lopen. De feestdag, die in het Polder huis plaatsvindt, wordt om ne gen uur 's ochtends ingeluid door een omroeper die door het dorp trekt en die de inwoners meeneemt naar het pand bij het Calandplein. Een uur later wordt de Wasschappelse Dag officieel geopend door oud-bur gemeester Tydeman. De ope ningshandeling zal spectaculair zijn, zegt de organisatie achter de feestdag. Maar wat er precies gebeurt, is nog een verrassing. Aansluitend wordt het eerste exemplaar van de Foto Wandel route - een boekje met wandel tochten en oude foto's van West kapelle - overhandigd. De rest van de dag wordt gevuld met 'zing-maar-mee-optredens' met Oudhollandse liedjes. Ook worden er demonstraties Blok jes bakken en Smouters bakken gegeven en de Wasschappelse Heiploeg geeft ook een staaltje van het eigen kunnen weg. Wil lem Cijsouw en Christiaan Min- derhoud voeren om kwart voor twee en om vier uur een toneel stukje op. Op zolder is een uitgebreide ex positie te zien over scheeps- strandingen op de kust van Westkapelle en er worden de monstraties touwknopen en modelscheepsbouw gegeven. Om zeven uur 's avonds wordt het einde van de dag ingezet met muziek van OKK. De Wasschappelse Dag is om acht uur afgelopen. De Heemkundige Kring heeft bijna 2500 leden, maar die zijn allemaal al wat ouder. Scheidend voorzitter Vader: echt interessant te zijn voor jonge mensen." ,Het blijft moeilijk om foto Ruben Oreel door Anita Janse BIGGEKERKE - „Dat onze le den gemiddeld wat ouder zijn, dat klopt. Maar dat onze vereni ging stoffig en elitair is, dat vecht ik aan." De woorden van H. Vader, voorzitter van de Heemkundige Kring Walche ren, klinken zeer beslist. Hoe dan ook, de vereniging blijft groeien. Binnenkort huldigen de heemkundigen hun 2500e lid. „Het verbaast mij ook wel eens dat we zoveel leden hebben. Maar vooral ons kwartaalblad 'De Wete' is verantwoordelijk voor deze populariteit", legt Va der uit. „Het blad berust op een professionele aanpak en be schikt over een flinke dosis kwaliteit, dat spreekt veel men sen aan." Al sinds de oprichting van de heemkundige kring in 1971 is Vader betrokken bij de vereni ging. Gezien zijn achtergrond als historicus is dat niet vreemd. „Wij maken ons sterk voor het behoud van cultuurhistorische elementen van Walcheren zoals bijvoorbeeld de zeevaartschool in Vlissingen. Dat geeft veel vol doening." Zes jaar lang was Va der voorzitter van de heemkun dige kring. Volgende week legt hij het voorzitterschap neer. „Je steekt ongemerkt heel wat tijd en energie in zo'n taak. Wegens omstandigheden thuis doe ik af stand van deze functie." Vader blijft een enthousiast lid van de kring. Volgens hem heeft het werk van de kring er toe bij gedragen dat veel Zeeuwen zich een kritischer houding hebben aangemeten ten opzichte van het Zeeuwse landschap. „Oude gebouwen en natuurgebieden worden tegenwoordig niet meer zonder slag of stoot met de grond gelijk gemaakt. Neem de plannen van de gemeente Veere om een rotonde aan te leggen voor kasteel Westhove. Iedereen is het erover eens dat er iets ge daan moet worden aan de ver keerssituatie. Maar een rotonde pal voor het kasteel, daar heb ben wij bezwaar tegen inge diend", aldus een verontwaar digde Vader. De heemkundige kring telt zo'n tachtig actieve leden en ook veel leden die niet in Zeeland wonen. „Veel mensen die oorspronke lijk Zeeuws zijn, maar inmid dels verderop wonen, hebben nog steeds belangstelling voor Zeeland", aldus Vader. Volgens hem zijn het juist deze mensen die zich verzetten tegen de ver andering van het plattelandsge bied. Stedelingen die hier zijn gaan wonen voor het landelijke ka rakter zijn vaak irreëel wat be treft de inrichting en verande ringen op het platteland, vindt Vader. „Op Walcheren