11 Reanimatie oefenen op Annie mix Koko mag frites verkopen Wethouder pleit voor 5000 euro premie bij gedwongen verhuizen Seniorenfïetscomité organiseert tochten pc defect? upgrade? www.hilltop.nl afgeslankt personeelsbestand Middelburg moet dienstverlening verbeteren Grote schade door brand in Eindewege Dienstregeling zeeuwse almanak WALCHEREN woensdag 16 april 2003 Zevenmijlslaarzen Doorrij der ioete voor lanrijden Irommer ACCOUNTANTS ADVISEURS Onze vestigingen: Goes, Middelburg, Oostburg, Renesse, Zierikzee zijn op vrijdag 18 april a.s. gesloten. Verse vruchtensappen, diverse smaken, pak I000 ml, vanaf Kiosk Goes feliciteert VOLVO DE GROENE J Ambtenaren bezorgd om baan jwWUi van der Sluis MIDDELBURG - Het rommelt binnen het ambtelijk apparaat Bn Middelburg. Ambtenaren jjn als gevolg van de op handen rijnde reorganisatie gedemoti- ,eerd. Sommigen komen door Je veranderingen in een andere lalarisschaal terecht, waardoor je geen zicht meer hebben op (en verwachte hoge uitloop, fethouder P. Bruinooge erken- dedeonrust gisteravond tijdens vergadering van de commis sie Algemeen Bestuur. „Nie mand is honderd procent zeker van zijn of haar baan." foor de reorganisatie kende Middelburg 55 leidinggeven- fen. Inmiddels is dat aantal teruggebracht tot drie directeu- 0 en veertien afdelingshoof- JaHet college heeft de mana- van sectiehoofden geschrapt. Uiteindelijke doel tau de reorganisatie is dat de kwaliteit van de dienstverle ning voor de inwoners van Mid delburg verbetert. De reorganisatie heeft intern grotegevolgen. Ambtenaren die lijvoorbeeld in schaal 11 zaten piet een verwachte uitloop naar 12, kunnen terecht komen in een lagere schaal. Zij behouden het salaris van schaal 11 als gevolg van het sociaal sta tuut, maar uitzicht op een uit loop naar 12 is hoogst onzeker geworden. Door de reorganisatie komen vrijwel alle functies te verval len. Iedere ambtenaar - ook al werkt hij al tientallen jaren naar volle tevredenheid bij de gemeente - moet opnieuw solli citeren. Dan wordt niet alleen gekeken naar de vaktechnische vaardigheden, maar wat ook meespeelt is of de ambtenaar kwalitatief wel geschikt is voor de functie. Door het schrappen van een managementlaag moe ten ambtenaren nu veel meer zelf zaken oplossen. Hogere ambtenaren zijn door de reorga nisatie hun status kwijt. Bruinooge erkende dat als ge volg van de onrust 'de producti viteit' uit de ambtelijke organi satie is. Volgens het VVD-raads- lid J. van Dijk-Sturm wordt nog maar de helft van al het werk ge daan. „We hebben het gevoel dat het college met zevenmijls laarzen een aantal stappen neemt. Er is niet goed nagedacht over de effecten die de reorgani satie heeft voor de mensen.Bo ze ambtenaren hebben raadsle den e-mails gestuurd om hen te informeren over de onrust. Vol gens een aantal fracties esca leert de zaak als het college niet ingrijpt. Bruinooge, die de zieke perso- neelswethouder L. Luitwieler verving, noemde het voor de commissie Algemeen Bestuur niet meer dan logisch dat men sen zich tijdens een reorganisa tie roeren. „Ik heb er ook geen enkele moeite mee als mensen alle mogelijkheden aangrijpen om hun eigen positie te verster ken." Volgens de wethouder wordt meer en beter werk ver langd van ambtenaren. Mensen die daaraan niet kunnen vol doen en kiezen voor een pre-vut, kunnen een beroep doen op het sociaal statuut. „Niemand gaat met een gouden handdruk naar huis." Het CDA-raadslid P. Casten- miller had een oestermes mee genomen naar de vergadering, omdat de reorganisatie dezelfde IERNEUZEN - In de Axelse- taat in Terneuzen werd dins- iagom 10.55 uur een 44-jarige Itaeuzense vrouw op een fiets ioor een onbekende automobi- ist