ollege wacht nog met tandpunt Van Himme Expositie Ferdinand i Slock Goede kwaliteit vee op de jaarmarkt in Axel College Terneuzen: raadslid Van Himme correct behandeld Hotel in Terneuzen mag geen borden plaatsen College: Hontenisse in artsenregeling Eigenaars Margrette boos op gemeente PZC/streek -rugkeer sociale dienst terneuzen êêj aanvoer groter dan in voorgaande jaren ben wen welstandscommissie: eigen commissie kansloos n JB' m oningbouw Iaat -plussers toch in bestuur feisjes-dag Breskens Volkskerstzang in het stadhuis erstvolkszang IJ DAG 12 DECEMBER 1986 m BNEUZEN B en w van Terneu- dienen zich op korte termijn te be en over een nieuw dienstverband de Terneuzenaar A. van Himme. t is het gevolg van de uitspraak van Centrale Raad van Beroep in een •estie, die speelt sinds juni '84. Toen -loten b en w het tijdelijk dienst- band met Van Himme, die actief sals buitendienstambtenaar bij de eentelijke sociale dienst, niet te tinueren. Van Himme tekende be- p aan. Het Ambtenarengerecht in tterdam verklaarde dat beroep on trond, maar de Centrale Raad van roep heeft de Terneuzenaar inmid- ls in het gelijk gesteld. Van Himme zo verklaarde hij donderdag, weer aan de slag bij de sociale ,nst. woordvoerder van de gemeente -neuzen liet weten dat een stand- tbepaling van b en w op z'n vroegst gende week, na het wekelijkse col- eberaad te verwachten is. Waar- ijnlijk zal eerst ook uitvoerig over- moeten worden gepleegd met juri- che adviseurs. !t is dat, indien Van Himme terug- ;rt als ambtenaar, hij z'n raadszetel vertegenwoordiger van 'Links Per- .ctief Terneuzen') prijs moet geven, n w besloten destijds het tijdelijk nstverband van Van Himme niet rt te zetten na een 'incident' op het toor van de sociale dienst. Van jne, toen al actief in de steunfrac- van 'Links Perspectief, meldde zijn ecte chef, het hoofd van de buiten- nst, dat de politieke groepering van n was de identiteit van de gemeen- jke sociaal rechercheur bekend te ken. Dat zou gebeuren in een uwsbriefDe rechercheur in kwes- was bij een deel van dat gesprek wezig en schreef er een rapportje r. Voor de directeur van de dienst S VAN GENT In de rk-kerk in van Gent wordt woensdag 17 de- ber de traditionele kerst-volks- gavond gehouden. Medewerking raan verlenen het Kerkkoor van de erlandse hervormde kerk onder ing van W. de Die, het Rk-Dames- Herenkoor onder leiding van A. -sens, het Jongerenkoor onder lei- g van P. de Witte en harmonie De eenigde Vrienden onder leiding J. de Witte. Na afloop volgt een ge- samenzijn in De Speye, waarbij 21.30 uur de trekking wordt ver- t van de loterij van De Vereenigde lenden. ESKENS Het bestuur van de al- ene woningbouwvereniging t-Zeeuwsch-Vlaanderen heeft be en mensen die ouder zijn dan 65 rtoch zitting te laten nemen in het «meen bestuur. Volgens de statu- is dat nu niet mogelijk. Zodra een tuurslid 65 jaar is moet hij opstap je algemene ledenvergadering van igjaar liet ere-voorzitter W. van der ft weten dat geen goede zaak te |den. Daarom had het bestuur zich r deze materie gebogen en kwam iderdagavond met haar besluit in algemene ledenvergadering naar :ten. i der Hooft was nog niet tevreden, it het bestuur had als voorwaarde teld dat de 65-plussers niet in het lelijks bestuur zitting kunnen ne- n. „Ik vind dat discriminerend en ik |>p dan ook dat dit voorstel aan de nister wordt afgewezen", aldus Van j Hooft. De voorzitter van de wo- Igbouwvereniging J. de Rechter jende dat het pijnlijk kan zijn wan- je iemand uit het dagelijks be- |ur moet worden gezet en hem ver- moet worden dat hij niet meer jctioneert. „De coöperatie is geen