pen grenzen laten straks om mei door Verzameling bladmuziek van Vlissinger in museum Buren Bouwfonds komt Middelburger na jaren tegemoet Belang taalonderwijs in EG steeds groter Water staat exploitanten strandtenten tot de kuiten Luchtbel maakt water uit de kraan zo wit als melk provincie 11 iroene School Japelle krijgt irie nieuwe Vakopleidingen ZWARTBOEK roskam bv DINSDAG 25 APRIL 1989 {[RISTE CONSUMENTENCOMMISSIE: Chocolat Huishouding LIEDJES UIT OORLOGSTIJD Te serieus HYPOTHEEKLASTEN FORUMMIDDAG IN GOES Strandtent Familiebedrijf Niet verzekerd Universiteit m lllDDELBURG - Nederland dreigt na 1992, als de Europese fcmengrenzen verdwijnen, overspoeld te worden met levens- l geneesmiddelen van matige of slechte kwaliteit doordat Ltrale kwaliteits- en veiligheidseisen ontbreken. „De consu lent moet het zélf maar uitzoeken", zei mr A. M. A. Artès- [aessens, bestuurslid van de Consumenten Commissie Euro- I maandag in Middelburg tijdens de jaarvergadering van de leuwse Vrouwenraad. loteens Artès staat het al evenmin dat d EG-burger de voordelen li een gemeenschappelijke markt in ■gevallen in zijn of haar portemon- §e terugvindt. Door een verharding i de concurrentiestrijd tussen de Lijven kunnen kleine en middel ste ondernemingen het loodje leg- i, waarna de 'reuzen' de vrije hand Ijgen om prijsafspraken te maken, ijluriste, die zich als lid van de Euro- ïmmissie van Consumentenbond en isumenten Kontakt intensief be houdt met '1992', vraagt zich af of de Jakke tijdslimiet bij het opheffen Ij de binnengrenzen niet ten koste lat van de kwaliteitseisen voor ge ldige produkten als levens- en ge- liesmiddelen. Landen als West-Duits- IIPELLE - Het komende schooljaar lijn hij de Groene School in Kapelle Irie nieuwe vakopleidingen te vol len. In het kader van het leerlingwe len staan dan op het rooster: land- jfhapsbouw en recreatie, landbouw- lachinist en secundaire opleiding Ikkerbouw-tuinbouw. Het vak wordt ■wel op het bedrijf (gedurende min ims 20 uur per week) als op school luim ende één dag per week) geleerd. It opleiding landschapsbouw en re- Ireatie is bestemd voor personeel van lijvoorbeeld recreatieterreinen, weg- pippen, particuliere bedrijven op ld gebied van landschapsbouw en re- Ireatie. camping en overheidsinstel- jngen. De Groene School geeft deze ■leiding onder de vlag van het Lande- ijk Orgaan Leerlingwezen bosbouw/ Jaltuurtechniek in Arnhem. Ze be- liaat uit twee gedeelten, die elk een par duren. In de onderbouw worden ■Wken algemeen vormend onder lijs. trekkers en werktuigen en prakti- lthc vaardigheden onderwezen. De Jovenbouw biedt een keuze uit land- Ithapbouw, recreatie en kantonniers- ftrk. Om tot deze opleiding te worden iegelaten, moet men in het bezit zijn (neen diploma LBO of MAVO. Ie twee jaar durende opleiding tot Éndbouwmachinist volgt de speciali satie van het moderne loonbedrijf op te voet. De leerlingen worden in theo- leen praktijk opgeleid tot een vakbe- Iwaain medewerker op een loonbe- Énjf. Ie secundaire opleiding akker- en ■inbouw biedt een verdieping en uit weiding van de reeds aanwezige ken- ■isin theorie en praktijk. Ook de auto- Jnatisering binnen het bedrijf en de ■echanisatie komen ruimschoots aan korde. Deze opleiding duurt één jaar. land. Denemarken en Nederland, die op het punt van consumentenbescher ming hoog tot redelijk hoog scoren, worden straks gedwongen om vrijwel alles toe te laten. Tenzij via een inge wikkelde procedure voor het Europese Hof kan worden aangetoond dat be paalde produkten schadelijk zijn voor de volksgezondheid of de gebruiker op een andere manier benadelen. „De Europese Commissie stelt geen kwaliteitseisen aan levensmiddelen, ook niet aan basisprodukten als brood, kaas, boter, vlees en vis", zei mevrouw Artès. Om te schetsen met welke hindernissen Brussel te maken heeft, noemde ze de bepalingen rond