'Verkoop veren op losse schroeven Alleen met een rode kaart krijgt patiënt acute hulp ncontinentieluiers oortaan verwerkt tot lastic en papierpulp mit zaagt Tricolor n stukken alsof iet een brood is Boeren maken goede start NeSBIC koopt meerderheid van aandelen Roompot 17 I wee oudste PSD-boten voldoen niet aan EU-eisen Volop ruimte spoor West-Brabant Boete voor dronken rit Subsidie voor collectie Warren Smit mogelijk uit sleepdienst URS Protest LPF tegen besluit Nma veer woensdag 26 maart 2003 >nr Ben Jansen jssiNGEN - De verkoop van Ei je veerboten van de voormali- Provinciale Stoombootdien- m aan een Zuid-Italiaanse re- gaat mogelijk niet door. lelpunt is dat de oudste twee, Prinses Christina en de Prins )e llem-Alexander, niet vol- aan de eisen van de Euro- Unie. Directeur H. Tho- lesvan de afbouworganisatie D wil deze week uitsluitsel deltalianen. ior Eugène Verstraeten Op grond van Europese richtlij nen mogen schepen ouder dan twintig jaar alleen maar in een nieuw vaargebied worden inge zet als ze worden aangepast aan de eisen die aan nieuwe schepen worden gesteld. Ze krijgen alleen ontheffing om in het oorspronkelijke vaarge bied in actie te blijven. De Christina en de Willem-Alexan der zijn respectievelijk 35 en 33 jaar oud. Het derde schip dat bij de transactie is betrokken, de Prinses Juliana, is 17 jaar. XEL - Het incontinentiemate- ,0: tal van vijftig Zeeuwse ver- eeg- en verzorgingshuizen landt met ingang van 1 april iet meer op de vuilnishoop aar wordt verwerkt tot hoog- lardige papierpulp en plastic, larmee wordt een aanzienlij- rmilieubesparing bereikt. orgnet Zeeland, de vereniging an alle verpleeg- en verzor- 'i agshuizen in Zeeland, is voor project een half jaar geleden zee gegaan met de bedrijven in Gansewinkel en Knowaste. »t afval, dat nu vaak nog ordt gestort of in de verbran- ngsoven belandt, wordt in de stellingen gescheiden van an :rafval ingezameld. Van Gan- winkel haalt het op en nowaste maakt er plastic en ipierpulp van. evijftig Zeeuwse verpleeg- en l reorgingshuizen produceren arlijks ongeveer een miljoen logram incontinentie-afval. I itluiermateriaal vormt veer- gtot zestig procent van de to- lehoeveelheid afval van de in- Bllingen. m incontinentiemateriaal te innen recyclen bij Knowaste oorHarmen van der Werf USSINGEN - Smit Salvage, ebergingspoot van Smit Inter- itionale, hoopt in oktober het oorse autoschip Tricolor hele- laalweg te hebben. Of dat lukt, al sterk afhangen van de reersomstandigheden, aldus lirecteur H. van Rooij van Smit lalvage. Het bedrijf houdt er re kening mee dat dertig tot veer- igprocent van de tijd ook 's zo- oers niet kan worden gewerkt oor stroming en slecht weer. ind vorige week maakten eige- aarWilh. Wilhelmsen en ver- ïkeraar Gard Services bekend k. de berging van de Tricolor is und aan een combinatie met it Salvage als hoofdaanne mer. Andere deelnemers zijn de ielgische berger Scaldis, de Intwerpse sleepdienst URS en i'eepvaartbedrijf Multraship -Terneuzen iait Salvage heeft ervoor geko- lahet karwei niet alleen uit te teren. „Het is een redelijk ge ïmpliceerde klus die een Gormbeslag op materieel legt", erklaarde bergingsdirecteur VanRooij. „Onze partners bren- eneen deel van de spullen in, "atgoedkoper is dan huren. Zo Spreiden we de risico's, waarvan ft weer de belangrijkste is." ^Combinatie Berging Tricolor Ivolop bezig met de voorberei den De Tricolor die ten Korden van Duinkerken ligt, slinzeven stukken worden ge ragd „Alsof het een brood is", si Van Rooij. let zagen gebeurt met een spe cie techniek die Smit eerder raste bij de berging van de