Ivenvereniging of sportvereniging, ar een bedrijf', aldus De Rechter, ider Hooft was het er niet mee eens. laat ze toe of helemaal miet", was mening. f tijdstip dat de 65-plussers zitting men nemen in het bestuur zal, als algemene ledenvergadering het dkeurt, pas eind volgend jaar in- n Er stond donderdag geen voor- om die statuten op dit punt te wij- was de hele zaak aanleiding een posi tief advies over verlenging van het dienstverband van Van Himme om te zetten in een negatief. In haar uitspraak stelt de Centrale Raad van Beroep vast dat het besluit was gebaseerd op twee motieven. Van Himme had zich direct nadrukkelijk AXEL Het echtpaar Kosters, eige naar van de manege in Magrette, voelt zich door de gemeente Axel in de steek gelaten. Donderdag arriveerde een brief, waarin b en w zeiden een vergunning voor extra activiteiten in de manege te weigeren. In de manege te Magrette worden tot nog toe aller hande evenementen buiten de paar densport om gehouden, zoals touw trekwedstrijden en hondententoon stellingen. „En dat terwijl gisteren nog in de krant stond dat b en w hopen dat de verhou dingen in Magrette verbeteren", aldus P. Kosters. „Er is helemaal geen vrede meer als de gemeente op deze manier met onze belangen omspringt". Volgens Kosters kan de manege niet rendabel draaien zonder de extra acti viteiten. Kosters veronderstelt dat het college deze beperkingen heeft opge legd om de groep van boze omwonen den gunstig te stemmen. Hij is van plan om zo snel mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen deze beslissing en wil daar ook een advocaat voor in de arm nemen. moeten distantiëren van de plannen van 'zijn' politieke groepering en had ook terstond bij zijn directeur moeten aankloppen. De Raad constateert, aan de hand van de beschikbare gegevens (getuigen verklaringen etcetera), dat de conclu sies die de gemeente uit het hele ge beuren trok 'prematuur waren en een toereikende feitelijke grondslag mis ten'. Op het moment dat b en w beslo ten het dienstverband met Van Him me niet te verlengen, was nog onvol doende duidelijk welke gevolgen een eventuele publicatie zou hebben. Immers, er was nog helemaal geen sprake van een publicatie; er lag enkel een onuitgewerkt plan. De Raad ver der in haar uitspraak: „Daar komt bij dat ook over Van Himme's aandeel in de nog te concipiëren publicatie nog niets vast stond zodat er ook uit dien hoofde onvoldoende grondslag be stond voor de conclusie dat hij door die publicatie zijn functievervulling of de functionering van de dienst in on toelaatbare mate zou aantasten." De Raad vindt ook de vaststelling van gemeentezijde dat Van Himme tekort zou zijn geschoten in zijn plicht om zijn diensthoofd tijdig te informeren te ver gaan. Op dat gebied acht de Raad 'gro te voorzichtigheid geboden'. „Het be treft hier informatie waarvan een amb tenaar, met geen enkele opsporing be last, geheel buiten zijn werkkring om door zijn (privé) sociale contacten ken nis draagt." De Raad sluit niet uit dat zich situaties kunnen voordoen, die een ambtenaar bijna verplichten daar van direct melding te doen. Maar dan moet het wel om zwaarwegende zaken gaan. En daarvan was, zo stelt men vast, in dit geval nog geen sprake. De Centrale Raad van Beroep deed al op 27 november uitspraak: het besluit van b en w én de uitspraak van het Ambtenarengerecht werden nietig verklaard. Inmiddels heeft de raads man van Van Himme de gemeente la ten weten dat hij vóór 1 februari een nieuw besluit van b en w verwacht. Soms kwam het op ae jaarmarkt in Axel tot wederzijdse belangstelling tussen mens en dier. TERNEUZEN Het