Mondharmonica's VIOLEN. een Huis en Erf, Ij V Een flink PAKHUIS, Li METS Stoffwascke de N ederlanden m1845 WAT NU? Woensdag den 1 Augustas 1906, Wed S. J. J. de Jonge MuM Houwer, OPRUIMING dienstbode! ADVERTENT [EN. Vi LITER A 15 CT. Vrijdag den 27 Juli 1906, publiek verkoopen Maandag den 30 Joli 1906, publiek verkoopen: publiek verkoopen: een HUIS, ERF en BOUWLAND, nit de hand te koop Grof-, Hoef- en Kachelsmederij, BRAND - - INBRAAK VERZEKERING Muziekhandel, Turfkade D 26. Terstond TE HUUR: een goed loopend Biljart met toebehooren. 382" Staats-Loterij. ANTROPIA Droog Werkhout en een Machine te koop. Voorloopige kennisgeving. Boogkabinet Te koop aangeboden: Te Pachten, B ou w land, Te Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo Centraal-DepStL I. AKKER, Alkemadeslraat 11, Rotterdam. W. WOLTHERS, Groningen. Antwerpen Noord-Amerika. K. L. E. vait lieerde Co., een nieuwe Driewielskar es KOSTUUMS P. A. DE LIGNY. VIOOLSNAREN. A. S. J. DEKKER, Goes. Een burger Woonhuis eene nette Dienstbode een flinke Dienstbode. Een net Binnenmeisje eene bekwame Dienstbode eene MEID benoodigd, Getrouwd: P. BRÜGGEMAN en JACOBA A. RISSEEÜW. Amsterdam, Dan Haag, - 18 Juli 1906. Do Heer en Mevr. BRUGGEM AN- Risseeuw bedanköü harteljjk voor de vele bewezen van belangstelling, bij hun huwelijk betoond. Geboren ANNE, dochter van J. F. H. A. LATER en A. LATERNonneibs. Goes, 16 Juli 1906. Heden overleed, na een langdurig en smartelijk lijden, onze geliefde broeder en behuwdbroeder, de WelEdeie Heer Gerrit Johannes Temperman, in den ouderdom van b|jna 62 jaar. Goes, 18 Juli 1906. Wed. A. O. DE JONGE A. M. Tempbrman. C. W. QÜIST Temperman. J. J. QÜIST. W. TEMPERMAN Wz. A. M. TEMPERMAN ra mondt. I. LUTEIJN. Amsterdam Haarlem Ooea H«den overleed, na een langdurig en smartelijk ljjden, mjjn geliefde oom, de WelEdeie Heer Gerrit Johannes Temperman, in den ouderdom van bjjna62jaar. W. DE JONGE A.Cz. Goes, 18 Juli 1906. DRAC HEN-QUELLE FLESSCHEN WORDEN OP REKENING GESTELD,DOCH BIJ TERUGGAAF VERGOLD NATUUR BRONWATER Verkrijgbaar b|j L. GLERUM, te Goes. Notaris LIEBERT, te Kapelle, zal op des namiddag 2 uren, voor dhr. J. West stra te te Waarde onder WAARDE: ie. 3.62.16 Heet. Kroonerwten 2e. 3.93.40 Tarwe; 3e. 1.20.72 Wintergerst 4e. 1.95.96 Haver, in perceelen. Aanwijzing zal geschieden door den verkooper, den 24, 25 en 26 Juli e»k., des namiddags van 1 5 uren. De verkooping geschiedt ter plaatse, aanvangende bij de hofstede. Notaris LIEBERT, te Kapelle, zal op dee namiddags 2 ure, in de herberg van U. Koustanje, te Wemeldinge, voor de wednwe en erven D. de Jonge, aldaar, staands en gelegen te Wemeldinge, ka daster sectie B no. 431, groot 0.03.13 fl.A. Notaris LIEBERT, te Kapelle, zal op dee namiddags 2 nre, in de herberg van G. Luijk, te Vta'ce, voor dhr. F. «an den Boomgaard en Kinderen, aldaar, staande en gelegen te Vlake, gemeente Schore, kad. Bectie A no. 400, 40Jgroot 0.29.S0 B.A. In 2 perceelen en combinatie. Wegens hoogen ouderdom een van ouds bekende welke een rnim burgerlgk bestaan op levert. Te bevragen bij den eigenaar Mk NIJLANO, mr. Smid te Westmaas. OEN HAAO (vroeger Zolphcn). Directie HENNY.I KAPITAAL4000 000.001 RESERVEFONDS: ruim l.200 000.001 in 60 SOORTEN, van f 0,10 tot f 2,75, in do Ossenhoofdstraat; te be vragen b|j G. DEN HERDER. NIEUWE 1. GOES. Adres Irtt. P., bureau Goesche Courant Ten kantore van A. E. JANSSEN, Oude Viecbuiarkt te Goes, zijn te verkrijgen heele en gedeelten van LOTEN voor de liet kontoor Is geopend ven (O t»t' 3 en 's Avonds van 6 tot S urenuitgezonderd Maandagavond. De trekking begint 23 Juli a. s. voor het transpireeren en stuk loopen der voeten. 