SKW Terneuzen heropent peuterzalen in gemeente Vredeswerkgroep wil druk op politieke partijen Broers bieden Sas van Gent maquette van oude vesting aan 3 Bezwaren omwonenden tegen speelzaal in woonhuis Hoek Belgische topploeg Sasja geeft Nederlandse militairen lesje Wissel Zeeuws-Vlaandere* BEROEPSKRACHTEN ZORGEN VOOR BEGELEIDING Nederland mag Philips Morris Bergen op Zoom niet steunen L. den Hamer winnaar vlucht uit Maastricht EXPOSITIE ROND MAQUETTE IN GEMEENTEHUIS i Rabobank P DONDERDAG 18 SEPTEMBER 1980 TERNEUZEN - De Centrale Stichting voor Sociaal-Kultureel Werk in Temen ten gaat al haar penterspeelzalen heropenen. Dat besluit viel woensdagmiddag na een gesprek tussen wethouder drs A. J. Rekveld van Jeugdzaken en stichtings voorzitter W. van Riet. In de peuterspeelzalen van de stichting zal slechts wor den gewerkt met 'onbezoldigde' vrijwilligers; de gesubsidieerde beroepskrach ten van de Centrale Stichting zullen in de toekomst voor begeleiding gaan zorgen. De Centrale Stichting besloot overi gens vorige week al het peuterspeel- zaalwerk in een aantal zalen te hervat ten. Slechts de peuterspeelzaal in Zaamslag zou (als vanouds) geheel met vrijwilligers gaan draalen, terwijl de twee beroepskrachten van de Centrale Excursie 'Oude Zeeuwse Kerken' VLISSINGEN - De stichting Oude Zeeuwse Kerken houdt zaterdag 20 september een donateurs-bijeenkomst in Zeeuwsch-Vlaanderen. De leden van de stichting worden om 11.00 uur ont vangen door het gemeentebestuur van Oostburg. Na de koffietafel in Oostburg vertrek het gezelschap naar Sint-Anna ter Mui den, dat geheel tot beschermd stadsge zicht is verklaard. De heer W. Visser uit 81uis geeft de leden van de stichting Oude Zeeuwse Kerken een rondleiding in de kerk van dit dorpje. In de loop van de middag geeft de heer Fortrel een toe lichting op de protestante kerk in IJ- zendljke. Belangstellende leden van de stichting Oude Zeeuwse Kerken dienen zich zaterdag 20 september om 9.30 uur te verzamelen aan de Middelburgse Los kade. Belgische brand werd geblust met Nederlands water SAS VAN GENT - Een brand in een stro- en compost-opslagplaats in het Belgische Assenede is woensdagmid dag in eendrachtige samenwerking met Nederland geblust. De dichtsbij- zijnde wateraansluiting voor de brandslangen lag in Sas van Gent op Nederlands grondgebied en zodoende bestreed de Asseneedse brandweer het vuur met Nederlands water. Het is overigens niet de eerste keer dat de Belgen van deze Nederlandse voor ziening gebruik maken. Precies twee Jaar geleden is diezelfde opslagruimte aan de Vrijstraat in brand gevlogen en ook toen al gebruikten de Belgen het Nederlandse bluswater. Over dit staal tje van internationale samenwerking was de bevelvoerder van de brandweer uit Assenede uiterst tevreden. HIJ prijst zich gelukkig dat de verstandhouding zo goed is. Ook de commandant van de Sasse brandweer, de heer E. L. de Vriend, kwam ter plaatse poolshoogte nemen. Op de aangeboden hulp van een Nederlandse wagen hoefden de Belgen niet in te gaan omdat de brand binnen enkele minuten onder controle was. Overigens kreeg de Asseneedse brand weer in eerste instantie een verkeerde brandmelding binnen. Gemeld werd dat één friteskraam in vlammen zou staan, maar bij aankomst bleek dat het om een opslagruimte van stro en com post ging. Het nablussen van de brand, die om