Terneuzense raadslid A. van Himme (Links Per spectief) heeft burgemeester C. Oc- keloen ten onrechte verweten dat hij -tijdens de begrotingsvergade ring van de raad op donderdag 27 november- het reglement van orde onjuist toepaste. Van Himme be klaagde zich, een dag na de raads vergadering, schriftelijk bij b en w over het feit dat hij geen kans kreeg een nadere toelichting te geven op een door hem ingediende motie over Zuid-Afrika. B en w zijn tot de conclusie geko men dat de raadsvoorzitter het reglement van orde voor de raad correct heeft toegepast. In dat reglement namelijk wordt welis waar een extra termijn toegestaan aan de indiener van een voorstel of degene die met de verdediging van zo'n voorstel is belast, maar zo'n ex tra (laatste) termijn wordt alleen toegestaan, wanneer de indiener ook van eerdere termijnen gebruik heeft gemaakt. B en w in een schriftelijk antwoord aan Van Himme: „Deze motie -op zich reeds een uitvoerige motive ring bevattend ten aanzien van de voorgestelde uitspraak van de raad- werd integraal door de voorzitter voorgelezen en door het college in eerste termijn ontraden. Vervol gens werd uwerzijds in tweede ter mijn niet nader gereageerd. Uiter aard stond het u echter vrij in deze tweede termijn alsnog een nadere toelichting te geven op de door u in gediende motie. Aangezien dat ach terwege bleef, concludeerde de voorzitter dat het onderwerp vol doende was toegelicht en sloot hij de beraadslagingen." En dat ge beurde volgens het college met inachtneming van wat over derge lijke situaties in het reglement van orde te lezen staat. AXEL - De 38ste naoorlogse jaar markt in Axel mocht zich gisteren verheugen in een grote aanvoer vee van uitstekende kwaliteit. In totaal werden gisteren ongeveer 200 stuks vee ter keuring aangeboden, wat ruim 30 procent meer betekende dan vorig jaar. Mede door het prachtige weer, bestond er ook grote publieke belang stelling voor dit jaarlijkse gebeuren. Behalve de veekeuring trok de door het Zeeuws Rundvee Syndicaat (ZRS) gehouden verkoop van een aantal hoogdrachtige vaarzen veel belang stelling van vee-houders en handela ren. Voorzitter Ben Ysebaert van het Axelse jaarmarktcomité toonde zich na afloop dan ook uiterst tevreden. Ysebaert: „Na een paar jaar van terug lopende aanvoer kunnen we nu spre ken van een groei die alle verwachtin gen overtrof. Ook was er weer een le vendige handel, iets wat onze markt altijd heeft gekenmerkt. Vooral de sla gers eisten weer een belangrijk deel op met hun uitstekend slachtvee". Van ver buiten de provincie waren, vooral houders van melkvee, naar Axel geko men om een bod te doen op de hoog drachtige vaarzen, vee dat bekend TERNEUZEN - In de Grote Kerk in Terneuzen vindt woensdag 17 decem ber een kerstconcert plaats. Medewer kenden zijn: de hervormde cantorij onder leiding van Arie Karreman, harmonie 'De Vliegende Hollander' onder leiding van Piet Eekman en Wim van de Wege op orgel. Het programma vermeldt onder meer samenzangHet kerstconcert is een initiatief van de harmonie. Het is de bedoeling er een jaarlijks terugkerend gebeuren van te maken, mogelijk met wisselende deel nemers. Het concert begint woensdag avond om 20.00 uur. staat om zijn hoge melkproductie. „Zeeland is landelijk lang de districts lijstaanvoerder geweest van dit hoog waardig vee en bekleedt nu de tweede plaats. Mede daardoor trok deze markt nogal wat belangstelling. Bo vendien is het geen alledaags gebeu ren dat melkveehouders vee van deze kwaliteit te koop aanbieden. Door de aanschaf van dit soort vee kan men zijn melkproductie aanmerkelijk ver hogen, waardoor