sische onderzeeër Koersk. -!]de Tricolor wordt een hefei- mdgeplaatst, waarvandaan de ^gdraad wordt bediend die sa beide zijden van het schip •ordt vastgezet met zuigan- Advertentie WINKEL DAGELIJKS OPEN 09.00-18.00 u. ZATERDAG 15.00 u. De Italiaanse rederij was ervan uitgegaan dat deze regel met enige souplesse zou worden toe gepast, omdat ze de schepen maar een beperkt aantal jaren nodig heeft. Het is de bedoeling dat ze worden gebruikt in de Straat van Messina, tussen de regio Calabrië en Sicilië. Er zijn vergevorderde plannen hier een 3,3 kilometer lange brug te bou wen. De werkzaamheden zou den in 2005 moeten beginnen en de brug zou in 2 011 moeten wor den opengesteld voor het ver keer. Na de voltooiing van de vaste oeververbinding tussen Calabrië en Sicilië zouden de schepen een andere bestemming kunnen krijgen. Met het oog op de Europese regels was er in Zeeland altijd van uit gegaan dat een eventueel nieuwe vaar gebied voor de Christina en de Willem-Alexander buiten Eu ropa zou liggen. De Italianen, die zich bij de door de PSD in de arm genomen scheepsmakelaar meldden, waren evenwel vol vertrouwen. Twee weken gele den reisden al enkele kapiteins naar Zeeland om te bekijken hoe het PSD-peisoneel met de schepen manoeuvreerde. Thomaes heeft geruime tijd no dig gehad om de kleine lettertjes in de concept-koopovereen komst te bestuderen. „Wat ons betreft kan de zaak worden be klonken", zei hij gisteren, „maar nu blijkt de potentiële koper een probleem te hebben." Inspectie De Italiaanse scheepvaartin spectie wil verwijzend naar de Europese regels geen ontheffing verlenen voor de inzet van de Christina en de Willem-Alexan der. Aanpassing van de schepen zou onder meer betekenen dat ze met gescheiden machinekamers moeten worden uitgerust. Dat is, afgezien nog van de techni sche moeilijkheden, gelet op de leeftijd van de schepen een vol komen onrendabele investe ring. De scheepsmakelaar heeft eventueel nog andere kandida ten voor de koop van de oudste drie veerschepen. Thomaes gaat ervan uit dat de Italianen toch met een oplossing zullen komen „Maar we beginnen er toch re kening mee te houden dat het wel eens zou kunnen afketsen." Uitgangspunt voor de PSD-in- afbouw blijft dat de Christina, de Willem-Alexander en de Ju liana zo snel mogelijk worden verkocht, zodat geen geld meer hoeft te worden uitgegeven voor de verzekering en de instand houding van de schepen. in Arnhem is het van belang dat het afval gescheiden wordt in gezameld. Dit betekent dat bij deze zorginstellingen vanaf 1 april zakken en afvalcontainers speciaal voor luiermateriaal te vinden zullen zijn. Dat er zoveel zorginstellingen mee doen aan het project is vol gens Zorgnet te danken aan de aantrekkelijke financiële voor waarden die door Zorgnet Zee land zijn bedongen. De milieu besparingen zijn aanzienlijk. Door het hergebruik van een miljoen kilo incontinentiemate riaal wordt 8,7 miljoen liter wa ter bespaard, een hoeveelheid energie die gelijk is aan 190.000 liter diesel en 400.000 kilo hout. Voorzitter J. de Graaf van Zorg net Zeeland geeft 3 april in zorg centrum de Vurssche in Axel het officiële startsein voor het pro ject. Vanwege nog lopende con tracten met afvalverwerkers kunnen nog niet alle instellin gen meteen komende maand aan het project meedoen. I. Baai j ens van Zorgnet Zeeland verwacht echter dat in de loop van dit jaar het merendeel van de vijftig aangemelde instellin gen kan overgaan op de geschei den inzameling van incontinen tiemateriaal. kers. Bodemonderzoek moet nog uitwijzen hoe diep deze zui- gankers in de grond moeten worden