kwart voor drie uitbrak, duurde nog tot half vyt Naar een mogelijke oorzaak wordt nog gezocht. De schade aan het afdak van het stro wordt geschat op 35.000 gulden. (Van onze correspondent) BRUSSEL - De afwijzing door het Eu ropese Hof van Justitie van een WIR- subsidie voor de bouw van de Philip Morris-sigarettenfabriek bij Bergen op Zoom betekent de nekslag voor de WIR (Wet op de Investeringsrekening). Alle andere voorgenomen WIR-subsi- dies, waarbij het om vele miljoenen guldens gaat, zullen nu door de EG als strijdig met de EG-regels verboden worden. Deze verwachting bestaat bij juridische experts bij de Europese Gemeenschap nadat het Europese Hof van Justitie, de hoogste beroepsinstantie in de EG, een beslissing van de Europese Commissie, het dagelijks EG-bestuur, inzake het Philip Morris-project in Bergen op Zoom had bekrachtigd. De commissie achtte de WIR-subsidie van 6,2 miljoen gulden aan het bedrijf in strijd met de concurrentiebepallngen in de gemeen schap. Philip Morris dat zijn produktle van Eindhoven naar Bergen op Zoom over plaatste (waar een fabriek van 165 mil joen gulden wordt gebouwd) kreeg de 6,2 miljoen subsidie als zogenaamde „grote projectentoeslag", een van de belangrijkste onderdelen van de WIR. Deze subsidie wordt automatisch ver leend mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Met het investeringsproject moet minstens 30 miljoen gulden zijn gemoeid. De subsidie kan, afhankelijk van het aantal arbeidsplaatsen, nooit meer dan vier procent bedragen. Het ministerie van economische zaken heeft in het geval van Philip Morris niet het voorbehoud „mits goedkeuring door de EG" gemaakt. Of het bedrijf zal eisen dat de regering de subsidie van 6.2 miljoen alsnog (onder andere noemer) uitkeert, was woensdagavond nog niet duidelijk. vlietse buurthuis "De Pèreplu' onder het bewind van de Centrale Stichting geen problemen meer op. Een opmerke lijke doorbraak, omdat dinsdagavond in Biervliet nog was besloten tot de op richting van een 'onafhankelijke' peu terspeelzaal in navolging van Hoek en Sluiskil. In die twee dorpen liggen de zaken dan ook nog steeds gecompliceerd. In Hoek en Sluiskil draalen sinds deze week twee zelfstandige peuterspeelzalen: in Sluiskil in het buurthuis Het Gilde- huis' en in Hoek in een eensgezinswo ning in de Leenhoutstraat. Overigens hebben de 'onafhankelijken' in Hoek in middels al laten weten toch maar liever naar het buurthuis 'De Hoekse Rak kers' van de Centrale Stichting te ver huizen. Een officieel verzoek daartoe ligt inmid dels bij het hoofdbestuur van de stich ting. Vanavond (donderdag) heeft de Qentrale Stichting een gesprek met de Stichting heropening van 'De Pretflat' en 'De Peuterhof in Terneuzen moge lijk maakten. Inmiddels is vast komen te staan dat ook de peuterspeelzaal in het buurthuis 'De Bolster' weer open gaat. Een (derde) beroepskracht gaat voor de peuterop- vang zorgen. Overigens wordt daarbij nog wel gerekend op de steun van een aantal vrijwilligers. Sinds woensdag levert ook de herope ning van de peuterspeelzaal in het Bier- Examens Zeeuwse Kynologenclub VLISSINGEN - De Kynologenclub Zeeland hield het landelijk examen ge- t a i drag en gehoorzaamheid voor honden. lllDrCKGrS Dij WGFK Dit examen, waaraan 14 combinaties deelnamen, werd afgenomen door de m AypI OAéfriArrl keurmeesters Tj. Tielrooy