de noodzakelijke ren tabiliteit toeneemt. Vooral in Brabant is zijn deze vaarzen op dit moment erg in trek, het is dan ook niet verwonder lijk dat het overgrote deel vaandaag naar veehouders in die provincie is verhuist", aldus Ysebaert. Of ook bij een volgende editie van de Axelse jaar markt dit aantrekkelijk Zeeuws pro duct te koop zal worden aangeboden staat volgens Ysebaert nog niet vast. „Dit moet intern nog worden bespro ken en bovendien ben je daarbij afhan kelijk van de ZRS. Dat het een ge slaagd experiment was, waar wij met genoegen op terug zien staat wel vast", alsdus Ysebaert tot besluit. Kampioenen Axelse jaarmarkt: Stieren: Slagerij Van Harn, Axel; Ossen: Slagerij Ulijn, Groede; Kruisingen: Slagerij E. Bies- broeck, Hulst; Ardenners: Slagerij Den Ha mer, Hulst; Dikbil vaarsen: Slagerij Ulijn, Sluis; Dikbil stieren: Slagerij Van Laere, Axel; Algemene kampioenen: Mannelijk vee: Slagerij Van Laere, Axel; Vrouwelijk vee: Slagerij Ulijn, Sluis; Fokvee: M. Vinke- den Hamer, Axel; Paarden en ponny's: A. van Asselt, Westdorpe; Schapen: J. Ingels, St. Jansteen. SAS VAN GENT Sas Promotion houdt zaterdag 13 december een her denkingsexpositie over Ferdinand Slock met schilderijen en tekeningen van zijn hand. Dit gebeurt met hulp van de heemkundige kring en de cul turele commissie. De idee voor de ex positie is in 1985 ontstaan. Ferdinand Slock zou met zoon en kleindochter in De Speije gaan exposeren in het na jaar van 1986. De heer Slock werd ech ter ernstig ziek en overleed. De ge plande tentoonstelling is daardoor toentertijd niet meer doorgegaan. Sas Promotion heeft nu samen met de heemkundige kring en de culturele commissie de organisatie van de ten toonstelling overgenomen. Ferdinand Slock, op 16 juli 1910 geboren te Sas van Gent en op 31 augustus 1986 ge storven te Terneuzen, heeft van 1924 tot 1928 de Hoogere Decoratieve Kunstschildersschool te Gent be zocht, van 1971 tot 1983 de Academie voor Schone Kunsten te Sint Niklaas. Zijn gebruikte technieken zijn teke nen en schilderen. Naast een aantal so lo-tentoonstellingen heeft hij ook groepstentoonstellingen gehouden. In 1950 kreeg hij de opdracht de olie verfschilderijen te maken voor het zie kenhuis Charitas in Palembang. In 1980 zorgde hij voor het gedenkboek van oorlogsslachtoffers in Sas vari Gent. In 1934 mocht hij de zilveren me daille van de Hoogere Decoratieve Kunstschildersschool in Gent ontvan gen. Hij was vooral schilder van land schappen en schilder van sfeer en ruimte. Zaterdag 13 december om 15.00 uur wordt de tentoonstelling in cultureel centrum De Speije geopend door de heer F. Puylaert. De expositie zal van 13 december tot en met 4 januari 1987 dagelijks geopend zijn van 14.00 tot 17.00 uur, (op 25 december en 1 januari gesloten). Naast deze expositie zorgt Sas Promo tion ook voor een optreden van de bal letschool Lillianne Butler. Dit optre- j den wordt vrijdag 19 december om 19.00 uur gehouden in De Speije. Zoals Jan Sanderse van Sas Pormotion ook zegt 'het is een stukje cultuur wat wij niet zo goed kennen'. Aan het optre den doen 49 kinderen uit groot Sas van Gent mee in'de leeftijd van 5 tot 15 jaar. Het is hun eerste optreden. De voorstelling heet 'De Toverdoos' en is gericht op het kerstgebeuren. TERNEUZEN Het Churchillhotel aan de Scheldedijk in Terneuzen krijgt geen toestemming voor het plaatsen van grote verwijzingsbor den op verschillende plaatsen in de stad. De welstandscommissie is er te gen en ook b en w voelen er niets voor. De exploitanten van het hotel gingen tegen dat collegebesluit in beroep. Naar hun mening is plaatsing