geraakt. Zij reed in de Axel straat in de richting van het atram. In dezelfde richting eed een automobilist die links- de Schuttershofweg in wilde an, maar niet door kon rij den nwege een vrachtauto die aan Hossen was. De automobilist tam achteruit rijden en raak- de fiets van de vrouw. Zij (am niet en val maar bezeerde dhaar knie. De automobilist eddoor. ÏRNEUZEN - Voor het ver baken van een aanrijding iet letsel is een 56-jarige man it Hoofdplaat gisterochtend lor de kantonrechter gestraft it een boete van 250 euro. De lofdplatenaar had in zijn oonplaats een bromfietser ®ver gereden. De bromfietser zijn passagiere liepen aan- jtnlijk letsel op door de bot- ing. Officier van justitie G. van losterveld vorderde een geld- pte van 250 euro. Kanton- nhter C. Kool nam die eis wr. Leerlingen van De Tweemaster wijden de nieuwe beademingspop van de EHBO in. door Anita Janse OOST-SOUBURG - Het Rode Kruis, afdeling Souburg en Ritthem, kreeg gisteren een nieuwe reanimatiepop. De pop, Annie genoemd, is een geschenk van het Rabobank Ontwikkelings fonds. Kinderen van basisschool de Tweemaster uit Oost-Souburg moch ten Annie voor het eerst beademen. Een grote grijze koffer wacht in de aula van de Tweemaster op het moment van opening. Na wat gepruts aan de sloten van de koffer ontvouwt de reanimatie pop zich. „Zijn jullie ook zo lenig?", vraagt vrijwilligster Marry de Haan aan de klas, die ginnegappend toe kijkt. Een van de kinderen mag de pop voor het eerst beademen. „Me vrouw, mevrouw, doe uw ogen eens open." Annie geeft geen teken van le ven en dat is reden om tot actie over te gaan. Groep acht behaalde deze week het EHBO-diploma, dus is het beademen een koud kunstje. De EHBO-afdeling Souburg en Ritthem telt tachtig vrij willigers. Zij geven lessen aan basis schoolleerlingen en dorpsjeugd en ze staan paraat bij evenementen. foto Lex de Meester Twee beademingspoppen had de afdeling van het Rode Kruis, maar een daarvan had zijn beste tijd gehad. „Onze pop was 25 jaar oud, de armen hingen er uit", aldus vrijwilligster De Haan. Het Rode Kruis kreeg een donatie van 1500 euro van het Rabobank Ontwik kelingsfonds, dat lokale initiatieven steunt. Advertentie MAATSCHAP WEA ZEELAND Advertentie Actie door Edith Ramakers MIDDELBURG - Cafetaria Ko ko mag frites en snacks verko pen aan het Stationsplein in Vlissingen. Die uitspraak deed de Middelburgse bestuursrech ter gisteren. De beheerder van de Vlissingse stationsrestaura tie had een kort geding aange spannen tegen de familie Fliers van Koko. Fliers zal binnen der tig maanden een friteszaak be trekken, die wordt opgenomen in de terminal voor het nieuwe fiets-voetveer. „Mijn klant is hier niet blij mee", reageert M. Smaling, ad vocaat van beheerder Wesseling van de stationsrestauratie. We dachten enkele sterke juridi sche punten te hebben. Mijn cli ënt kan aantonen dat er te wei nig rekening wordt gehouden met zijn belangen. Ook is nog onduidelijk hoe het verkoop punt van Koko geïntegreerd wordt in de terminal. De over heden hebben de inrichting van het gebied nog niet afgerond." Smaling vindt dat er geen 'con crete zekerheid is dat het om een tijdelijk onderkomen gaat'. Het stoort zijn klant dat beide on dernemers vissen uit dezelfde vijver. Wesseling beraadt zich nog op volgende stappen. Fliers, die sinds 1981 een frites zaak heeft bij het vertrekpunt van de veerdienst, weerspreekt die opmerkingen. „Bij ons kun je een bakje frites kopen. In de brasserie eet je a la carte. In de kiosk van het station worden ook andere producten ver kocht." De verandering van de veer dienst Vlissingen-Breskens van een autoveer in een fiets-voet- De rechter ziet geen bezwaren in Edwin