chocola. In Groot-Britanniè mag een reep een aanzienlijke hoeveelheid plantaardige vetten bevatten, in Bel gië kan diezelfde reep officieel niet als chocolade worden verkocht. Even verwarrend zijn de voorschriften voor een simpel produkt als yoghurt om nog maar te zwijgen over de regels voor wat op het etiket van pot of fles moet staan of voor het gebruik en het aangeven van de schadelijkheid van conserveermiddelen, kleurstoffen en andere toevoegingen. Artès: ..De kans is groot, dat we overspoeld raken door produkten, waarvan je je moet afvra gen watje eigenlijk koopt". Dat laatste kan zelfs gezondheidsrisi co's opleveren, als het gaat om genees middelen. Die zijn in een aantal lan den, zoals bij voorbeeld België, welis waar de helft goedkoper („terwijl het gaat om hetzelfde merk"), anderzijds is lang niet ieder EG-lid even streng in zijn toelatingsbeleid als Nederland. De kans, dat de normen na 1992 verwate ren in een onduidelijk compromis, lijkt, dan ook levensgroot. Op de bijeenkomst van de Vrouwen raad rond het thema 'Europa dichter bij: éen Europese huishouding?' liet ook mevrouw A. M. van 't Bosch-Kuy- per van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen een waarschuwend geluid horen. Het zal volgens haar „nog heel wat inspanning eisen" om te voorkomen dat het belang van de consument op de achtergrond raakt in het streven om voor 1992 toch voor al maar een akkoord te sluiten. De NVVH maakte zich al bij de oprich ting in 1912 sterk voor goede en veilige produkten. Het 'groenzegel' ('Goedge keurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen') is een begrip sinds 1926, toen het Instituut voor Huishou delijk (later: Huishoudtechnisch) Ad vies werd opgericht. Wèl wordt inmid dels in overleg met instanties als TNO en de Stichting Konsument en Veilig heid gewerkt aan een tweede totaal keurmerk dat ook andere produkten dan strikt huishoudelijke omvat. De Vlissinger K. D. Poll met twee voorpagina's van Door Liefde Saamgebracht. VLISSINGEN - Trees heeft een Ca nadees, Ouwe taaie. It's a long way to Tipperary, Lilli Mariene. Vier liedjes die in oorlogstijd veelvuldig in Nederland zijn gezongen. De op schrift gestelde muziek, vaak fraai geïllustreerd, is vanaf zaterdag te zien in het Mareehausseemuseum in het Gelderse Buren. Hiervoor is geput uit de verzameling van de Vlissinger K. D. Poll. Hij heeft in de loop der jaren ruim vijf tienhonderd verschillende vellen oude bladmuziek opgedoken. Poll is geen man die in zijn eentje op zolder van zijn verzameling geniet. Hij wil zijn collectie onder de mensen bren gen. „Mijn eerste tentoonstelling werd onder meer bezocht door twee oude re dames. Zij bekeken de kleurrijke voorpagina's van de bladmuziek. Opeens hieven ze gezamenlijk het uit 1934 stammende Uiverlied aan. Bij het zien van de muziek kwamen de herinneringen weer boven". Dit voorval geeft precies aan waarom Poll het doet. Hij wil een schok van herkenning teweeg brengen bij het publiek. Jarenlang heeft hij voor de Zeeuwse muziekbibliotheek verzameld, waar zijn echtgenote destijds werkte. Hij zag eens hoe een lading bladmuziek werd binnengebracht en vervolgens bleef liggen. Hij heeft zich er met hart en ziel op gestort. Na ordening- werd het materiaal gebruikt voor exposities. Poll ging op markten en in winkels snuffelen om de collectie uit te breiden. Na vervroegde uittre ding van zijn vrouw is hij begonnen een particuliere verzameling aan te leggen. Geestdriftig kan hij blijven praten over de dozen vol 'oud papier'. Bladmuziek is aan slijtage onder hevig. „Het is geen boek dat een maal wordt gelezen. Keer op keer wordt het gespeeld". Het is daarom een toevalstreffer wanneer een gaaf exemplaar wordt aangetroffen. Met het groeien van de collectie is Poll zich steeds meer gaan speciali seren. Hij is zich gaan toeleggen op liedjes uit oorlogstijd. „Tijdens