moet ge woon geleefd worden. Ik ben ook niet blij als schuin tegen over mijn huis een grote loods van damwandprofiel verrijst, maar ik begrijp wel dat die boer voor zijn portemonnee kiest. De agrariër heeft het moeilijk ge noeg tegenwoordig", meent Va der. De heemkundekring probeert zich met zijn activiteiten ook op jongere mensen te richten. De kring beschikt sinds een jaar over een website www.hkwal- cheren.nl). Ook stelden heem kundigen een literatuurlijst op voor het middelbaar onderwijs en is op internet een archief aan gelegd van alle verschenen arti kelen. „Maar het blijft moeilijk om echt interessant te zijn voor jonge mensen", zegt Vader „Daar blijven wij aan werken." Naast het vechten voor het be houd van cultuurhistorische elementen, verzorgt de vereni ging excursies en lezingen. Woensdag 23 april houdt de heemkundige kring zijn jaar vergadering in de Zeeuwse Bi bliotheek in Middelburg. Tij dens deze bijeenkomst wordt het 2500e lid gehuldigd. MIDDELBURG - Op de Markt in Middelburg staat woensdag 23 april tussen 14 en 16 uur een gele Amerikaanse schoolbus. Middelburgers kunnen daar terecht om hun kennis over de 30-kilometerzones te testen. Mensen krijgen in de bus tien vragen over de zones. De bus rijdt de komende tijd ook rond in de wijken. Waar de bus stopt, delen schoolkinderen cam- pagnekaarten uit. MIDDELBURG - Een 26-jarige automobilist uit Middelburg heeft in de nacht van maandag op dinsdag een rijverbod van twee uur gekregen. De politie hield de man aan op de Europa laan in zijn woonplaats op verdenking van rijden onder in vloed. RENESSE - Het Openbaar Ministerie in Middelburg daagt het 33-jarige raadslid R. Raats van Leefbaar Schouwen-Dui- veland (LSD) voor de rechtbank. Raats wordt het bezit van een hoeveelheid hennep en een traangasbusje ten laste ge legd. Wat tevens meeweegt, aldus een woordvoerster van het parket, is dat hij zich tegenover de politie recalcitrant heeft gedragen. Het raadslid zat eind december vorig jaar bij een vriend in de auto, toen deze door een patrouille tot stoppen werd gedwongen wegens een begaande verkeersovertreding. Bij doorzoeking van de auto werden wietplanten aangetrof fen. De bestuurder werd ter plekke aangehouden, zijn passa gier weigerde mee te gaan en liep weg. Raats werd twee weken later alsnog door de politie thuis opgehaald en meegenomen voor verhoor. De zaak komt 23 mei voor. TERNEUZEN - Het Terneuzense gemeentebestuur betuigt steun aan de ontvoerde medewerker van Artsen Zonder Gren zen Arjan Erkel, wiens ouders in Westdorpe wonen. Erkel werd in augustus vorig jaar door onbekenden ontvoerd in de Zuid-Russische republiek Dagestan en sindsdien is er niets meer van hem vernomen. Meer dan 300.000 mensen onderte kenden inmiddels wereldwijd een petitie die gericht is aan de Russische president Poetin om Arjan Erkel vrij te krijgen. Ook het Terneuzense college en de gemeenteraad veroordelen met kracht de ontvoering van Arjan Erkel en hebben de peti tie op het internet ondertekend. Tevens is namens het college en de gemeenteraad een brief onderweg naar de familie van Arjan en naar Artsen Zonder Grenzen om steun te betuigen. TERNEUZEN - Een 43-jarige man uit Sluis stond gisteren voor de kantonrechter in Terneuzen, omdat hij op 29 oktober 2001 bij het veerplein in Breskens de fout in ging. De Sluisse- naar wilde met de pont over naar Vlissingen, maar stond in de rij voor een tolhuisje dat tijdelijk buiten werking was. Daar om sorteerde hij voor naar links en zette zijn auto met de neus al in rij voor de tolautomaat. Toen de auto voor hem de slag boom was gepasseerd, zette hij zijn auto in beweging. Maar de vrachtwagenchauffeur die achter hem stond, deed dat ook - met een aanrijding als gevolg. „Iemand die