Fliers' verhuizing van het veerplein naar het Stationsplein in Vlissingen, waar hij de buurman wordt van de stationsrestauratie. foto Lex de Meester veer vervult in Fliers' redene ring een cruciale rol. Fliers vindt dat hij met zijn klandizie is meeverhuisd. „We stonden tot ongeveer een maand geleden aan de Veerhavenweg, waar het opstelterrein was voor auto's. Met de opheffing van het auto- veer is de hoofdingang ver plaatst naar het Stationsplein. We zijn meegegaan." De ge meente en andere instanties Advertentie naam heeft meegekregen. „Een klein bot mes en zeker geen bot te bijl, omdat anders niets van de oester overblijft. Sommige koks gebruiken een scherp mes om de pees, die de oester geslo ten houdt door te snijden en zo doende de schelp te openen. Het CDA vraagt zich af: welk mes heeft het college in handen ge geven aan het reorganisatie team? Zij zijn de koks, die de re organisatie uitvoeren." De commissie praat volgende maand verder over de reorgani satie. door Ron Maqnée MIDDELBURG - Wethouder A. de Vries van Middelburg vindt het terecht als huurders die moeten verhuizen een ver goeding van vijfduizend euro krijgen. De financiën bij de wo ningbouwcorporaties schieten volgens hem echter tekort om een dergelijke vergoeding op ta fel te leggen. De Vries roept Den Haag dan ook op meer geld be schikbaar te stellen. De wethouder deed zijn uitspra ken voor een groep van huur ders van Woongoed Middel burg. De actievoerders boden hem gisterochtend in samen werking met de huurdersver eniging en de Woonbond een manifest aan waarin wordt op geroepen tot het bouwen van meer goedkope huurwoningen. Door heel het land werden wo ningbouwcorporaties en ge meentebesturen met dergelijke petities bestookt. De indieners van het manifest eisten dat de huursubsidie moet worden uitgebreid, dat de huren niet verder mogen stij gen dan de inflatie en dat de huurders meer zeggenschap moeten krijgen over de verkoop, sloop, verbete ring en aanpassing van wonin gen. Eén van de eisen betrof een mi nimale verhuisvergoeding van vijfduizend euro. Nu is het zo dat huurders van bijvoorbeeld het Middelburgse Bagijnhof een tegemoetkoming van driedui zend euro ontvangen. De bewo ners van de bovenwoningen krijgen vijfhonderd euro boven op dit bedrag. De Vries kon een eind meegaan in de eisen van de huurders. Hij is nog in gesprek met Woongoed over de verhuisvergoeding van de Bagijnhofbewoners. De wet houder vindt een bedrag van vijfduizend euro een reële ver goeding. „Maar ik kan makke lijk praten, want deze verant woordelijkheid is jaren geleden overgedragen aan de woning corporaties." Een andere eis van de huurders betrof de huursubsidie. Er wordt gevreesd dat huurwonin gen door bezuinigingen op deze bijdrage voor minder draag- krachtigen onbetaalbaar wor den. Ook De Vries ziet graag dat de huursubsidie in zijn huidige vorm overeind blijft. „De huur subsidie moet ten minste in stand worden gehouden en als het kan worden uitgebreid." Eerder die ochtend overhandig den de huurders hetzelfde ma nifest aan Woongoed-directeur E. de Ceuster. Die deelde mee dat hij achter de intentie van het manifest staat, maar het er niet volledig mee eens is. Volgens De Ceuster is Woongoed er de laat ste j aren erjuistingeslaagdveel woningen voor lage inkomens te realiseren. De eis dat de huren niet meer mogen stijgen dan de inflatie, onderschreef hij niet. Volgens De Ceuster staat dat maatwerk in de weg. Bovendien heeft Woongoed nog een aantal vrijstaande woningen die rela tief goedkoop zijn doordat huurders er al jaren wonen. Een dergelijke limiet aan de jaar lijkse huurverhogingen zou het optrekken van deze huren on mogelijk maken. Advertentie