geschoven. Het moet, denkt directeur Van Rooij, mogelijk zijn in netto tien tot twaal f uur de Tricolor op één plek door te zagen. Het in posi tie brengen van het hefeiland en de zuigankers vergt de meeste tijd. De afgezaagde stukken, die elk 2500 tot 3000 ton wegen, worden gelicht met twee drij vende kranen: de Rambiz van Scaldis en de Asian Hercules van Smit. De delen van de Tricolor worden op pontons naar de wal ge bracht. Een sloopplaats moet nog worden aangewezen. Van Rooij had het over Zeebrugge of Antwerpen. Alles moet worden verschroot, ook de lading van vooral luxe auto's. „Autofabri kanten zijn daar redelijk neuro tisch over. Zij willen dat geen boutje of moertje wordt herge bruikt." Brokstukken Van Rooij houdt er rekening mee dat tijdens het verwijderen van de stukken van de Tricolor 'links en rechts' brokstukken en auto's in het water vallen. „Dat is een kwestie van schoonmaken na afloop." Smit treft extra maatregelen om de scheepvaart weg te houden. Het bedrijf weet zich gewaarschuwd Nadat de Tricolor half december na een aanvaring kapseisde, zijn er nog twee schepen op gevaren. Van Rooij: „We willen daarom ook zo kort mogelijk met al het ma terieel, zoals de drijvende kra nen, ter plekke zijn. Anders ne men we voor de scheepvaart onnodig veel plaats in beslag. De werkzaamheden bij de Tri color beginnen in mei. Smit is er veel aan gelegen snel aan de slag te gaan om te kunnen profiteren van goed weer in de zomer. door Rinus Antonisse PHILIPPINE - Voor de Zeeuwse boeren begint het nieuwe seizoen onder een gun stig gesternte. Ze zijn volop bezig met de voorjaarswerk zaamheden: het land bewer ken en zaaien en poten van de gewassen oogst 2003. Overal zijn de tractoren en andere werktuigen op het zonovergo ten bouwland te zien. Joris van Waes, akkerbouw- bestuurder van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisa tie (ZLTO) maakt melding van 'uitzonderlijk mooi voorjaars weer'. Volgens hem is sprake van bijzonder goed te bewer ken grond. De structuur is pri ma, dankzij de vorst in afgelo pen winter en het uitblijven van regen. „Het is gewoon fantastisch", omschrijft hij opgewekt de omstandigheden. „We liggen nu al voor op andere jaren. De mensen zijn niet meer te hou den. De structuur van de grond nodigt uit om aan de slag te gaan." Het land is ondanks de geringe regenval in de laatste weken niet te droog om te be werken, zegt Van Waes. De bo venste laag van de aarde is wel wat droog, maar een beetje dieper zit nog voldoende vocht inde grond. De ZLTO-voorman verwacht dat tegen het eind van de week de meeste boeren hun suiker bieten al ingezaaid hebben; dat geldt eveneens voor het vlas, terwijl momenteel ook volop uien gezaaid worden. Ook zijn de agrariërs begon nen met het poten van de con sumptie- en pootaardappelen. Zomertarwe en gerst zijn eveneens op veel plaatsen in gezaaid. Alleen de bruine bo nen moeten nog even wachten. De vorig jaar gezaaide winter tarwe staat er in het algemeen uitstekend bij, vertelt Van Waes. Wel vertonen hier en daar percelen enige groeiach terstand. De nachtvorst heeft niet voor problemen gezorgd. „Als het zaaigoed in de grond zit, zijn de risico's niet groter dan andere jaren." Een boer bezig met eggen van het land. foto Mechteld Jansen ,**i» l in 11 f 111 biifltMèaiÉifcrï iininirarnrrr nermesweg 7, Vlissingen, tel. 0118-410323/463156 door Claudia Sondervan VLISSINGEN - Bezoekers van de Spoedeisende Hulp van Zie kenhuis Walcheren krijgen van af mei een gekleurde kaart uit gereikt die aangeeft hoe snel ze moeten worden geholpen. De kaarten worden uitgedeeld een speciaal