knopen WoningruiL KUIKENS, 38 Heden ontvangen RIJWIELLAMPEN L. HERMANS BONNENLIJST Denk om uw Bonkaarten DISTRIBUTIEDIENST VAKMAN KENNISMAKING Centrale Landbouw Onderlinge GELD f 800'- 5°/o. zonder DE IJSBEER NUTS SPAARBANK THOLEN, RENTE Gevraagd 20 man personeel Johs. Overbeeke, Tholen Wil u TE KOOP: Een Aardappelploeg. Een Wendploeg 2 prd. Ee n 2 Schaarploeg. M. LEENHOUTS, Overjasje, Gescxtc en ongesexte TE KOOP 4 Stoeien en 2 Fauteuils bij G. K. jKRIJGER, GEVRAAGD: Contracttelers voor Witlofwortels J. NELISSE Pzn. HET ADRES voor alle soorten A. B. M» KUERTEN, TELEFONISCH AANGESLOTEN ONDER NUMMER 2584 TH. PELS - Bleek 19 - MIDDELBURG C. H. VAN VLIET BERGEN OP ZOOM Wasmachine- en Kuiperijfabriek Te koop Toon Rijstenbil propaganda avond windgeneratoren lichtaggregaat JAC. HAGE, Fabriek van verpakte Levensmiddelen M. Schenkenberg. Kunstmesthandel v.h. KOOMAN Co. N.V. P. C. KOOPMAN ZALTB0MMEL3DR0GISTERIJ Tholen De motoren i.d. Landbouw Drie 0 voor deze week P. L. v. d. ZANDE, 10.000 K.G. Luzerne Klaverhooi en een Herenrijwiel. NIEUW -VOSSEMEER Ned. Herv. Gemeente: 2.30 uur Ds. Goverts voor het tijdvak van 1 t.m. 14 Febr. Bonkaarten KA, KB, KC 802 151 Melk 4 liter melk 153 Melk 7 liter melk 156 Vlees 100 gram vlees 157 Vlees 300 gram vlees 158 Boter 250 gram boter of marga rine ol 200 gram vet 159 Boter 250 gram margarine of 200 gram vet 170 Alg. 1800 gram brood (geldig' t.m. 7 Febr.) 171 Alg. 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. (geldig t.m. 7 Febr.) 172 Alg. 100 gram kaas of 125 gr. korstloze kaas 173 Alg. 125 gram koffie 174 Alg. 50 gram thee 178 Alg. 500 gram sinaasappelen (voorinlevering) 163 Res. 800 gram brood (geldig t.m. 7 Febr.) 166 Res. 400 gram brood (geldig t.m. 7 Febr.) Bonkaarten KD, KE 802 663 Melk 12 liter melk 656,657 Vlees 100 gram vlees 658 Boter 250 gram boter of mafga- rine of 200 gram vet 659 Boter 670 Alg. 671 Alg. 672 Alg. 678 Alg. 663 Res. 665 Res. 125 gram margarine of 100 nrom rrof 100 gram vet 400 gram bood (geldig t.m. 7 Febr.) 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. (geldig t.m. 7 Febr.) 200 gram brood (geldig t.m. 7 Febr.) 1 kg sinaasappelen voorinlevering 400 gram brood (geldig t.m. 7'Febr.) 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas Bonkaarten MA, MB, MC, MD, ME, MG, MH 802 bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) gram brood gram boter of mar garine of gram vet 250 gram margarine of 200 gram vet 1054 Kaas 200 gram kaas of 250 gr. korstloze kaas 1095 Eieren 5 eieren 1057 Melk 5 liter melk 1051 Vlees 300 gram vlees 1056 Vlees 200 graib vlees Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 30 Januari worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst op Maandag 2 Februari a.s. mag worden gekocht. De bonnen voor sinaasappelen moe ten uiterlijk op 7 Februari a.s. bij een detaillist in groente en/of fruit worden ingeleverd. 