van de borden helemaal geen overbodige lu xe, vooral omdat het hotel niet hele maal op de door de doorsnee-bezoeker van de stad gebruikte route ligt. B en w van Terneuzen voeren als het om het plaatsen van verwijzingsbor- DELBURG De afdeling Zee- 4 van de voetbalbond houdt zater- een speciale meisjesvoetbaldag reskens. Er hebben zich ruim 125 'sjes aangemeld in de leeftijd van 15 jaar. is Mewiss (STK-medewerker bij de tbalbond in Middelburg) verdeelde meisjes over tien ploegen en werkt wee poules een toernooitje af met meisjes. ar er is nog meer die dag: de dames- ;rnational Vera Pauw komt ook en ®rgt een demonstratietraining 'het aanwezige Zeeuwse dameself- Die Zeeuwse dames nemen tevens ™aal een ploegje meisjes onder ihoede. toernooi wedstrijden beginnen 's tgens om 10.00 uur. Om 12.00 uur at de demonstratietraining ge- hd en om één uur wordt er een cir- t Penaltyschieten opgezet met Rob pen van Breskens, de jeugdkeeper Breskens AI, Martin Boone, en de uwse doelvrouwen Lydia Wijg- :van Vlissingen en Jolanda Bosse- van Kloetinge. Tussendoor wor- er dan nog spel wedstrijden geor eerd, videofilms van WK en ande- oppers gedraaid. Ouderen aan de lunch tijdens de adventviering in Hulst. HULST - Honderden Zeeuws-Vlaamse bejaarden waren donderdag afge reisd naar Hulst om deel te nemen aan de traditionele adventviering van de rooms-katholieke bond voor ouderen in gemeenschapscentrum 'Den Dullaert'. Omstreeks halfelf arriveerden de eerste bejaarden in het centrum waar ze met koffie en gebak werden opgewacht door districtsbestuurder P. Weemaes die de mensen welkom heette. Toen de grote zaal van 'Den Dullaert' geheel gevuld was en de koffiekopjes geleegd waren werd er een eucharistieviering gehouden. Na de mis volgde de gebruikelijke koffiemaaltijd. Het programma na de middagpauze stond in het teken van het amusement. Rond halftwee werden de planken van de zaal in beslaggenomen door de toneelspelers van het amateurgezelschap 'Weldoen door Vermaak' uit Clin- ge, die de klucht 'Toontje wint een miljoen' uitvoerden. Het dialectstuk, waarin een postbode plotseling 'gepromoveerd' wordt van arme goeierd tot rijke Toon, met allerlei verwikkelingen van dien, oogstte bij het publiek veel succes. den gaat een terughoudend beleid. Up die manier willen ze voorkomen dat er op tal van plaatsen in de gemeente al lerlei verwijzingsborden worden ge plaatst. Veel borden ontsieren het stadsbeeld, meent het college. Er wor den overigens weieens uitzonderingen gemaakt. Maar dan alleen wanneer er sprake is van een afgelegen ligging van een gebouw.'ln het geval van het hotel is daarvan, volgens b en w, geen spra ke. Zij omschrijven de Churchilllaan als 'een belangrijke doorgaande weg'. De welstandscommissie vindt de bor den -5 bij 2 meter- niet nodig. „Omdat het hotel een dermate markante en vi sueel bekende locatie is dat een grote serie borden absoluut overbodig is." De gemeenteraad spreekt zich tijdens de vergadering van donderdag 18 de cember uit over een advies, opgesteld door de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften. De commissie advi seert de raad het beroepschrift onge grond te verklaren. Ook de commissie vreest aantasting van het stadsbeeld en vindt de tegenargumenten van de exploitanten van het Churchillhotel 'niet dermate relevant' dat het be roepschrift gegrond verklaard zou moeten worden. De gemeente en de provincie hebben in principe overeenstemming bereikt over de overdracht van drie wegge deelten, twee in Terneuzen en een in Hoek. In Terneuzen gaat het om de Zaamslagseweg en de Wielingenlaan. Beide wegen liggen sinds de