50 ct. per Verkrijgbaar "^^doos^^ bp A. J. KUIJPER^\/AomV#'straa/ B 7. Ie soort Brabantsche Eiken Spaakblokken, (een scheepslading ontvangen). Eiken Platen, gezaagd, waar er 2 stuks van z|jn 7.50 M. 1., 0.80 en 0.90 M. br., 0.36 M. d. Voorts: Rjjtuig- en Ypen Paneelen. Ypen-, EsseD-, Linden-, Esdoorn-, Pe- renplaathout. Goed doorwaterd Ypen Tophout. Essen gedraaide Steelen, lang 1.40 M, Een Spakenmachine met Pennenbank om spaken en ander ovaalwerk te draaien, bg A. BRÜGGEMAN, Persoonshaven W.-Z. no. 24, Rotterdam. Dhr. JANUS DE LOOFF, landbou wer te Wissekerkeis voornemens om in het laatsi van Augustus of begin van September dezes jaars, in htt openbaar, ten overstaan van den NotariB M. NOORDIJKE, te Colijnsplaat, te veilen en te verkoopen de door Z.Ed. bewoonde „uivxuuutvui 5 in de onmiddellijke nabjjheid van het dorp Wissekerke. Te veilen in perceelen en in verschil lende samenvoegingen. flaf" De Administratie van de Goesche Courant belast zich met het plaatsen van adver tent i n in alle bladen van binnen- en buitenland, zonder eenige prijsverhooging, EEN GROOT EIKEN VR KOOP in ZRRI.ilDIi. een sedert jaren faeataand met VERGUNNING. op een der voornaamste dorpen in Zce- lind, hetwelk een goed burger bestaan oplevert. Franco brieven onder lettor A.p a/h. bureau van dit blad. «oor den tijd van zeven jaren t ruim één Hectare zeer geschikt voor weide, met best drink water, gelegen aan den Hoekschen weg, onder Schore en Vlake. Te bevrög"n hij J O He. GLERUM Jansz Mon Pluisir, Schore. Bovenstaande woorden zullen velen getrouwen lezers van ons blud meer malen in de gedachte gekomen zjjn, wanneer zg voor een feit stonden, waarvoor hun inziens geen oplossing meer mogelijk was. Het is een uit drukking, die meestentjjds gebezigd wordt door wanhopigen, die niet meer weten wat z|j moeten aanvangen, en hieronder moeten in de eerste plaats do zieken worden gerangschikt, die voor hunne kwalen, waaraan zjj zoolang sukkelden, alles geprobeerd hebbeD, zonder genezing te mogen endervinden. Bovenstaande woorden doorkruisten ook meer malen de gedachten van Mej CORNELIA DE SWART, huisvrouw van CORNELIS ROELEN, Rottemondstraat 21, Den HaagDeze juffrouw ver klaart ons dat z|j jaren sukkelde aan een borst kwaal waar z|j niet vau af kon komen, ondanks de vele middelen, die ze daarvoor reeds had aan gewend. Z|j hoestte voortdurend en gaf met groote moeite fluimen op, die er veelal bloederig uit zagen. Ze had veel last van hocfdpjjn, terwjjl onbedaarlijke benauwdheden haar leven vergalden. Ik werd er bepaald moedeloos onder, zuide zjj tot eon onzer verslaggevers, die haar een bezoek bracht, en wist niet wat aan te vangen. Toen las ik in de Haagsche Courant, dat er iemand genezen was door de Abdijsiroop, die hetzelfde had wat ik mankeerde en ik dachtKomaan laat mg bet ook eeDB probeereü. Zoo gezegd zoo gedaan, en de drogisten VAN DER GAAG Zn., Groenmarkt, alhier; nadat ik eenige flesscben Abdijsiroop gebruikt bad ben ik tottal genezen. In het bolang der lgdendo menschheid moogt u mjjn verklaring publiceeren. is een gezegend middel voor jong en oud, zg is altjjd onschadelijk» zg versterk* de luchtpijpen en longen en geneest onvoorwaardelijk den hardnekkigflten