1053 Brood 800 1058 Boter 250 200 1052 Margarine Niet aangewezen zijn en vernietigd kunnen worden de bonnen 122, 123, 623 Melk, 130, 131, 132, 137, 636, 637 Reserve, 139, 143, 643 Algemeen. De uitreiking van de bonkaarten 804, textielkaarten VA 804, Schoenenbonnen, Aanvraagformulieren Brandstoffen, vindt a.s. week plaats. Te Tholen: Maandag 2 Februari L t.m. N Dinsdag 3 Februari 0 en P Woensdag 4 Februari Q t.m. S Donderdag 5 Febr. T t.m. W Vrijdag 6 Februari X t.m. Z Te Poortvliet: Maandag 2 Februari F t.m. J Te Oud-Vossemeer: Dinsdag 3 Februari D t.m. G Te St. Annaland: Woensdag 4 Februari E t.m. G Te St. Maartensdijk: Donderdag 5 Februari E t.m.H Tc Scherpenisse: Vrijdag 6 Februari F t.m. J VOOR THOLEN AANVRAGEN WERKKLEDING In de week van 2 t.m. 7 Febr. a.s. kunnen werkkleding dragende personen, die werkzaam zijn in een zelfstandig beroep of in een bedrijf met minder dan vijf werkkleding dragende arbeiders, voor zover deze na 30 September 1947 geen werkkleding hebben ontvangen, een aanvraagformulier MD 333-06 afhalên. Deze formulieren moeten op onder staande dagen worden ingeleverd, waarna terstond tot uitreiking van werk- kledingbonnen zal worden overgegaan. Tholen, Donderdag 12 Februari Poortvliet, Vrijdag 13 Februari Scherpenisse, Woensdag 11 Februari St. Maartensdijk, Maandag 9 Februari Stavenisse, Donderdag 12 Februari St. Annaland, Dinsdag 10 Februari Oud-Vossemeer, Zaterdag 15 Februari De werkgeversverklaring op de ach terzijde van het formulier MD 333-06 moet zijn ingevuld, terwijl de 2e Dis tributie Stamkaart bij het afhalen en inleveren der formulieren moet worden overlegd. De leider van de Distributie Dienst Tholen. Tholen, 29 Februari 1948. VOOR ST. FILIPSLAND INDIENING VAN INDIVIDUELE AANVRAGEN OM WERK KLEDING Personen, die werkzaam zijn in een zelfstandig beroep of in een bedrijf met minder dan vijf werkkleding dragende arbeiders, kunnen, indien zij na 30 Sep tember 1947 geen werkkleding Rebben ontvangen en volgens de voorschriften hiervoor in aanmerking komen, een aanvraag om werkkleding indienen. De hiervoor bestemde aanvraagformu lieren kunnen worden afgehaald gedu rende de bekende zittingsuren in de week van 2 tot en met 7 Februari 1948. Tegelijk met de indiening van deze formulieren in de week van 9 tot en met 14 Febr. 1948 zullen aan de daarvoor in aanmerking komende personen, de werkkledingbonnen worden uitgereikt. Zowel bij het afhalen, als bij het indienen van de aanvraagformulieren moeten de Distributiestamkaarten worden medegebracht. EEN ONGEWONE OPERATIE Een niet alledaagse operatie moest een eerzaam burger uit Lancashire in Engeland ondergaan wiens gezicht steeds slechter werd en tenslotte leidde tot blindheid van het rechteroog. De oogarts constateerde nl. achter het oog een koolzaadje, dat op deze warme vochtige plaats een goede groei bodem had gevonden en reeds een worteltje van 2 centimeter had geschoten. Na een geslaagde operatie herkreeg de patiënt zijn normaal gezichtsvermogen weer. NIEUWE BURGEMEESTER Per 16 Januari is tot burge meester van Nieuw-Vossemeer benoemd de onderwijzer E. P. A. M. Janssens te Hoge-Zwaluwe. ADVERTENTIE Voor de vele bewijzen van deel neming ontvangen na het over lijden van onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgroot vader LEENDERT WESDORP betuigen wij onze hartelijke dank. Familie Wesdorp Stavenisse, 30 Jan. 1948 Voor de vele bewijzen van deel neming bij het overlijden -van onze geliefde Schoonzoon, Zwa ger en Oom, den Heer Pieter Marinus Voshol betuigen wij onze hartelijke dank en in het bijzonder aan dhr. L. V. Dijke en familie. Uit aller naam C. de Korte St. Maartensdijk, 16 Jan. 1948 met eigen bedrijf, zoekt door deze weg met een eenvoudige dege lijke burgerdochter, oud circa 35 tot 40 jaar. - Godsdienst