van rijstrook wis selt, pleegt een bijzondere verkeershandeling en moet het an dere verkeer voor laten gaan", argumenteerde officier van justitie G. van Oosterveld en eiste een boete van 190 euro. Kantonrechter C. Kool was begripvoller en legde de boete ge heel voorwaardelijk op. door Jan Jansen MIDDELBURG - De autorally in het Land van Hulst kan zater dag 26 april doorgaan. De rech ter in Middelburg wees gisteren het verzoek van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen af om de ontheffing in te trekken die de gemeente Hulst voor het evene ment heeft verleend. Het waterschap zou de organi satie nu nog in de wielen kunnen rijden door te weigeren een zo genaamd verkeersbesluit te ne men voor de rally. Het dagelijks bestuur van het schap beslist daar morgen over. Erg waarschijnlij k is een weige ring niet. Tijdens de zitting maakten vertegenwoordigers van het waterschap al duidelijk dat de ontheffing van de ge meente prevaleert. Toch sloot hij niet helemaal uit dat het wa terschap alsnog dwars gaat lig gen. De kans is echter groter dat nu alle hoop wordt gevestigd op de bodemprocedure waarin het schap bezwaar maakt tegen de gemeentelijke ontheffing. Wel iswaar komt een uitspraak daarin te laat om de rally dit jaar nog tegen te houden, maar de procedure kan wel beslissend zijn voor de toekomst van het evenement. Bij de gemeente heerste gisteren opluchting. De gemeente om armt de promotionele waarde van de rally die honderden mensen naar Hulst lokt. Woord voerder L. van de Walle, maan dag pleitbezorger voor de rechter, gelooft niet dat het wa terschap nu nog het verkeersbe sluit zal aangrijpen om de orga nisatie te dwarsbomen. door Ab van der Sluis MIDDELBURG - Een meerder heid van de Middelburgse ge meenteraad ziet niets in het plan van D66 om bewoners zelf initiatieven te laten indienen bij het gemeentebestuur. Vrijwel alle politieke partijen vinden dat het 'burgerinitiatief' niets toevoegt. Bewoners kunnen in spreken tijdens commissiever gadering en plannen aankaar ten bij de wijktafels. D66 wil dat de gemeente een verordening opstelt voor het burgerinitiatief. „Stel nu dat de bewoners van de Latijnse Schoolstraat hun omgeving een Montmartre-achtige uitstraling willen geven of dat de bewoners van de wijk Reyershove de in frastructuur willen aanpassen, omdat deze na twintig jaar ach terhaald is. Bewoners kunnen zich dan organiseren en met een voorstel naar de gemeenteraad toekomen. Nu hebben ze alleen spreekrecht, een referendum - waarvan nog nooit gebruik is gemaakt - of ze moeten wachten tot raadsleden met een initia tief-raadsvoorstel komen. Met het burgerinitiatief beloon je mensen met bestuurlijke aan dacht", lichtte R. van Ëijkelen- burg gisteravond toe tijdens een vergadering van de commissie Algemeen Bestuur. Het WD-raadslid E. de Visser wierp het voorstel meteen de prullenmand in. „Het is te waarderen als collega-raadsle den met initiatiefvoorstellen komen, maar met de wijktafels hebben we al een hele aardige structuur. Burgers weten de po litiek heel goed te vinden. Het is een prachtig en leuk idee, maar het voegt niets toe." Het betoog van de liberaal kreeg grote bijval. „Sympathiek", oordeelde H. Akdag (Leefbaar Middelburg), „maar het burger initiatief is niet besluitvor mend, maar slechts adviserend. Het is een beetje een zoethou dertje. Geef de wijktafels maar meer bevoegdheid." Alleen GroenLinks zag wat in de plan nen van D66. „Het is een goed instrument in het kader van burgerparticipatie", meende J. Goetheer. Volgens Van Eijke- lenburg is het burgerinitiatief niet bedoeld om de wijktafels buiten spel te zetten. Bewoners kunnen juist wijkoverschrij- dend plannen indienen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 15