de oorlog was het de enige vorm van amusement. De onbenul- ligste versjes kregen soms het ka rakter van een protestlied. Ouwe Taaie werd bijvoorbeeld gezongen tijdens de studentenoproer in Lei den". Bij het weerzien met dergelij ke liedjes raken veel mensen die de oorlog bewust hebben meegemaakt volgens de Vlissinger ontroerd. Zijn verzameling zang- en piano stukken heeft Poll als motto meege geven 'Door Liefde Saamgebracht'. Twee ingelijste voorpagina's van dit duet voor dame en heer van S. de Haas op muziek van W. Jacobs han gen aan de muur van de woonkeu ken. Het stuk stamt uit het einde van de vorige eeuw. De ene illustra tie komt uit de negentiende, de an dere uit de twintigste eeuw. Een we reld van verschil, hoewel er slechts een paar jaar tussen de twee uitga ven zit. De derde druk toont een de gelijk geklede dame. De vierde wordt gesierd door een frivoler type met blote benen. Misschien is het verschil niet alleen bepaald door de tijd, maar ook door de regio. De Mid delburgse uitgeverij Den Boer deed na de derde druk de rechten over aan een Amsterdams collega-be drijf. De tentoonstelling Bladmuziek in Buren wordt zaterdag om 19.30 uur geopend door kolonel buiten dienst J. P. Laro, oud-inspecteur der mili taire muziek en vice-president van de International Military Music So ciety. De oorlogsliedjes zijn tot 1 ok tober te bezichtigen in het Mare chausseemuseum aan de Weeshuis- wal in Buren. Poll betreurt het dat hij vanwege de grote afstand niet zelfde exposi tie heeft kunnen inrichten. Hij heeft een aantal dozen naar de Be tuwe gestuurd. Museumdirecteur F. J. van Lier heeft hieruit een keuze gemaakt. De Vlissinger had het an ders gedaan. „Ik vind het tentoon gestelde materiaal te serieus. Gees tige facetten zijn weggelaten". Op de achtergrond wordt tijdens de openingsuren in het museum een band gedraaid met originele opna men van soldatenliedjes en marsen. Poll is alweer bezig met de volgende tentoonstelling. Deze gaat volgende maand in het museum Oorlog en Be zetting in Breda van start. Op bor den laat hi j de Tweede Wereldoorlog fasegewijs passeren. Van mobilisa tie tot bevrijding in muziek. Op een kleurrijke kaft is de veelbezóngen Lilli Mariene afgebeeld. Het opval lende aan dit lied is volgens Poll dat het zowel bij de Duitsers als de geal lieerden zeer populair was. „Het lied zal straks in het museum regelmatig worden gezongen. Het is jammer dat de herkenning eindig is. De genera tie die de liedjes uit oorlogstijd nog kent, sterft uit. De geïllustreerde bladmuziek heeft dan enkel nog folkloristische waarde". MIDDELBURG - De Middelburger J. Thier, die al enkele jaren procedeert tegen het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, heeft zijn actie gestaakt nadat het fonds hem financieel tege moet is gekomen. Volgens Thier's ad vocaat mr E. Smit is zijn cliënt 'zeer content' met het akkoord. Over de tails wilde geen van de partijen zich uitlaten. Thier raakte in 1981 in financiële en persoonlijke problemen, nadat hij via het Bouwfonds een huis aan de Mid delburgse Segeerssingel had gekocht. De lasten vielen honderden guldens hoger uit, dan het gezin was voorge spiegeld. Thier spande daarop een juridische procedure aan tegen het fonds, die zich jaren zou voortslepen. Hij eiste aan vankelijk 20.000,- schadevergoeding en later een veelvoud van dat bedrag. Het Bouwfonds probeerde de Middel burger begin 1988 af te kopen met 10 mille, maar Thier sloeg dat aanbod af. Wèl zag het fonds zich gedwongen om de hypotheeklasten van enkele hon derden huiseigenaren, die evenals de Middelburger in moeilijkheden kwa men na toezeggingen van verkopers, te verlagen. Die miljoenen kostende operatie werd afgedwongen door de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis, waar het klachten regen de. Thier procedeerde intussen door. De Utrechtse