Ned. Herv., liefst met foto die op erewoord wordt te ruggezonden. Brieven onder No. 1400, Bureau van dit Blad. Leden van bovenvermelde bedrijfsvereniging worden verzocht nog ten spoedigste hun loonstaat over 1947 in te zenden bij de Secretaris de heer N. Polderman te St. Maartensdijk. borgen voor elk doel, Vrijbl. voorw, SCHRIJFT ALLEN. Spaarcred. Inst. Mathen, weg 110, R'dam-W. Wij verleenden reeds plm. f 200.000 in contanten In Bergen op Zoom bezoeke men LUNCHROOM De zaak met betere consumptie Probeer onze prima koffie en thee met heerlijk gebak en onze heerlijke ERWTENSOEP. Kortemeestraat 1 Bergen op Zoom TEL. 394 tot f 5000.274%. daarboven 1% Iedere dag gelegenheid tot bijschrijving van rente. Ingeleverde boekjes kunnen terug gehaald worden. Gelden beschikbaar voor eerste Hypotheek. De Spaarbank is dagelijks ge opend van 11 tot 12 uur. voor het a.s. seizoen, voor het wieden van Uien, plm. (groot en klein) vroegtijdig uw KUIKENS ontvangen, levert dan uw bonnen in bij ondergetekende de le levering half Maart Wij kunnen u leveren Witte Legh. en Red. Isl. Beleefd aanbevelend C. PRAAT Julianastraat 10 - Tholen Smederij STAVENISSE. GEVRAAGD op goede stand in THOLEN een grotere woning. Te RUILEN tegen eigen mooie woning, ook op goede stand in Tholen. Nadere inlichting Bur. v. d. Blad. TE KOOP een bruin leeftijd 1214 jaar. ZONDER PUNTEN. Brugstraat 28 - Tholen. H. H. PLUIMVEEHOUDERS! Ondergetekenden kunnen op Uw Kuikenbonnen leveren naar keuze. Ook 6-weekse hennen» J. v. d. Zande, Oud-Vossemeer. M. v. d. Berg, Stavenisse. M. de Groen, Poortvliet. P. v. d. Jagt, Scherpenisse. Molenstraat A 15, Poortvliet. Inlichtingen bij Botermarkt 5 Tholen. Telefoon 38 Bosstraat 15 BERGEN OP ZOOM. Fil. Chef der N.V. RATH DOODEHEEFVER - Amsterdam BOSSTRAAT 5 - TELEFOON 258 Wij hebben nog enige prima, gebruikte, electrische- en hand- WASM AC H I NES UIT VOORRAAD LEVERBAAR: SPEKSTANDAARDS EN WASKUIPEN in diverse maten een grote zending en voetpompen Grote voorraad in de BESTE MERKR1J WIELEN DE BESTE ZAAK met gorotste keuze op rijwielgebied KL Bosstraat 4 Telefoon 634 BERGEN OP ZOOM Snelweger Nationaal l Planeb Zaaimachine f in Martin Cultivator prima Wasmachine staat voor motorkracht l Acht voets Deering Tractor graanmaaier op lucht (1 jaar gebruikt) Nicholson Kunstmest- j strooiers met schotels Bascules m. schuifgew. nieuw Vicon Aardappelpoot- i machines Tel. 56 - Oud-Vossemeer DE BURGEMEESTER VAN THOLEN nodigt belangstellenden uit tot bijwoning van een ten behoeve der Veren. „Volksweerbaarheid", op DONDERDAG 5 FEBRUARI 1948, des avonds half acht, in de zaal van Mevr. de Wed. HOEK. Spreker: DE KAPITEIN b.d. J. C. PERCENT-SNOEP. TE KOOP 2 in prima staat verkerende compleet met schakelbord en een (motor met dynamo). Garage en Machinefabriek Molenstraat 50-72, Tel. 16 ST. MAARTENSDIJK. wenst voor diverse provin ciën hare verkoop en afle vering in handen te geven van financieel-krachtige Firma's, die over droge op slagruimte en eigen expeditie beschikken. Brieven worden gaarne ingewacht onder No. 1397, Bur. v. d. Blad. THOLENAARS Stalt Uw rijwiel in Bergen op Zoom ten allen tijde bij Het meest vertrouwde adres Rijwielstalling en Reparatie inrichting t. o. Markiezenhof. Analyse verslagen van afgeleverde KUNSTMESTSTOFFEN uit aanvoerschepen No, 155 Kalizout 60 °/o uit schip „Jannetje" 