en H. de 111 gCdlUUIU ™es de Nederlandse kennelclub AXF.L - Onbekenden hebben tussen Cynophilia Er slaagden 12 combina- dinsdagavond en woensdagmorgen in- ües Twee werden afgeweken. tebroken in het modeeentrueulrum M. E. Adnaarae^wigard met groened.ctee d, NoonlstrMt ln Axel. De politie Astor, 65 punten; E. B. ElfTericb-Bosch. met st bernard 'Janet'. «2; M. v.d. Enden-v. Oas- ne€m» dat d« daders b,J bun w*rk" sen, met kruising 'Boris', 69. J. O. N Engel- zaamheden werden gestoord, want er brecht, met heldewachtel -Noortje', 66; C. CL zijn wel allerlei kledingstukken klaar- M. J. Steynen-Brand. met eng. cocker Spa- gelegd om te worden meegenomen, nlel 'Jerome'. 72 J. C. Vermeu, met bouvier maar er wordt niets vermist. ■Brenda'. 66; L. A Vcrmue met gorden setter. De daders zijn binnengekomen vla een •Boyca'. 6°; A. w. Viergever met eng. cocker wc-raampje aan de achterzijde van het SKÏ2SÜ?"r 1TSSUSf pand- Dc rtlkspolitle In Axil verzoekt met mechelse henier DolnnP. ei; P. J. Moer- eventuele getuigen zich ln verbinding kens, met grote poedel 'Marco' »9. R. Cb. te stellen met bet groepsburtau van de Swarts. met Duitse Herder 'A1T, 67. rijkspolitie in Axel. peuterspeelzalen van Hoek en Sluiskil. Daarin zullen de laatste problemen moeten worden geruimd. De drang van een groep ouders en ex- leidsters van de Centrale Stichting om een eigen stichting 'peuterspeelzalen' n het leven te roepen, is er overigens nog steeds. Vandaag start om tien uur een zelfstandige peuterspeelzaal in De Goe de Herderkerk. Het is de bedoeling dat die peuterspeelzaal twee ochtenden in de week gaat draaien. Woensdagmorgen kwamen peuters voor het eerst naar de onafhankelijke' speelzaal in Hoek. Omwonenden heb ben inmiddels bezwaar tegen de vesti ging aangetekend bij het gemeentebe stuur van Terneuzen. Sporthal in Axel IN STRIJD MET BESTEMMINGSPLAN TERNEUZEN - Het voortbestaan van dc 'onafhankelijke' peuterspeelzaal in een eensgezinswoning in de Leenhout straat in Hoek wordt bedreigd. In een brief aan b en w van Terneuzen hebben omwonenden de aanwezigheid van de nog prille speelzaal aangevochten: de peuterspeelzaal zou een huls aan be woning onttrekken en daardoor in strijd zijn met het bestemmingsplan. B en w bekijken of dat bezwaar gegrond is. Tot een besluit is gevallen, kan de speelzaal normaal doordraaien. TERNEUZEN - Het initiatief van de Terneuzense handbalvereniging Uto pia om via een demonstratiewedstrijd tassen twee top-brigades de handbal sport in Zeeuwsch-Vlaanderen te pro moten, is woensdagavond in sporthal t Zwaantje zeker volledig tot zijn recht gekomen. Het Belgische Sasja en het Nederlandse militaire team kwa men welliswaar niet aan een pure de monstratie toe - de Belgen waren daar voor eenvoudig te sterk - de doelpunt rijke wedstrijd (28-14) vergoedde veel, zo niet alles. Doelpunten dus, wel hoofdzakelijk tot stand gekomen vla éénrichtingsver keer. De Belgische eredivisieploeg, al voor het tweede seizoen onder de dicta tuur van de Poolse trainer Frannizi toonde zich op zoveel terreinen een klasse beter dan zijn tegenstander, dat het geen verwondering hoefde te wek ken dat via een bliksems tart een marge geslagen werd die de ploeg van coach kapitein Bouwmeester nooit meer kon overbruggen. Toen de geroutineerde Belgen, met de tandem De Smet - Dec kers in een hoofdrol, op de hoogte wa