opgeleide triage-ver- pleegkundige. Het ziekenhuis hoopt met de invoering van het triagesysteem patiënten met ernstige klachten sneller te hel pen terwijl mensen die eigenlijk naar de huisarts zouden moe ten, duidelijkheid hebben over hun wachttijd. Zestien verpleegkundigen van de spoedeisende hulp gaan daartoe een opleiding volgen. De selectie van de patiënten gaat volgens een protocol dat is ontwikkeld door een ziekenhuis in Manchester, Engeland, dat als eerste hiermee werkte. Zes tien ziekenhuizen, op Vlissin gen en Helmond na allemaal in de Randstad, voeren het triage systeem gezamenlijk in. In Ne derland werkt toch nog toe alleenhet Sittardse Maasland ziekenhuis met het systeem. De kleuren in het kaartsysteem zijn verbonden aan 'targetti- mes', de tijd waarbinnen naar behandeling wordt gestreefd. Een rode kaart betekent 'acuut, direct behandelen'. Oranje heet 'zeer urgent', met behandeling in tien minuten. Geel is 'urgent', te behandelen binnen het uur. Groen heet 'standaard' en kent een wachttijd van tot 120 minu ten en blauw, targettime 240 minuten, betekent dat de bezoe ker helemaal achterin de rij hoort. De laatste twee kleuren geven aan dat de patiënt eigen lijk bij de huisarts of de huisart senpost bij het ziekenhuis te recht moet. Het ziekenhuis wil het systeem in mei of juni draaiend hebben, voor toeristen en passanten de drukte in de wachtkamer van spoedeisende hulp verdubbe len, zegt directeur J. van den Blink van ziekenhuis Walche ren. „Verpleegkundigen mogen geen medische diagnose stellen, maar met dit protocol hoeven de ernstige gevallen niet langer op hun beurt te wachten. In de wachtkamer belandt nu een man met een pijnlijke been breuk naast iemand met een kwallenbeet. Het is een eerste beoordeling. De artsen toetsen steeds of de triage naar behoren wordt toegepast De coördina toren van dit project bij de zes tien ziekenhuizen overleggen steeds over de werking van het systeem." Röntgenfoto's Het ziekenhuis heet inmiddels verpleegkundigen opgeleid om te kunnen inschatten of er bij sportletsel alvast een röntgen foto gemaakt moet worden, zo dat de arts de patiënt geïnfor meerd onder ogen krijgt. Het triageproject en het knie-enkel- letselproject noemt de directeur 'doorbraakprojecten'. „Wij ver wachten van alle afdelingen in het ziekenhuis dat er gezocht wordt naar kleinschalige, prak tische verbeteringen waarmee de kwaliteit en efficiëntie wordt verhoogd." Pijnbestrijding door verpleegkundigen hoort daar Advertentie www.vermeulen-trappen.nl Showroom 35 modellen Lokkerdreef 14. Etten-Leur A58 afslag 19, Ie stoplicht rechts Tel. 076-5088000 nog niet bij. „Dat kan altijd even gevraagd worden." De verpleegkundigen van spoedeisende hulp krijgen een zwaardere verantwoordelijk heid, erkent Van den Blink. De patiëntenselectie door ver pleegkundigen in de huisart senposten krijgt veel publieke kritiek, hoewel daar ook met protocollen wordt gewerkt. „Doktersassistenten doen sinds mensenheugenis niets anders De huisarts ziet elk telefoontje dat er binnenkomt. Op de spoedeisende hulp kijken de artsen naderhand of de triage goed is uitgevoerd." Effect Van den Blink vernacht met na me effect bij de buitenlandse be zoekers van het ziekenhuis, die niet bekend zijn met het Neder landse huisartsensysteem. Ver wijzen naar de huisartsenpost doet het ziekenhuis voorlopig niet, al voorziet de directeur op termijn ïngereratiemogelijkhe- den. „Het heeft mijn persoonlij ke voorkeur dat er één loket komt voor medische hulp buiten kantooruren, waar huisartsen en specialisten samenwerken Dat vergt wellicht een speciale