rechtbank - waar zijn zaak diende - leek aanvankelijk geen gat te zien in het conflict. Nu het Bouwfonds en de Middelburger een schikking hebben getroffen, kan het dossier eindelijk worden gesloten. TERNEUZEN - De Wa termaatschappij Zuid- West-Nederland (WMZ) heeft de afgelopen da gen een groot aantal verontruste inwoners van Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen aan de lijn gekregen. Het water uit de kraan was wit als melk, luidde de klacht. WMZ-medewerkers konden de consumenten geruststellen. De witte tint wordt veroorzaakt door lucht in het water en trekt binnen twintig seconden weg. De lucht is in de waterleiding ge komen bij een verleg ging van het leidingnet voor aanleg van de Zoomweg bij Bergen op Zoom. „Bij de werkzaamheden daar moet lucht in de lei dingen zijn gekomen. Als dan weer druk op de leidingen wordt gezet, lost de lucht op in het water. Door die luchtbel letjes ziet het water er wit uit. Binnen twintig seconden trekt dat als een soort mist weer weg", legde D. Boon man, districtshoofd van de WMZ in Zeeuwsch- Vlaanderen, maandag morgen uit. De luchtbel kan geen kwaad voor de con sumptie van het water en trekt vanzelf weg. „We kregen vrijdag avond de eerste klach ten. De mensen zijn toch al gauw bang dat het wa ter is vergiftigd. Geluk kig konden we die vrees direct wegnemen. ïn Graauw en Hontenisse is het nu al weg. Mis schien duurt het nog iets langer in Hulst en Sint Jansteen, maar naar alle waarschijnlijkheid is vandaag, dinsdag, niets meer te vinden", voor spelt Boonman. GOES - Binnen de Europese Gemeen schap gaat taalonderwijs een steeds voornamere rol spelen. Naarmate de M. von der Gablentz. KOUDEKERKE - Vanwege hun vooruitgeschoven positie hebben exploitanten van strandtenten het nog wel eens te verduren. Onbe schermd door dijk of duin worden ze in hun nering van tijd tot tijd in het nauw gedreven door extreem hoge vloedstanden. Die doen hen het wa- Ier dan niet direct letterlijk tot de lippen stijgen, maar het bereikt wel de kuithoogte. En als het weer niet meezit, blijven ze met volle pottn koffie zitten. Maar het is niet alleen de wankele po sitie ten opzichte van de elementen, die de deze branche soms in moeilijk heden kan brengen. Dezer dagen is er een golf van verontwaardiging over de uitbaters van de paviljoens heen gekomen. De deining wordt veroorzaakt dooi de weinig meelevende opstelling van het ministerie van economische za- ding aangenaam willen combineren met het nuttigen van een consump tie. Vooral de opmerking van bewinds man Evenhuis, dat de strandtent houders 'hun paviljoens wel eens een verfje kunnen geven' is bij de bran che-organisatie in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens de NSVN weerhoudt de wankele positie de strandtentexploitanten van het doen van grote investeringen. „Wij hebben geen bestaanszeker heid', zegt landelijk secretaris Peter van den Assem uit Scheveningen. „Het strand is eigendom van de Do meinen. Als ze daar zeggen dat wij morgen moeten verdwijnen, hebben we maar te gaan. We hebben geen recht op schadevergoeding". De strandtenthouders pleiten voor eenvormige afspraken rond de pacht- betalingen, die plaatselijk zeer sterk ken met deze aan de waterkant gesi tueerde bedrijfstak. De strandtent houders vinden dat het imago van de Nederlandse kust snel verbeterd dient te worden. Om daar inhoud aan te geven dient economische zaken wel in de buidel te tasten. verschillen en tot 60.000 per seizoen kunnen oplopen. „En elk jaar gaan de pachtsommen omhoog, terwijl voorzieningen den". de steeds minder wor- ln een - dezer dagen aan staatssecre taris Evenhuis aan te bieden - zwartboek heft de Nederlandse Ver eniging van Strandtentexploitanten e?n klaagzang aan over het onbegrip van de overheid voor de bijzondere situatie van de strandtenten. Een ty pisch Nederlands verschijnsel, ont