ren van de mogelijkheden van de tegen stander, kon de produktle starten. Via gevarieerde aanvalspatronen vlo gen de doelpunten de militaire doel mannen Koomen en Ter Haar langs alle kanten rond de oren. Had Sasja geen enkele moeite om zowel door het cen trum als vanaf de hoeken door te sto ten, de militaire macht ontbrak totaal om de opponent verdedigend in stuk ken te hakken. Welliswaar liet ster-spe ler Jacobs van VNL de formatie draai en, maar als het er op aan kwam openin gen te maken faalde de militairen hope loos. Niet bepaald vreemd, omdat Sasja al leen zijn blok in het midden hoefde neer te zetten, hoekspelers immers telde het militaire team nauwelijks. Om beurten mochten de Belgische oud internationals Deckers en De Smet de show stelen. Ging dat in het begin bij fel verzet van de tegenstander nog vrij stroef, eenmaal de militairen voldoende gedoold en aan Darden geschoten, liep 8asja naar een 28-14 overwinning, na dat de rust precies de helft van die score te zien had gegeven. Maar al wogen de cijfers zwaar, geflat teerd waren ze zeker niet, ook niet be schamend overigens. Tegen dit Sasja kon een ploeg die elkaar nog maar drie keer 'gevonden' had, geen verweer bie den, laat staan een vuist maken. Kapi tein Bouwmeester was daarom moge lijk één van de vele tevreden mensen die na afloop de sporthal verlieten. Hij weet waar hij aan toe is. Deze demon stratiewedstrijd zal zeker vertaald wor den in het optreden tijdens het vierlan- dentoernooi dat eind oktober in Neder land gehouden wordt. Dient tenslotte zeker vermeld dat het arbitrale koppel Hubrechts - Valckx een glanzende party vertolkte. Het Uto pia-initiatief is op vele punten beloond geworden. De 'onafhankeUjke' peuterspeelzaal in Hoek is opgezet door een groep ouders die zich door de Centrale SStichting voor Sociaal-Kultureel Werk in Terneu zen in de kou gezet voelden. Met een groep ouders van peuters in Sluiskil na men zij de beslissing zich van de Cen trale Stichting af te scheiden en op ei gen benen verder te gaan. In Sluiskil vond men onderdak in het buurthuis "Het Gildehuis', de Hoekse 'onafhanke- Ujken' huurden de benedenverdieping van een eensgezinswoning in de Leen houtstraat Daar startte de peuter speelzaal woensdagmorgen; tientallen fietsen voor de deur waren er stille ge tuigen van. Haast In de haast een eigen speelzaaltje op te richten, vergaten de initiatlefhemers evenwel by de gemeente Terneuzen ontheffing op het bestemmingsplan (woongebied) aan te vragen, at gebeur de woensdagmiddag ter elfder ure als nog tydens een onderhoud dat een ver tegenwoordiger van de 'onafhankeiy- ken' had met wethouder drs R. C. E. Barbé. Op dat moment echter lae er op Optreden Freelance Band te Breskens BRESKENS - Volgende week zaterdag 27 september verzorgt 'The Freelance Band' een optreden incafé Püpe, Spui- plein te Breskens. The Freelance Band' is een rockformatie met als bekendste ledenJohn Legrand (ex-LIvin' Blues), en Frank Nuyens(ex-Q 65). De groep kreeg onlangs versterking vanEelco Gelling, die naar alle waarschynlyk- heid ookin Breskens van de party zal zyn. Het optreden begint om acht uur. het stadhuis al een bezwaarschrift te gen de peuterspeelzaal, waarin - naast het bestemmingsplan - wordt gewezen op het ontbreken van sanitair en voor zieningen voor brandpreventie. B en w van Terneuzen zullen nu op