mi STRATEGISCHE KEUS VAN ACTIEVE ONDERNEMERS met de verhuizing naar Carviilage op De Poel li AFDELING ECONOMISCHE ZAKEN 0113 249617 door Miriam van den Broek DOMBURG - De Stichting Wel zijn Ouderen Platteland Wal cheren en een paar inwoners van Domburg hebben het Seni- orenfietscomité Domburg op gezet. Dit comité houdt elke tweede donderdag van de maand een fietstocht van onge veer 25 kilometer lang. De eer ste tocht wordt 8 mei verreden. „Het afgelopen najaar hielden we een enquête onder 6 0-plus- sers in Domburg om erachter te komen wat de Domburgse seni oren graag willen doen", vertelt Jan Kuijpers van de SWO. „We hielden die enquête omdat ge bleken was dat de belangstel ling van Domburgers voor be staande activiteiten terugliep. In de andere Veerse plaatsen was dat niet het geval. Uit die inventarisatie bleek dat er heel wat ouderen zijn die graag wil len fietsen." De fietstochten die elke maand georganiseerd worden, zijn al tijd ongeveer 25 kilometerlang. Daardoor is het goed uit te hou den voor mensen die niet vaak fietsen, maar is het ook leuk voor mensen die regelmatig heel wat kilometers weg trappen. Halverwege de tocht wordt er gestopt voor een kopje koffie. De eerste fietstocht gaat naar Zoutelande en in juni leggen de deelnemers een traject af in de richting van Vrouwenpolder. De fietstochten beginnen altijd om 13.30 uur vanuit het kantoor van de SWO aan de Zuidstraat in Domburg. Deelnemers beta len één euro om mee te doen. „De bedoeling is vooral dat mensen elkaar ontmoeten en dat ze een praatje kunnen ma ken", zegt Kuijpers. „Daarom beginnen we dit najaar ook met een eenmalige bridgecursus. We proberen met de fietstochten en met die bridgecursus gewoon dingen uit om te zien wat aan slaat. Want sociale contacten zijn erg belangrijk. Als mensen liever bij elkaar gaan zitten om te breien, ben ik ook tevreden. Maar fietsen geeft gelijk wat be weging. Dat is helemaal mooi meegenomen." Kuijpers weet nog niet of de fietstochten volgend jaar een vervolg krijgen. „Misschien gaan we meer tochten dan dit jaar organiseren. Het kan ook zijn dat er een paar mensen op staan die liever veel langere tochten maken. We moeten zien hoe het uitpakt." door Rolf Bosboom EINDEWEGE - Een uitslaande brand heeft maandagavond laat grote schade aangericht in een woning aan de Spoorstraat in Eindewege. De bovenverdie ping brandde volledig uit. De begane grond liep aanzienlijke schade op. De bewoners ontdekten de brand, die boven woedde, op het moment dat ze naar bed wilden gaan. De brandweer van de post in 's-Heer Arendskerkewas snel ter plaatse. Op dat moment sloe gen de vlammen al uit een dak kapel aan de achterzijde. Gezien de ernst van de situatie werden ook een tankautospuit uit Heinkenszand en de ladder wagen en het hulpverlenings voertuig van de Goese brand weer opgeroepen. Het huis waar de brand woedde, werd grotendeels verwoest. Duidelijk is dat het vuur is ont staan in de ruimte waar de ketel voor de cv hing. gaven toestemming voor de ver huizing. De gemeente Vlissm- gen en de provincie wijzen op de tijdelijkheid van de huidige lo catie. Een architect buigt zich momenteel in opdracht van de provincie over het ontwerp voor de nieuwe vertrekhal van het fiets-voetveer. De huidige ter minal wordt uitgebreid. De nieuwe hal kan pas afgebouwd worden als medio volgend jaar de veerboten voor het fiets- voetveer worden opgeleverd. We doen het niet graag, de zuiderburen belachelijk ma ken. Maar deze is te mooi om waar te zijn. Komt er, vertel de ons een Terneuzense post beambte, een Belg aan het lo ket. Vraagt-ie om een dienst regeling voor de tunnel.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 11