financieringsformule." Zo'n loket kan een plaatsvinden in de nieuwbouwplannen die het ziekenhuis heeft voor het voorplein, in aansluiting op de uitbreidingswerken die begon nen zijn bij het Zeeuws Radio therapeutisch Instituut. DEN HAAG - Op de spoorlijn tussen Rotterdam en België be staat in West-Brabant helemaal geen capaciteitstekort voor goederentreinen, ook als de Westerschelde Containertermi- nal in Vlissingen-Oost er komt. Eerdere onderzoeken zijn vol gens het Centraal Plan Bureau (CPB) veel te optimistisch ge weest over de groei van het goederenvervoer per trein en de huidige lijn wordt nog niet eens volledig benut. Problemen zijn er wel rond het spoorwegemplacement bij het station Roosendaal en met de veiligheid en geluidhinder in dorpen en steden aan de spoorlijn. Daarvoor zijn oplossingen nodig. Uitbreiding van de spoorlijn is, stelt het CPB, geld weggooien want de lijn kan hoogstwaarschijnlijk nog tot 2050 aan de vraag voldoen, zeker als de schaalvergroting in het container vervoer met binnenvaartschepen doorzet Het CPB is er in haar analyse vanuit gegaan dat er wel een nieuwe goederen- lijn komt tussen Bergen op Zoom en de Antwerpse haven, evenwijdig aan Rijksweg A4, de Zoomweg-Zuid. Ook vanuit Zeeland komt daarop een directe aansluiting. MIDDELBURG - De Middelburgse politierechter heeft giste ren een 36-jarige inwoner van Terneuzen voor dronken rijden veroordeeld tot 315 euro boete. De man werd 13 september vorig jaar in Temeuzen betrapt met een alcoholpercentage van 425 microgram, bijna twee keer zoveel als toegestaan. De Terneuzenaar wilde graag een werkstraf doen, maar daar voor was de overtreding te licht. De politierechter legde de verdachte conform de richtlijnen de boete op. MIDDELBURG - De gemeente Middelburg trekt 14.000 euro uit om de nalatenschap van Hans Warren te laten ordenen. Warren, die eind 2001 overleed, heeft een groot aantal manu scripten, brieven, tekeningen en dagboeken nagelaten. Zijn partner Mario Molegraaf heeft de complete nalatenschap ge schonken aan de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. In totaal is voor de ontsluiting en conservering van de collec tie 94.000 euro nodig. Molegraaf heeft aangeboden om het werk te verrichten. De provincie en de bibliotheek betalen ook een deel van het benodigde bedrag. „Het is een aanwinst voor de Zeeuwse bibliotheek om zo'n collectie te hebben", zegt wethouder Avan 't Westeinde. „De collectie is nu abso luut niet toegankelijk." De nalatenschap van de schrijver en PZC-criticus bestaat uit zowel gepubliceerde als ongepubliceerde manuscripten, drukproeven, contracten met uitgevers, natuurdagboeken van de Kaloot en de Piet, vogeltekeningen en duizenden brie- ROTTERDAM - Smit Internationale wil meer greep krijgen op de ook in Zeeland actieve sleepdienst URS of ze stapt uit het Belgische bedrijf. De Smit-directie maakte dit gisteren bekend bij de presentatie van de jaarcijfers over 2002. Over de financiële prestaties van URS is Smit Internationale tevre den. Het resultaat van URS groeide, gedeeltelijk door winst op de verkoop van schepen. Smit heeft momenteel een aan deel van 49,9 procent in de Belgische sleepdienst. Volgens woordvoerder L. Walder hoeft dit percentage niet perse hoger te worden om meer invloed te krijgen. „Dat kan ook op andere manieren." Welke zei Walder niet. Smit wil meer greep op alle bedrijven waarin het deelneemt, omdat het Rotterdamse con cern de risico's en resultaten in eigen hand wil hebben door Jeffrey Kutterink KAMPERLAND - Roompot Re creatie in Kamperland is ver kocht aan investeringsmaat schappij