kor te termijn het bestaan van de peuter speelzaal in de eensgezinswoning op formeel-juridische gronden beoorde len. Tot dan loopt het voortbestaan van de speelzaal geen gevaar. Overigens hebben de Hoekse 'onafhan- keiyken' ook zelf een voorkeur voor het verlaten van de eensgezinswoning. In middels is by het hoofdbestuur van de Qentrale Stichting ai een officieel ver zoek ingediend naar het buurthuis 'De Hoekse Rakkers' te mogen verhuizen. De 'onafhankeiyken' hopen eind deze week of begin volgende week naar dat buurthuis te kunnen vertrekken. komt weer een stapje dichterbij AXEL - Axel is weer een stapjeflu, bij de bonw van een sporthal. Dt schillende diensten van de geo*»- hebben het afgelopen jaar zo 'uk gewerkt dat het batig saldo ovet£ dienstjaar 1979 ongeveer 820.QOO r' den bedraagt. Het Axelse colk»« maar liefst een half miljoen daarviij het vorig jaar gevormde specif 'potje' voor dc sporthal stoppen, a het zijn zin krijgt is dat 'potje' binn- kort een 'pot': er zal dan 1 0|1U 650.000 gulden inzitten. m Wethouder J. M. van 8chalk verteld dat 'verheugende' nieuws woensdü avond tydens de vergadering van& Axelse financiële commissie. De tv* aanwezige leden van die commissie ii J. Oggel en H. P. cysouw (de heer La Mul was afwezig en G. J. van Goeu^ ziek) konden zich aardig vinden ink voorstel van b en w. Wethouder Tc Schaik rekende de beide heien voorre het exploitatietekort van de te bons- sporthal nu zal uitkomen op 260.0% jaar. Dat is by na 200.000 gulden mitci dan vorig jaar toen berekeningen rc de Axelse algemene dienst uitkwanc op een exploitatietekort van 450# gulden. „Er is zuinig gewerkt. We hebben oa belofte gehouden toe te werken nsc een pot voor de sporthal", zei de AxCk wethouder van financiën woensdii avond. De rest van het batig saldo denken bt; w te besteden aan afschrijvingen vooral kortlopende en onrendabele Ie ningen (20.000 gulden) en aan algeme» investeringen die te verwachten s>; voor de begroting 1981-1984 (3000): gulden). Kleuterleidster Biervliet BIERVLIET - Mejuffrouw S. van Cr., ningen uit Cadzand is benoemd i kleuterleidster van de christelijke terschool 't Haringschooltje' te E.-: vliet. W Terneuzense Boy opent kantine. TERNEUZEN - De voetbalverenlgfa Terneuzense Boys opent vrydag lOoï tober de nieuwe kantine. Er is van 18.30 tot 20.30 uur receptie l het gebouw dat ligt aan de Frederlkvas Eedenstraat te Terneuzen. ZEEUWS-VLAAMSE ZATERDAGVLIEGERS (Van een medewerker VLISSINGEN - De voorlaatste vlucht vanuit Maastricht kenmerkte zich door een harde westenwind. In de ach- tervlucht werden de duiven tevens ge confronteerd met buien. Onder zulke weersomstandigheden is de snelheid van de duiven niet hoog, met name ge durende de perioden dat de duiven in de regen vliegen. Nu het seizoen al ver is gevorderd, kunnen veel duiven niet meer worden ingekorfd omdat ze in de rui zijn. De vlieglust is dan namelijk volledig verdwenen. De deelname aan de concoursen wordt dan ook kleiner. Een duif van L. van de Hoofd uit Tholen bereikte een snelheid van 1060 meter per minuut Ook M. Minnaard uit Krab- bendyke bezit een duif die 1051 meter per minuut behaalde. De volgende twee duiven kwamen zeer kort achter elkaar binnen, te weten een duif van J. A. van de Plasse uit Yerseke (1041,95 meter per minuut) en een duif van mevrouw Van der Velde uit Wemeldinge (1041,0 meter per minuut). Op Walcheren bereikte een duif van P. de Nooyer de hoogste snelheid: 1014 meter per minuut. Van de postduivenvereniging Eendracht Maakt Macht uit Terneuzen namen 41 duiven deel aan het concours over een afiiana rc ongeveer 140 kilometer. De eerste duif kwam aan om 11.12 uur en had eensnellaï van 921 meter per minuut, de laatste prijst" arriveerde om 11.26 uur en bereikte een i held van 844 meter per minuut. De eerste He aankomende duiven waren van: 1.4.6 enSl den Hamer; 2 Gebroeders Zegers; 3,8 en lOï van Hoeve; 5 en 7 Gebroeders Scheele. Van de postduivenvereniging De RelsduM Breskens namen 26 duiven deel aan hete® cours over een afstand van ongeveer 103 klh meter. De eerste duif kwam aan om 11.46um en had een snelheid van 872 meter per nuut, de laatste prbsdulf arriveerde om lil! uur en had een snelheid van 758 meter pe minuut De eerste tien aankomende waren van; 1,2 ewn 8 F. Scheele en zoon; l.t 5. 6 en 9 R. A. Versaevel; 7 Mevrouw Simp laar. EHBO-cursus te Breskens BRESKENS-De EHBO-e.fdellr.g3s. kens begint woensdag 24 septemte met een EHBO-cursus. De cursus cc- vat achttien lesavonden. Er wordt c? woensdagavond van acht tot tien tic les gegeven in bejaardencentrum'Ooé dertyt' te Breskens. SAS VAN GENT - De gebroeders Fer en Rob Slock bieden vandaag het ge meentebestuur van Sas van Gent een maquette aan van de oude vesting uit 1750. De officiële overdrachtshande ling zal gebeuren in het bijzijn van bur gemeester drs W. R. V. Dusarduijn en andere genodigden. Het is de bedoe ling dat het Sas van Gent in klein for maat voorlopig iu de burgerzaal van het gemeentehuls aan de Westkade blijft staan, zodat belangstellenden de gelegenheid krijgen het werk te be wonderen. die de vesting Sas van Gent in die tyd duideUJk op tekening had gezet Overi gens bemerkten de gebroeders Slock toch enkele fouten op de oorspronkelij ke tekeningen, zo bleek er uit oude fo to's en andere prenten dat er in de buurt van het voormalige hospitaal een sluis was gelegen die in Hattinga's tekening niet terug te vinden was. De maquette is volgens Fer 81ock ge maakt om misverstanden over Sas van Gent uit de wereld te helpen. „We willen laten zien hoe het nu werkeUJk is ge weest Oud-8as van Gent moet aan- schouweUjk worden gemaakt voor de gemeenschap". Onder die gemeenschap verstaat Fer Slock ook de lagere schooljeugd. Hy Het werkstuk van de gebroeders Slock. Een maquette van de vesting Sas van Gent, zoals die er in 1750 moet hebben uitgezien. hoopt, evenals zyn broer, dat de scho len de weg naar de expositie zullen we ten te vinden. Overigens hangt de burgerzaal ook nog vol tekeningen die naar aanleiding van oude kaarten door Fer Slock zijn gemaakt. Zo zijn er detailschetsen van sluizen, het oude hospitaal, de water- korenmolen en het vroegere kanaal. Fer Slock heeft het zich met het ver vaardigen van de maquette niet mak- keüjk gemaakt, want hy koos voor een vrij kleine schaal. Om de bezoekers een deskundige uitleg te geven, zal telkens één van de gebroeders op de openingsu ren aanwezig zyn. Die uren zullen in een advertentie nog bekend worden ge maakt. Fer en Rob Slock zyn niet van plan nu stil te zitten, nu na twee-en-een-half jaar hun werkstuk klaar is. De bedoe ling is om de oude forten, die rond Sas van Gent waren gelegen en waarvan er nu nog enkele zyn terug te vinden, op een tekening te zetten. Rond de ma quette is een tentoonstelling van Oud- Sas van Gent ingericht, over de gehele benedenverdieping van het gemeen- huis. De expositie is voor het publiek gratis toegankelijk. (ADVERTENTIE) 32 Inboedelverzekeringen meer dekking - minder dekking wie helpt mij kiezen? Dat doet dc Rabobank A voor u. De Rabobank zet u op het goéde spoor. Zéér belangrijk daarbij is, dat onze experts alléén bemiddelen en er geen belang bij hebben een "eigen" merk aan te prijzen. 