laatste wijziging van de komgrens voor het grootste deel binnen de bebouwde kom. Daarom vinden b en w het ge wenst het beheer en onderhoud over te nemen van de provincie. De overna me houdt trouwens ook verband met de wijziging van de wegenstructuur met het oog op het te bouwen streek ziekenhuis. Tegelijkertijd wil de gemeente een ge deelte van de Koudepolderstraat in Hoek overnemen. Dat deel van de weg is, na de ingebruikname van een nieuw gedeelte van rijksweg 61, voor de pro vincie niet langer van belang. Voor Terneuzen daarentegen wél. Het weg gedeelte moet namelijk gaan dienen als ontsluitingsweg voor het bestem mingsplan 'Koudepolder 3', dat in voorbereiding is. De provincie betaalt de gemeente een jaarlijkse vergoeding voor overname van de onderhoudstaken. B en w stellen de raad verder voor twee gymzalen, in de Leeuwenlaan in Ter neuzen en in de Nieuwe Kerkstraat in Sluiskil, over te nemen van de huidige eigenaren: de Vereniging voor Christe: lijk Basisonderwijs Terneuzen en de stichting voor Katholiek Onderwijs Sluiskil. Het zijn de twee enige gymza len, die nog geen eigendom zijn van de gemeente. De raad wijst donderdag ook de loka- tie aan voor een klein woonwagen centrum in de kern Terneuzen. Uit de discussie in de raadscommissie voor openbare werken en ruimtelijke orde ning (vorige week) bleek al dat de ver schillende fracties onder voorwaar den akkoord kunnen gaan met de lo- katie Reuzenhoeksedijk. Tenslotte stellen b en w voor bijna drie' ton uit te trekken voor hertaxatie van het onroerend goedbestand in de ge meente. De raadsvergadering begint om half acht. KLOOSTERZ ANDE - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hontenisse blijft van me ning dat toetreding tot de gemeen schappelijke regeling voor het aan stellen van huisartsen een goede zaak is. Dit, ondanks het feit dat de raad van Hontenisse zich bij eerdere raads vergaderingen heeft uitgesproken voor een plaatselijke aanstellings commissie. Volgens het college heeft 'een dergelijke werkgroep in de prak tijk geen enkele kans op welslagen'. Het dagelijks bestuur stelt de raad dan ook voor een tweede keer voor om toe te treden tot de intergemeentelijke commissie die zich in de toekomst moet gaan bezighouden met het aan- stellingsbeleid voor huisartsen. B en w worden daarbij gesteund door de plaatselijke huisartsenvereniging (PHV) die kenbaar heeft gemaakt geen vertegenwoordiger zitting te laten ne men in een plaatselijke commissie, maar wel iemand wil afvaardigen voor een regionale werkgroep. Wanneer de raad van Hontenisse zou weigeren om aan de gemeenschappelijke regeling mee te doen is Hontenisse de enige Zeeuwse gemeente die een zelfstandig ge commissie benoemt. Het voorstel komt aan de orde tijdens de raadsver gadering van woensdag 17 december. Op de agenda prijkt voorts de behan deling van een voorstel van b en w om het CDA-raadslid B. J. M. Pauwels te benoemen tot lid van de commissie midden- en kleinbedrijf. Vorige maand zag een ander CDA-raadslid H. J, Bruggeman af van het lidmaatschap van de gemeentelijke adviesgroep, omdat de leden van de commissie naar zijn mening teveel opkwamen voor za ken van eigenbelang. Deze wijze van werken stuitte Brugge man tegen de borst, waarna hij niet meer aan vergaderingen wenste deel te nemen. Andere raadsfracties verwei ten het CDA vervolgens dat deze frac tie helemaal niet in de werkgroep wil zitten. Om dat verwijt te weerleggen heeft Pauwels zich alsnog kandidaat gesteld. De raadsvergadering in het gemeentehuis van Kloosterzande be gint om 19.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 17