staan ten gerieve van de vrijetijds- lierders, die het uitzicht op de bran- Volgens Kees Roelse van het 'Konti- ki'-paviljoen nabij het Waleherse Westduin in de gemeente Valkenisse laat de situatie aan de Zeeuwse kust zich moeilijk vergelijken met de toe stand aan de Hollandse kust. „Het is hier nog een beetje een avontuurlijk beroep. Aan de Hollandse kust is het een keiharde business. Daar is ook sprake van een heel ander vertrek punt. Je schrijft er voor in, net als voor een standplaats op de kermis". De pachtprijzen zijn in Zeeland niet van die omvang dat er directe aanlei ding bestaat om naar boven toe aan de bel te trekken. „Bovendien is hier sprake van redelijke afspraken. Ver hogingen komen tot stand in onder ling overleg. Daar hebben we niet over te klagen. Maar het brengt wel met zich mee dat de gemeenten en de VVV-instellingen hun vorzieningen hebben afgestemd op de geringe pachtsom, dus die zijn ook mini maal". Vanuit de Zeeuwse situatie bezien vindt Roelse het te ver gaan om bij economische zaken om financiële hulp aan te kloppen. Naar zijn idee zouden de strandtentexploitanten er meer aan hebben wanneer de instan ties wat toeschietelijker zouden wor den ten aanzien van de middelen en mogelijkheden. Zoals de verbetering van de bereikbaarheid van strandpa viljoens. Roelse kan het weten. Hij behoort tot de strandtentexploitanten, die de langste tijd - en dat nog wel op een en dezelfde plaats aan de kust - een strandbedrijf hebben uitgeoe fend. Het bedrijf dat Roelse senior in 1949 opzette, staat thans aan de vooravond van het veertigjarig be staan. Kees Roelse is 32 jaar actief in het familiebedrijf. De uitbater van het 'Kontiki'-pavil- joen is er blij mee dat de pachtprijzen aan de Zeeuwse kust niet de pan uit swingen. „Wantje weet nooit wat het seizoen brengt. Dat is altijd weer een gok". Ook de voorzieningen aan de binnen kant van de duinen spelen een rol van betekenis. Roelse wijst in dit ver band op de verminderde mogelijk heid tot parkeren onder aan de duin voet. Daardoor ontziet een deel van het publiek het om aan het eind van de werkdag' even op het strand een frisse neus te halen en en in het ver lengde daarvan ook even de strand- bar met een bezoekje te vereren. Een ander belangrijk punt is dat het in de loop der jaren door afkalving beduidend minder oplopend strand sneller onder water komt te staan. waardoor een aantal strandpavil joens op Walcheren op bepaalde tijd stippen niet of nauwelijks bereik baar is. „We zitten om de veertien dagen met springtij", zegt Roelse. „Dat geeft om de veertien dagen hoge waterstan den. Nu hebben we de afgelopen da gen weinig wind gehad, maar het wa ter staat wel tot aan de voorkant van de huisjes. En als dat nou 's morgens om zeven uur is of 's avonds om zeven uur. dan zou het nog meevallen. Maar Exploitant Kees Roelse van strandpaviljoen Kontiki bij VJestduin:het is hier nog een beetje een avontuurlijk beroep..." die hoge waterstand valt midden op de dag. Dat houdt in dat er dan een uur of vier geen wandelaars op het strand kunnen komen. Dat is voor ons het grootste probleem". Zijn er diverse onzekere factoren, die het doen van grote investeringen in de strandpaviljoens tot een sprong in het ongewisse maken, de kwetsbare positie van een dergelijk bedrijf brengt ook met zich mee, dat verze keren tegen calamiteuze omstandig heden een onbetaalbare zaak is. Roelse: „Ik zou met dit spul op 42 per dag komen. Dan is deze tent voor drieëneenhalve ton verzekerd. En dan zitje nog met bepaalde eigen risi co's". „Wij zijn dus helemaal niet verze kerd. Ik ben dat wel jaren geweest, had in die periode ook geen schade, maar toen de maatschappij gepakt werd met sehadekwesties rond strandhuisjes hebben ze ons gewoon gewipt. Dus daar zitten we ook mee". Een nieuwe strandtent begin nen is vanwege allerlei onzekerhe den