'n Objektief advies dus. Laat 8 voor de zekerheid uw héle ver zekeringspakket eens door ons bekijken. Grabs hoor, dus wat let u TERUGDRINGEN KERNWAPENS CENTRAAL MIDDELBURG - „Er zal op de partijen druk moeten worden uitgeoefend om hen te laten weten wat ze met de defen sieparagraaf in hun verkiezingspro gramma, met name waar het gaat om de terugdringing van kernwapens, kunnen doen. Tot op heden is daar nog geen werkelijke ernst mee gemaakt. Wat betreft de WD hoeven we daar niet van staan te kijken. Maar ook CDA, PvdA en D'66 zitten erg erg ruim in hun jasje. De partijen zijn gevoelig voor wat er in hun achterban leeft. Daarom zal er vanuit hun achterban, vanuit de IKV-kernen druk op de par tijen moeten worden uitgeoefend. Want als je je met de samenleving be moeit, bemoei je je met de politiek. En het gaat hier om het voortbestaan van de mensheid". Het is voor de voorzitter van de Provin ciale Interkerkeiyke Werkgroep Vre- desweek, D. E. Hlensch, overduideiyk dat er aan de vredesgedachte in de poli tiek meer gestalte moet worden gege ven. Daarom heeft de werkgroep, zo stelt hyvoor de volgende week donder dag te houden provinciale byeenkomst het thema 'Vre despolitlek en Vrede en Politie, gekozen. In 'De Hoeksteen' (Middelburg-Dauwendaele) zal lucht macht-kapitein M. J. F. 8telling uit Al phen aan de Ryn dit onderwerp inlei den. Daarna is er gelegenheid tot dis cussie. De politieke partyen ln Zeeland zyn gevraagd naar deze om 19.30 uur beginnende byeenkomst, die wordt ge houden in het kader van de IK V-Vredes week, iemand af te vaardigen. De organisatoren zyn erg blij kapitein Stelling voor deze avond te hebben kunnen 'strikken'. Deze officier kwam enige tyd geleden in het nieuws omdat hy zich openiyk verzet tegen de kern wapens. Hy stelt by zyn beëdiging tot officier voor God te hebben gezworen zich aan de grondwet te zullen houden. Volgens Stelling verbiedt het oorlogs recht het gebruik van atoomwapens en kan niet van hem worden gevraagd die wet te overtreden. Volgens de heer L. P. Westhoff. lid van de provinciale werk groep. toont de houding van Stelling aan dat het excuus 'Wat kan ik op m'n eentje daar aan doen' dat velen zouden aanvoeren, niet opgaat. „Deze zaak komt als een massa op ons af. Maar daarom mogen we ons niet verschuilen achter anderen. Ik ben dan ook byzon- der biy dat de ernst van deze zaal: steeds meer mensen begint door te dringen. Ook binnen de kerken", aldus de heer Westhoff, die in de werkgroepde gereformeerde kerken (synodaal) verte genwoordigt. Daarnaast hebben hierin vertegenwoordigers van de hervormde en gereformeerde jeugdraad en doops gezinde kerk zitting. Organisatorisch staat de groep los van de tien plaatse- ïyk IKV-kernen ln Zeeland, hoewel er wel nauw mee wordt samengewerltl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1980 | | pagina 32