Hoest» de hevigste Verkoudheid, AKhma, Keelpijn, Heesehhefd, Mink- en Slijmhoest, Bronchitis, In fluenza en alle Borst- en Longaandoeningen. Prjjs per flacon fl,f 2,— en f3,50 Verkrggbaar bg alle soliede drogisten en verder bij de bekende verkooperste GOfil§ bjj Gebr» MULDER, te middelburg bg W. HUBREGTSF, te lerseke bg A. M. STEKETEE, te #ehore bg A. DEN DEKKER, te Mrulnlngen bjj J. POLEIJ, te Mrahbeudijke bg H. DE KOK, te Tolen bjj J. GROENEWEGE, te Zlerlksee bg J. KWAAK, te Vllsslngen bjj A. BENIEST, te Clortg^ne bg J. DE DIE, te Mats bjj M. WISKERKE, te Colf|n«p)*fe* bjj Wed. D. v. d. ZWART Jr., te Weafldlngr bij C. ZUIJDWEG., te ATleuvr- dorp bg L. VEREEKE, te Hansweert bjj A. v. d. BERG, te Oude- lande bij M. DE VRIEZE, te MUewoutsdiJK bg A. S. LINDHOUT, te Borsele bg C. DE KRIJGER, te Rilland bij MARs. DE GOFFAU, te Rilland Bath bij J. A. COLPAART, te Hwadendamuie bjj A. WALRAVEN, te Mapelle» bg Ones» bjj A. NOUT, te Driewegen, bij Ooes» bij J. KRIJGER. Mej. DE SWART, volgens portret. ik kocht een flacon I. Ordinaire ƒ68,50. 2. Goede 9, 10. 3. Schoolviolen II, 12. 4. Conservatoire 14, 16. 5. Concertviolen 20, 25, 40, 50. |y Steeds voorhanden eene rijke collectie OUDE, bespeelde VIOLEN, prachtig van toon, in prijzen van f 50, f 75, f 90, f 100, f 125, f 150, f 200 en hooger, welke evenals de echte Italiaansche VIOLEN onder garantie en persoonlijke controle worden geleverd. Bg alle soorten behooren een geheel GEVOERDE KIST, STRIJKSTOK, HARST en SNAREN. Worden franco naar alle plaatsen verzonden cn, indien ze niot gehpel voldoen, onmiddellijk weer ingornild. GEVESTIGD 1870. N.B. Betere kwaliteit en lager prijzen niet denkbaar. Prijscourant wordt op aawrage gratis toegezonden uit één stuk vervaardigd, is Practisch, Elegant, van echt linueu niet te onderscheiden en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. I Verkrijgbaar te GOES: CENTR A AL-KLEEDINGMAGAZIJN (F. Q. C. DEN HOLLANDER), G. DEN HERDER, Koningstraat, H. H. SOMER en P. A. DE LIGNY. RB» BJT A H WING OODE n&TER JJBIIJN Koninklijk Belgische Post-8toomvaait tuSBchüü Do vloot dezer lijn bestaat uit Post- booten van eerste klasse, zooals de Finland Marquette kroonland Menominee Vaderland Zeeland Southwark Manitoti Rhynland Kostelooze inlichtingen worden op aan vraag verstrekt door Generaal Passago-Agenten voor Neder land, Haringvliet 55, Rotterdam, of hunne Agenten, wier adressen op de ophangkaarten der Red Star Line ver meld zjjn. met klein Wiel "en Lamoen, bij P. MOL, Smid, '«■Heec Arendekerke. aan ver beneden fabrieks prijzen. VIOLEN. Voorraad van f 3,— tot f 60,— per stnk. Sterke, prima kwaliteit SNAREN, in alle prgzen. Ook atalen E-anaren. met Tuin, nieuw gebouwd, door omstandigheden te huur of te koop. Te bevragen bg P. M. MAGIELSE, Ganzepoortstr. C 208, Goea. Te Vlissingen wordt in een gezin van drie personen gevraagd. Goed loon, wascb buitenshuis. Adres Mejuffr. A. GEULEN, Bellamy- kade 123, Vlissingen Wordt gevraagd Hoog- loon. Wasch buitenshuis. J. FUKKEN, Korte Kerkstraat gevraagd, met 1 Augustus, bjj dhr. J. M. KAKEBEEKE. Zich te vervoegen bjj Mevrouw KAKEBEEKEOchtman. Door trouwgeval, van stonden aan, of met September, gtvraagd bg JOH. VAN MALDEGEk, Landbouwer, te Kortgene, N.-B. (Z.). Van stonden aan, of met 1 Augustus voor 2jper«onen, bg A. OELE A.Lz., te Kloeting e. Druk F. Kleeuweni Zoon Goa».

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1906 | | pagina 4