bijna niet te doen, meent Roelse. „Als het Waterschap Walcheren stelt dat het strand zo slecht is dat er een glooiing moet komen, kan ik mijn tent wel verbranden. Je zit er voort durend op een schopstoel. Boven dien betekent het wegzetten van een nieuwe tent in een aantal gevallen dat er een hypotheek moet worden genomen. En die hypotheekgever eist weer dat de hele handel verze kerd is". „In zo'n situatie zit je aanmerkelijk moeilijker dan wij nu. Wij doen het nog op z'n Jan-boeren-fluitjes en we zien wel. Rijk kun je er niet meer in worden. Dat hoeft ook niet. Als we onze boterham maar hebben. De gunstige pachtprijs en het feit dat we niet met personeel werken maar alles zelf doen, maakt het voor ons nog doenlijk om de zaak te runnen. Onze mogelijkeden zijn vanwege het weer en het water nu eenmaal beperkt. Maar dat weten we". Jacques Cats eenwording voortschrijdt, bestaat behoefte aan handhaving en verster king van de culturele identiteit van de verschillende lidstaten. Goed on derwijs in de eigen taal is daarbij van groot belang. Taalonderwijs van hoog niveau is ook noodzakelijk om dat in de toekomst van de Europea nen wordt verwacht dat ze één ge meenschappelijke taal beheersen. De Westduitse ambassadeur in Neder land, O. M. von der Gablentz, zei dit maandag tijdens een forummiddag in Goes over het thema 'Europa dichter bij'. De organisatoren, de afdeling Zee land van de Europese Beweging en de kamer van koophandel en fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland, had den hem uitgenodigd de algemene po litieke gevolgen van '1992' te bespre ken. Von der Glabentz stelde vast dat een steeds hechter wordende Europe se Gemeenschap niet doelmatig kan functioneren wanneer alles wat wordt gezegd en geschreven in tien talen moet worden vertaald. Hij sprak de verwachting uit dat steenkolenengels (hij had het over 'broken English') het esperanto van de Europese Gemeen schap zal worden. De ambassadeur hoopte dat EG-inwoners op het vaste land van Europa het Engels zodanig zullen leren beheersen dat deze taal niet slechts een communicatiemiddel voor Europese doeleinden wordt. Ook op het gebied van het hoger on derwijs moet volgens Von der Gla bentz nog' veel verbeteren. Hij merkte op dat geen enkele universiteit in de EG Europeanen opleidt. „En zonder Europeanen kun je geen Europa op bouwen", meende hij. De Westduitse ambassadeur toonde zich er een te genstander van in het kader van de totstandkoming van de Europese Unie te streven naar een volledige harmonisering van de wet- en regel geving in de lidstaten. Hij vond dat alleen datgene op elkaar moet wor den afgestemd dat nodig is om Europa te laten functioneren. Van der Gla bentz dacht dat er juist veel voor pleit nationale tradities en verschillen in cultuur te handhaven en te bevorde ren. Luitenant-kolonel D. Fabius van de Koninklijke Marechaussee hield de deelnemers aan de forummiddag voor dat het laten vervallen van de binnen grenzen in de Europese Gemeenschap in 1992 geen besparingen zal opleve ren. Tegenover het voordeel dat de va derlandse oost- en zuidgrens niet meer hoeft te worden bewaakt en het in- en uitvoerapparaat kan komen te verval len, staan extra uitgaven op het gebied van politie en justitie. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat criminelen onge hinderd en onopgemerkt door Europa Advertentie - Voor een vakkundig advies - alles voor kantoor en tekenkamer - leveringen aan kleinere - en grote bedri|ven, instellingen en overheid - afhaalbalie voor nóg snellere leveringen - geautoriseerd I.B.M. schrijfmachine- en supplydealer met eigen technische dienst - bent u op het juiste adres bij: kantoor efficiency gespekspartner voor het kantoor Dampoortweg 29, Middelburg van vandaag Tel 01180-36151* Fax 01180-13447 en morgen' I

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 11