60.6 No. 224 Kalizout 60 uit schip „Macte Animo" 60.8 No. 213 Superfosfaat 18% uit schip „Jacoba" 17.9 No. 7554 Kalkainmon uit schip „Johanna Adriana" Nitraatstikstof 10.25 Ammoniakale stikstof 10.10% Aan garantie is voldaan Vertegenwoordiger voor „Eiland Tholen" NEEMT PROEF met onze ESSENSE'S Voor Pudding, Siroop of Sterken Drank Voor elk wat wils Amandel Vanille Sinaasappel Citroen Crème de Cacao Frambozen Mokka Triple Sec Marasquin Ananas H.H. VEEHOUDERS Wij hebben voor U in voorraad Boterkleursel en Kaasstremsel VERKOUDEN OF GRIEP? Roode Balsem en Wierook is er weer, aangevuld met Grieppoeders, Aspirine, Kininepillen, Akkertjes, Sanapirin Ook in siropen hebben wij een ruime sortering: Abdijsiroop, Wybertsiroop, Thijmsiroop, Siroop Famel Bonnema, Hacomei VOOR BRONCHITIS Pertusin en Sidrosan druppels Verder Drop van Dr. Meenk zonder bon en Anijstabletten VERKRIJGBAAR in Landbouw Jongeren Gemeenschap Streek Tholen. Woensdagmiddag 4 Februari '48 te 2.30 uur wordt in Café KESTELOO te Poortvliet de schitterende Shell-Film vertoond. Inleidende lezing door den heer M. ROMBOUTS, op Maandag 2 Februari te 6.30 uur, eveneens in Café Kesteloo. Iedereen welkom! Leden van de B.V.G. zijn ook welkom 11 Telefonisch aangesloten weer onder het oude nummer 1. Voor de jeugd ontvingen we weer een mooie zending POSTZEGELS. 2. Voor iedere klant 2 rollen CLOSETPAPIER. 3. Volgende maand verschijnt het boek over de grote Nederlandse verzetsman „JOHANNESPOST" door Anne de Vries. Prijs gebonden f 5.90. Bestelt reeds thans bij G. HEIJBOER'S Kantoorboekhandel, St. Annaland. M. J. STEKETEE, Café - POORTVLIET Onder dit nummer is tevens te bereiken J. KL1PPEL, Loondorsbedrijf, POORTVLIET. H.H. Landbouwers Uit voorraad te leveren Kunstmeststrooiers, Tractorcultivators „Martin", Wiedmachines, Zaai machines, zwaar en licht model met Auto sturing en drukvering. Vier veld zaadeggen, 4 M„ Scharniereggen, Kettingeggen 2.5m. Zakopheffers Een paards wendploegen, Handzaaimachientjes „Plannet" en een zo goed als nieuwe twee-schaar Wentelploeg. Landbouwwerktuigen, Tholen - Telefoon 48. TE KOOP Brieven onder No. 1398, Bureau van dit Blad. SPIERINKJES Voorradig Pootgoed: Eigenhei mers, Bintjes, Blauwe Eignheimers, Bevelanders, Alfa's Eerstelingen en nieuwe kiemkistjes aan concurre rende prijs. D. van Houdt, Veer- weg, Scherpenisse, Aan huis te koop: alle soorten Tuin- en Bloemzaden. Beleefd aanbevelend Corn. Geluk, Klippel- straat A 288, St. Annaland. Een nieuwe noodkachel te koop. Te bevr. Markt 375a Scherpenisse Verloren: Een gouden damespols horloge, gaande van St, Maar tensdijk naar Scherpenisse. Tegen beloning terug te bezorgen aan het Bureau van dit Blad. Degene, die Kuikenbonnen ont vangen hebben kunnen die inle veren bij M. Gunter Cureelanden A 456 St. Annaland. Verenigingen, die de Verzetsfilm „De Rode Aarde" nog wensen te vertonen, wenden zich tot Cine- town Smalfilm Tholen, Ook andere films zijn voor verhuur gereed. Biedt zich aan met Maart, bekwame arbeider alle voork. werkz. kun nende verrichten, alleen waar huis en tuin beschikbaar is. Br. onder no. 1399. Te koop: z, g. a. n. zw. dames mantel en beige deux-piece. Inl. A 494 St. Annaland. Billijk te koop: Bruin leren jas maat 48. Te bevragen Bureau van dit Blad. 1

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1948 | | pagina 3