NeSBIC Buy-Out Fund uit Utrecht. Die heeft de meerderheid van de aandelen verworven. Beide bedrijven be nadrukken dat de koop geen gevolgen heeft voor personeel en beleid. Roompot heeft be wust gezocht naar een groot aandeelhouder om de toekomst veilig te stellen. Roompot is ruim dertig jaar ge leden gestart als een klein be drijf. „Veel van die vroegere aandeelhouders zijn overleden of hebben hun aandelen ver kocht", zegt directeur J. van Koeveringe van Roompot Re creatie. „Familieleden erven aandelen of ze worden binnen de familie verkocht. Nadeel is dat steeds meer aandeelhouders, steeds minder aandelen hebben. Daar entegen is het bedrijf sterk ge groeid en heeft het behoefte aan kapitaalkrachtige aandeelhou ders. Daarom is een aantal jaar geleden door aandeelhouders besloten om op zoek te gaan naar één groot aandeelhouder. Doel: het zekerstellen van de toekomst van het bedrij f Van Koeveringe voegt eraan toe dat die zekerheid nu een stuk groter is „Als er veel kleine aan deelhouders zijn, kan het ge beuren dat een bednj f dat je niet graag binnen de poorten van Roompot zou willen zien die aandelen opkoopt. Door de aan delen te verkopen aan één kapi taalkrachtige aandeelhouder, is er duidelijkheid en zekerheid." Concurrentie Dat is vereist voor de directie van een bedrijf met 600 mede werkers Roompot heeft direct te maken met twee grote con currenten: Pierre et Vacance uit Frankrijk en Landall Green- parks. „We concurreren niet meer met het familiebedrijf op de hoek. We moeten er zelfs re kening mee houden dat door de hevige concurrentie er straks nog maar plek is voor twee grote spelers op de markt. Om de con tinuïteit van het bedrijf zeker te stellen, is een krachtige aan deelhouder nodig. De huidige directie zal haar be leid voortzetten, aldus Van Koe veringe. De beheerder van 15 bungalowparken en campings wil haar positie verder verster ken In ruil voor het kapitaal dat NeSBIC investeert krijgt het be drijf zeggenschap en dividend. Nesbic heeft sinds haar oprich ting in 1969 geld gestoken in meer dan 200 ondernemingen. In 2000 richtte NeSBIC het Buy- Out Fund op. Het fonds heeft een kapitaal van 170 miljoen euro. Belangrijkste investeerder be halve Fortis is BancBoston Ca pital. Het NeSBIC Buy-Out Fund is actief in de Benelux en richt zich op 'grotere, volwassen bednjven' uit 'traditionele sec toren'. Het moeten volgens NeSBIC bedrijven zijn met een 'sterk management en een ge zonde strategie'. Het fonds verstrekt kapitaal in het kader van buy-outs, overna mes en in de aanloop naar een beursgang. „Gezien de huidige situatie, ligt een beursgang niet voor de hand", zegt Van Koeve ringe. In beginsel neemt het fonds een meerderheidsbelang in onder nemingen. NeSBIC denkt stra tegisch en financieel mee met het management, maar die houdt wel de dagelijkse leiding in handen. De betreffende on dernemer investeert ook mee Per bedrijf wordt tussen de 12 en 37 miljoen euro geïnvesteerd MIDDELBURG - LPF Zeeland legt zich niet neer bij de weige ring van de Nederlandse Mede dingingsautoriteit (NMa) om een onderzoek in te stellen naar de tarieven van het fiets-voet- veer Vlissingen-Breskens. De partij heeft beroep aangete kend tegen die beslissing. De NMa vindt het nieuwe tarief niet te duur. Weliswaar kost een jaarkaart voor voetgangers nu 585 euro, terwijl dat bij de PSD maar 10 euro was, maar volgens de NMa is het fiets-voetveer (fastferry) een nieuw middel van vervoer. De LPF bestrijdt echter dat het fiets-voetveer Vlissingen-Breskens een nieuw middel van vervoer is.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 17